Чанд суруду таронаи «Шашмақом»-9


shashmaqom-9

Устоди Шашмақом, роҳбари ансамбли НХ Ҷӯрабек Муродов

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Таҳрири охирин 05.05.2024


Мо кӯшиш кардаем, ки ба андозаи шойишу тавоноии худ матни чанде аз суруду таронаҳои шинохтаи «Шашмақом»-ро ба табъ расонем. Номи суруду таронаҳо, ки ба ҳамаи шаш мақоми бунёдӣ (Бузрук, Рост, Наво, Дугоҳ, Сегоҳ, Ироқ) мансубанд, ба тариқи алифбоӣ оварда мешавад. Инчунин корвандон метавонанд, ки файли бархе аз онҳоро барои шунидан ё фарокашӣ ба кор баранд


Уфари Мустазоди Наво

Мақоми Наво, ҷузъи Наср (овозӣ), шуъбаи 2, Мустазоди Наво

Маҳ гард барангехта аз орази моҳат
бар торами ахзар,
Хуршеди иёрӣ ба ҳаво рӯфта роҳат
аз зарра фурӯтар.
Ҳайрони ҷамолат шуда оина ба сад раҳ
чун мардуми дида,
Ҳангоми назора ҳама тан маҳви нигоҳат
ҳайратзада як сар.
Минову маю мутрибу соқӣ шуда бехуд
дар базми висолат,
В-аз рамзу адои нигаҳи чашми сиёҳат,
саршор чу соғар.
Зоеъ манамо хуни сиришкам, ба фидоят
к-аз чашм бирезад,
Ҳамроҳи дилу дида ба хоки сари роҳат
чун тифл бупарвар.
Умрест, ки аз оби бақо васф намояд,
чун килки Дабирӣ,
Ҳар дилшудае дар талаби ҷоми висолат
ай мунису дилбар.

Мустазоди Дабирии Ҳисорӣ

Уфари Оромиҷон

Мақоми Дугоҳ, ҷузъи Наср (овозӣ), шуъбаи 2, Оромиҷон

ВАРИАНТИ 1
Эй чеҳраи зебои ту рашки бутони озарӣ,
Ҳарчанд васфат мекунам, лекин аз он болотарӣ. 2б
Ту, эй парӣ чобуктарӣ, аз барги гул нозуктарӣ,
Аз ҳар чӣ гӯям беҳтарӣ, хело аҷоиб дилбарӣ. 2б
Ту ман шудӣ, ман ту шудам, ман тан шудам, ту ҷон шудӣ,
То кас нагӯяд баъд аз ин, ман дигарам ту дигарӣ. 2б
Суратгари наққоши Чин, рав сурати ёрам бубин,
Ё сурате каш инчунин, ё тарк кун суратгарӣ.
Ҳаргиз наояд дар назар сурат зи рӯят хубтар
Шамсӣ, надонам, ё қамар, ё Зуҳраӣ, ё Муштарӣ.
Хисрав ғариб асту гадо, афтода бар шаҳри шумо,
Шояд, ки аз баҳри ризо сӯйи ғарибон бингарӣ. 2б

ВАРИАНТИ 2
Эй чеҳраи зебои ту рашки бутони озарӣ, 2б
Ҳарчанд васфат мекунам, лекин аз он болотарӣ. 2б
Ту аз парӣ чобуктарӣ, аз барги гул нозуктарӣ,
Аз ҳар чӣ гӯям беҳтарӣ, ҳаққо аҷоиб дилбарӣ. 2б
Ту ман шудӣ, ман ту шудам, ман тан шудам, ту ҷон шудӣ,
То кас нагӯяд баъд аз ин, ман дигарам ту дигарӣ. 2б
Офоқро гардидаам, меҳри бутон варзидаам,
Бисёр хубон дидаам, аммо ту чизи дигарӣ.
Ҳаргиз наёмад дар назар сурат зи рӯят хубтар
Шамсӣ, надонам, ё қамар, ё Зуҳраӣ, ё Муштарӣ.
Хусрав ғариб асту гадо, афтода дар шаҳри шумо,
Шояд, ки аз баҳри Худо сӯйи ғарибон бингарӣ. 2б

МАТНИ ШЕЪР:
Эй чеҳраи зебои ту рашки бутони озарӣ
Ҳарчанд васфат мекунам, дар ҳусн аз он зеботарӣ.
Ҳаргиз наёяд дар назар нақше зи рӯят хубтар
Шамсӣ, надонам, ё қамар, ҳурӣ, надонам, ё парӣ.
Офоқро гардидаам, меҳри бутон варзидаам,
Бисёр хубон дидаам, аммо ту чизи дигарӣ.
Олам ҳама яғмои ту, халқе ҳама шайдои ту,
Он наргиси шаҳлои ту оварда расми кофарӣ.
Эй роҳату ороми ҷон, бо қадди чун сарви равон,
З-ин сон марав доманкашон, к-ороми ҷонам мебарӣ.
Азми тамошо кардаӣ, оҳанги саҳро кардаӣ,
Ҷону дили мо бурдаӣ, ин аст расми дилбарӣ.
Хусрав ғариб асту гадо, афтода дар шаҳри шумо,
Бошад, ки аз баҳри Худо сӯйи ғарибон бингарӣ.

Ғазали Амир Хусрав

MP3 — фаро кашед ё бишнавед:

1. Берта Давидова. Уфари Оромиҷон.mp3

2. Озода Ашурова. Уфари Оромиҷон.mp3

Уфари Рок

Мақоми Бузрук, ҷузъи Наср (овозӣ), шуъбаи 2, аз силсилаи Бухороии Бузрук

Гуфт ёр: аз ғайри мо пӯшон назар, гуфтам: ба чашм!
В-он гаҳе дуздида бар мо менигар, гуфтам: ба чашм!
Гуфт: агар гардӣ шабе аз рӯйи чун моҳам ҷудо,
То саҳаргоҳон ситора мешумар, гуфтам: ба чашм!
Гуфт: агар гардад лабат хушк аз дами сӯзони оҳ,
Боз месозаш чу шамъ аз гиря тар, гуфтам: ба чашм!
Гуфт: агар бар остонам об хоҳӣ зад зи ашк,
Ҳам ба мижгонат бирӯб он хоки дар, гуфтам: ба чашм!
Ҳам ба мижгонат бирӯб он хоки дар, гуфтам: ба чашм!
Гуфт: агар сар дар биёбони ғамам хоҳӣ ниҳод,
Ташнагонро муждае аз мо бубар, гуфтам: ба чашм!
СУПОРИШИ РОК
Гуфт: агар дорӣ хаёли дурри васли мо, Камол,
Қаъри ин дарё бипаймо сар ба сар, гуфтам: ба чашм!

МАТНИ ШЕЪР:
Ёр гуфт: аз ғайри мо пӯшон назар, гуфтам: ба чашм!
В-он гаҳе дуздида дар мо менигар, гуфтам: ба чашм!
Гуфт: агар ёбӣ нишони номи мо бар хоки роҳ,
Барфишон он ҷо ба доманҳо гуҳар, гуфтам: ба чашм!
Гуфт: агар сар дар биёбони ғамам хоҳӣ ниҳод,
Ташнагонро муждае аз мо бубар, гуфтам: ба чашм!
Гуфт: агар гардад лабат хушк аз дами сӯзони оҳ,
Боз месозаш чу шамъ аз гиря тар, гуфтам: ба чашм!
Гуфт: агар бар остонам об хоҳӣ зад зи ашк
Ҳам ба мижгонат бирӯб он хоки дар, гуфтам: ба чашм!
Гуфт: агар гардӣ шабе аз рӯйи чун моҳам ҷудо,
То саҳаргоҳон ситора мешумар, гуфтам: ба чашм!
Гуфт: агар дорӣ хаёли дурри васли мо, Камол,
Қаъри ин дарё бипаймо сар ба сар, гуфтам: ба чашм.

Ғазали Камоли Хуҷандӣ

Уфари Савти Калон

Мақоми Дугоҳ, ҷузъи Наср (овозӣ), шуъбаи 2, Савти Калон

Як назар аз туву бар хок тапидан аз ман,
Як сухан аз ту, ба сад гӯш шунидан аз ман.
Чеҳра нанмудану дил бурдану дурӣ аз ту,
Ситаму ҷавру ҷафои ту кашидан аз ман.
Ҳар тараф ҷилвакунон зуд гузаштан аз ту,
Аз қафои ту ба ҳар кӯча давидан аз ман.
Дилбарӣ аз туву меҳр аз туву тамкин аз ту,
Интизори сари роҳи ту нишастан аз ман.
Як ишорат ба ман аз гӯшаи абру аз ту,
Зери дандон лаби таҳсин газидан аз ман.
Дил ба тороҷи ғамат бурдани Нозим аз ту,
Ҳамчу мурғе ба ҳавои ту паридан аз ман.

МАТНИ ШЕЪР:
Як назар аз туву бар хок тапидан аз ман,
Як сухан аз ту, ба сад гӯш шунидан аз ман.
Чеҳра бинмудану дил бурдану дурӣ аз ту,
Ситаму ҷавру ҷафои ту кашидан аз ман.
Ҳар тараф ҷилвакунон зуд гузаштан аз ту,
Аз қафои ту ба ҳар кӯча давидан аз ман.
Дилбарӣ аз туву меҳр аз туву тамкин аз ту,
Интизори сари роҳи ту кашидан аз ман…
Як ишорат ба ман аз гӯшаи абру аз ту,
Зери дандон лаби таҳсин бигазидан аз ман.
Дил ба тороҷи ғамат бурдани Нозим аз ту,
Ҳамчу мурғе ба ҳавои ту паридан аз ман.

Ғазали Нозим

MP3 — фаро кашед ё бишнавед:

1. Мастона Эргашева. Уфари Савти Калон.mp3

Уфари Савти Сабо

Мақоми Рост, ҷузъи Наср (овозӣ), шуъбаи 2, Савти Сабо

Хезед, яке сарви дилором биёред!
Арбоби тарабро ба дил ором биёред!
Бар мурғи дил аз холи лабаш дона бипошед,
В-аз ҳалқаи зулфи сияҳаш дом биёред!…
Ин маҷлиси унс аст, навои дафу тор аст,
Соқиву гулу шамъу маю ҷом биёред!
Аз сарву гул, эй аҳли сафо, ном нагиред,
Дар маҷлиси мо сарви гуландом биёред!
Дар базми ман аз нутқу даҳону лабу чашмаш:
Нуқлу шакару пиставу бодом биёред!
Бар Маҳрам агар васли рухаш нест муяссар
Аз лаъли лабаш бӯса ба пайғом биёред.

Ғазали Маҳрами Бухороӣ

Уфари Савти Сарвиноз

Мақоми Бузрук, ҷузъи Наср (овозӣ), шуъбаи 2, Савти Сарвиноз

Дӯшина куҷо рафтию меҳмони кӣ будӣ? 2б
Дил бе ту ба ҷон буд, ту ҷонони кӣ будӣ? 2б
Ин ғусса маро кушт, ки ғамхори кӣ гаштӣ 2б
В-ин дард маро сӯхт, ки дармони кӣ будӣ? 2б
Бо холи сияҳ мардуми чашми кӣ шудӣ боз,
Бо рӯйи чу маҳ шамъи шабистони кӣ будӣ?
Эй давлати бедор, ба паҳлуи кӣ хуфтӣ, 2б
В-эй бахти гурезанда, ба фармони кӣ будӣ?
Эй давлати бедор, ба паҳлуи кӣ хуфтӣ,
В-эй бахти гурезанда, ба фармони кӣ будӣ? 2б
Шӯре ба дили сӯхта афтод, бифармо,
Имшаб намаки синаи бирёни кӣ будӣ?
Ман бо дили ошуфта чӣ донам, ки ту имшаб,
Ҷамъияти аҳволи парешони кӣ будӣ?
Дур аз ту сияҳ буд шаби тори Ҳилолӣ,
Эй моҳ, ту хуршеди дурахшони кӣ будӣ? 2б

МАТНИ ШЕЪР:
Дӯшина куҷо рафтию меҳмони кӣ будӣ?
Дил бе ту ба ҷон буд, ту ҷонони кӣ будӣ?
Ин ғусса маро кушт, ки ғамхори кӣ гаштӣ?
В-ин дард маро сӯхт, ки дармони кӣ будӣ?
Бо холи сияҳ мардуми чашми кӣ шудӣ боз?
Бо рӯйи чу маҳ шамъи шабистони кӣ будӣ?
Эй давлати бедор, ба паҳлуи кӣ хуфтӣ?
В-эй бахти гурезанда, ба фармони кӣ будӣ?
Шӯре ба дили сӯхта афтод, бифармо,
Имшаб намаки синаи бирёни кӣ будӣ?
Ман бо дили ошуфта чӣ донам, ки ту имшаб
Ҷамъияти аҳволи парешони кӣ будӣ.
Дур аз ту сияҳ буд шаби тори Ҳилолӣ,
Эй моҳ, ту хуршеди дурахшони кӣ будӣ?

Ғазали Ҳилолӣ

MP3 — фаро кашед ё бишнавед:

1. Бахтиёр Давлатов. Уфари Савти Сарвиноз.mp3

Уфари Савти Сарвиноз (2)

Мақоми Бузрук, ҷузъи Наср (овозӣ), шуъбаи 2, Савти Сарвиноз

Эй зулфи ту барҳам зада сад мулки Хиторо,
Дорад ба хами атрфишон боди саборо,
Монанди ту нозукбадан нест, нигоро,
Симинбадано, сарвқадо, лолаузоро,
Хуш кун ба нигоҳе дили ғампарвари моро.

Чун сабзаи сероб ба гулбарги тар афтӣ,
Гоҳе ба рухи сабзаву гоҳе ба бар афтӣ,
Хуш он, ки зи май маст шавӣ, бехабар афтӣ,
Пинҳон зи ту ман бӯса занам он кафи поро.

Тӯтӣ шуда ҳайрон зи сухан кардани нозук,
Бас ғунча хиҷил гашт зи хандидани нозук,
Аз риштаи ҷон дӯхта пероҳани нозук,
Озурда мабодо, ки шавад он тани нозук,
Аз баҳри дили мо бикушо банди қаборо.

Мухаммаси Хокии Кӯҳистонӣ бар ғазали Ҷомӣ

Уфари Савти Ушшоқ

Мақоми Рост, ҷузъи Наср (овозӣ), шуъбаи 2, Савти Ушшоқ

Акси он лабҳои майгун дар шароб афтодааст, 2б
Ҳайрате дорам, ки чун оташ дар об афтодааст. 2б
Зоҳир аст аз ҳалқаҳои зулфи моҳи оразат:
Дар миёни соя он ҷо офтоб афтодааст. 2б
Чун табиби ошиқоне, гаҳ-гаҳ ин дилхастаро 2б
Пурсише мекун, ки бемору хароб афтодааст. 2б
Булбул афғон мекунад ҳар лаҳза бар шохи дигар,
Ҷилвае к-ӯ дида гул дар изтироб афтодааст
Чун Ҳилолиро ба хоки остонаш дида гуфт: 2б
Ин гадоро бин, ки бас олиҷаноб афтодааст. 2б

МАТНИ ШЕЪР:
Акси он лабҳои майгун дар шароб афтодааст,
Ҳайрате дорам, ки чун оташ дар об афтодааст.
Зоҳир аст аз ҳалқаҳои зулфи моҳи оразат:
Дар миёни соя он ҷо офтоб афтодааст.
Чун табиби ошиқоне, гаҳ-гаҳ ин дилхастаро
Пурсише мекун, ки бемору хароб афтодааст.
Булбул афғон мекунад ҳар лаҳза бар шохи дигар,
Ҷилвае к-ӯ дида гул дар изтироб афтодааст
Чун Ҳилолиро ба хоки остонаш дид, гуфт:
Ин гадоро бин, ки бас олиҷаноб афтодааст.

Ғазали Ҳилолӣ

MP3 — фаро кашед ё бишнавед:

1. Берта Давидова. Уфари Савти Ушшоқ.mp3

Уфари Савти Чоргоҳ

Мақоми Дугоҳ, ҷузъи Наср (овозӣ), шуъбаи 2, Савти Чоргоҳ

Эй луъбати хандон, лаби лаълат кӣ газида-ст?
В-аз боғи латофат гули рӯйи ту кӣ чида-ст?
Некутар аз ин мева ҳама умр кӣ хӯрда-ст?
Ширинтар аз ин харбуза ҳаргиз кӣ бурида-ст?
Ин хуни касе рехтаӣ, ё майи сурх аст,
Ё тути сиёҳ аст, ки бар ҷома чакида-ст?
Бо ҷумла даромезию аз мо бигурезӣ,
Ҷурм аз ту набошад, гунаҳ аз бахт рамида-ст.
Бисёр таваққуф накунад меваи пурбор,
Чун халқ бидонанд, ки ширину расида-ст.
Саъдӣ, дари бӯстон раву ҷойи дигаре зан,
Сад ҷойи дигар меваи ширин, ки расида-ст.

МАТНИ ШЕЪР:
Эй луъбати хандон, лаби лаълат кӣ газида-ст?
В-аз боғи латофат гули рӯйи ту кӣ чида-ст?
Некутар аз ин мева ҳама умр кӣ хӯрда-ст?
Ширинтар аз ин харбуза ҳаргиз кӣ бурида-ст?
Эй Хизр, ҳалолат накунам Чашмаи ҳайвон,
Донӣ, ки Сикандар ба чӣ меҳнат талабида-ст?
Ин хуни касе рехтаӣ, ё майи сурх аст,
Ё тути сиёҳ аст, ки бар ҷома чакида-ст?
Бо ҷумла даромезию аз мо бигурезӣ,
Ҷурм аз ту набошад, гунаҳ аз бахти рамида-ст.
Бисёр таваққуф накунад меваи пурбор,
Чун ом бидонанд, ки ширину расида-ст.
Шукр аст, ки девор ба як бор бияфтод,
То боз нагӯйӣ, ки кас ин боғ надида-ст.
Гул низ дар он ҳафта даҳан боз намекард,
Имрӯз насими саҳараш парда дарида-ст.
Рафт он, ки фуқоъ аз ту кушоянд дигар бор,
Моро бас аз ин кӯза, ки бегона макида-ст.
Саъдӣ, дари бӯстони ҳавои дигаре зан,
В-ин кишта раҳо кун, ки дар он гала чарида-ст!

Ғазали Саъдӣ

Уфари Уззол

Мақоми Бузрук, ҷузъи Наср (овозӣ), шуъбаи 1

Эй сорбон, оҳиста рон, к-ороми ҷонам меравад,
В-он дил, ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад.
Эй сорбон, оҳиста рон, к-ороми ҷонам меравад,
В-он дил, ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад.
Бо ин ҳама бедоди ӯ, в-ин аҳди бебунёди ӯ,
Дар сина дорам ёди ӯ, то бар забонам меравад.
Маҳмил бидор, эй сорбон, тундӣ макун бо корвон,
К-аз ишқи он сарви равон, гӯйӣ, равонам меравад.
Бозою бар чашмам нишин, ай дилситони нозанин,
К-ошӯбу фарёд аз замин бар осмонам меравад. 2б
Сабр аз висоли ёри ман, баргаштан аз дилдори ман,
Гарчи набошад кори ман, ҳам кор аз онам меравад.
Дар рафтани ҷон аз бадан, гӯянд ҳар навъе сухан,
Ман худ ба чашми хештан дидам, ки ҷонам меравад. 2б
Саъдӣ фиғон аз дасти мо, лоиқ набуд, эй бевафо,
Тоқат намеорам ҷафо, кор аз фиғонам меравад. 2б

МАТНИ ШЕЪР:
Эй сорбон, оҳиста рон, к-ороми ҷонам меравад,
В-он дил, ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад.
Ман мондаам маҳҷур аз ӯ, бечораву ранҷур аз ӯ,
Гӯйӣ, ки неше дур аз ӯ дар устухонам меравад.
Гуфтам ба найрангу фусун пинҳон кунам реши дарун,
Пинҳон намемонад, ки хун бар остонам меравад.
Маҳмил бидор, эй сорбон, тундӣ макун бо корвон,
К-аз ишқи он сарви равон, гӯйӣ, равонам меравад.
Ӯ меравад доманкашон, ман заҳри танҳоӣ чашон,
Дигар мапурс аз ман нишон, к-аз дил нишонам меравад.
Баргашт ёри саркашам, бигзошт айши нох(в)ашам,
Чун миҷмаре пуроташам, к-аз сар духонам меравад.
Бо он ҳама бедоди ӯ в-ин аҳди бебунёди ӯ,
Дар сина дорам ёди ӯ, ё бар забонам меравад.
Боз ою бар чашмам нишин, эй дилситони нозанин,
К-ошӯбу фарёд аз замин бар осмонам меравад.
Шаб то саҳар менағнавам в-андарзи кас менашнавам,
В-ин раҳ на қосид меравам, к-аз каф инонам меравад.
Гуфтам, бигирям, то ибил чун хар фурӯ монад ба гил,
В-ин низ натвонам, ки дил бо корвонам меравад.
Сабр аз висоли ёри ман, баргаштан аз дилдори ман,
Гарчи набошад кори ман, ҳам кор аз онам меравад.
Дар рафтани ҷон аз бадан гӯянд ҳар навъе сухан,
Ман худ ба чашми хештан дидам, ки ҷонам меравад.
Саъдӣ, фиғон аз дасти мо лоиқ набуд, эй бевафо,
Тоқат намеорам ҷафо, кор аз фиғонам меравад.

Ғазали Амир (Амирӣ)

MP3 — фаро кашед ё бишнавед:

1. Академияи Мақом. Уфари Уззол.mp3

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.