Китобхона — БРА

БРА

Брагинский И. С. 12 миниатюр: От Рудаки до Джами

Брагинский И. С. Абу Абдаллах Джафар Рудаки

Брагинский И. С. Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар Рӯдакӣ. Тарҷ.

Брагинский И. С. Западно–восточный литературный синтез и творчество С. Айни

Брагинский И. С. Западно-восточный синтез в диване Гёте и классическая поэзия на фарси

Брагинский И. С. Из истории персидской и таджикской литератур

Брагинский И. С. Из истории таджикской народной поэзии

Брагинский И. С. Иранское литературное наследие

Брагинский И. С. Исследования по таджикской культуре

Брагинский И. С. Несколько слов о книге Руми

Брагинский И. С. Персидская литература: Краткий очерк

Брагинский И. С. Проблемы творчество Садриддин Айни

Брагинский И. С. Садриддин Айни: Материалы к библиографии и творческой характеристике

Брагинский И. С. Садриддин Айни: Очерк жизнь и творчество

Брагинский И. С. Ҳаёт ва эҷодиёти Садриддин Айнӣ. Тарҷ.

Брагинский И. С. От Авесты до Айни

Брагинский И. С. Очерки из истории таджикской литературы

Бржезицкий И. А. Самаркандский уезд. Статистический обзор

Брискин А. Страна таджиков

Броимшоева М. Боварҳо ва таъбирҳо дар забонҳои шуғнонӣ ва рӯшонӣ (таҳлили этнолингвистӣ)

Броимшоева М. Қ. Таҳлили этнолингвистии боварҳо ва таъбирҳои шуғнонӣ

Броимшоева М. Шугун ва бовариҳо дар забонҳои шуғнонӣ ва рӯшонӣ (таҳлили этнолингвистӣ)

Бронте Шарлотта. Ҷейн Эйр: Роман. Тарҷ.

Брыкина Г. А. Средняя Азия и Дальный Восток в эпоху средневековья

Бубнова М. А. Археологическая карта Горно­Бадахшанской автономной области. Западный Памир

Бубнова М. А. Добыча полезных ископаемых в Средней Азии в XVI-XIX вв.

Бубнова М. А. Древние памятники Горно-Бадахшанской Автономной области

Бубнова М. А. Древние рудознатцы Памира

Бубнова М. А. Кадастр древних рудников Горно-Бадахшанской автономной области

Бугаев В. А. Климат Средней Азии и Казахстана

Бузаки ҷингилапо

Бузаки ҷингилапо. Робиаи чилгазамӯй

Бузмаков А. А. ва диг. Криминология. Қисми махсус

Бузург Алавӣ. Девори сафед

Бузургбонуи матбуоти тоҷикӣ

Бузургзода Л., Ниёзмуҳаммадов Б. Грамматикаи забони тоҷикӣ. Қ. 1

Бузургзода Л., Ҷалилов Р. Инъикоси шӯриши Восеъ дар фолклор

Бузургзода Л. Баъзе хусусиятҳои забони аҳолии Самарқанд

Бузургзода Л. Зада дар забони адабии тоҷик

Бузургзода Л. Очерки мухтасари диалектологияи тоҷик

Бузургзода Л. Синтаксиси мухтасари забони тоҷикӣ барои хонандагони омӯзишгоҳҳои педагогии ғоибона

Бузургзода Л. Фонетикаи забони адабии тоҷикӣ

Бузургзода Л. Харитаи диалектологии шеваҳои тоҷикии водии Фарғона

Бузургзода Л. Худойдодзода Б. Шеър ва достонҳо

Бузургзода Л. Чорбайтҳои халқӣ ва хусусиятҳои шеваи Конибодом

Бузургзода Л. Шеваи Ворух

Бузургзода Л. Шеваи тоҷикони Чилгазӣ

Бузургзода Л. ва диг. Грамматикаи забони тоҷикӣ: Фонетика ва морфология

Бузургмеҳри Тоҷиддин. Дили оинабанд

Бузургон дар васфи забони тоҷикӣ

Буйдоқов Х. Асосҳои дидактика

Булатов М. С. Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней Азии IX-XV вв.

Булатов М. С. Мавзолей Саманидов — жемчужина архитектуры Средней Азии

Булбулшоев У. Т. Микротопонимия долины Шахдары в этнолингвистическом освещении

Булгаков М. Устод ва Маргарита. Тарҷ.

Булгаков П. Г., Розенфельд Б. А., Ахмедов А. А. Мухаммад ал-Хоразми

Бундаҳишн

Буриев И. Б. История государства и права Таджикистана. Том 1, часть 1-2

Буриев Н. С. Сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бурхан-уд-дин-Хани Кушкеки. Каттаган и Бадахшан

Бурханова М. А. Проблемы рационального использования энергетических ресурсов Таджикской ССР

Бурханова Х. Лексика гончарского производства в таджикском языке: АКД

Бурҳон Ғанӣ, Мирзо Ф. Ба шумо дурӯғу ба Худо рост

Бурҳон Ғанӣ. Хушомадгӯёнро азиз доред!

Бурҳон Ғанӣ. Аз ҳар калла як садо: Маҷмуаи ҳикояҳои ҳаҷвӣ

Бурҳон Фаррух. Асрори як мактуб

Бурҳон Фаррух. Васфи ҷавонӣ

Бурҳон Фаррух. Гунбази сеҳрнок: Маҷмуаи шеърҳо, сурудҳо, достонҳо

Бурҳон Фаррух. Субҳи баҳор

Бурҳон Фаррух. Суруди зиндагӣ: Сурудҳо, шеърҳо

Бурҳон Фаррух. То ғуруби офтоб: Сурудҳо, шеърҳо, достон

Бурҳон Фаррух. Хатои охирин: Сурудҳо, шеърҳо, достонҳо

Бурҳони қотеъ. Ҷилди нахуст (Теҳрон)

Бурҳони қотеъ. Ҷилди дуввум (Теҳрон)

Бурҳони қотеъ. Ҷилди севвум (Теҳрон)

Бурҳони қотеъ. Ҷилди чаҳорум (Теҳрон)

Бурҳони қотеъ. Ҷилди панҷум (Теҳрон)

Бурҳонов Қ. Т. ва диг. Бозиҳои дидактикӣ. Чистонҳо. Ребус

Бурҳонов Қ. Т. Маҷмуаи мисолу масъалаҳо оид ба математика. ққ. 1-2

Бурҳонов Қ. Т. Намунаи корҳои санҷишӣ аз математика барои хонандагони синфи 2

Бурҳонов Қ. Т. Лексияҳо аз математика

Бурҳонов Қ. Т. Практикум аз математика

Бурҳонов Қ. Т. ва диг. Истифодаи маводи шавқовар дар таълими математикаи с. ибтидоӣ

Бурҳонов Қ. Т. ва диг. Мафҳумҳои асосии ибтидоии курси геометрия …

Бурҳонов Қ. Т. ва диг. Намунаи корҳои мустақилона аз фанни математика барои х. синфи 3

Бурҳонов М. ва диг. Муовини директор оид ба таълим – пешбарандаи раванди таҳсилот

Бурыкина Н. Н., Измайлова М. М. Некоторые данные по языку арабов кишлака Джугары.

Буряков Ю. Ф. Древний и средневековый город Восточного Мавераннахра

Бухара и Афганистан в начале 80-х годов XIX в.

Бухарские дела. Взятие Ходжента.

Бухарские евреи.

Бухарские евреи. История, этнография, кухня

Буходуров Ш. Б. Мукаммалгардонии органи корӣ (корпуси литерӣ) барои бунёд намудани боғҳои зардолу ва токзор дар заминҳои санглохи Тоҷикистон

Бухоризода А. Л. Сарнавишти калимаҳо

Бухоризода А. Л. Функции местоименных суффиксов в современном таджикском языке

Буҳрони Афғонистон ва амнияти минтақавӣ: маҷмуи мақолаҳо

Буҳрони иқтисодии ҷаҳонӣ ва Тоҷикистон

Бушаков В. А. Лексический состав исторической топонимии Крыма

Бушков В. И., Микульский Д. В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане

Бушков В. И., Микульский Д. В. История гражданской войны в Таджикистане

Бушков В. И. Мужские объединения на современном этапе таджикистанского общества.

Бушков В. И. Население Северного Таджикистана: формирование и расселение

Бушков В. И. О некоторых аспектах межнациональных отношений в Таджикской ССР.

Бушков В. И. Таджикский авлод тысячелетия спустя.

Бушков В. И., Мадамиджанова З. М. Арабы Таджикистана в конце XIX-XX в.

Бушков В. И. Таджикистан в XIX-XX вв. Традиции и современность

Бушков В. И., Толстова Л. С. Население Средней Азии и Казахстана.

Бӯриев И. Б., Давлатов Ф. Ш., Расулов Ф. М. Методикаи таълими ҳуқуқ

Бӯриев И. Б. Масоили назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат

Бӯриев И. Б. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Қисми аввал

Бӯриев И. Б. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон

Бӯриев И. Б., Давлатов Ф. Ш., Расулов Ф. М. Методикаи таълими ҳуқуқ

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.