Китобхона — ҚОС

ҚОС

Қосимзод Ҷаҳонбахш. Асрори қиёфашиносӣ

Қосимзода И. Ошиқ будаем рӯзе

Қосимӣ М., Мирбобоев А. Фарҳанги номҳои тоҷикон

Қосимӣ С. Бадеияти латифаҳои халқии тоҷикӣ

Қосимӣ С. Мулоҳизаҳо андар боби адабиёти шифоҳӣ ва хаттӣ

Қосимов М., Муродов Н. Фаъолияти созмонҳои талабагии муассисаҳои таълимии ҶТ

Қосимов С. Рӯзгор ва осори Салими Хатлонӣ

Қосимов Ҷ. Агротехникаи парвариши ҷуворимакка

Қосимов Ҷ. Агротехникаи парвариши шолӣ дар Тоҷикистон

Қосимов Ҷ. Асосҳои тухмишиносии зироатҳои саҳроӣ

Қосимов Ҷ. Делинтировка, сортировка и калибровка семян хлопчатника

Қосимов Ҷ. Зироатҳои ғилофакдори озуқавӣ дар Тоҷикистон

Қосимов Ҷ. Зироатҳои Тоҷикистон

Қосимов Ҷ. Пахтакорӣ

Қосимов Ҷ. Пахтакорӣ: Китоби дарсӣ барои мактабҳои миёнаи меҳнати политехникии қишлоқ бо таълими истеҳсолӣ

Қосимов Ҷ. Таҷрибаи парвариши ҷуворимакка дар Тоҷикистон

Қосимов Ҷ. Хоста гирифтани чигит ва аҳамияти он барои баланд бардоштани ҳосили пахта

Қосимов Ҷ. Қ., Сардоров М. Н., Масаидов Р. С., Набиев Т. Н., Бухориев Т. А. Растанипарварӣ

Қосимова М. Н. Забон ва муъҷизаи он

Қосимова М., Искандарова Д. Луғати мухтасари мавзеии таълимии русӣ-тоҷикӣ

Қосимова М., Искандарова Д., Собирҷонов С. ва диг. Луғати мухтасари мавзеии таълимии тоҷикӣ-русӣ

Қосимова М. Н. Истилоҳоти қадимаи тоҷикӣ (маълумоти мухтасар)

Қосимова М. Н. Луғати мухтасари таълимии тоҷикӣ-русӣ ва русӣ-тоҷикӣ

Қосимова М. Н. Луғати мухтасари таълимии тоҷикӣ-русӣ

Қосимова М. Н. Мақоми «Фарҳанги забони тоҷикӣ» дар луғатнигории тоҷики садаи бистум

Қосимова М. Н. Маҷмуаи машқҳо аз забони тоҷикӣ: Барои хонандагони мактаби миёна

Қосимова М. Н. Мухтасар оид ба истилоҳоти забоншиносии тоҷик

Қосимова М. Н. Об дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ

Қосимова М. Н. Очеркҳо оид ба синтаксиси ҷумлаҳои соддаи асри ХI

Қосимова М. Н. Практикум аз забони адабии ҳозираи тоҷик

Қосимова М. Н. Синтаксиси ҷумлаҳои соддаи насри асри XI

Қосимова М. Н. Структура ва семантикаи ҷумлаҳои соддаи насри асри XI

Қосимова М. Н. Сухан бояд ба дониш дарҷ кардан

Қосимова М. Н. Таълими забони адабии тоҷик

Қосимова М. Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои IX — X). 1 (2003)

Қосимова М. Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои IX — X). 1 (2012)

Қосимова М. Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои IX — X). 2

Қосимова М. Н. Хат ва имлои матни классикии тоҷик

Қосимова М. Н. Чор унсур; маъниофаринӣ, калимасозӣ (дар асоси маводи «Маснавии маънавӣ»)

Қосимова М. Н. Ҷумлаи пайрави шартӣ дар забони адабии тоҷик

Қосимова М. Н. Ҷумлаҳои пайрави шартӣ дар забони адабии тоҷик: РН

Қосимова М. Н. Ҷумлаҳои содаи насри асри XI: РД

Қосимова Х. Н. Луғати тафсирӣ оид ба фанҳои ҳуҷайрашиносӣ, ҷаниншиносӣ ва бофташиносӣ

Қуввати Дод ва диг. Қубодиён. Таърихи мухтасар аз аҳди қадим то имрӯз

Қувватов Р. Таърихи Боҳтуробод

Қудратов Н. А. Мурофиаи ҷиноятӣ

Қудратов Н. А. Ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ

Қулиев Қ. Шамшери Худо. Тарҷ.

Қуллапаймои сухан: Маҷмуаи мақолаҳо / Ба муносибати 70–солагии нависандаи халқии Тоҷикистон Ӯрун Кӯҳзод

Қурбон Восеъ. Абармарди дунёи сиёсат

Қурбон Восеъ. Ғазалиёти ноёби Ҷомӣ ва шеъри муосири Ҳирот

Қурбон Восеъ. Литература джавонмарди (X-XV вв)

Қурбон Восеъ. Номаи ҷавонмардӣ

Қурбон Восеъ. Ҳашт манзар

Қурбон М. Дар сафоратхонаи Амрико ва берун аз он

Қурбон М. Зери чодари қиргун

Қурбон М. Калобаи навард: Маҷмуаи ҳикояҳо

Қурбон М. Шавҳаркуш: Қисса

Қурбоналӣ Раҷаб. Фурӯғи пирӣ

Қурбоналӣ Ш. Рушди солими кӯдак – 1

Қурбони Аламшоҳ. Шириншоҳ Шоҳтемур

Қурбони ту, эй диёри ишқам

Қурбонӣ Д. Китоби орзуҳо

Қурбонӣ Д. Се нуқта

Қурбонмамадов С. Х. Хусусиятҳои маъноӣ-услубии поэтонимияи «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ

Қурбонов А. Ш. Илм ва низоми идораи он дар сиёсати давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Қурбонов Б. Т. Маданияти бизнес

Қурбонов В. Оини риндӣ ё маслаки Ҳофиз

Қурбонов К. М. Бемориҳои ҷарроҳии шикам

Қурбонов К. Н. Роҳнамои химия, биология, физика

Қурбонов К. Ю., Бадалова Б. А. Курси лексияҳо аз фанни Моделсозии равандҳои иқтисодӣ

Қурбонов М. Асосҳои лингвистӣ ва методии таълими услубшиносии тоҷик дар м. миёна

Қурбонов М. Забони тоҷикӣ. Услубшиносӣ: имконоти услуби забони адабии тоҷик (барои с. X).

Қурбонов М. Инкишофи нутқ дар дарсҳои забони модарӣ

Қурбонов М. Методикаи забони тоҷикӣ дар мактаби миёна. Қ. 1

Қурбонов М. Услубшиносӣ: Созмони услубии забони адабии ҳозираи тоҷик

Қурбонов М., Воҳидов 3. Таълими масъалаҳои душвори имло дар синфҳои 5 ва 6

Қурбонов М., Муҳаммадов М. Таълими забони тоҷикӣ дар синфи 5

Қурбонов С. Лаҳҷа ‒ нумуи дигари забони куҳан

Қурбонов Х. ва диг. Луғати русӣ-тоҷикии технологияи металлҳо ва металлшиносӣ

Қурбонхонова Н. Устураи ҷонварон дар фолклори Бадахшон

Қурғонов З. Забоншиносии тоҷик (Феҳристи мухтасари осори батабърасида)

Қуръони карим (асл ва матни тарҷумаи тоҷикӣ)(2011)

Қуръон. Тарҷума аз тафсири мухтасари Хатлонӣ

Қуръон. Тарҷумаи Муҳаммадҷон Умаров

Қуръон. — Теҳрон: 1997.

Қутбиддинов Б., Ҷ. Раҳмонова. Хосияти публитсистика

Қутбӣ Киром. Аз гулу хоку шуълаи оташ

Қутбӣ Киром. Бӯйи нон: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Дили бародар

Қутбӣ Киром. Ёр меояд: Мунтахаби ашъор

Қутбӣ Киром. Зиндагӣ дар назм: Очеркҳо. Мақолаҳои публитсистӣ

Қутбӣ Киром. Илҳом: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Камон: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Қатли Туғрал: Қисса

Қутбӣ Киром. Қуллаҳои ноаён

Қутбӣ Киром. Минбари виҷдон

Қутбӣ Киром. Нафаси озод

Қутбӣ Киром. Нишот: Достонҳо ва шеърҳо

Қутбӣ Киром. Нома аз роҳи дур

Қутбӣ Киром. Остони баланд: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Оташи меҳр

Қутбӣ Киром. Парвози меҳр

Қутбӣ Киром. Пули Сангин

Қутбӣ Киром. Рези кӯҳсор: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Сангпул

Қутбӣ Киром. Сари баланд

Қутбӣ Киром. Субҳи содиқ

Қутбӣ Киром. Хоки пайвандӣ

Қутбӣ Киром. Чашми дил

Қутбӣ Киром. Ҷоми нур

Қутбӣ Киром. Ҷонфидо

Қутбнамоёни илми забоншиносӣ

Қушқоров Д. Базми наврӯзӣ: Сурудҳои хори а’ капелла аз эҷодиёти оҳангсозони тоҷик: дастури таълимӣ-методӣ

Қушматов А. Вақф

Қушматов А. Деҳқонони тоҷик дар охири асри XIX ва ибтидои асри ХХ

Қушматов А. Пайдоиш ва моҳияти мазорҳо

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.