Китобхона — САР

САР

Сарбаландон

Сарвар Амирҷон. Баҳор мехоҳам: Шеърҳо

Сарвар Амирҷон. Гулҳои тирамоҳ: Шеърҳо

Сарвар Амирҷон. Лаъл: Шеърҳо

Сарвар М. Ашъори мунтахаб

Саргузашти Ҳотами Тай

Сардор Раҳдор. Адъувҷин созен. Гулчини ашъор ба забони рӯшонӣ

Сардор Раҳдор. Мод зив. Шеърҳо ба забони рӯшонӣ

Сардор Раҳдор. Номус

Сардор Раҳдор. Орзуи модар

Сардор Раҳдор. Толиби дидор

Сардор Раҳдор. Ҷӯёи нур

Сардоров М. Н. Люцерна+злаки

Сардоров М. Н. Продуктивность и фотосинтетическая деятельность совмещенных посевов люцерны…

Сардоров М. Н. Совмещение посевов люцерны со злаковыми культурами

Сардоров М. Н., Литвинов В. Н., Эргашев Р. Э. Захираҳои зиёд кардани базаи хӯроки чорво

Сардоров М. Н., Норов М. С. Луғати тафсирии русию тоҷикии истилоҳоти зироат…

Сардоров М. Н., Шукуров Р. Э. Зироатҳои емӣ

Сардоров М. Н. Шукуров Р. Э. Роҳҳои зиёд кардани истеҳсоли хӯроки чорво

Сарианиди В. И. Бактрия — сквозь мглу веков

Сарианиди В. И. Древности сраны Маргуша

Сарианиди В. И. Древние земледельцы Афганистана

Сарианиди В. И. Тайны исчезнувшего искусства Каракумов

Сармад. Куллиёт

Саттор Турсун. Аз субҳ то шом

Саттор Турсун. Барф ҳам мегузарад

Саттор Турсун. Дарахти ҳазорсола

Саттор Турсун. Дувоздаҳ ҳикоя

Саттор Турсун. Зимистони умр

Саттор Турсун. Ишқи аввал: Ҳикоя

Саттор Турсун. Камони Рустам

Саттор Турсун. Мунтахаби осор

Саттор Турсун. Садама

Саттор Турсун. Санг дар бағал ба тӯфон

Саттор Турсун. Се рӯзи як баҳор: Роман. – Девор: Повест

Саттор Турсун. Сукути қуллаҳо

Саттор Турсун. Ҳикояҳо

Сатторзода А. Аз Рӯдакӣ то Лоиқ

Сатторзода А. Куҳна ва нав

Сатторзода А. Назариёти адабии Абдурраҳмони Ҷомӣ

Сатторзода А. Такмилаи бадеъи форсии тоҷикӣ

Сатторзода А. Таърихчаи назариёти адабии форсу тоҷикӣ

Сатторӣ Қ., Муҳаммадӣ Ҳ. Наврӯзи ҷаҳонӣ: Маълумотномаи мухтасар

Сатторӣ Н. Ҳаёт ва эҷодиёти Зуфархон Ҷавҳарӣ

Сатторӣ П. Боли парвоз

Сатторӣ П. Пайғом

Сатторӣ П. Хӯшаи Парвин

Сатторов А. Аз таърихи афкори адабӣ ва эстетикии форсу тоҷик (асрҳои X-XV)

Сатторов А. Афкори адабӣ ва эстетикии Абдураҳмони Ҷомӣ

Сатторов А. Нуқтаи пайванд

Сатторов А. Туҳфаи Сомӣ ва хусусиятҳои он

Сатторов А. С. Асосҳои математикаи олӣ барои ихтисосҳои иқтисодӣ

Сатторов Р. Б. Растительность Каратегинского хребта и вопросы ее картографирования на основе материалов космических съемок: АКД

Сатторов С. Мақоми забони давлатӣ дар Артиши миллӣ

Сафар Абдуллоҳ. Рӯшаноии сухан

Сафар Н. Ошёни бахт: Маҷмӯаи шеърҳо

Сафар У. Аз хоки рангбохта

Сафар У. Пайроҳаи Нимо

Сафарализода Х. Қ. Антропологияи сиёсӣ

Сафарзода Ғ. Корвони орзу: Шеърҳо

Сафарзода Ғ. Мероси ҷавонӣ/Таҳия ва сарсухану тавзеҳоти Шоҳҳайдар Ёдгорӣ

Сафарзода Ғ. Мунтахабот. — кк. 1-2

Сафарзода Ғ. Ошёни офтоб

Сафарзода Ғ. Ҷавонӣ / Таҳия ва сарсухану тавзеҳоти Шоҳҳайдар Ёдгорӣ

Сафарзода Ғ. Ҷавонии ҷовидон / Мураттиб Зуҳра Сафарзода

Сафармамадов С. М. Комплексные соединения рения (V) с 4-метилтиосемикарбазидом, 4-метил-1,2,4-триазолом и их производными: АКД

Сафармамадов С. М. Комплексные соединения рения (V) с производными тиомочевины, азолсодержащими лигандами и аспекты их применения: АДД

Сафарномаи Ҳаким Носири Хисрави Алавии Балхӣ (форсӣ)

Сафаров А. И., Шарипов Т. Ш. Ҳуқуқи ҷиноятӣ бо истифода аз методи тадриси интерактивӣ

Сафаров А. И. ва диг. Ҷиноятҳои иқтисодӣ

Сафаров Б. А., Назаров Ҷ. Р. Ҳуқуқшиносӣ (дастури таълимӣ-методӣ)

Сафаров Б. А., Сафаров Д. С., Миралиев И. Қ., Саидов И. И. Ҳуқуқи инсон (дар нақшаҳо). Воситаи таълимӣ

Сафаров Г. Колониальная революция (опыт Туркестана)

Сафаров Ё. Х. Физиолого-биохимические особенности эфемероидов – эремуруса гиссарского (Eremurus hissaricus vved.) и эремуруса мощного (Eremurus robustus Rgl.): АКД

Сафаров М. М. Теплофизические свойства гранулированной пористой окиси алюминия, содержащей металлический наполнитель в газовых средах: КД

Сафаров М. М. Теплофизические свойства простых эфиров в широком интервале параметров состояния (теплопроводность и плотность): монография. Книга 1

Сафаров М. М. Теплофизические свойства простых эфиров и водных растворов гидразина в зависимости от температуры и давления: ДД

Сафаров Н. Правовая система государства Саманидов (IX-X вв)

Сафаров Н. М. Флора и растительность южного Памиро-Алая

Сафаров Р. Қаҳрамони Вахш ва Днепр: Повест

Сафаров Р. Сафар Амиршоев: Повести ҳуҷҷатӣ

Сафаров Р. Сын моей земли: Повесть

Сафаров Р. Ҳазору як корнома. Ҷилди 1

Сафаров Р. Ҳазору як корнома. Ҷилди 2

Сафаров Р. Ҳазору як корнома: Аз корнамоиҳои ҷанговарони ҶБВ. Ҷилди 3

Сафаров Р. Ҳазору як корнома (2010)

Сафаров С. Конфликт ва характер

Сафаров У. Сиёвуши Касроӣ ва шеъри нави форсӣ

Сафаров Ҷ. Х. Асосҳои математикаи олӣ, 1

Сафаров Ш. Бозиҳои миллӣ ҳамчун тамаддуни халқи тоҷик

Сафаров Ш. Национальные игры как отражение цивилизационных особенностей таджикского народа

Сафаров Ш. Таърихи бозиҳои миллии халқи тоҷик

Сафарова Ш. Ю. Поэтика лирики Абдулкасима Лахути

Сафинаи сухан. ҶҶ.

Сафои Наврӯз: Маҷмӯа

Сахобиддинов С. С. Дикорастущие лекарственные растения Средней Азии

Саҳнаи ҳаваскорон: Песаҳо

Саъдиев С. Адабиёти тоҷик дар асри XVII

Саъдиев С. Мазмун ва шакли асари бадеӣ

Саъдиев С. Поэтикаи шоирони Мовароуннаҳри асри XVII

Саъдиев С. Сӯзанӣ ва муҳити адабии Самарқанди асри XII

Саъдии Шерозӣ. Бӯстон (2008)

Саъдии Шерозӣ. Гулистон (1962)

Саъдии Шерозӣ. Гулистон (1988)

Саъдии Шерозӣ. Гулистон (2008)

Саъдии Шерозӣ. Ғазалиёт

Саъдии Шерозӣ. Куллиёт: Ҷ. 1

Саъдии Шерозӣ. Куллиёт: Ҷ. 2

Саъдии Шерозӣ. Куллиёт: Ҷ. 4

Саъдии Шерозӣ. Мунтахаби ғазалиёт

Саъдии Шерозӣ. Мунтахаби куллиёт

Саъдии Шерозӣ. Мухтасари «Бӯстон»

Саъдии Шерозӣ. Чанд варақ аз «Гулистон»

Саъдулло З. Эпитет в «Гулистане» Саади

Саъдуллоев А., Гулмуродзода П. Озодии сухан ва матбуот

Саъдуллоев А., Гулмуродзода П. Ҳамосаи инсони кор (андешаҳои перомуни очерки муосир)

Саъдуллоев А., Гулов С. Жанрҳои радио. Бахши 2

Саъдуллоев А. Горизонты публицистики

Саъдуллоев А. Дил ба ёдгор

Саъдуллоев А. Наҷвои наҷотофарин

Саъдуллоев А. Основы телевизионной журналистики. чч. 1-2

Саъдуллоев А. Публисистикаи Турсунзода

Саъдуллоев А. Хосияти адабиёт

Сб. материалов Международного семинара «Урановое наследие Советского Союза в Центральной Азии: проблемы и решения»

Сб. по паразитологии и фауне южного Таджикистана

Сб. статей по истории и филологии народов Средней Азии, посвящённый 80-летию со дня рождения А. А. Семенова

Сб. статей по истории и философии народов Средней Азии

Сб. статей, посвящённых искусству таджикского народа

Сб. статей «Современные вопросы геодинамики и минерагении Памиро-Тянь-Шаня»

Сборник студенческих работ ТГУ, вып. I

Свод таджикского фольклора

Севунтс Г. Теҳрон. Тарҷ.

Седов А. В. Кобадиан на пороге раннего средневековья

Селиванов Р. И. Природа и природные ресурсы Таджикистана

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.