Китобхона — Ф


Ф

Фаввора: Маҷмӯаи шеърҳо, ҳикояҳо ва очеркҳо

Фадеев А. Гвардияи ҷавон 1-2. Тарҷ.

Фадеев А. Торумор. Тарҷ.

Файзиев А. Р. Элементы-примеси как индикаторы генезиса флюоритов

Файзиев И. Д., Файзиева Г. И. Услуби ҳалли масъалаҳо аз физика

Файзов М. Язык рушанцев советского Памира

Файзулло И. Кӯҳи панҷум: Қисса ва очеркҳо

Файзуллоев И. Аскари қаторӣ: Повест ва ҳикояҳо

Файзуллоев И. Ба сӯйи нур

Файзуллоев И. Борони баҳорон

Файзуллоев И. Гулхани дӯстӣ

Файзуллоев И. Дур аз фронт: Повест

Файзуллоев И. Қарзи фарзандӣ: Повесту ҳикоя, очерку публитсистика

Файзуллоев И. Қиссаи бешаи сабз

Файзуллоев И. Ошёни баланд

.

Файзуллоев И. Падарон ва фарзандон

Файзуллоев И. Роҳҳои зиндагӣ: Очеркҳо, ҳикояҳо ва фелетонҳо

Файзуллоев И. Рӯ ба офтоб

Файзуллоев И. Савганд

Файзуллоев И. Садоқат

Файзуллоев Н. Назми бачагонаи тоҷик дар садаи ХХ: АКД

Файзуллоев Н. Ҳамосаи кӯдакон

Файзуллоев Н. Чашмаи файёз

Файзуллоев Н. Шеъри атфол дар қарни бист

Факеров Х. Н. Теория и практика становления инфраструктуры потребительского рынка

Фалсафа. Иборат аз ду қисм. Қ. 1 (1997)

Фалсафа. Иборат аз ду қисм. Қ. 2 (1997)

Фалсафа дар аҳди Сомониён

Фалсафа. Бобҳои XVI-XXVIII (2011)

Фанни шеър

Фаньян Д. К истории Советского строительство в Таджикистане

Фарзона. Гузидаи ашъор

Фарзона. Гулҳои Наврӯз

Фарзона. Гулчини ашъори Фарзонаи Хуҷандӣ

Фарзона. Ғунчаборон

Фарзона. Дарёи сӯзон

Фарзона. Девон

Фарзона. Қатрае аз Мӯлиён. Дар се муҷаллад

Фарзона. Меъроҷи шабнам: Шеърҳо

Фарзона. Муҳри гули мино

Фарзона. Набзи борон

Фарзона. Ояти ишқ: Шеърҳо

Фарзона. Парниёни ҷон

Фарзона. Сад барги ғазал

Фарзона. Саду як ғазал

Фарзона. Себарга. Маҷмӯаи шеърҳо

Фарзона. Сӯзи нотамом (маҷмӯаи шеър)

Фарзона. То бекаронаҳо

Фарзона. Тулӯи хандарез

Фарзона. Ҳама гул, ҳама тарона ҷҷ. 1-2

Фарзона. Шабохуни барқ

Фарзона. Як ғунча роз

Фарзона духти Саидумрон. Фарҳанги ном

Фарзонафарзандони Рашт

Фариштамоҳ (Р. Амонов)

Фароҳӣ Абунаср. Нисоб-ус-сибён

Фарсыханов С. И. Гиссарская порода овец

Фархорӣ А. М. Ашки модар

Фарҳанг — силоҳи маънавии пирӯзӣ

Фарҳанг ва истиқлол

Фарҳанги мардуми диёри Турсунзода

Фарҳанги масодири забонҳо ва гӯйишҳои эронии Тоҷикистон. Ҷилди 1 (форсӣ)

Фарҳанги масодири забонҳо ва гӯйишҳои эронии Тоҷикистон. Ҷилди 2 (форсӣ)

Фарҳанги Нафисӣ, ҷ. I—V, таълифи доктор Алиакбар Нафисӣ (форсӣ)

Фарҳанги баробарҳои порсии вожагони бегона. Ҷилди аввал (форсӣ)

Фарҳанги баробарҳои порсии вожагони бегона. Ҷилди дуввум (форсӣ)

Фарҳанги баробарҳои порсии вожагони бегона. Ҷилди саввум (форсӣ)

Фарҳанги ғайримоддии халқи тоҷик: натиҷаи экспедитсияҳои мардумшиносӣ ва санъатшиносии кормандони ПИТФИ аз навоҳии ВМКБ. Шумораи 2

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. 1 (1969)

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. 1-2 (1969)

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. 2 (1969)

Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. Ҷилди I

Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. Ҷилди II

Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик (Фарҳанги фразеологӣ). Ҷилди якум

Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик (Фарҳанги фразеологӣ). Ҷилди дуюм

Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ (2013)

Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ / М. А. Маҳмудов

Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқи байналмилалӣ / Бобоев У. Х.

Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқи инсон / Насурдинов Э. С.

Фарҳанги мардуми диёри Турсунзода

Фарҳанги мухтасари «Шоҳнома»

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1 (2008)

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 2 (2008)

Фарҳанги тафсирии мафҳумҳои асосии математика ва таълими он

Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ (2006)

Фарҳанги тоҷикӣ-русии истилоҳи ҳуқуқи башар

Фарҳанги форсии Амид (ҷайбӣ). Таълифи устод Ҳасани Амид (форсӣ)

Фарҳанги форсӣ. Доктор Муҳаммади Муин. Дуҷилдӣ. Ҷилди аввал (форсӣ)

Фарҳанги форсӣ. Доктор Муҳаммади Муин. Дуҷилдӣ. Ҷилди дуввум (форсӣ)

Фарҳат Муҳиддин. Рӯди кӯҳӣ (шеърҳо)

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 1

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 2

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 3

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 4

Фаттоев С. Имоми Аъзам ва гуфтугӯйи тамаддунҳо, Имоми Аъзам ва ҳувияти миллӣ

Фатхуллаев С. Идейно-эстетическое своеобразие эпоса «Гуругли»

Фатҳӣ, Нодир. Мудирияти омӯзиши волидайн дар ислоҳи рафтори кӯдакони давраи дабистонӣ дар Ирон

Фауна, экология и зоогеография Памира

Фахриддин Али Сафи. Занимательные рассказы

Фахриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф (1968)

Фахриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф (2011)

Фахриддин Алии Сафӣ. Одоб-ул-асҳоб

Фахриддини Гургонӣ. Вис ва Ромин

Фахриддини Гургонӣ. Вис ва Ромин. Матни интиқодӣ

Фахрии Ҳиравӣ. Ҳафт кишвар

Фахрӣ М. Н. Эй зан, ки моро зиндагонӣ додаӣ

Фаъолияти созмонҳои талабагони муассисаҳои таълимӣ (мактабҳои) ҶТ

Федин К. А. Шодиҳои нахустин. Тарҷ.

Федченко А. П. В Кокандском ханстве

Федченко А. П. Путешествие в Туркестан. Т.1.– Ч. 1-2

Федченко А. П. Топографический очерк Зерафшанской долины…

Федченко О. А. Флора Памира

Федченко О. А., Федченко Б. А. Перечень растений, дико растущих в Русском Туркестане. Ч. 1, 2

Федченко О. А., Федченко Б. А. Перечень растений, дико растущих в Русском Туркестане. Ч. 3, 4

Федченко О. А., Федченко Б. А. Перечень растений, дико растущих в Русском Туркестане. Ч. 5, 6

Фердовси. 934-1934

Феҳрасти асарҳои Айнӣ ва адабиёти оид ба ӯ

Феҳристи журнали «Садои Шарқ» (1927-1967)

Фигерейдо Г. Эзоп. Тарҷ.

Фидоии миллат (Ба ифтихори 120-солагии зодрӯзи Нусратулло Махсум)

Физика жидкостей и растворов

Филимонова Т. Г. и др. Гиссарский историко-культурный заповедник

Фирдавси А. Поэмы из «Шахнамэ»

Фирдоуси. Шахнаме. Том первый

Фирдоуси. Шахнаме. Том второй

Фирдоуси. Шахнаме. Том третий

Фирдоуси. Шахнаме. Том четвертый

Фирдоуси. Шахнаме. Том пятый

Фирдоуси. Шахнаме. Том шестой

Фитрат А. Давраи ҳукмронии амир Олимхон

Фитрат А. Қоидаҳои забони тоҷикӣ (сарфу наҳв)

Фитрат А. Мунозара

Фитрат А. Мухтасари таърихи ислом

Фихтенгольц Г. М. Асосҳои анализи математикӣ. Қ. 1

Фиш Р. Джалалиддин Руми

Фиш Р. Ҷалолуддини Румӣ. Рӯзгори одамони наҷиб

Фиш Р., Ҳошим Р. Бо чашми виҷдон (Китоби ҳаёт ва эҷодиёти устод С. Айнӣ)

Фиш Р., Хашим Р. Глазами совести

Флора СССР тт.

Флора Таджикской ССР т.5 (1937)

Флора Таджикской ССР. Т. 1. Папоротникообразные – Злаки

Флора Таджикской ССР. Т. 2. Осоковые – Орхидные

Флора Таджикской ССР. Т. 3. Ореховые — Гвоздичные

Флора Таджикской ССР. Т. 4. Роголистниковые — Розоцветные

Флора Таджикской ССР. Т. 5. Крестоцветные — Бобовые

Флора Таджикской ССР. Т. 6. Бобовые (род Астрагал) — Циномориевые

Флора Таджикской ССР. Т. 7. Зонтичные — Вербеновые

Флора Таджикской ССР. Т. 8. Кермековые — Подорожниковые

Флора Таджикской ССР. Т. 9. Маревые — Сложноцветные

Флора Таджикской ССР. Т. 10. Сложноцветные

Фозилов М. Зарбулмасалу мақолҳо дар тамсилу ҳикояҳо

Фозилов Д. Ф. Хусусиятҳои лексикии «Сафарнома»-и Носири Хисрав

Фоли қисмат: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Фолклор, адабиёт, забон

Фолклори водии Қаротегин

Фолклори Данғара

Фолклори Кӯлоб, қисми 1

Фолклори Норак

Фолклори сокинони саргаҳи Зарафшон

Фолклори тоҷик (материалҳо ва мақолаҳо). Қ. 1.

Фолклори тоҷик (1954)

Фолклори тоҷикӣ (1937)

Фолкнер У. Деҳа. Шаҳр. Қаср (романҳои сегона). Тарҷ.

Фолномаи Бузургмеҳр. Дар баёни рӯзҳо ва соатҳо

Фома Мецопский. История Тимур-Ланка и его преемников

Фотосинтез и продуктивность сельскохозяйственных культур Таджикистана

Фрай Р. Мероси Осиёи Миёна

Фрай Р. Н. Бухара в Средние века. На стыке персидских традиций и исламской культуры

Фрай Р. Наследие Ирана

Фрай Р. Наследие Центральной Азии

Франк Науманн. Санъати дипломатия. 20 қонуни ғолиби нармтабиат

Франко И. Борислав механдад. Тарҷ.

Франсуа Мориак. Маймунча. Тарҷ.

Франтс Кафка. Қаср. Муҳокима. Тарҷ.

Френсис Скотт Фитсҷералд. Гэтсбии бузург. Тарҷ.

Фролова Е. А. История средневековой арабо-исламской философии

Фузайлов А., Исомаддинов Ҷ. Таърихи навини Тоҷикистон

Фузайлов Э. А. и др. Русско-таджикский словарь по биологии

Фурманов Д., Поливанов С. Балво. Тарҷ.

Фурӯғи Фаррухзод. Таваллуди дигар

Фурӯғии Бастомӣ. Ғазалиёт

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.