Китобхона — Э

Э

Эдельман Д. И. Иранские и славянские языки. Исторические отношения

Эдельман Д. И. Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология

Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 4

Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 5

Эдельман Д. И. Язгулямско-русский словарь

Элмуродов З. Эффективность использования производственного потенциала в сельском хозяйстве…

Эмин Г. Аср, замин, ишқ. Тарҷ.

Эдельштейн Я. С. Верхнепалеозойские слои Дарваза

Элназарова Ҳ. А. Лексикаи динӣ дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷилди 1

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷилди 2

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷилди 3

Энсиклопедияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Энсиклопедияи миллии Тоҷик. Ҷилди 1. А ‒ Асос

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 2. Асос ‒ Боз

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 3. Боз ‒ Вичкут

Энсиклопедияи миллии тоҷик. Ҷилди 4. Вичлас – Гӯянда

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 5. Ғ – Дироя

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 6. Дирҳам – Замин

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 7. Замин ‒ Иля

Энсиклопедияи мухтасари рӯзғордорӣ

Энсиклопедияи мухтасари тиб, ҷилди I

Энсиклопедияи мухтасари тиб, ҷилди II

Энсиклопедияи насри муосири тоҷик. Айнӣ С. Ёддоштҳо

Энсиклопедияи насри тоҷику форс: «Латоиф-ут-тавоиф», «Дастур-ул-мулук», Насру назм

Энсиклопедияи олимони Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон

Энсиклопедияи револютсияи Кабири сотсиалистии Октябр

Энcиклопедияи советии тоҷик. Ҷилди 1. А – Гавҳар

Энcиклопедияи Советии Тоҷик. Ҷилди 2. Гавҳарак – Ирланд

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 3

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 4

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 5

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 6

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 7

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 8

Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон, ҷилди 1

Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон, ҷилди 2

Энциклопедия кино Таджикистана

Энциклопедия персидско-таджикской прозы

Эпоха Имама Азама и его значение в истории народов Центральной Азии и Ближнего Востока

Эраҷи Баширӣ. Турк ва тӯр дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ

Эраҷ Мирзо. Наврӯзи кӯдакон: Шеърҳо барои бачагони синни хурди мактабӣ

Эраҷ Мирзо. Осори мунтахаб

Эргашев А. Действие высокогорной УФ-радиации на фотосинтез: АКД

Эркаев М. Барқарор ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Советӣ дар Тоҷикистон

Эркаев М. Очерки таърихи Тоҷикистони Советӣ

Этнографический сборник. Вып.1

Этнография Таджикистана

Эҷодиёти даҳонакии водии Зарафшон

Эҷодиёти даҳанакии халқи аҳолии Кӯлоб

Эшниёзов М. Диалектологияи тоҷик (дастури таълимӣ), қ. 1

Эшниёзов М. Диалектологияи тоҷик, лексика (дастури таълимӣ), қ. 2

Эшниёзов М. Диалектологияи тоҷик, синтаксис (дастури таълимӣ), қ. 3

Эшниёзов М. Диалектологияи тоҷик. Лексикаи шеваҳои тоҷикӣ

Эшниёзов М. Қазияи вожаноманависӣ ва харитабардории хусусиятҳои лаҳҷавӣ

Эшниёзов М. Лаҳҷашиносии тоҷик

Эшниёзов М. Машғулияти амалӣ аз шевашиносии тоҷик

Эшниёзов М. Шеваи ҳардурӣ

Эшонджонов А. Именное сказуемое в современном таджикском литературном языке: АКД

Эшонқулов И. Тазкираҳои Ҳашмати Бухороӣ ва аҳамияти илмиву адабии онҳо

Эшонкулов У. История земледельческой культуры горного Согда

Эшонқулов У. Маданияти зироаткории Суғди саргаҳи Зарафшон

Эшонов И. Э. Система применения удобрений под основные сельскохозяйственные культуры в Таджикистане. Учебное пособие

Эшонов И. Э., Хотамов М. Т. Приемы повышения плодородия сероземных почв и урожайности хлопчатника

Эшонҷонов А. ва диг. Методикаи таълими забони тоҷикӣ дар мактабҳои ибтидоӣ

Эшонҷонов А. Баъзе масъалаҳои методии таълими забони модарӣ дар мактаби ибтидоӣ

Эшонҷонов А. Хабарҳои номӣ ва тарзи ифодашавии онҳо

Эшонҷонов А. Ҷумлаҳои чидааъзо ва баъзе хусусиятҳои грамматикии он

Эътисомӣ Парвин. Ашки ятим

Эъҷози Раҳмон (Маҷмӯаи шеърҳо дар васфи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон)

Эъҷози сухан

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.