Китобхона — ШИР

ШИР

Ширин Бунёд. Бомдод

Ширин Бунёд. Гули андеша

Ширин Бунёд. Зартеғ

Ширин Бунёд. Нома дар барги ҳавас

Ширин Бунёд. Об, Замин ва одамон

Ширин Бунёд. Поси хотир

Ширин Бунёд. Шерозаи ваҳдат

Ширин Бунёд. Шоҳи тирандоз

Ширин Бунёд. Шоҳроҳи Ваҳдат: Публитсистика

Ширин Қурбон. Тоҷикони Чин (уйғ.)

Ширинҷонов И. Н. ва Ширинҷонов Ф. И. Асосҳои ҳуқуқ дар нақшаҳо

Ширинҷонов И. Мурофиаи суди иқтисодӣ дар нақшаҳо

Ширинҷонов И. Мурофиаи суди иқтисодӣ дар ҶТ

Ширкин В. Ҷойҳои тамошобоби Тоҷикистон

Широкин В. Ҷойгиронии синфи коргар

Широкова З. А. Декоративные вышивки таджиков верховьев Зеравшана.

Широкова З. А. Детская одежда таджиков и связанные с ней обряды.

Широкова З. А. Мужская и женская поясная одежда таджиков.

Широкова З. А. Мужские тюбетейки Куляба.

Широкова З. А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана

Широкова З. А. Туникообразные платья таджичек горного.

Шиҳобуддин Яҳёи Суҳравардӣ. Сафири Симурғ

Шишов А. Таджики. Этнографическое исследование

Шишов А. П. Таджики. Этнографическое и антропологическое исследование. Ч. 1

Шишов А. Тоҷикон (Тадқиқоти этнографӣ). Тарҷ.

Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток

Шнирельман В. А. Арийцы или тюрки? Борьба за предков в Центральной Азии.

Шобеков М. Луғати тафсирии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ

Шовалиева М. История кулинарной культуры таджикского народа

Шодиев Б. Г. Лексико-фразеологические особенности очерков и рассказов Мутеулло Наджмиддинова: АКД

Шодиев М. Лингвистический анализ топонимов произведений С. Айни: АКД

Шодиев М. Топонимияи осори С. Айнӣ

Шодиев Р. Масоили лингвистии номвожаҳои таърихии Хатлон

Шодиев Р. Феъл дар «Шоҳнома»

Шодиев Э. Навоийнинг тожик адабиётига муносибати масаласига доир

Шодиев Э. Шоираҳои тоинқилобии Хуҷанд

Шодиева О. М. Қоидаҳои ҳаракати роҳ (аз таҷрибаи роҳбари синф — МТУ №12)

Шодиқулов Х. В стремительном вихре жизни

Шодикулов X. Черты новаторства в таджикской советской поэзии 30-х годов

Шодиқулов Ҳ. Инқилоби Октябр ва адабиёти тоҷик

Шодиқулов Ҳ. Мирсаид Миршакар» ва «Лениннома»-и ӯ

Шодиқулов Ҳ. Реализми танқидӣ

Шодиқулов Ҳ. Таронасаройи ватан

Шодиқулов Ҳ. Устоди шуҳратманди ҳаҷв

Шодиқулов Ҳ., Давронов А. Пайвандҳои адабии халқи тоҷик

Шодӣ Солеҳ. Итари бадам не-да!

Шодмон Ю. Тоҷикистон, баҳои озодӣ

Шодмонов Ш. С. РО: Дар бораи кор бо кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта

Шодон Ҳаниф. Алмос: Ҳикояҳо ва афсонаҳо

Шодон Ҳаниф. Бедорӣ

Шодон Ҳаниф. Дар паноҳи Ҳиндукуш. Қ. 1

Шодон Ҳаниф. Дидор: Очеркҳо

Шодон Ҳаниф. Дил ба ёдгор

Шодон Ҳаниф. Кӯҳ ба кӯҳ мерасад: Очеркҳо

Шодон Ҳаниф. Майна: Ҳикояҳо

Шодон Ҳаниф. Оҳугузар

Шодон Ҳаниф. Сулҳофарин (Аз ҳаёт ва фаъолияти Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмон, бо ҳамқаламии С. Мирзошоев)

Шодон Ҳаниф. Такяи қуллаҳо

Шодон Ҳаниф. Уқоби захмин

Шодон Ҳаниф. Хунбаҳо

Шодон Ҳаниф. Хунбаҳо. Уқоби захмин

Шодон Ҳаниф. Ҷон ба гарав

Шодон Ҳаниф. Шикояти офат

Шоев Н. Н. ва диг. Патриотическое и интеллектуальное воспитание студенческой молодёжи

Шоев Н. Н. Педагогические доминанты воспитательно-образовательных технологий в системе высшего образования

Шоев Р. Ономастикаи «Самаки айёр» (тадқиқоти забоншиносӣ)

Шоев Э. Суффиксальное словообразование относительных имен прилагательных в современном таджикском литературном языке /на примере суффикса –ӣ /-гӣ, -вӣ: АКД

Шозимов П. Д. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане

Шозимова Т. Д. Луғати таълимии англисӣ-русӣ

Шоире аз Сармаддеҳ: Гуфтор дар бораи Баҳманёр

Шоири ватан (Маҷмуаи мақолаҳо)

Шоири шӯридадил. Ҷавониро саройиду ҷавон рафт: Ёдкадае аз Ҳабибулло Файзулло ба ифтихори 60-солагии шоир

Шоири як шеър (Намунаи шеъри ҷавонон)

Шоирони Афғонистон

Шоирони аҳди Сомониён

Шоирони Мовароуннаҳр (Аз Рӯдакӣ то Айнӣ)

Шоисматуллоев Ш. Программа и учебно-методическое пособие по социологии

Шоисматуллоев Ш. Таджикистан в зеркале преемственности и смены поколений

Шоихтиёров Х. Ахлоқи муносибатҳои расмӣ (корӣ)

Шоихтиёров X. Социальная философия Насируддина Туси

Шокир Мухтор. Фирдоуси во Франции

Шокирзода Ш. Сафар ба кишвари нур

Шокиров М. Замон ва тарҷумон

Шокиров Т. Нависанда, забон ва услуб

Шокиров Т. С. Таджикско-русский словарь юридической терминологии

Шокиров Т. Танзим ва корбурди истилоҳот дар забони тоҷикӣ

Шокиров Т. С. Фарҳанги тоҷикӣ-русии истилоҳоти ҳуқуқ

Шокиров Ю. А. Бемориҳои касбӣ

Шолохов М. А. Асарҳои мунтахаб. Иборат аз 8 ҷилд. Тарҷ.

Шолохов М. Дарси кинаю адоват. Тарҷ.

Шолохов М. Дони ором. ҷҷ. 1-5. Тарҷ.

Шолохов М. Замини корамшуда: Роман. Тарҷ.

Шолохов М. Қисмати одам. Тарҷ.

Шолохов М. Ҳикояҳои Дон. Тарҷ.

Шомансуров С. Экологические условия Памира и жизнедеятельность растений

Шомуродов Ф. 600 пурсиш ва посух оид ба андозбандӣ дар ҶТ

Шомуродов Ф. Асосҳои системаи миллии андози ҶТ

Шомуродов Ф. Низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон

Шомуродов Ф. Соҳибкор чиро бояд донад?

Шомуродов Ф. Что должен знать предприниматель?

Шосафарова Г. Г. Простые двусоставные повествовательные предложения в таджикском и русском языках: КД

Шофақирова Р. Симои зан-модар дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ

Шохуморов А. Барзунома

Шохуморов А. Концепция познания Носири Хусрава

Шохуморов А. Памир ‒ страна ариев. Помир ‒ кишвари ориён

Шохуморов А. Разделение Бадахшана и судьбы исмаилизма

Шоҳаҳмад А. Фарҳанги ашъори Камоли Хуҷандӣ

Шоҳбайтҳои «Шоҳнома»

Шоҳин Шамсиддин. Ашъори мунтахаб

Шоҳин Шамсиддин. Куллиёт

Шоҳин Шамсиддин. Лайлӣ ва Маҷнун

Шоҳин Шамсуддин. Саду як ғазал

Шоҳмансури Шоҳмирзо. Боғи шафтолу

Шоҳмансури Шоҳмирзо. Динам ишқ аст

Шоҳонӣ С. Бозгашти булбул

Штеменко С. М. Штаби генералӣ дар солҳои ҷанг. Тарҷ. Кит. 1-2

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.