Китобхона — АТО


АТО

Атобуллоев С. Ҷумлаҳои пайрави мубтадо ва хабар дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Атовулло Х. Пайванди пайкараҳо: Ҷашннома

Атоев М. Чамани орзу: Суруд ва романсҳо

Атои худо, ҳамдами мардум: Се чашмандоз ба рӯзгор, осор ва олами афкори Ато Ҳамдам

Атоулло Маҳмуди Ҳусайнӣ. Бадоеъ-ус-саноеъ

Аттор, Фаридуддин. Девон

Аттор, Фаридуддин. Илоҳинома

Афардӣ Сайф Раҳимзод. Доғҳои офтоб

Афардӣ Сайф Раҳимзод. Дурӯғи сафед

Афардӣ Сайф Раҳимзод. Чашми саҳар: Қисса ва ҳикоя

Афзалов Х. Таърихи педагогикаи тоҷик

Афзалов Х., Раҳимов Б. Таърихи педагогикаи халқи тоҷик

Афсахзод А. Лирика Абдурахмана Джами

Афсаҳзод А. Абдураҳмони Ҷомӣ: Ҳаёт ва эҷодиёти шоири машҳури асри XV / Барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ

Афсаҳзод А. Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дуввуми асри XV

Афсаҳзод А. Академик Абдуғанӣ Мирзоев

Афсаҳзод А. Дар сафи бузургон

Афсаҳзод А. Достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ

Афсаҳзод А. Зиндагӣ дар саҳна: Маҷмӯаи мақолаҳо ва тақризҳо

Афсаҳзод А. Камоли Хуҷандӣ

Афсаҳзод А. Камоли Хуҷандӣ – устоди ғазал. Рисолаи илмӣ-тадқиқотӣ

Афсаҳзод А. Корвони сухан: Маҷмӯа

Афсаҳзод А. Мақомоти Ҷомӣ

Афсаҳзод А. Низомии Ганҷавӣ

Афсаҳзод Аълохон. Одамушшуаро Рӯдакӣ

Афсаҳзод А. Пайванди қарнҳо: Маҷмӯаи мақолаҳо

Афсаҳзод А. Рӯзгор ва осори Абдурраҳмони Ҷомӣ (1980)

Афсаҳзод А. Рӯзгор ва осори Абдурраҳмони Ҷомӣ (1981)

Афсаҳзод А. Суннатҳои устувор ва навпардозиҳои эҷодкор

Афсаҳзод А. Таҳаввули афкори Абдурраҳмони Ҷомӣ

Афсаҳзод А. Ҳофизи Шерозӣ: Дар бораи зиндагӣ ва эҷодиёти шоир

Афсаҳзод А. Ҳофизнома: Тарҷумаи ҳол

Афсаҳзод А. Ҷомӣ — адиб ва мутафаккир

Афсаҳзод Аълохон. Ҷомӣ – шоири ғазалсаро

Афсаҳов А. Сайфи Фарғонӣ

Афсаҳов А., Қаҳҳоров Ҳ. Хат ва пайдоиши он

Афсонаҳо барои бачаҳо (Р. Амонов)

Афсонаҳои халқи тоҷик (2013)

Афсонаҳои халқи тоҷик. Қисми 1.

Афсонаҳои халқи тоҷик. Қисми 2. Афсонаҳои сеҳрнок

Афсонаҳои халқии тоҷикӣ (1957)

Афсонаҳои халқии тоҷикӣ (1963)

Афсонаҳои халқии тоҷикӣ (1975)

Афсонаҳои халқии тоҷикӣ (1980)

Ахмад Дониш. История мангитской династии

Ахмадов Б. Р. Технико–технологические основы повышения эффективности возделывания сельскохозяйственных культур в повторных посевах

Ахмедов А. Ирригация в Таджикистане

Ахмедов А. Усовершенствование системы мероприятий по борьбе с главнейшими вредителями яблони в условиях Зеравшанской долины: АКД

Ахмедов Б. А. Государство кочевых узбеков

Ахмедов Б. А. История Балха (XVI-первая половина XVIII в.)

Ахмедов Б. П. Книга о врачах и причастных к медицине

Ахмедов Г. Классификация хозяйственных договоров

Ахмедов М. Муодилаҳои дифференсиалии ҳосилаҳояш хусусии тартиби якум

Ахмедов М., Холиқова М. Б. Муодилаҳои диффер. ҳосилаҳояшон хусусии тартиби дуюм

Ахмедова Г. Педагогические условия формирования … средствами иностранного языка.

Ахроров А. Таджикское кино

Ахунджанов Э. А. Очерки по истории книги и книжного дело в Средней Азии

Ахунов Ш. М., Солиев А. О введении новой экономической политики в Северном Таджикистане (1921-1922 гг.)

Аҳди Ҷадид. Тарҷ.

Аҳмад Р. Наврӯз дар Варорӯдон

Аҳмад Р. Пажӯҳишҳо дар фарҳанги мардуми тоҷик

Аҳмад Р. Ҷойгоҳи маросим ва аъёди исломӣ дар фарҳанги мардуми тоҷик

Аҳмадзода Ю. Абри сафед

Аҳмадзода Ю. Мӯрчае дона ёфт

Аҳмадзода Ю. Ҳафт рӯъё: Роман

Аҳмади Дониш. Асарҳои мунтахаб

Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоеъ кк. 1-2

Аҳмади Дониш. Осори баргузидаи бадеӣ

Аҳмади Дониш. Порчаҳо аз «Наводир-ул-вақоеъ»

Аҳмади Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития

Аҳмадов М. Дарвеши Деҳакӣ

Аҳмадов Рӯзӣ. Маросимҳои мавсимии тоҷикони Осиёи Марказӣ

Аҳмадов Р. Наврӯзи оламафрӯз

Аҳмадов Р. Фолклори маросимҳои мавсимии тоҷикони Осиёи Марказӣ

Аҳмадов Саид. Дар ҷустуҷӯйи роҳҳои пурсамар

Аҳмадов С. А. Гуфторҳо оид ба мантиқ

Аҳмадов С. А. Мантиқ

Аҳмадҷони Раҳматзод. Ашки мармар

Аҳмадҷони Раҳматзод. Баҳори хаёл

Аҳмадҷони Раҳматзод. Зуҳури Ҳазрати Инсон

Аҳмадҷони Раҳматзод. Лаъл

Аҳмадҷони Раҳматзод. Номаи муҳрбанд

Аҳмадҷони Раҳматзод. Номаи сарво

Аҳмадҷони Раҳматзод. Парвозгоҳи бузургон

Аҳмадҷони Раҳматзод. Талху ширин

Аҳмадҷони Раҳматзод. Шукуфасанг

Аҳрорӣ З. Адабиёти Эрон дар қарни XVIII. ҶҶ. 1-3

Аҳрорӣ З. Мушфиқӣ (Ҳаёт ва эҷодиёт)

Аҳрорӣ З. Шоир ва мутафаккири бузурги инсонпарвар

Аҷоиб-ул-махлуқот ва ғароиб-ул-мавҷудот

Аш-Шахристани. Книга о религиях и сектах

Ашрафи М. М. Джами в миниатюрах XVI в

Ашрафи М. М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах ХIV-ХVII вв.

Ашрафи М. М. Средневековый костюм таджиков XII-XVII веков (по данным миниатюры)

Ашрафи М. М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI –XVII веков

Ашрафӣ М. М. Беҳзод ва рушди мактаби минётурии Бухорои асри XV

Ашуров Г. Философские взгляды Насира Хосрова

Ашуров И. С. Аграрная реформа Республики Таджикистан. Монография

Ашуров К. Р. Формирование системы обеспечения устойчивого развития предпринимательства на транспорте: КД

Ашӯр Сафар. Борони ҳидоят

Ашӯр Ф. Аз пайраҳа то роҳ: Мунтахаби ашъор

Ашӯров М. Масъалаҳои шавқовари математикӣ: ққ. 1-2

Ашӯров М. Математикаи шавқовар

Ашӯров Н. Идора кардани хатари бонкӣ

Ашӯров Н. Пул, қарз ва бонк

Ашъори беҳтарин (баёзи ашъори форсӣ-тоҷикӣ дар зарфи 60 сол)

Ашъори ҳакимон ва орифон

Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ (1958)

Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ (2007)

Аъзамова М. Эпитет в таджикской эпической поэзии

Аюбӣ С. Гули гандум: Маҷмӯаи шеърҳо

Аюбӣ С. Роҳи сафар: Маҷмӯаи шеърҳо

Аюбӣ С. Фалаки роғӣ

Аюбӣ С. Шохаи барқ: Маҷмӯаи шеърҳо ва қисса

Аюбов А. Топонимы Уструшаны как источник по истории и культуры

Аюбов А. Р. Таърихи дунёи қадим

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.