Китобхона — НАМ


НАМ

Намунаи фолклори диёри Рӯдакӣ

Намунаи фолклори тоҷик (1938)

Намунаи фолклори тоҷик (1940)

Намунаҳои адабиёти тоҷик (1940)

Намунаҳои фарҳанги ғайримоддии халқи тоҷик

Намунаҳои фолклори диёри Рӯдакӣ (1963)

Намунаҳои фолклори Дарвоз (1955)

Намунаҳои фолклори Дарвоз (1962)

Намунаҳои фолклори Эрон

Нарзиев Б. Н. Водородные связи и строение растворов гетероциклических соединений по данным ИК-спектроскопии: АКД

Нарзиқул М. Адабиётшиносии форсу тоҷик дар асрҳои ХII-ХIV

Нарзиқул М. Фурӯғи ҳастӣ (зиндагинома, баррасӣ ва нақди ашъори Лоиқ)

Нарзикулов И. К. Проблемы развития производительных сил Таджикистана и формирование Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса (ЮТТПК)

Народное искусство Памира

Народное искусство Таджикистана

Народные хафизы Таджикистана

Народное хозяйство Таджикистана (1926)

Народное хозяйство Таджикской ССР в 1974 г. Стат. сборник

Народы Средней Азии и Казахстана. Этнографические очерки. Т. 1

Народы Средней Азии и Казахстана. Этнографические очерки. Т. 2

Насимӣ Н. Калимасозии феъл

Насимов К., Хасанов М. Чекист Бобобек Мавлонбеков

Насируддини Тӯсӣ. Ахлоқи носирӣ

Наср Бобо, Нурулло Ҳасан. Сулолаи паҳлавонон

Насриддин А. Бо корвони нур

Насриддин А. Донишмандон ва сухансароёни Хуҷанд

Насриддин А. Куллиёти осор: Дар ҳафт муҷаллад. ҶҶ. 1-7

Насриддин А. Матншиносии осори адабӣ

Насриддин А. Ошноӣ бо тарҷумаҳои форсии Қуръони Карим дар Эрону Тоҷикистон

Насриддин А. Рӯдакӣ (нусхашиносӣ ва нақду баррасии ашъори бозмонда)

Насриддин А. Рӯдакӣ — устоди суханварони Аҷам

Насриддин А. Сеҳри мубин

Насриддин А. Сухани фаришта

Насриддин А. Тазкираи шуарои Хуҷанд

Насриддин А. Таърихи адабиёти форсу тоҷик

Насриддин А. Фарҳанги мушкилоти адабиёт

Насриддин А. Ҳаким Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ

Насриддин А. Чиҳил мақола

Насриддин А. Шарҳнависӣ дар таърихи адабиёти форс-тоҷик. Дар 2 ҷилд. ҶҶ. 1-2

Насриддинов А. Абулқосим Лоҳутӣ

Насриддинов А. Маърифат ва шарҳи адабиёт

Насриддинов А. Нависанда ва шореҳи осори адабӣ

Насриддинов А. Шамс-ул-луғот ва аҳамияти он барои луғатшиносии тоҷик

Насриддинов Ф. «Кашф-ул-асрор»-и Абулфазли Майбудӣ ва аҳамияти адабии он

Насриддинов Ф. Арзишҳои адабӣ дар тарҷума ва тафосири куҳани форсӣ-тоҷикӣ

Насыров М. Н. Ледники бассейна реки Зеравшан

Научная деятельность член-корреспондента Академии наук Республики Таджикистан Юсуфшо Якубова

Научно-обоснованная система земледелия Курган-Тюбинской зоны Хатлонской области Таджикской ССР

Научно-обоснованная система земледелия Гиссарской долины Таджикской ССР

Научно-обоснованная система земледелия Таджикской ССР

Научно-технический потенциал Республики Таджикистан в 2015 г.: аналитический сборник

Научные основы повышения племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных

Научные труды по паразитологии

Нафисӣ, Саид. Муҳити зиндагӣ ва аҳволу ашъори Рӯдакӣ

Нахангова М. А. Местоимения в современном таджикском языке

Нахӯтак (Р. Амонов)

Наҷмиддинов М. Дарё маҷрои нав меҷӯяд

Наҷмиддинов М. Қадри замин ва одам: Повест ва ҳикояҳо

Наҷмиддинов М. Одамон ва соҳилҳо: Повест ва очеркҳо

Наҷмиддинов М. Одамони замини барӯманд: Очеркҳо ва ҳикояҳо

Наҷмиддинов М. Одамони сарбаланд: Ҳикоя ва очеркҳо

Наҷмиддинов М. Пайраҳаи шинос: Повест, ҳикоя ва очеркҳо

Наҷмиддинов М. Раззоқи олам: Қиссаи саргузаштӣ ва очеркҳо

Наҷмиддинов М. Се повест

Наҷмиддинова Ҷ. Лексикаи ҳарбии «Адаб-ул-ҳарб ва-ш-шуҷоат»-и Муборакшоҳ (а. XII-XIII)

Наҷмуддини Кавкабӣ. Рисолаи мусиқӣ. Рисола дар баёни Дувоздаҳмақом

Негматзаде Ф. Лексико-семантические особенности поэмы «Семь красавиц» Низами Гянджеви: АКД

Негматов Н. Н., Хмельницкий С. Г. Средневековый Шахристан

Негматов Н. Н. Государство Саманидов

Негматов Н. Н. Прародина ариев

Негматов Н. Н. Таджикский феномен: теория и история

Негматов Н. Н. Уртакурган и Тирмизактепа

Негматов Н. Уструшана в древности и раннем средневековье

Неменова Р. Л. Кулябские говоры таджикского языка (северная группа)

Неменова Р. Л. Очерки по грамматике таджикского языка. Вып. 6

Неменова Р. Л. Таджики Варзоба

Неру Джавахарлал. Взгляд на всемирную историю 1-3

Неру Джавахарлал. Открытие Индии

Неруда П. Маскани ман – Замин (Шеърҳо). Тарҷ.

Неруи Шариф. Корбанди шеър

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.