Китобхона — ҲАҚ

ҲАҚ

Ҳақиқати таърих (Доғҳои сиёҳи таърихи Тоҷикистон)

Ҳақназар Ғоиб. Аз қафои шишаи борон

Ҳақназар Ғоиб. Атри гиёҳ: Шеърҳо(Барои бачаҳои синни миёна ва калони мактабӣ)

Ҳақназар Ғоиб. Ашки Офтоб

Ҳақназар Ғоиб. Барги сабзи ишқ

Ҳақназар Ғоиб. Дар бистари нарми гул

Ҳақназар Ғоиб. Дардномае ба миллат

Ҳақназар Ғоиб. Зинароҳ: Шеърҳо

Ҳақназар Ғоиб. Зинда бо гудозишҳо

Ҳақназар Ғоиб. Қиссаи аспи хатлӣ

Ҳақназар Ғоиб. Муждаҳои ориёӣ

Ҳақназар Ғоиб. Муқаддаснома

Ҳақназар Ғоиб. Навҳаи Фирдавсӣ бар марги Рустам

Ҳақназар Ғоиб. Нафас то бар нафас овози вақт аст

Ҳақназар Ғоиб. Нигоҳи гарм: Маҷмуаи шеърҳо

Ҳақназар Ғоиб. Рамзи ҳаёт

Ҳақназар Ғоиб. Сарнавишт

Ҳақназар Ғоиб. Сурӯши Хатлон

Ҳақназар Ғоиб. Таронаҳои маҳтобӣ

Ҳақназар Ғоиб. Тоҷи Офтоб

Ҳақназар Ғоиб. Тӯшаи роҳ

Ҳақназар Ғоиб. Хаймаи нур

Ҳақназар Ғоиб. Чашми саҳар

Ҳақназар Ғоиб. Эҳёнома

Ҳалимиён С. Лексикаи касбу ҳунар дар осори Сайидои Насафӣ

Ҳалимиён С. Феъл (Куниш)

Ҳалимов А. Комплекси таълимию методӣ аз фанни «Набототи Тоҷикистон»

Ҳалимов С. Айнӣ ‒ лексикограф

Ҳалимов С., Шукурова К. Забони ҳозираи тоҷик (ҳиссаҳои номии нутқ)

Ҳалимов С. Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони адабии тоҷик

Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик (асри X): Дастури таълимӣ

Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои XI-XII)

Ҳалимова С. Вожаю истилоҳоти пешаварӣ дар осори Сайидои Насафӣ

Ҳалли масъалаҳо аз химия

Ҳалли машқ ва масъалаҳои биологӣ

Ҳамадон бош!

Ҳамдампур Ш. Тоҷикон дар суҳбати Ғафуров бо Сталин

Ҳамдӣ А. Каримбой дар хонаи худо: Достони ҳаҷвӣ

Ҳамза ибни Ямин. Хонда доно мешавем

Ҳамза Камол, Абдуқаҳҳор Саидов. Маъхазшиносӣ

Ҳамза Камол. Мазорҳои шимоли Тоҷикистон

Ҳамза Камол. Насабшиносӣ

Ҳамза Камол. Чаҳордаҳ мазор

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ. Асарҳои мунтахаб: Шеърҳо; Намунаи шеърҳои тоҷикӣ; Намунаи асарҳои драмавӣ

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ. Бой ва хизматгор: Песа. Тарҷ.

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ. Найрангҳои Майсара: Песа. Тарҷ.

Ҳамидов И. И. Неруи ояндасози миллат

Ҳамидов Х. Ҳ., Ҳакимов Ш. Қ. Ҳуқуқи оила ва вазъи ҳуқуқии зан дар қонунгузории Тоҷикистон

Ҳамробоев Н. А. Марҳалаҳои ташаккул ва таҳаввули ҳаракати тарҷума дар асрҳои VIII-XIV: РД

Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш

Ҳамроев Ҷ. Асрори нақди адабӣ

Ҳамроев Ҷ. Таърихи адабиёти навини тоҷик

Ҳамроқулов X. Шеваҳои тоҷикони райони Бойсун

Ҳасан Ирфон. Дар кулбаи косибон

Ҳасан Ирфон. Ду ёр аз ду диёр

Ҳасан Исфандиёр. Таърихи Табаристон

Ҳасан С. Ҳамнавои зиндагӣ

Ҳасан Юсуфи Файзбахш. Валлай, шудӣ ормонӣ

Ҳасан Юсуфи Файзбахш. Карим Девона ман ва ҳамдеҳагон

Ҳасанак (Р. Амонов)

Ҳасанбой Мулло Зоҳид, Мирзои Мақсуд. Зиёратгоҳи Шайх Хоҷа Сулаймони Боқирғонӣ

Ҳасанзода А. Асолати забон ва маҳорати баён

Ҳасанзода А. Ҷойвожаҳои қаламрави Сомониён

Ҳасани Деҳлавӣ. Мунтахабот

Ҳасани Ёрзод. Дастури санаднигорӣ

Ҳасани Муродиён. Шуълаест, к-аз дуд фориғ

Ҳасани Султон. Саргузашти Исмоили Сомонӣ

Ҳасанов А. Вомвожаҳои тоҷикӣ дар забонҳои дигари ҷаҳон

Ҳасанов А. Зикри нуқси сухан дар вожаномаҳои куҳан

Ҳасанов А. Лаҳҷашиносии таърихӣ

Ҳасанов А. Нишони асосии давлат ва аломати вуҷуди миллат.

Ҳасанов А. Решаҳои ориёӣ дар вожаҳои ҷаҳонӣ

Ҳасанов А. Сайри сухан

Ҳасанов А. Таҳаввули таърихии вожаҳои тоҷикӣ

Ҳасанов А. Унсурҳои луғавӣ ва сарфию наҳвии осори садаҳои Х-ХIII дар гӯйишҳои шимолӣ (бахши Фарғонаи ғарбӣ)

Ҳасанов А. Р. Молия ва қарз

Ҳасанов Б. Тарзҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои геометрӣ

Ҳасанов Б. Ҳалли мисолҳо аз тригонометрия

Ҳасанов И. Лексика ва фразеология. Дар асоси материали романи «Духтари оташ»-и Ҷ. Икромӣ

Ҳасанов С. Ҳ., Ҳасанов М. С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ

Ҳасанов С. Наққошӣ

Ҳасанов С. Ҳ. Назарияи давлат ва ҳуқуқ дар мафҳумҳо

Ҳасанов Ш. Қ. Коррупсия: масоили иқтисодӣ, сиёсӣ, ташкилӣ ва ҳуқуқӣ

Ҳасанов Ш. Қ. Масоили ташаккули ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ дар ҷараёни тарбияи ҳуқуқӣ

Ҳасанова З. Ш. Кимиёи заҳршиносӣ

Ҳасанова З. Ш. Фармакогнозия

Ҳасанова Л. Замони ҳозира ва образи муосир

Ҳасанова Л. Туҳфа Фозилова

Ҳафиззода Ш. Х. Асосҳои ҳуқуқӣ-ташкилии таъмини ҳифзи моликияти зеҳнӣ дар ҶТ

Ҳафт додарон (Р. Амонов)

Ҳафтдодарон

Ҳафт хони Рустам: Аз силсилаи достонҳои «Шоҳнома»/Бо хатҳои кириллику форсӣ ва тарҷума ба англисӣ

Ҳафтяки Қуръони маҷид. Тарҷумаи Муҳаммадҷон Умаров

Ҳемингвей Э. Дар талоши ҳаёт. Тарҷ.

Ҳемингвей Э. Пирамард ва баҳр. Тарҷ.

Ҳизб ва ҳаракатҳои Тоҷикистон

Ҳизбҳо ва ҷунбишҳои ҷамъиятию сиёсӣ дар Тоҷикистон

Ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон

Ҳикмат Ризо. Суруди Ватан

Ҳикмати бузургон дар хизмати муосирон

Ҳикматномаи Носири Хусрави Қубодиёнӣ

Ҳикоёти латиф. Мунтахаб аз «Бадоеъ ул-вақоеъ»-и Восифӣ

Ҳикоёти «Қобуснома». Бозгӯйи М. Муллоаҳмадов. 1-10

Ҳикоёти «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолиддин Балхии Румӣ

Ҳикояҳои халқии Маснавӣ (1963)

Ҳикоётҳо ва ҳидоятҳо аз «Маснавии маънавӣ»

Ҳикояҳои Саноӣ. Бозгӯйи Гулназар. 1-5

Ҳикояҳои халқии Маснавӣ

Ҳилолиён Аскар, Нурмуҳаммад Ниёзӣ, Неъмат Оташ. Файзи баҳорон

Ҳилолиён Аскар. Ашки сари мижгон: Роман

Ҳилолиён Аскар. Нозанин: Ҳикояҳо

Ҳиравӣ Ҷавод. Ирон дар замони Сомониён

Ҳисори Шодмон

Ҳодизода Р., Каримов У., Саъдиев С. Адабиёти тоҷик (асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри XX)

Ҳодизода Р., Шукуров М., Абдуҷабборов Т. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ

Ҳодизода Расул ва Ансор Афсаҳов. Ҳазор мисраи Рӯдакӣ

Ҳодизода Р. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуввуми асри ХIХ

Ҳодизода Р. Аз гузашта ва ҳозираи адабиёти тоҷик

Ҳодизода Р. Аз Рӯдакӣ то имрӯз

Ҳодизода Р. Аҳмади Дониш

Ҳодизода Р. Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён

Ҳодизода Р. Парвози Шоҳин: Повест

Ҳодизода Р. Самарқанднома

Ҳодизода Р. Сапедадам: Повест

Ҳодизода Р. Синтаксиси забони тоҷикӣ

Ҳодизода Р. Ситорае дар тирашаб

Ҳодизода Р. Танбӯри Дилкаш

Ҳодизода Р. Тасаввуф дар адабиёти форсу тоҷик

Ҳодизода Р. Худоё, худро бишнос

Ҳодизода Р. Ҷалолуддини Румӣ

Ҳодизода Р. Шоҳин

Ҳомидов Д. Забони тоҷикӣ ва номшиносӣ

Ҳомидов Д. Сарнавишти вожаҳо

Ҳомидов Д. Таҳқиқи забоншиносии гидронимҳои мавзеъҳои таърихии тоҷикнишин: РД

Ҳомидов Д. Топонимияи водии Кешрӯд

Ҳомидов Д. Шевашиносии тоҷик: Васоити таълимӣ

Ҳомидов Ё. Р. Экологияи умумӣ (Раҳнамойи таълим)

Ҳомидов Х. Ҳуқуқи асосии (конститутсионии) мамлакатҳои хориҷӣ. Қ. 1

Ҳомидов Х. Ҳуқуқи асосии (конститутсионии) мамлакатҳои хориҷӣ. Қ. 2

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

1 гузориш

  1. Ба ман китоби «нафас то бар нафас овози вақт аст» даркор, аз куҷо пайдо кунам?

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.