Китобхона — ҲАҚ


ҲАҚ

Ҳақназар Ғоиб. Нафас то бар нафас овози вақт аст

Ҳақназар Ғоиб. Нигоҳи гарм: Маҷмӯаи шеърҳо

Ҳақназар Ғоиб. Рамзи ҳаёт

Ҳақназар Ғоиб. Сарнавишт

Ҳақназар Ғоиб. Сурӯши Хатлон

Ҳақназар Ғоиб. Таронаҳои маҳтобӣ

Ҳақназар Ғоиб. Тоҷи Офтоб

Ҳақназар Ғоиб. Тӯшаи роҳ

Ҳақназар Ғоиб. Хаймаи нур

Ҳақназар Ғоиб. Чашми саҳар

Ҳақназар Ғоиб. Эҳёнома

Ҳалимиён Саид. Феъл (Куниш)

Ҳалимов С., Шукурова К. Забони ҳозираи тоҷик (ҳиссаҳои номии нутқ)

Ҳалимов С. Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони адабии тоҷик

Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик (асри X): Дастури таълимӣ

Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои XI-XII)

Ҳалли масъалаҳо аз химия

Ҳамдӣ, Аҳмадҷон. Каримбой дар хонаи худо: Достони ҳаҷвӣ

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ. Асарҳои мунтахаб: Шеърҳо; Намунаи шеърҳои тоҷикӣ; Намунаи асарҳои драмавӣ

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ. Бой ва хизматгор: Песа. Тарҷ.

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ. Найрангҳои Майсара: Песа. Тарҷ.

Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш

Ҳамроқулов X. Шеваҳои тоҷикони райони Бойсун

Ҳасан Ирфон. Дар кулбаи косибон

Ҳасан Ирфон. Ду ёр аз ду диёр

Ҳасан Исфандиёр. Таърихи Табаристон

Ҳасан С. Ҳамнавои зиндагӣ

Ҳасан Юсуфи Файзбахш. Карим Девона ман ва ҳамдеҳагон…

Ҳасанак (Р. Амонов)

Ҳасанбой Мулло Зоҳид, Мирзои Мақсуд. Зиёратгоҳи Шайх Хоҷа Сулаймони Боқирғонӣ

Ҳасани Деҳлавӣ. Мунтахабот

Ҳасани Ёрзод. Дастури санаднигорӣ

Ҳасанов А. Вомвожаҳои тоҷикӣ дар забонҳои дигари ҷаҳон

Ҳасанов А. Зикри нуқси сухан дар вожаномаҳои куҳан

Ҳасанов А. Решаҳои ориёӣ дар вожаҳои ҷаҳонӣ

Ҳасанов А. Унсурҳои луғавӣ ва сарфию наҳвии осори садаҳои Х-ХIII дар гӯйишҳои шимолӣ (бахши Фарғонаи ғарбӣ)

Ҳасанов Б. Тарзҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои геометрӣ

Ҳасанов Б. Ҳалли мисолҳо аз тригонометрия

Ҳасанов И. Лексика ва фразеология. Дар асоси материали романи «Духтари оташ»-и Ҷ. Икромӣ

Ҳасанова Л. Замони ҳозира ва образи муосир

Ҳасанова Л. Туҳфа Фозилова

Ҳафт додарон (Р. Амонов)

Ҳафт хони Рустам: Аз силсилаи достонҳои «Шоҳнома»/Бо хатҳои кириллику форсӣ ва тарҷума ба англисӣ

Ҳафтяки Қуръони маҷид. Тарҷумаи Муҳаммадҷон Умаров

Ҳемингуей Э. Пирамард ва дарё. Тарҷ.

Ҳизб ва ҳаракатҳои Тоҷикистон

Ҳизбҳо ва ҷунбишҳои ҷамъиятию сиёсӣ дар Тоҷикистон

Ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон

Ҳикмат Ризо. Суруди Ватан

Ҳикоёти латиф. Мунтахаб аз «Бадоеъ ул-вақоеъ»-и Восифӣ

Ҳилолиён Аскар, Нурмуҳаммад Ниёзӣ, Неъмат Оташ. Файзи баҳорон

Ҳилолиён Аскар. Ашки сари мижгон: Роман

Ҳилолиён Аскар. Нозанин: Ҳикояҳо

Ҳиравӣ Ҷавод. Ирон дар замони Сомониён

Ҳисори Шодмон

Ҳодизода Р., Каримов У., Саъдиев С. Адабиёти тоҷик. Асрҳои ХVI-ХIХ ва ибтидои асри XX

Ҳодизода Р., Шукуров М., Абдуҷабборов Т. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ

Ҳодизода Расул ва Ансор Афсаҳов. Ҳазор мисраи Рӯдакӣ

Ҳодизода Р. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуввуми асри ХIХ

Ҳодизода Р. Аз гузашта ва ҳозираи адабиёти тоҷик

Ҳодизода Р. Аз Рӯдакӣ то имрӯз

Ҳодизода Р. Аҳмади Дониш

Ҳодизода Р. Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён

Ҳодизода Р. Парвози Шоҳин: Повест

Ҳодизода Р. Самарқанднома

Ҳодизода Р. Сапедадам: Повест

Ҳодизода Р. Синтаксиси забони тоҷикӣ

Ҳодизода Р. Ситорае дар тирашаб

Ҳодизода Р. Танбӯри Дилкаш

Ҳодизода Р. Тасаввуф дар адабиёти форсу тоҷик

Ҳодизода Р. Худоё, худро бишнос

Ҳодизода Р. Ҷалолуддини Румӣ

Ҳодизода Р. Шоҳин

Ҳомидов Д. Топонимияи водии Кешрӯд

Ҳомидов Д. Шевашиносии тоҷик: Васоити таълимӣ

Ҳомидов Ё. Р. Экологияи умумӣ (Раҳнамойи таълим)

Ҳотами Той ва аспи ӯ. Аз ҳикоёти «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ

Ҳотамов А. Ҷанги Бузурги Ватанӣ

Ҳотамов Н. Б. Из истории первых промышленных предприятий в Средней Азии

Ҳотамов Н. Б. Бухарские джадиды и основные этапы их деятельности

Ҳотамов Н. Б. Из истории банков и предпринимательства в Центральной Азии

Ҳотамов Н. Б. Инъикоси Револютсияи Халқии Советии Бухоро дар асарҳои Садриддин Айнӣ

Ҳотамов Н. Б. Роль банковского капитала в соц.-эк. развитии Средней Азии

Ҳотамов Н. Б. Свержение эмирского режима в Бухаре

Ҳотамов Н. Б. Таърихи халқи тоҷик

Ҳотамов Н. ва диг. Таърихи халқи тоҷик ққ. 1-2

Ҳотифӣ Абдулло. Лайлӣ ва Маҷнун

Ҳофиз ва мусиқӣ

Ҳофизи Ӯбаҳӣ. Туҳфат-ул-аҳбоб ё Фарҳанги Ҳофизи Ӯбаҳӣ

Ҳофизи Шерозӣ. Девон

>

Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт

Ҳофизи Шерозӣ. Саду як ғазал

Ҳоҷатпур Ҳамид, доктор. Забони толишӣ (Гӯйиши толишӣ)

Ҳоҷиев К., Алиев Н. Дастури методӣ оид ба адабиёти Ватан

Ҳоҷиев С. Забони адабии тоҷик дар ибтидои асри XX

Ҳоҷиев С. Масъалаҳои муҳимми таълими забони модарӣ дар с. 4-8

Ҳоҷиев С. Методикаи таълими забони тоҷикӣ (барои донишҷӯён ва муалл. мактаб) ҷҷ. 1-2

Ҳоҷӣ Аломуддин. Тафсири осонбаён

Ҳоҷӣ Содиқ. Аз Масчоҳ то Масчоҳ

Ҳоҷӣ Содиқ. Боварӣ: Очерк

Ҳоҷӣ Содиқ. Бонги изтироб: Ҳикояҳо

Ҳоҷӣ Содиқ. Гардиш: Роман

Ҳоҷӣ Содиқ. Додамро ба кӣ гӯям: Маҷмӯаи ҳикояҳои ҳаҷвӣ

Ҳоҷӣ Содиқ. Кӯзачаи сеҳрнок: Пьеса иборат аз чор намойиш

Ҳоҷӣ Содиқ. Қадри ҷавҳар, ҷавҳарӣ донад: Роман

Ҳоҷӣ Содиқ. Қаҳрамони нахустин

Ҳоҷӣ Содиқ. Қаҳрамони шайдоӣ

Ҳоҷӣ Содиқ. Қиссаи бузи бериш: Ҳикояҳои ҳаҷвӣ ва мазҳака

Ҳоҷӣ Содиқ. Сироҷиддин-ака

Ҳоҷӣ Содиқ. Солдати ношинос: Ҳикояҳои ҷанговар

Ҳоҷӣ Содиқ. Чоҳкан зери чоҳ: Очерку ҳикояҳои фронтӣ ва песаҳо

Ҳоҷӣ Содиқ. Шафқат кунед, дӯстон

Ҳоҷӣ Содиқ. Яъне, ки масалан

Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ. Куллиёт

Ҳошимӣ Ҷ. «Ре» мегӯям ман бурро!

Ҳошимӣ Ҷ. Аз як-як то лак-лак

Ҳошимӣ Ҷ. Бачаҳову кӯчаҳо

Ҳошимӣ Ҷ. Кулча чаро ширин аст?

Ҳошимӣ Ҷ. Ман алифбо мехонам! (Бо ҳамқаламии А. Баҳорӣ)

Ҳошимӣ Ҷ. Мусиқии хомӯшӣ

Ҳошимӣ Ҷ. Нинӣ бапо шуд

Ҳошимӣ Ҷ. Офтобак

Ҳошимӣ Ҷ. Рӯзи нав

Ҳошимӣ Ҷ. Се додаракон буданд

Ҳошимӣ Ҷ. Соябони садранга

Ҳошимӣ Ҷ. Хатти амонӣ

Ҳошимӣ Ҷ. Чаро шамолак вазид?

Ҳудуд-ул-олам (1983)

Ҳудуд-ул-олам (Ҳудуд-ул-олам мина-л-машриқ ила-л-мағриб) (2014)

Ҳуқуқи инсон. Маҷмӯаи санадҳои байналмилалӣ ва қонунгузории миллӣ дар 8 ҷилд. Ҷилди 1

Ҳуқуқи байналхалқӣ (Китоби дарсӣ)

Ҳуқуқи ҷиноятӣ (қисми умумӣ). Китоби дарсӣ

Ҳунар аз кони зар беҳ

Ҳусайн А. Паёми меҳр: Маҷмӯаи шеърҳо

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватномаи султонӣ

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватномаи Султонӣ, Ахлоқи Мӯҳсинӣ, Рисолаи Ҳотамия

Ҳусайнқулихони Азимободӣ. Тазкираи «Ништари ишқ». ҷҷ. 1-5

Ҳусейнзода Ш., Шарифов Х. Мақоми ибни Сино дар шеъру адаби тоҷик

Ҳусейнзода Ш. Абдурраҳмони Ҷомӣ. Ҳабдаҳ мақола

Ҳусейнзода Ш. Ангезаи меҳр

Ҳусейнзода Ш. Баҳс ва андеша

Ҳусейнзода Ш. Гуфтор аз ганҷи сухан

Ҳусейнзода Ш. Мушкилоти Ибни Сино

Ҳусейнзода Ш. Нафрат ба душман дар осори Саъдӣ

Ҳусейнзода Ш. Сухансарои Панҷрӯд

Ҳусейнов Б. Асосҳои маҳорати педагогӣ

Ҳусейнов С. Ҳ. Ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт. Дастури таълимӣ

Ҳусейнов X., Шукурова К. Луғати терминҳои забоншиносӣ

Ҳусейнов X. Забон ва услуби «Одина»-и устод С. Айнӣ

Ҳусейнов X. Материалҳо оид ба таълими зарф

Ҳусейнов Х. Пунктуатсияи забони адабии ҳозираи тоҷик

Ҳусейнов Х. Ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави замон дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Ҳуте Иоҳанн Волфганг. Девони Ғарбӣ-Шарқӣ. Тарҷ.

Ба пас, ба Китобхона

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.