Китобхона — МУО


МУО

Муосирони Абӯалӣ ибни Сино

Мурватов Дж. Говоры таджиков окрестностей Андижана

Мурватов Ҷ. Шеваҳои тоҷикони атрофи Андиҷон

Мурғи сухангӯй: Маҷмӯаи лавҳаву очеркҳо

Мурзаев Э. М. География в названиях

Мурзаев Э. М. Годы исканий в Азии

Мурзаев Э. М. Топонимика и география

Мурзаев Э. Средняя Азия. Физико-географический очерк

Мурзаев Э. М. Очерки топонимики

Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов

Муродиён Ҳ. Тасвири ҳамбастагии қисмати инсон ва олами ҳайвонот (дар мисоли асп) дар адабиёти форсу тоҷик

Муродӣ А. Бархез, баҳор омад: Маҷмӯаи осори манзуму мансур

Муродӣ А. Нози наврӯзӣ

Муродов М. Аз се шохаи як илм. Маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ

Муродов М. Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист. Китоби дарсӣ

Муродов М. Баъзе масъалаҳои журналистика ва ҳаҷви публисистӣ. Маҷмӯаи мақолаҳо

Муродов М. Ёди айёме

Муродов М. Краткий словарь терминов и понятий журналистики

Муродов М. Основы журналистского творчества

Муродов М. Публицистическая сатира в таджикской периодической печати

Муродов М. Тақриз ҳамчун жанр: Дастури таълимӣ

Муродов О. Древние образы мифологии у таджиков долины Зеравшана

Муродов Ф. Вариантнокии зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ

Муродов Ф. Воситаҳои тасвири бадеӣ дар ҳамосаи Гӯрӯғлӣ

Муродов Ф. Ҳикмати халқ

Муродова Г., Шоҳрухи С. Равандҳои глобализатсионӣ ва ояндаи давлатхои миллӣ. Дастури таълимӣ

Муродова Т. Философия Носира Хисрава

Муртазо Мударриси Гелонӣ. Ахлоқи Ғазолӣ ё калиди маърифат

Муртазоев Б. Боғбони гули кӯҳӣ

Муртазоев Б. Қасидаи бародарӣ

Муртазоев Б. Ман чароғ афрӯхтам

Муртазоев Б. Нақби Истиқлол

Муртазоев Б. Нуҳ чинори Балҷувону Баҳманрӯд

Муртазоев Б. Ҷавпазак

Муртазоев Б. Чашмаи Офтоб

Муртазоев Б. Чинор дар Солони

Муртазоев Б. Ҷонбохтаи Роҳатӣ

Муртазоев Б. Ҷӯйи Навдиз

Муртазоев Б. Эҳёи Бешканд

Муртазоқулов Ҷ. С., Мирзоев И. Ш. Ҳуқуқи гражданӣ

Муслимов М. У. Фразеологические ед. совр. тадж. лит. яз. с арабскими лексическими эл.

Мусофиров К., Эмомов А. Таълими забони арабӣ бе муаллим

Мусский С. Семашко И. 100 инсони бузургтарин. Тарҷ.

Мустай Карим. Шаби гирифтани моҳ. Тарҷ.

Мусулманкулова М. Р. Жанр рассказа в «Асрор-ут-тавхид» Мухаммада ибн Мунаввара: АКД

Мусулмониён Р. Забон ва адаби форсӣ дар Фарорӯд

Мусулмониён Р. Назарияи адабиёт

Мусулмониён Р. Ситораҳои Помир

Мусулмониён Р. Тоҷикон. 2500 сол…

Мусулмониён Р. Тоҷикон дар таърих

Мусулмониён Р. Форсиву дарӣ

Мусулмониён Р. Шеър дар сарчашмаҳои назарӣ

Мусулмонқулов Р. Аз таърихи афкори адабӣ-эстетикии форсу тоҷик

Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварӣ

Мусулмонқулов Р. Асрори Сухан

Мусулмонқулов Р. Боқӣ Раҳимзода: Очерки мухтасари ҳаёту эҷодиёт

Мусулмонқулов Р. Дарахти дӯстӣ биншон: Маҷмӯаи мақолаҳо

Мусулмонқулов Р. Назарияи ҷинсҳо ва жанрҳои адабӣ

Мусулмонқулов Р. Саҷъ ва сайри таърихии он дар насри тоҷик

Мусулмонқулов Р. Талаби замон ва робитаи адабӣ

Мусулмонқулов Р. Фурӯғи шеъри ҷонпарвар

Мусульманкулов Р. Персидско-таджикская классическая поэтика 10-12 вв.

Муталибов. Р. Ифтихори миллӣ дар ашъори Лоиқ Шералӣ

Мутафаккири бузурги Шарқ Носири Хусрав

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.