Китобхона — МУО

МУО

Муосирони Абуалӣ ибни Сино

Мурватов Дж. Говоры таджиков окрестностей города Андижана: АКД

Мурватов Ҷ. Шеваҳои тоҷикони атрофи Андиҷон

Мурғи сухангӯй: Маҷмӯаи лавҳаву очеркҳо

Мурзаев Э. М. География в названиях

Мурзаев Э. М. Годы исканий в Азии

Мурзаев Э. М. Топонимика и география

Мурзаев Э. Средняя Азия. Физико-географический очерк

Мурзаев Э. М. Очерки топонимики

Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов

Муродиён Ҳ. Аз тамрин то тамкини сухан

Муродиён Ҳ., Наимӣ Қ. Кишваршиносӣ ва сайёҳӣ

Муродиён Ҳ. Тасвири ҳамбастагии қисмати инсон ва олами ҳайвонот (дар мисоли асп) дар адабиёти форсу тоҷик

Муродиён Ҳ. Шаст мақола (маҷмуаи мақолаҳо)

Муродиён Ҳ. Шуълаест,к-аз дуд фориғ (рисола)

Муродӣ А. Бархез, баҳор омад: Маҷмуаи осори манзуму мансур

Муродӣ А. Боғи мурод: Маҷмуаи ашъор

Муродӣ А. Дастниҳол

Муродӣ А. Моҳи хасрав

Муродӣ А. Нози наврӯзӣ

Муродӣ А. Сунбулкон: Гулчини ашъор

Муродӣ А. Чароғи рӯзадор

Муродӣ Аб. Дарункӯб: ҳаҷвияҳо

Муродӣ М. Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Муродӣ Н. Ороиши ҷон

Муродӣ Н. Адабиёти форсизабони Чин. Ҷ. 1

Муродов Д. С. Комплекси таълимию методӣ (КТМ) аз фанни «Ҳалли масъалаҳои химиявӣ»

Муродов К. Назарияи функсияҳои тағйирёбандаи ҳақиқӣ

Муродов М. Аз замон то замон

Муродов М. Аз се шохаи як илм. Маҷмуаи мақолаҳои илмӣ

Муродов М. Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист. Китоби дарсӣ

Муродов М. Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист. Лексияи мухтасар. Қ. 1

Муродов М. Баъзе масъалаҳои журналистика ва ҳаҷви публитсистӣ. Маҷмуаи мақолаҳо

Муродов М. Донишномаи фарҳанги рӯзноманигорӣ

Муродов М. Ёди айёме

Муродов М. Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ

Муродов М. Луғати мухтасари истилоҳот ва мафҳумҳои рӯзноманигорӣ

Муродов М. Матбуоти маҳаллии Тоҷикистон: Донишнома

Муродов М. Основы журналистского творчества

Муродов М. Публицистическая сатира в таджикской периодической печати

Муродов М. Сотсиологияи журналистика

Муродов М. Тақриз ҳамчун жанр: Дастури таълимӣ

Муродов М. Ҳаҷви публитсистӣ

Муродов М. Р. Устодони санъати амалӣ-халқӣ

Муродов О. Джинн в традиционных народных представлениях.

Муродов О. Древние образы мифологии у таджиков долины Зеравшана

Муродов О. Представления о дэвах у таджиков средней части долины Зеравшана.

Муродов О. Традиционные представления таджиков об аджина.

Муродов О. Мардонова А. Некоторые традиционные погребальные обычаи и обряды у таджиков.

Муродов Ф. Вариантнокии зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ

Муродов Ф. Воситаҳои тасвири бадеӣ дар ҳамосаи Гӯрӯғлӣ

Муродов Ф. Ҳикмати халқ

Муродова Г., Шоҳрухи С. Равандҳои глобализатсионӣ ва ояндаи давлатҳои миллӣ. Дастури таълимӣ

Муродова Т. Философия Носира Хисрава

Мурофиаи ҷиноятӣ: Китоби дарсӣ

Муртазо Мударриси Гелонӣ. Ахлоқи Ғазолӣ ё калиди маърифат

Муртазоев Б. Боғбони гули кӯҳӣ

Муртазоев Б. Қасидаи бародарӣ

Муртазоев Б. Ман чароғ афрӯхтам

Муртазоев Б. Нақби Истиқлол

Муртазоев Б. Нуҳ чинори Балҷувону Баҳманрӯд

Муртазоев Б. Солнечный родник

Муртазоев Б. Ҷавпазак

Муртазоев Б. Чашмаи Офтоб

Муртазоев Б. Чинор дар Солони

Муртазоев Б. Ҷонбохтаи Роҳатӣ

Муртазоев Б. Ҷӯйи Навдиз

Муртазоев Б. Эҳёи Бешканд

Муртазоев С. Сотсиология

Муртазаев У. И. Водохранилища Таджикистана и их влияние на прилегающие ландшафты

Муртазаев У. И. Экономическая и социальная география зарубежных стран

Муртазоқулов Ҷ. С., Мирзоев И. Ш. Ҳуқуқи гражданӣ

Муртазоқулов Ҷ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 2

Мурувватиён Дж.Дж. Проблемы становления и развития художественного перевода в таджикской литературе ХХ века: АКД

Мурувватиён Дж. Становление филологического романа в таджикской литературе ХХ века

Мусаввиров Ш. Қисмҳои бутун ва касрии функсияҳо

Муслимов М. Воҳидҳои фразеологии забони адабии муосири тоҷик бо унсурҳои луғавии арабӣ

Муслимов М. У. Фразеологические единицы современного таджикского литературного языка с арабскими лексическими элементами: КД

Мусо А. Чашмаи иқбол: Сурудҳои эстрадӣ

Мусоев 3., Дилмуродов Н. Ледники Таджикистана

Мусоев З., Қаландаров А., Гуруков Т. Таърихи кашфиётҳои географӣ

Мусоев З. М., Қаландаров А. А., Наимов Ҳ. Глятсиология

Мусоев К. Ҷабри таърих: қисса аз рӯзгори Ҷумъа Одина

Мусофиров К., Эмомов А. Таълими забони арабӣ бе муаллим

Мусский С. Семашко И. 100 инсони бузургтарин. Тарҷ.

Мустай Карим. Шаби гирифтани моҳ. Тарҷ.

Мусулманкулова М. Р. Жанр рассказа в «Асрор-ут-тавхид» Мухаммада ибн Мунаввара: АКД

Мусулмониён Р. Забон ва адаби форсӣ дар Фарорӯд

Мусулмониён Р. Назарияи адабиёт

Мусулмониён Р. Нигоҳи Офтоб

Мусулмониён Р. Ситораҳои Помир

Мусулмониён Р. Тоҷикон. 2500 сол…

Мусулмониён Р. Тоҷикон дар таърих

Мусулмониён Р. Форсиву дарӣ

Мусулмониён Р. Шеър дар сарчашмаҳои назарӣ

Мусулмонқулов Р. Аз таърихи афкори адабӣ-эстетикии форсу тоҷик

Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварӣ

Мусулмонқулов Р. Асрори Сухан

Мусулмонқулов Р. Боқӣ Раҳимзода: Очерки мухтасари ҳаёту эҷодиёт

Мусулмонқулов Р. Дарахти дӯстӣ биншон: Маҷмӯаи мақолаҳо

Мусулмонқулов Р. Назарияи ҷинсҳо ва жанрҳои адабӣ

Мусулмонқулов Р. Саҷъ ва сайри таърихии он дар насри тоҷик

Мусулмонқулов Р. Талаби замон ва робитаи адабӣ

Мусулмонқулов Р. Фурӯғи шеъри ҷонпарвар

Мусульманкулов Р. Персидско-таджикская классическая поэтика (X-XV вв.)

Муталибов. Р. Ифтихори миллӣ дар ашъори Лоиқ Шералӣ

Мутафаккири бузурги Шарқ Носири Хусрав

Мутаххари М. Ислам и Иран

Мутаҳҳарӣ М. Ирфони Ҳофиз

Мутаҳҳарӣ М. Хадамоти мутақобилаи ислом ва Эрон

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.