Китобхона — ҲАҚ


ҲАҚ

Ҳақиқати таърих (Доғҳои сиёҳи таърихи Тоҷикистон)

Ҳақназар Ғоиб. Аз қафои шишаи борон

Ҳақназар Ғоиб. Атри гиёҳ: Шеърҳо(Барои бачаҳои синни миёна ва калони мактабӣ)

Ҳақназар Ғоиб. Ашки Офтоб

Ҳақназар Ғоиб. Барги сабзи ишқ

Ҳақназар Ғоиб. Дар бистари нарми гул

Ҳақназар Ғоиб. Дардномае ба миллат

Ҳақназар Ғоиб. Зинароҳ: Шеърҳо

Ҳақназар Ғоиб. Зинда бо гудозишҳо

Ҳақназар Ғоиб. Қиссаи аспи хатлӣ

Ҳақназар Ғоиб. Муждаҳои ориёӣ

Ҳақназар Ғоиб. Муқаддаснома

Ҳақназар Ғоиб. Навҳаи Фирдавсӣ бар марги Рустам

Ҳақназар Ғоиб. Нафас то бар нафас овози вақт аст

Ҳақназар Ғоиб. Нигоҳи гарм: Маҷмӯаи шеърҳо

Ҳақназар Ғоиб. Рамзи ҳаёт

Ҳақназар Ғоиб. Сарнавишт

Ҳақназар Ғоиб. Сурӯши Хатлон

Ҳақназар Ғоиб. Таронаҳои маҳтобӣ

Ҳақназар Ғоиб. Тоҷи Офтоб

Ҳақназар Ғоиб. Тӯшаи роҳ

Ҳақназар Ғоиб. Хаймаи нур

Ҳақназар Ғоиб. Чашми саҳар

Ҳақназар Ғоиб. Эҳёнома

Ҳалимиён Саид. Феъл (Куниш)

Ҳалимов С. Айнӣ ‒ забоншинос

Ҳалимов С., Шукурова К. Забони ҳозираи тоҷик (ҳиссаҳои номии нутқ)

Ҳалимов С. Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони адабии тоҷик

Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик (асри X): Дастури таълимӣ

Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои XI-XII)

Ҳалли масъалаҳо аз химия

Ҳамдӣ, Аҳмадҷон. Каримбой дар хонаи худо: Достони ҳаҷвӣ

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ. Асарҳои мунтахаб: Шеърҳо; Намунаи шеърҳои тоҷикӣ; Намунаи асарҳои драмавӣ

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ. Бой ва хизматгор: Песа. Тарҷ.

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ. Найрангҳои Майсара: Песа. Тарҷ.

Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш

Ҳамроқулов X. Шеваҳои тоҷикони райони Бойсун

Ҳасан Ирфон. Дар кулбаи косибон

Ҳасан Ирфон. Ду ёр аз ду диёр

Ҳасан Исфандиёр. Таърихи Табаристон

Ҳасан С. Ҳамнавои зиндагӣ

Ҳасан Юсуфи Файзбахш. Карим Девона ман ва ҳамдеҳагон…

Ҳасанак (Р. Амонов)

Ҳасанбой Мулло Зоҳид, Мирзои Мақсуд. Зиёратгоҳи Шайх Хоҷа Сулаймони Боқирғонӣ

Ҳасани Деҳлавӣ. Мунтахабот

Ҳасани Ёрзод. Дастури санаднигорӣ

Ҳасанов А. Вомвожаҳои тоҷикӣ дар забонҳои дигари ҷаҳон

Ҳасанов А. Зикри нуқси сухан дар вожаномаҳои куҳан

Ҳасанов А. Решаҳои ориёӣ дар вожаҳои ҷаҳонӣ

Ҳасанов А. Унсурҳои луғавӣ ва сарфию наҳвии осори садаҳои Х-ХIII дар гӯйишҳои шимолӣ (бахши Фарғонаи ғарбӣ)

Ҳасанов Б. Тарзҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои геометрӣ

Ҳасанов Б. Ҳалли мисолҳо аз тригонометрия

Ҳасанов И. Лексика ва фразеология. Дар асоси материали романи «Духтари оташ»-и Ҷ. Икромӣ

Ҳасанова Л. Замони ҳозира ва образи муосир

Ҳасанова Л. Туҳфа Фозилова

Ҳафт додарон (Р. Амонов)

Ҳафт хони Рустам: Аз силсилаи достонҳои «Шоҳнома»/Бо хатҳои кириллику форсӣ ва тарҷума ба англисӣ

Ҳафтяки Қуръони маҷид. Тарҷумаи Муҳаммадҷон Умаров

Ҳемингуей Э. Пирамард ва дарё. Тарҷ.

Ҳизб ва ҳаракатҳои Тоҷикистон

Ҳизбҳо ва ҷунбишҳои ҷамъиятию сиёсӣ дар Тоҷикистон

Ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон

Ҳикмат Ризо. Суруди Ватан

Ҳикоёти латиф. Мунтахаб аз «Бадоеъ ул-вақоеъ»-и Восифӣ

Ҳикоёти «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолиддин Балхии Румӣ

Ҳикоётҳо ва ҳидоятҳо аз «Маснавии Маънавӣ»

Ҳилолиён Аскар, Нурмуҳаммад Ниёзӣ, Неъмат Оташ. Файзи баҳорон

Ҳилолиён Аскар. Ашки сари мижгон: Роман

Ҳилолиён Аскар. Нозанин: Ҳикояҳо

Ҳиравӣ Ҷавод. Ирон дар замони Сомониён

Ҳисори Шодмон

Ҳодизода Р., Каримов У., Саъдиев С. Адабиёти тоҷик. Асрҳои ХVI-ХIХ ва ибтидои асри XX

Ҳодизода Р., Шукуров М., Абдуҷабборов Т. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ

Ҳодизода Расул ва Ансор Афсаҳов. Ҳазор мисраи Рӯдакӣ

Ҳодизода Р. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуввуми асри ХIХ

Ҳодизода Р. Аз гузашта ва ҳозираи адабиёти тоҷик

Ҳодизода Р. Аз Рӯдакӣ то имрӯз

Ҳодизода Р. Аҳмади Дониш

Ҳодизода Р. Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён

Ҳодизода Р. Парвози Шоҳин: Повест

Ҳодизода Р. Самарқанднома

Ҳодизода Р. Сапедадам: Повест

Ҳодизода Р. Синтаксиси забони тоҷикӣ

Ҳодизода Р. Ситорае дар тирашаб

Ҳодизода Р. Танбӯри Дилкаш

Ҳодизода Р. Тасаввуф дар адабиёти форсу тоҷик

Ҳодизода Р. Худоё, худро бишнос

Ҳодизода Р. Ҷалолуддини Румӣ

Ҳодизода Р. Шоҳин

Ҳомидов Д. Топонимияи водии Кешрӯд

Ҳомидов Д. Шевашиносии тоҷик: Васоити таълимӣ

Ҳомидов Ё. Р. Экологияи умумӣ (Раҳнамойи таълим)

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

1 гузориш

  1. Аватар

    Ба ман китоби «нафас то бар нафас овози вақт аст» даркор, аз куҷо пайдо кунам?

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.