Китобхона — ШИР


ШИР

Ширин Бунёд. Шерозаи ваҳдат

Ширин Бунёд. Шоҳи тирандоз

Ширин Бунёд. Шоҳроҳи Ваҳдат: Публитсистика

Ширинҷонов И. Н. ва Ширинҷонов Ф. И. Асосҳои ҳуқуқ дар нақшаҳо

Широкин В. Ҷойгирони синфи коргар

Широкова З. А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана

Шишов А. Таджики. Этнографическое исследование

Шишов А. П. Таджики. Этнографическое и антропологическое исследование. Ч. 1

Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток

Шовалиева М. История кулинарной культуры таджикского народа

Шодиев Б. Г. Лексико-фразеологические особенности очерков и рассказов Мутеулло Наджмиддинова: АКД

Шодиев Э. Навоийнинг тожик адабиётига муносибати масаласига доир

Шодиева О. М. Қоидаҳои ҳаракати роҳ (аз таҷрибаи роҳбари синф — МТУ №12)

Шодиқулов Х. В стремительном вихре жизни

Шодиқулов Ҳ. Инқилоби Октябр ва адабиёти тоҷик

Шодиқулов Ҳ. Мирсаид Миршакар» ва «Лениннома»-и ӯ

Шодиқулов Ҳ. Реализми танқидӣ

Шодиқулов Ҳ. Таронасаройи ватан

Шодиқулов Ҳ. Устоди бузурги ҳаҷв

Шодмон Ю. Тоҷикистон, баҳои озодӣ

Шодмонов Ш. С. РО: Дар бораи кор бо кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта

Шодон Ҳаниф. Алмос: Ҳикояҳо ва афсонаҳо

Шодон Ҳаниф. Бедорӣ

Шодон Ҳаниф. Дар паноҳи Ҳиндукуш. Қ. 1

Шодон Ҳаниф. Дидор: Очеркҳо

Шодон Ҳаниф. Дил ба ёдгор

Шодон Ҳаниф. Кӯҳ ба кӯҳ мерасад: Очеркҳо

Шодон Ҳаниф. Майна: Ҳикояҳо

Шодон Ҳаниф. Оҳугузар

Шодон Ҳаниф. Сулҳофарин (Аз ҳаёт ва фаъолияти Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмон, бо ҳамқаламии С. Мирзошоев)

Шодон Ҳаниф. Уқоби захмин

Шодон Ҳаниф. Хунбаҳо

Шодон Ҳаниф. Ҷон ба гарав

Шодон Ҳаниф. Шикояти офат

Шоев Н. Н. ва диг. Патриотическое и интеллектуальное воспитание студенческой молодёжи

Шоев Н. Н. Педагогические доминанты воспитательно-образовательных технологий в системе высшего образования

Шоев Р. Ономастикаи «Самаки айёр» (тадқиқоти забоншиносӣ)

Шозимов П. Д. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане

Шоири шӯридадил. Ҷавониро саройиду ҷавон рафт: Ёдкадае аз Ҳабибулло Файзулло ба ифтихори 60-солагии шоир

Шоирони Афғонистон

Шоирони аҳди Сомониён

Шоирони Мовароуннаҳр (Аз Рӯдакӣ то Айнӣ)

Шоисматуллоев Ш. Программа и учебно-методическое пособие по социологии

Шоисматуллоев Ш. Таджикистан в зеркале преемственности и смены поколений

Шоихтиёров Х. Ахлоқи муносибатҳои расмӣ (корӣ)

Шоихтиёров. X. Социальная философия Насируддина Туси

Шокирзода Ш. Сафар ба кишвари нур

Шокиров М. Замон ва тарҷумон

Шокиров Т. Нависанда, забон ва услуб

Шокиров Т. С. Таджикско-русский словарь юридической терминологии

Шокиров Т. Танзим ва корбурди истилоҳот дар забони тоҷикӣ

Шолохов М. А. Асарҳои мунтахаб. Иборат аз 8 ҷилд. Тарҷ.

Шолохов М. Дарси кинаю адоват. Тарҷ.

Шолохов М. Дони ором. ҷҷ. 1-5. Тарҷ.

Шолохов М. Замини корамшуда: Роман. Тарҷ.

Шолохов М. Қисмати одам. Тарҷ.

Шолохов М. Ҳикояҳои Дон. Тарҷ.

Шомансуров С. Экологические условия Памира и жизнедеятельность растений

Шофақирова Р. Симои зан-модар дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ

Шохуморов А. Барзунома

Шохуморов А. Концепция познания Носири Хусрава

Шохуморов А. Разделение Бадахшана и судьбы исмаилизма

Шоҳаҳмад А. Фарҳанги ашъори Камоли Хуҷандӣ

Шоҳин Шамсиддин. Ашъори мунтахаб

Шоҳин Шамсиддин. Куллиёт

Шоҳонӣ С. Бозгашти булбул

Шукруллоев Б. Жанри мактуб: рисолат ва имконот. Рисолаи илмӣ

Шукурзод Т. А. Математикаи олӣ

Шукурзода Б. Метрология: Мафҳумҳои асосӣ, истилоҳҳо ва таърифот

Шукурзода М. Афғонистон: Захмҳо кай шифо меёбад?: Қисса

Шукурзода М. Кимёгари дурри дарӣ

Шукурзода М. Меъмори кохи дилафрӯз

Шукурзода М. Офтобтоб дар оина

Шукурзода М. Размоварони Ҳиндукуш

Шукурзода М. Сӯхтаҷони шуълаи бедорӣ

Шукурзода М. Тоҷик — тоҷдор, тоҷвар

Шукурзода М. Тоҷикистон, ориёиҳо ва фалоти Эрон

Шукурзода М. Тоҷикон дар масири таърих (форсӣ)

Шукурзода М. Тоҷикон. (нопурра) 30 мақола

Шукурзода М. Тӯшаи умри падар

Шукурзода М. Хушбахт будан мехоҳед?

Шукурзода М. Ҷонпайванд

Шукуров Г. Таҳаввули забони адабии тоҷик дар даврони Истиқлол: АКД

Шукуров М. Анъана, халқият, маҳорат

Шукуров М. Диди эстетикии халқ ва насри реалистӣ

Шукуров М. Забони мо ҳастии мост

Шукуров М. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма

Шукуров М. Культурная жизнь Таджикистана

Шукуров М. Мактаби одамият

Шукуров М. Насри реалистӣ ва таҳаввулоти шуури эстетикӣ

Шукуров М. Пайванди замонҳо ва халқҳо

Шукуров М. Паҳлуҳои тадқиқи бадеӣ: Баъзе масъалаҳои адабиёти ҳозираи тоҷик

Шукуров М. Р. История культурной жизни Советского Таджикистана (1917-1941). Том 1

Шукуров М. Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны

Шукуров М. Р. Очерки таърихи ташаккули маданияти сотсиалистии тоҷик

Шукуров М. Р. Револютсияи маданӣ дар Тоҷикистон

Шукуров М. Р., Раҳматуллоев А. Таърихи халқи тоҷик

Шукуров М. Раҳим Ҷалил

Шукуров М. Садриддин Айнӣ (форсӣ)

Шукуров М. Сотим Улуғзода

Шукуров М. Таърихи адабиёти нави тоҷик. Ҷилди IV

Шукуров М. Хусусиятҳои ғоявию бадеии «Ёддоштҳо» -и устод С. Айнӣ

Шукуров М. ва диг. Методикаи таълими забони тоҷикӣ дар мактаби ибтидоӣ

Шукуров М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад. Баъзе масъалаҳои маданияти сухан

Шукуров М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад

Шукуров М., Акбаров Ю. Анъана ва навоварӣ

Шукуров М., Демидчик Л. Насри Ҷалол Икромӣ

Шукуров М., Шодиқулов Ҳ. Пайванди дӯстӣ ва бадхоҳони он

Шукуров Н. Ш. Хомток

Шукуров Р. Э. Особенности формирования двух урожаев зерна

Шукуров Ш. «Шахнаме» Фирдоуси и ранняя иллюстративная традиция (Текст и иллюстрация в системе иранской культуры XI – XIV веков)

Шукуров Ш. Архитектура современной мечети

Шукуров Ш. Друг и дружба

Шукуров Ш. Искусство и тайна

Шукуров Ш. Искусство средневекового Ирана (Формирование принципов изобразительности)

Шукуров Ш. История России 20-й век. тт 1-2

Шукуров Ш. Образ Храма. Основания теменологии храмового сознания

Шукуров Ш. Образ человека в искусстве ислама

Шукуров Ш. Смысл, образ, форма. Статьи разных лет

Шукуров Ш., Шукуров Р. Центральная Азия (Опыт истории духа)

Шукӯҳи наср дар аҳди Сомониён. Дар ду муҷаллад. ҷҷ. 1-2

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Имзои шахсӣ: Повест

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Печутоби роҳҳо: Роман. ҶҶ. I-II.

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Шаҳло ва Шифо: Повест

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Шаҳло

Шукӯҳӣ А. Арзи қалам

Шукӯҳӣ А. Асад ва Самад: Повест

Шукӯҳӣ А. Баргҳои тиллоӣ (маҷмӯаи ашъор)

Шукӯҳӣ А. Баррачаи дупо: Шеърҳо

Шукӯҳӣ А. Ватани сулҳ

Шукӯҳӣ А. Достони «Муллолатиф»: Қиссаи мазҳакавӣ

Шукӯҳӣ А. ИЛ-18 омад: Шеърҳо

Шукӯҳӣ А. Кӯчабоғи ошиқон

Шукӯҳӣ А. Муҳаббат ва оила

Шукӯҳӣ А. Нафаси гарм

Шукӯҳӣ А. Об аз куҷо меояд?: Повест

Шукӯҳӣ А. Парии ҷазира: Повест

Шукӯҳӣ А. Рӯзҳои мо

Шукӯҳӣ А. Садафи сиёҳ

Шукӯҳӣ А. Садои дил

Шукӯҳӣ А. Чормағз: Дубайтию рубоиҳо

Шукӯҳӣ А. Шохаи райҳон

Шульц В. Л. Реки Средней Азии

Шуълаҳои як саҳар. Ҳикояҳо аз ҷумҳуриҳои бародар. Тарҷ.

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.