Китобҳо. Фарҳанг ва вожаномаҳо

tafsiri

Китобҳо
Фарҳангҳои тафсирии форсӣ ва форсии тоҷикӣ

Таҳрири охирин 26.03.2024


Дар ин саҳифа намунаҳое дастрас аз фарҳангҳои тафсирии бостонӣ ва имрӯзии форсиву тоҷикӣ бароятон пешкаш мегарданд.


 

Абунасри Фароҳӣ. Нисоб-ус-сибён. Таҳияи Саидамир Аминов. Зери назари проф. Урватулло Тоиров. Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. – Д.: Маориф, 2018. ‒ 40 с.

nisob-us-sibyon_2018.pdf,
6.04 Mb

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 12. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Ҳ. Рауфов. Муҳаррир Раҳим Ҳошим. [«Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик»] ‒ Д.: Ирфон, 1976. ‒ 565+206 с.

ayni_kulliyot_12.pdf,
58,12 Mb

Бадр ад-Дин Ибрахим. Фарханг-и зафангуйа ва джаханпуйа (Словарь говорящий и мир изучающий). Факсимиле рукописи. Изд. текста, введ.: список толкуемых слов, приложения С. И. Баевского. М.: Наука, 1974. ‒ 311 с. факс. ‒ 107 с.

farhang_i_zafanguya.pdf,
13.97 Mb

Баҳор, Лола Тикчанд. Баҳори Аҷам: Фарҳанги луғот, таркибот, киноёт ва амсоли форсӣ. Ҷилди аввал (Алиф-Чим) / Асари Лола Тикчанд Баҳор; Тасҳеҳи Козим Дазфулиён. ‒ Теҳрон: Талоя, 1379. ‒ С. 1-710 с. (+ 31 с.: муқ.)

bahori_ajam_1.pdf,
21.98 Mb

Баҳор, Лола Тикчанд. Баҳори Аҷам: Фарҳанги луғот, таркибот, киноёт ва амсоли форсӣ. Ҷилди дувум (Ҳе-Зод) / Асари Лола Тикчанд Баҳор; Тасҳеҳи Козим Дазфулиён. ‒ Теҳрон: Талоя, 1379. ‒ С. 711‒1467 с.

bahori_ajam_2.pdf,
12.51 Mb

Баҳор, Лола Тикчанд. Баҳори Аҷам: Фарҳанги луғот, таркибот, киноёт ва амсоли форсӣ. Ҷилди севум (Итқӣ-Йо) / Асари Лола Тикчанд Баҳор; Тасҳеҳи Козим Дазфулиён. ‒ Теҳрон: Талоя, 1379. ‒ С. 1469‒2181 с.

bahori_ajam_3.pdf,
25.08 Mb

Бурҳони қотеъ. Таълифи Муҳаммадҳусайн бинни Халафи Табрезӣ мутахаллис ба Бурҳон, муаллаф ба соли 1062 ҳ. қ. Бо муқобалаи нусахи мутааддиди хаттӣ ва чопӣ ва тасҳеҳ ва тавзеҳи ваҷҳи иштиқоқ ва зикри шавоҳид ва афзудани луғоти бисёр ва тасовир ва нақшаҳо. Ба эҳтимоми доктор Муҳаммади Муин, устоди Донишгоҳи Теҳрон. Муқаддимаҳо ба қалами Алиаакбари Деҳхудо, Иброҳим Пури Довуд, Алиасғари Ҳикмат, Саид Нафисӣ ‒ устодони Донишгоҳи Теҳрон. Ҷилди аввал. АЛИФ ‒ СЕ. ‒ Теҳрон, Китобфурӯшии Ибни Сино, 1342 ҳ. ш. (1963). ‒ 550 с.

burhoni_qote_1.pdf,
17.66 Mb

Бурҳони қотеъ. Таълифи Муҳаммадҳусайн бинни Халафи Табрезӣ мутахаллис ба Бурҳон, муаллаф ба соли 1062 ҳ. қ. Бо муқобалаи нусахи мутааддиди хаттӣ ва чопӣ ва тасҳеҳ ва тавзеҳи ваҷҳи иштиқоқ ва зикри шавоҳид ва афзудани луғоти бисёр ва тасовир ва нақшаҳо. Ба эҳтимоми доктор Муҳаммади Муин, устоди Донишгоҳи Теҳрон. Ҷилди дувум. ҶИМ ‒ АЙН. ‒ Теҳрон, Китобфурӯшии Ибни Сино, 1342 ҳ. ш. (1963). ‒ 551-1216 с.

burhoni_qote_2.pdf,
10.24 Mb

Бурҳони қотеъ. Таълифи Муҳаммадҳусайн бинни Халафи Табрезӣ мутахаллис ба Бурҳон, муаллаф ба соли 1062 ҳ. қ. Бо муқобалаи нусахи мутааддиди хаттӣ ва чопӣ ва тасҳеҳ ва тавзеҳи ваҷҳи иштиқоқ ва зикри шавоҳид ва афзудани луғоти бисёр ва тасовир ва нақшаҳо. Ба эҳтимоми доктор Муҳаммади Муин, устоди Донишгоҳи Теҳрон. Ҷилди севум. ШИН ‒ ЛОМ. ‒ Теҳрон, Китобфурӯшии Ибни Сино, 1342 ҳ. ш. (1963). ‒ 1217-1923 с.

burhoni_qote_3.pdf,
10.54 Mb

Бурҳони қотеъ. Таълифи Муҳаммадҳусайн бинни Халафи Табрезӣ мутахаллис ба Бурҳон, муаллаф ба соли 1062 ҳ. қ. Бо муқобалаи нусахи мутааддиди хаттӣ ва чопӣ ва тасҳеҳ ва тавзеҳи ваҷҳи иштиқоқ ва зикри шавоҳид ва афзудани луғоти бисёр ва тасовир ва нақшаҳо. Ба эҳтимоми доктор Муҳаммади Муин, устоди Донишгоҳи Теҳрон. Ҷилди чаҳорум. МИМ ‒ Ё. ‒ Теҳрон, Китобфурӯшии Ибни Сино, 1342 ҳ. ш. (1963). ‒ 1924-2469 с.

burhoni_qote_4.pdf,
8.10 Mb

Бурҳони қотеъ. Ҷилди панҷум. Таълиқот. Ба қалами доктор Муҳаммади Муин, устоди фақиди Донишгоҳи Теҳрон. ‒ Теҳрон, Муассисаи интишороти Амири Кабир, 1376 ҳ. ш. (1997). ‒ 287 с.

burhoni_qote_5.pdf,
4.26 Mb

Ғиёс-ул-луғот. Таълифи Ғиёсуддин Муҳаммад Ҷалолуддин бинни Шарафуддини Ромпурӣ (соли 1242 ҳ. қ.). Ҷилди нахуст. АЛИФ-ШИН. Бо ҳавошӣ ва изофот. Ба кӯшиши Муҳаммад Дабири Сиёқӣ. ‒ Теҳрон, Чопхонаи Лолазор ‒ Конуни маърифат, 1338 ҳ. х. ‒ 643 с.

ghiyos_ul_lughot_tehr_1.pdf,
15.10 Mb

Ғиёс-ул-луғот. Таълифи Ғиёсуддин Муҳаммад Ҷалолуддин бинни Шарафуддини Ромпурӣ (соли 1242 ҳ. қ.). Ҷилди дуввум. СОД-Ё. Бо ҳавошӣ ва изофот. Ба кӯшиши Муҳаммад Дабири Сиёқӣ. ‒ Теҳрон, Чопхонаи Лолазор ‒ Конуни маърифат, 1338 ҳ. х. ‒ 578 с.

ghiyos_ul_lughot_tehr_2.pdf,
22.53 Mb

Ғиёсиддин Муҳаммади Ромпурӣ. Ғиёс-ул-луғот. Иборат аз се ҷилд. Ҷ. I. АЛИФ-ШИН / Ғиёсиддин Муҳаммад; Таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзеҳот ва феҳристи Амон Нуров; Муҳаррир Ҳ. Рауфов. – Д.: Адиб, 1987. – 480 с.
Ин китоб дар намуди pdf-и хом аз Торкада дастрас гардид. Саҳифабандии электронӣ ва баргардон ба djvu аз сӯйи zarowadk.ru

ghiyos_ul_lughot_1.djvu,
10.40 Mb

Ғиёсиддин Муҳаммади Ромпурӣ. Ғиёс-ул-луғот. Иборат аз се ҷилд. Ҷ. II. Сод-Ё /Ғиёсиддин Муҳаммад; Таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзеҳот ва феҳристи Амон Нуров; Муҳаррир Ҳ. Рауфов. – Д.: Адиб, 1988. – 416 с.
Ин китоб дар намуди pdf-и хом аз Торкада дастрас гардид. Бозсозии саҳифаҳои барандохтаи 206, 207, 272, 273 ва нохонои 322, 323, 326, 327, 330, 331, 334, 335, 338, 339, 342, 343, 346, 347, 350, 351 ва саҳифабандии электронӣ ва баргардон ба djvu аз сӯйи zarowadk.ru

ghiyos_ul_lughot_2.djvu,
12.60 Mb

Луғати фурс, таълифи Абумансур Алӣ бинни Аҳмад Асадии Тӯсӣ бо мулҳақоте чанд. Ба тасҳеҳ ва эҳтимоми Аббос Иқбол, устоди донишгоҳ. Бо сармояи С. Абдураҳим Халхолӣ. – Теҳрон, Чопхонаи Маҷлис, 1319 ҳ.ш. – 548 с. + 20 с. муқаддима.

asadi_tusi_lughati_furs.pdf,
9.54 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Муқаддимаи Луғатномаи Деҳхудо /Ба қалами гурӯҳе аз нависандагон; Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1379 (1999). ‒ 573 с.

lughatnoma_00.pdf,
16.50 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди аввал (АЛИФ ‒ АДИБӢ) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 1-1599.

lughatnoma_01.pdf,
45.80 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди дувум (УДИП ‒ АЛҒОТ) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 1600‒3199.

lughatnoma_02.pdf,
50.45 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди севум (АЛҒОФ ‒ БАСИТАЛА) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 3209‒4700.

lughatnoma_03.pdf,
48.70 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди чаҳорум (БАСИТА ‒ ТАБУРАК) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 4809‒6398.

lughatnoma_04.pdf,
50.72 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди панҷум (ТАБАВШ ‒ ЧОҚЧУР) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 6409‒7999.

lughatnoma_05.pdf,
49.88 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди шашум (ЧОҚАР ‒ ХАДИҶ) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 8009‒9600.

lughatnoma_06.pdf,
59.66 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди ҳафтум (ХАДИҶА ‒ ДУДИЯ) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 9609‒11199.

lughatnoma_07.pdf,
48.60 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди ҳаштум (ДУР ‒ ЗУРРОҲ) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 11209‒12799.

lughatnoma_08.pdf,
49.87 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди нуҳум (ЗИРОД ‒ ЗУРРОҲ) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 12809‒14494.

lughatnoma_09.pdf,
50.15 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди даҳум (ШАМСОБОД ‒ ЪАЛӢ) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 14475‒16125.p>

lughatnoma_10.pdf,
51.71 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди ёздаҳум (ЪАЛИОБОД ‒ ҚУРАСО) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 16135‒17792.

lughatnoma_11.pdf,
51.20 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди дувоздаҳум (ҚУРАҶ‒ГИЁНО) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 17803‒19456.

lughatnoma_12.pdf,
49.56 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди сездаҳум (ГИЁҲ‒МУЪТАММ) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 19456-21119.

lughatnoma_13.pdf,
49.26 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди чаҳордаҳум (МУЪТАМАД‒НАВОЛ) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 21129-22783.

lughatnoma_14.pdf,
49.12 Mb

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди понздаҳум (НАВОЛА‒ИИИӢ) / Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. Чопи дуввум аз давраи ҷадид. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998). ‒ С. 22793-23912.

lughatnoma_15.pdf,
50.84 Mb

Муҳаммадҳусайни Бурҳон. Бурҳони қотеъ. Луғат. Ҷилди 1 / Таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзеҳот ва феҳристи Амон Нуров; Муҳаррирон Қутбӣ Киром, Ҳайрат Шанбезода. – Д.: Адиб, 1993. ‒ 416 с.

burhoni_qote_1tj.pdf,
24.13 Mb

Муҳаммадҳусайни Бурҳон. Бурҳони қотеъ. Луғат. Ҷилди 3 / Таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзеҳот ва феҳристи Амон Нуров; Муҳаррир Муҳтарам Ҳотам. – Д.: Адиб, 2014. ‒ 400 с.

burhoni_qote_3tj.pdf,
3.39 Mb

Сироҷиддин Алихони Орзу. Чароғи ҳидоят / Таҳияи матн бо пешгуфтор, тавзеҳот, феҳрист ва луғатномаи Амон Нуров. ‒ Д.: Ирфон, 1992. ‒ 282 с.

charoghi_hidoyat.pdf,
14.86 Mb

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000 калима ва ибора бо иловаи мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. 1. А-О. – М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952 с.

farhang_1969_1_pdf.rar,
44.60 Mb

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000 калима ва ибора бо иловаи мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. 2. П-Ҷ. – М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952 с.

farhang_1969_2_pdf.rar,
44.70 Mb

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000+45 000 калима ва ибора бо иловаи мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. 1-2. А-О; П-Ҷ. — М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952+952 с. (Ҳарду ҷилд)

fzt1-2.pdf,
85.10 Mb

Фарҳанги истилоҳоти ирфонӣ ва таъбироти арабии ашъори Камоли Хуҷандӣ (баҳси муқаддамотӣ). Гурӯҳи муаллифон. Муҳаррирон: Умеда ва Замира Ғаффорова – докторони и. ф., профессорон. – Хуҷанд: Ношир, 2022. – 256 с.

farhangi_irfonii_kamol.pdf,
1.20 Mb

Фарҳанги Рашидӣ. Лӣ Абдуррашид бинни Абдулғафур Ал-Ҳусайнӣ Ал-Маданӣ Ат-Татавӣ. Ба замимаи «Муарработи Рашидӣ» ба таҳқиқ ва тасҳеҳи Муҳаммади Аббосӣ. Нимаи нахуст. ‒ Теҳрон: Шоҳобод, 1337. ‒ С. 1-812.

farhangi_rashidi_1.pdf,
7.99 Mb

Фарҳанги Рашидӣ. Лӣ Абдуррашид бинни Абдулғафур Ал-Ҳусайнӣ Ал-Маданӣ Ат-Татавӣ. Ба замимаи «Муарработи Рашидӣ» ба таҳқиқ ва тасҳеҳи Муҳаммади Аббосӣ. Нимаи дувум. ‒ Теҳрон: Шоҳобод, 1337. ‒ С. 813-1532. + 76 с. (Муарработи Рашидӣ)

farhangi_rashidi_2.pdf,
7.76 Mb

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. А-Н. Беш аз 80 ҳазор вожаву ибора ва таркибҳо. Зери таҳрири Сайфиддин Назарзода (раис), Аҳмадҷон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Ҳасани Султон. – Д.: 2008. – 950 с.

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 2. О-Я. Беш аз 80 ҳазор вожаву ибора ва таркибҳо. Зери таҳрири Сайфиддин Назарзода (раис), Аҳмадҷон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Ҳасани Султон. – Д.: 2008. – 945 с.

farhang1-2_pdf.zip,
23.18 Mb

Фарҳанги форсии Амид (ҷайбӣ). Таълифи устод Ҳасани Амид. Виростор Азизуллоҳ Ализода. [22 475 луғат]. Теҳрон: 1389. ‒ 1088 с.

farhangi_amid.pdf,
6.87 Mb

Фарҳанги форсӣ. Доктор Муҳаммади Муин, устоди донишгоҳи Теҳрон. Ҷилди аввал. Дуҷилдӣ. Алиф-Айн. – Теҳрон: Адино: Китоби Роҳи нав, 1381. – 1102 с.

muin_farhangi_forsi_1.pdf,
37.58 Mb

Фарҳанги форсӣ. Доктор Муҳаммади Муин, устоди донишгоҳи Теҳрон. Дуҷилдӣ. Ҷилди дуввум. Ғайн-Йо. – Теҳрон: Адино: Китоби Роҳи нав, 1381. – 1049 с.

muin_farhangi_forsi_2.pdf,
32.92 Mb

Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ. Таълифи Мир Ҷамолиддин Ҳусайн бинни Фахриддин Ҳасани Инҷу Шерозӣ. Ҷилди аввал (Чопи дувум). Виростаи доктор Раҳим Афифӣ, устоди донишгоҳи Машҳад. ‒ Машҳад: Чопхонаи Донишгоҳи Машҳад, 1359 (1980). ‒ С. 1-1335. ‒ Чопи аввал 1351.

farhangi_jahongiri_1.pdf,
22.03 Mb

Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ. Таълифи Мир Ҷамолиддин Ҳусайн бинни Фахриддин Ҳасани Инҷу Шерозӣ. Ҷилди дувум (Чопи дувум). Виростаи доктор Раҳим Афифӣ, устоди донишгоҳи Машҳад. ‒ Машҳад: Чопхонаи Донишгоҳи Машҳад, 1359 (1980). ‒ С. 1336-2657. ‒ Чопи аввал 1351.

farhangi_jahongiri_2.pdf,
20.32 Mb

Ҳофизи Ӯбаҳӣ. Туҳфат-ул-аҳбоб ё Фарҳанги Ҳофизи Ӯбаҳӣ / Дар муқоиса бо «Луғати фурс» ва фарҳангҳои дигар. Ҳозиркунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот, илова ва феҳристҳо н. и. ф. Ҳафиз Рауфзода. – Д.: Ирфон, 1992. – 288 с.

tuhfat_ul_ahbob.pdf,
10.07 Mb

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.