Китобхона — МУО


МУО

Муосирони Абӯалӣ ибни Сино

Мурватов Дж. Говоры таджиков окрестностей Андижана

Мурватов Ҷ. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. Ҷ. 2

Мурватов Ҷ. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. Ҷ. 5 (материалҳо)

Мурватов Ҷ. Шеваҳои тоҷикони атрофи Андиҷон

Мурғи сухангӯй: Маҷмӯаи лавҳаву очеркҳо

Мурзаев Э. М. География в названиях

Мурзаев Э. М. Годы исканий в Азии

Мурзаев Э. М. Топонимика и география

Мурзаев Э. Средняя Азия. Физико-географический очерк

Мурзаев Э. М. Очерки топонимики

Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов

Муродиён Ҳ. Тасвири ҳамбастагии қисмати инсон ва олами ҳайвонот (дар мисоли асп) дар адабиёти форсу тоҷик

Муродӣ А. Бархез, баҳор омад: Маҷмӯаи осори манзуму мансур

Муродӣ А. Нози наврӯзӣ

Муродов М. Аз се шохаи як илм. Маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ

Муродов М. Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист. Китоби дарсӣ

Муродов М. Баъзе масъалаҳои журналистика ва ҳаҷви публисистӣ. Маҷмӯаи мақолаҳо

Муродов М. Ёди айёме

Муродов М. Краткий словарь терминов и понятий журналистики

Муродов М. Основы журналистского творчества

Муродов М. Публицистическая сатира в таджикской периодической печати

Муродов М. Тақриз ҳамчун жанр: Дастури таълимӣ

Муродов О. Древние образы мифологии у таджиков долины Зеравшана

Муродова Г., Шоҳрухи С. Равандҳои глобализатсионӣ ва ояндаи давлатхои миллӣ. Дастури таълимӣ

Муродова Т. Философия Носира Хисрава

Муртазо Мударриси Гелонӣ. Ахлоқи Ғазолӣ ё калиди маърифат

Муртазоев Б. Боғбони гули кӯҳӣ

Муртазоев Б. Қасидаи бародарӣ

Муртазоев Б. Ман чароғ афрӯхтам

Муртазоев Б. Нақби Истиқлол

Муртазоев Б. Нуҳ чинори Балҷувону Баҳманрӯд

Муртазоев Б. Ҷавпазак

Муртазоев Б. Чашмаи Офтоб

Муртазоев Б. Чинор дар Солони

Муртазоев Б. Ҷонбохтаи Роҳатӣ

Муртазоев Б. Ҷӯйи Навдиз

Муртазоев Б. Эҳёи Бешканд

Муртазоқулов Ҷ. С., Мирзоев И. Ш. Ҳуқуқи гражданӣ

Муслимов М. У. Фразеологические ед. совр. тадж. лит. яз. с арабскими лексическими эл.

Мусофиров К., Эмомов А. Таълими забони арабӣ бе муаллим

Мусский С. Семашко И. 100 инсони бузургтарин. Тарҷ.

Мустай Карим. Шаби гирифтани моҳ. Тарҷ.

Мусулманкулова М. Р. Жанр рассказа в «Асрор-ут-тавхид» Мухаммада ибн Мунаввара: АКД

Мусулмониён Р. Забон ва адаби форсӣ дар Фарорӯд

Мусулмониён Р. Назарияи адабиёт

Мусулмониён Р. Ситораҳои Помир

Мусулмониён Р. Тоҷикон. 2500 сол…

Мусулмониён Р. Тоҷикон дар таърих

Мусулмониён Р. Форсиву дарӣ

Мусулмониён Р. Шеър дар сарчашмаҳои назарӣ

Мусулмонқулов Р. Аз таърихи афкори адабӣ-эстетикии форсу тоҷик

Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварӣ

Мусулмонқулов Р. Асрори Сухан

Мусулмонқулов Р. Боқӣ Раҳимзода: Очерки мухтасари ҳаёту эҷодиёт

Мусулмонқулов Р. Дарахти дӯстӣ биншон: Маҷмӯаи мақолаҳо

Мусулмонқулов Р. Назарияи ҷинсҳо ва жанрҳои адабӣ

Мусулмонқулов Р. Саҷъ ва сайри таърихии он дар насри тоҷик

Мусулмонқулов Р. Талаби замон ва робитаи адабӣ

Мусулмонқулов Р. Фурӯғи шеъри ҷонпарвар

Мусульманкулов Р. Персидско-таджикская классическая поэтика 10-12 вв.

Муталибов. Р. Ифтихори миллӣ дар ашъори Лоиқ Шералӣ

Мутафаккири бузурги Шарқ Носири Хусрав

Мухаббатов Х. М., Макиевский П. Г. Термальные воды Таджикистана и их использование

Мухаббатов Х. М., Нурназаров М. География (учебное пособие)

Мухаббатов Х. М., Хоналиев Н. Х. Памир: ресурсный потенциал и перспективы развития экономики

Мухаббатов Х. М., Яблоков A. A. Снежный покров Таджикистана

Мухаббатов Х. Особоохраняемые территории Таджикистана

Мухаббатов Х. М. Природно-ресурсный потенциал горных регионов Таджикистана

Мухаббатов Х. Природные кладовые

Мухаббатов Х. М. Ресурсы горного Таджикистана

Мухаббатов Х. М. Таджикистан основной источник пресной воды Центральной Азии

Мухамеджанов М. С. Синтез и функционализация 1,5-дигидро-3Н-бензо[е]-2,4-дитиепинов: КД

Мухаммад Али ибн Мухаммад Сайид Балчувони. Таърихи нофеи

Мухаммад Али М. Введение в антропологию

Мухаммад аш-Шахрастани. Книга о религиях и религиозно-философских учениях

Мухаммад Юсуф Мунши. Муким-ханская история

Мухаммадходжаев А. Гносеология суфизма

Мухаммадходжаев А. Идеология накшбандизма

Мухаммадходжаев А. Мировоззрение Аттор

Мухаммадходжаев А. Размышление о мистике и философии

Мухаммадходжаев А. Религиозно-политическая концепция Ходжа Ахрора

.

Мухаммедов Х. Русско-таджикский терминологический словарь по математике

Мухиддинов И. Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима

Мухиддинов И. Особенности традиц. земледельческого хоз-ва припамирских народностей

Мухитдинов А. А. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе (на материалах Республики Таджикистан)

Мухитдинов С. М., Назиров В. К. Справочник по защите растений от главнейших вредителей сельскохозяйственных культур в Таджикистане

Мухтаров А. Путешествие в Согдиану

Мухторзода С. С. Становление и развитие сетевой торговли в условиях рыночной экономики: КД

Мухторӣ К. Хусусиятҳои луғавӣ-услубии ашъори Рӯдакӣ

Мухтаров А. Академик Гафуров Бободжон Гафурович

Мухторов А. Академик Ғафуров Бобоҷон Ғафурович

Мухторов А., Юсупов Ш. Шӯриши Восеъ

Мухторов А. Авроқи рангини таърих

Мухторов А. Аз пайи таърихи куҳан. Қайдҳои сафари Афғонистон

Мухторов А. Амирон ва вазирони сомонӣ

Мухторов А. Асрори номаҳо

Мухторов А. Бобоҷон Ғафуров: Хотираҳо

Мухтаров А. Гузары Уратюбе

Мухторов А. Дилшоди Барно ва мероси адабии ӯ

Мухтаров А. Дильшод и ее место в истории общественной мысли таджикского народа в XIX – начале XX в.

Мухторов А. Дурдонаҳои маданияти тоҷик дар ганҷинаҳои Ҳиндустон

Мухторов А. Зуфархон Ҷавҳарӣ: Андешаҳои муаррих

Мухторов А. История Ура-Тюбе

Мухторов А. Мероси ниёгон

Мухторов А. Нусхаҳои тозаи осори Зуфархон Ҷавҳарӣ

Мухторов А. Очерки истории Ура-Тюбинского владения в XIX в.

Мухторов А. Позднесредневековый Балх

Мухторов А. М. Резьба по дереву в долине Зеравшана (Альбом средневековых орнаментов)

Мухторов А. Рӯдакӣ ва мероси ӯ

Мухторов А. Санг ҳам диле дорад

Мухторов А. Сирри мазорҳо

Мухторов А. Страницы истории Гиссара

Мухторов А. Таърихи Ҳисор

Мухторов А. Ҳисор: очерки таърихӣ (охири асри XV – аввали асри XX). КК. 1-2

Мухторов А. Ҳокимони Ҳисор: (нимаи дуввуми асри XV — ибтидои асри XX)

Мухторов А. Ҳокимони Ӯротеппа: Асрҳои ХУ-Х1Х

Мухторов А. Шаҳрҳои Афғонистон

Мухторов А. Эпиграфические памятники Кухистана. Книга 1-2

Мухторов Аб., Раҳматуллоев А. Таърихи халқи тоҷик. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1

Мухторов Аб. Сомониён: замон ва макон

Ба пас, ба Китобхона

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.