Китобхона — Ф

Ф

Фаввора: Маҷмуаи шеърҳо, ҳикояҳо ва очеркҳо

Фадеев А. Гвардияи ҷавон 1-2. Тарҷ.

Фадеев А. Торумор. Тарҷ.

Фазлиддинзода А. Даме бо «Шоҳнома»

Фазлуллах ибн Рузбехон Исфагани. Мехмоннома-и Бухоро

Файз Аҳмад Файз. Руҳи озод

Файзалии Шукур. Зиндагиномаи Шунук ва Шунукчиён

Файзиев А. Р. Минералогия и условия образования многометального месторождения Большой Канимансур

Файзиев А. Р. Элементы-примеси как индикаторы генезиса флюоритов

Файзиев И. Д., Файзиева Г. И. Услуби ҳалли масъалаҳо аз физика

Файзов М. Язык рушанцев советского Памира

Файзуллаев М. Таджики предгорий Северного Таджикистана

Файзулло И. Кӯҳи панҷум: Қисса ва очеркҳо

Файзуллоев И. Аскари қаторӣ: Повест ва ҳикояҳо

Файзуллоев И. Ба сӯйи нур

Файзуллоев И. Борони баҳорон

Файзуллоев И. Гулхани дӯстӣ

Файзуллоев И. Дур аз фронт: Повест

Файзуллоев И. Қарзи фарзандӣ: Повесту ҳикоя, очерку публитсистика

Файзуллоев И. Қиссаи бешаи сабз

Файзуллоев И. Ошёни баланд

Файзуллоев И. Падарон ва фарзандон

Файзуллоев И. Роҳҳои зиндагӣ: Очеркҳо, ҳикояҳо ва фелетонҳо

Файзуллоев И. Рӯ ба офтоб

Файзуллоев И. Савганд

Файзуллоев И. Садоқат

Файзуллоев Н. Назми бачагонаи тоҷик дар садаи ХХ: АКД

Файзуллоев Н. Назми кӯдакон

Файзуллоев Н. Фольклор и детская поэзия

Файзуллоев Н. Ҳамосаи кӯдакон

Файзуллоев Н. Чашмаи файёз

Файзуллоев Н. Шеъри атфол дар қарни бист

Файзуллоева М. Достон, афсона дар назми бачагонаи тоҷик

Файзуллоева Н. А. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Факеров Х. Н. Теория и практика становления инфраструктуры потребительского рынка

Фалак ва масъалаҳои таърихӣ-назариявии мусиқии тоҷик

Фалак: услуби пажӯҳиш ва омӯзиш

Фалсафа. Иборат аз ду қисм. Қ. 1 (1997)

Фалсафа. Иборат аз ду қисм. Қ. 2 (1997)

Фалсафа дар аҳди Сомониён

Фалсафа. Бобҳои XVI-XXVIII (2011)

Фанни шеър

Фаньян Д. К истории Советского строительство в Таджикистане

Фараҷуллоҳ Худопарастӣ. Фарҳанги ҷомеи вожагони мутародиф ва мутазоди забони форсӣ

Фарзона. Гузидаи ашъор

Фарзона. Гулҳои Наврӯз

Фарзона. Гулчини ашъори Фарзонаи Хуҷандӣ

Фарзона. Ғунчаборон

Фарзона. Дарёи сӯзон

Фарзона. Девон. Панҷсад ғазали дилангез

Фарзона. Қатрае аз Мӯлиён. Дар се муҷаллад

Фарзона. Меъроҷи шабнам: Шеърҳо

Фарзона. Муҳри гули мино

Фарзона. Набзи борон

Фарзона. Ояти ишқ: Шеърҳо

Фарзона. Паёми ниёгон

Фарзона. Парниёни ҷон

Фарзона. Сад барги ғазал

Фарзона. Саду як ғазал

Фарзона. Себарга. Маҷмуаи шеърҳо

Фарзона. Сӯзи нотамом (маҷмуаи шеър)

Фарзона. То бекаронаҳо

Фарзона. Тулуи хандарез

Фарзона. Ҳама гул, ҳама тарона ҷҷ. 1-2

Фарзона. Шабохуни барқ

Фарзона. Як ғунча роз

Фарзонаи Саидумрон. Фарҳанги ном

Фарзонафарзандони Рашт

Фаридуддини Аттор. Васлатнома

Фаридуддини Аттор. Девон

Фаридуддини Аттор. Достони шайхи Санъон ва ҳикояти зани порсо

Фаридуддини Аттор. Илоҳинома

Фаридуддини Аттор. Мантиқ-ут-тайр

Фаридуддини Аттор. Мантиқ-ут-тайр ва Асрорнома

Фаридуддини Аттор. Мусибатнома

Фаридуддини Аттор. Мухторнома

Фаридуддини Аттор. Панднома

Фаридуддини Аттор. Панднома. Футувватнома. Ҳикоёт аз маснавиҳо

Фаридуддин Аттор. Саду як ғазал

Фаридуддини Аттор. Тазкират-ул-авлиё

Фаридуддини Аттор. Тазкирату-л-авлиё. Ҷ. 1

Фаридуддини Аттор. Тазкирату-л-авлиё. Ҷ. 2

Фаридуддини Аттор. Уштурнома

Фаридуддини Аттор. Хусравнома

Фариштамоҳ (Р. Амонов)

Фароҳӣ Абунаср. Нисоб-ус-сибён

Фарсыханов С. И. Гиссарская порода овец

Фарходи Р. Разговорный фарси в Афганистане

Фархорӣ А. М. Ашки модар

Фарҳанг — силоҳи маънавии пирӯзӣ

Фарҳанг ва истиқлол

Фарҳанги баробарҳои порсии вожагони бегона. Ҷилди аввал (форсӣ)

Фарҳанги баробарҳои порсии вожагони бегона. Ҷилди дувум (форсӣ)

Фарҳанги баробарҳои порсии вожагони бегона. Ҷилди саввум (форсӣ)

Фарҳанги вожасозӣ дар забони форсӣ. Ҷ. 1

Фарҳанги вожасозӣ дар забони форсӣ. Ҷ. 2

Фарҳанги вожасозӣ дар забони форсӣ. Ҷ. 3

Фарҳанги вожасозӣ дар забони форсӣ. Ҷ. 4

Фарҳанги вожасозӣ дар забони форсӣ. Ҷ. 5

Фарҳанги вожасозӣ дар забони форсӣ. Ҷ. 6

Фарҳанги вожасозӣ дар забони форсӣ. Ҷ. 7

Фарҳанги вожасозӣ дар забони форсӣ. Ҷ. 8

Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ

Фарҳанги ғайримоддии халқи тоҷик: натиҷаи экспедитсияҳои мардумшиносӣ ва санъатшиносии кормандони ПИТФИ аз навоҳии ВМКБ. Шумораи 2

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. 1 (1969)

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. 1-2 (1969)

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. 2 (1969)

Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. Ҷилди I

Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. Ҷилди II

Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. Ҷилди III

Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик (Фарҳанги фразеологӣ). Ҷилди якум

Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик (Фарҳанги фразеологӣ). Ҷилди дуюм

Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ (2013)

Фарҳанги имлои хатти форсӣ

Фарҳанги истилоҳоти ирфонӣ ва таъбироти арабии ашъори Камоли Хуҷандӣ

Фарҳанги истилоҳоти фалсафа ва улуми иҷтимоии англисӣ-форсӣ

Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ / М. А. Маҳмудов

Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқи байналмилалӣ / Бобоев У. Х.

Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқи инсон / Насурдинов Э. С.

Фарҳанги Қаввос

Фарҳанги мардум (Фолклори Эрон) (форсӣ)

Фарҳанги мардуми диёри Турсунзода

Фарҳанги масодири забонҳо ва гӯйишҳои эронии Тоҷикистон. Ҷилди 1 (форсӣ)

Фарҳанги масодири забонҳо ва гӯйишҳои эронии Тоҷикистон. Ҷилди 2 (форсӣ)

Фарҳанги мухтасари «Шоҳнома»

Фарҳанги мухтасари экологии тоҷикию русию англисӣ (Тоҳиров И.)

Фарҳанги Нафисӣ, ҷ. I—V, таълифи доктор Алиакбар Нафисӣ (форсӣ)

Фарҳанги Рашидӣ. Нимаи нахуст

Фарҳанги Рашидӣ. Нимаи дувум

Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Ҷ. 1

Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Ҷ. 2

Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Ҷ. 3

Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Ҷ. 4

Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Ҷ. 5

Фарҳанги суғдӣ: суғдӣ-форсӣ-англисӣ / Бадруззамон Қариб

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 2 (2008)

#farhang21″ title=»Ройгон фаро кашидан» target=»_blank»>Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1 (2008)

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 2 (2008)

Фарҳанги тафсирии мафҳумҳои асосии математика ва таълими он

Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ (2006)

Фарҳанги тоҷикӣ-русии истилоҳи ҳуқуқи башар

Фарҳанги форсии Амид (ҷайбӣ). Таълифи устод Ҳасани Амид (форсӣ)

Фарҳанги форсӣ. Доктор Муҳаммади Муин. Дуҷилдӣ. Ҷилди аввал (форсӣ)

Фарҳанги форсӣ. Доктор Муҳаммади Муин. Дуҷилдӣ. Ҷилди дуввум (форсӣ)

Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ. Ҷ. 1

Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ. Ҷ. 2

Фарҳат Муҳиддин. Рӯди кӯҳӣ (шеърҳо)

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.