Китобхона — РУБ

РУБ

Рубинчик Ю. А., Муравьёва Л. Н. Артикль –е в современных таджикском и персидском языках

Рубинчик Ю. А. Современный персидский язык

Рубоиёт /Гулназар ва дигарон

Рубоиёт ва сурудҳои халқии Бадахшон

Рубцов И. А. Яйцееды вредной черепашки в Таджикистане

Рудаки и 1000 лет персидской поэзии

Рудаки и поэты его времени

Руденко С. И. Культура населения горного Алтая в скифское время

Руденко С. И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время

Руденко С. И. Культура хуннов и ноптулинские курганы

Рузиев М. Декоративно-прикладное искусство таджиков

Рузиев М. А. Искусство таджикской резьбы по дереву конец Х1Х-ХХ вв

Рузиев М. Народные умельцы

Рузиев У. Р., Асимова М. А. Толковый словарь терминов строительства и архитектуры

Рузиева Л. Т. Практикум по переводу

Рузиева Л. Т. Упражнения по усвоению русских прецедентных феноменов

Румӣ – Гӯте: Муколамаи фарҳангҳо

Русский язык в Таджикистане

Русско-таджикский военный словарь /под ред. Е. Н. Павловского

Русско-таджикский разговорник. Сост. Салихов С.

Русско-таджикский словарь. Дехоти А. П., Ершова Н. Н.

Русско-таджикский словарь. Под ред. члена-кор. АН СССР М. С. Осими

Русско-таджикский словарь военно-технических терминов

Русско-таджикский тематический словарь. 9000 слов

Русско-таджикский терминологический словарь по математике

Русско-узбекский словарь. Том 1. А-К

Русско-узбекский словарь. Том 1. К-О

Русско-узбекский словарь. Том 2. П-Сц

Русско-узбекский словарь. Том 2. Сц-Я

Руставели Шота. Палангинапӯш. Тарҷ.

Руставели Шота. Паҳлавони пӯсти палангпӯш. Тарҷ.

Рустам, Ш. Каломи Лоиқ

Рустам ва Исфандиёр: Аз силсилаи достонҳои «Шоҳнома»/Бо хатҳои кириллику форсӣ ва тарҷума ба англисӣ

Рустамзода М. Нахустматбуоти соҳаи маориф

Рустами Ваҳҳоб. Адабиёт ва фарҳанги миллӣ

Рустами Ваҳҳоб. Мирзо Турсунзода

Рустами Ваҳҳоб. Поэтикаи вазн ва хусусиятҳои ритмии назми муосири тоҷик

Рустами Ваҳҳоб. Салом: Маҷмӯаи ашъор

Рустами Ваҳҳоб. Шаҳри хуршед

Рустамов М. Таджикская грамматическая терминология

Рустамов Ш. Забон ва замон

Рустамов Ш. Исм: Категорияҳои грамматикӣ, калимасозӣ ва мавқеи исм дар системаи ҳиссаи нутқ

Рустамов Ш. Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Рустамов Ш. Каломи Лоиқ

Рустамов Ш. Луғати тафсирии истилоҳоти педагогика

Рустамов Ш. Мушкилоти синтаксис

Рустамов Ш. Олим ва педагог Ниёзмуҳаммадов Бобоҷон

Рустамов Ш. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм

Рустамов Ш. Ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави мақсад дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Рустамов Ш. Ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави сабаб дар забони адабии тоҷик

Рустамов Ш. Р. «Шарафномаи Манярӣ» – фарҳанги тафсирии садаи XV: РН

Рустамшо Ш. Ономастикаи «Таърихи Сиистон»

Рӯбоҳи пир ва нома. Аз ҳикоёти «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ

Рӯбоҳи ҳилагар: Афсонаҳои халқии тоҷик

Рӯдакии Самарқандӣ, Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар ибни Муҳаммад ибни Ҳаким ибни Абдурраҳмон ибни Одам. Девон

Рӯдакӣ. Ашъор

Рӯдакӣ. Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён (Аз силсилаи «Дурдона» барои хурдтаракон)

Рӯдакӣ. Девон

Рӯдакӣ. Девони Одамушшшуаро Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ

Рӯдакӣ. Осори манзум, бо тарҷумаи русӣ

Рӯдакӣ. Феҳристи адабиёт

Рӯдакӣ. Шеърҳо. Бо муқаддима, тартиб ва тавзеҳи У. Каримов, С. Саъдиев

Рӯдакӣ. Шеърҳо. Бо тарҷумаҳо ба забонҳои русӣ ва олмонӣ

Рӯдакӣ Абӯабдуллоҳ. Пандҳо

Рӯдакӣ Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар бинни Муҳаммад. Девони ашъор (форсӣ)

Рӯдакӣ ва замони ӯ

Рӯзи Одина

Рӯзиев М. А. Искусство таджикской резьбы по дереву конец Х1Х-ХХ вв.

Рузиев М. А. Резное дерево Чорку

Рӯзметов Э., Назаров Ф., Муродов Б. Назарияи функсияҳои тағйирёбандаи ҳақиқӣ

Рӯзметов Э. ва диг. Дастури методӣ доир ба муодилаҳои дифференсиалии муқаррарӣ. ққ. 1-2

Рӯзметов Э., Назаров Ф., Муродов Б. Назарияи функсияҳои тағйирёбандаи ҳақиқӣ

Рӯзметов Э. ва диг. Дастури методӣ доир ба муодилаҳои дифференсиалии муқаррарӣ. ққ. 1-2

Рӯзметов Э. Курси мухтасари анализи математикӣ. Қ. 1

Рӯзметов Э. Курси мухтасари анализи математикӣ. Қ. 2

Рыскулов Т. Восстание туземцев в Средней Азии в 1916 году

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: