Китобхона — САЙ

САЙ

Сайдаминов И. А. ва диг. Равандҳо ва адоти истеҳсоли хӯрока. Қисми 2

Сайдаминов И. А. ва диг. Равандҳои механикӣ ва ҳидромеханикӣ

Сайёфи Мизроб. Муштҳои бедорӣ

Сайёфи Мизроб. Сафардидаи Мадинавӣ: Очерки сафарӣ

Сайёфи Мизроб. Эшон-Бала

Сайид Абдул Вохид. Икбал: творчество и мировоззрение. Пер. с англ.

Сайид Абдуллоҳи Нурӣ. Оштинома

Сайид Бурҳониддини Бузургмеҳр. Аҳвол ва осори ҳазрати Имоми Аъзам Абуҳанифа (р)

Сайид Иброҳим Ҳикмат. Қуръон дар «Маснавӣ». ҶҶ. 1-2


Сайид Раҳмон. Аз рӯзгоре то рӯзгорон (Қисса ва ҳикояҳо)

Сайид Раҳмон. Масъуди сипаҳсолор (Роман)

Сайид Раҳмон. Рустами Абдураҳим (Қисса ва ҳикояҳо)

Сайид Раҳмон. Сафари Паҳ (Қиссаи ҳуҷҷатӣ)

Сайид Раҳмон. Хушбахти олам (Қисса, ҳикоя ва хотираҳо)

Сайид Раҳмон. Шукронамарг (роман)

Сайид Шарафуддин Буалии Қаландар, Қассоби Кошонӣ, Шоҳниёзаҳмади Барилавӣ. Девон

Сайид Ҷамолиддини Афғонӣ. Таълимот-ул-баён фи таърих-ил-афғон: Дунболаи таърихи афғон

Сайидалӣ Маъмур. Алвонҷак: Шеърҳо барои хурдтаракон

Сайидалӣ Маъмур. Анӯшаҷони ҷони мо

Сайидалӣ Маъмур. Гарди Офтоб

Сайидалӣ Маъмур. Гулшукуфти армонҳо

Сайидалӣ Маъмур. Давлати дидор

Сайидалӣ Маъмур. Заврақи умед

Сайидалӣ Маъмур. Карчи харбуза

Сайидалӣ Маъмур. Меҳвар

Сайидалӣ Маъмур. Навоҳои Гулдара

Сайидалӣ Маъмур. Назаргоҳи дил

Сайидалӣ Маъмур. Овои мурғи шабовез

Сайидалӣ Маъмур. Оташи меросӣ

Сайидалӣ Маъмур. Офтобгардон

Сайидалӣ Маъмур. Офтоби дил

Сайидалӣ Маъмур. Пойизи сабз

Сайидалӣ Маъмур. Риштапайванд

Сайидалӣ Маъмур. Рози дарё

Сайидалӣ Маъмур. Рӯҳи баланд

Сайидалӣ Маъмур. Савганд

Сайидалӣ Маъмур. Ситорашукуф

Сайидалӣ Маъмур. Солгиреҳ

Сайидалӣ Маъмур. Сухан аз дӯстон ва устодон

Сайидалӣ Маъмур. Сӯзанак

Сайидалӣ Маъмур. Толеъ

Сайидалӣ Маъмур. Ҳамсолон

Сайидалӣ Маъмур. Чорзарб

Сайидалӣ Маъмур. Шохаи шикаста

Сайидзода З. Основные тенденции внешней политики Таджикистана в период его становления как суверенного независимого государства (1992-2004 гг.)

Сайидзода З. Ш., Холов А. Нақши сиёсии Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон дар рушди босуботи Тоҷикистон

Сайидзода З. Ш. Густариши ахлоқи миллӣ – посух ба пайомадҳои манфии ҷаҳонишавӣ

Сайидзода З. Ш. Истиқлолияти давлатӣ ва гиромидошти забони модарӣ

Сайидзода З. Ш. Мафҳумҳои бунёдии назариёти сиёсии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон

Сайидзода З. Ш. Тоҷикистон дар ҳавзаи ҷаҳони ислом

Сайидзода З. Тоҷикистони муосир: масъалаҳои мубрами истиқлоли миллӣ

Сайидои Насафӣ. Баҳориёт

Сайидои Насафӣ. Девон (мунтахабот)

Сайидои Насафӣ, Миробид. Куллиёт

Сайидои Насафӣ. Куллиёти осор

Сайидои Насафӣ. Машъали нури таҷалло

Сайидои Насафӣ Миробид. Асарҳои мунтахаб

Сайко Э. В. Становление города как производственного центра

Сайқал. Афсонаи Роғун

Саймиддинов Д. Адабиёти паҳлавӣ: Пажӯҳиш, тарҷума ва ташреҳ

Саймиддинов Д. Вожашиносии забони форсии миёна: РД

Саймиддинов Д. Вожаномаи феълҳои паҳлавӣ

Саймиддинов Д. Истилоҳоти идории замони Сосониён

Саймиддинов Д. Лексика среднеперсидского языка: АДД

Саймиддинов Д. Лингвистическая интерпретатция среднеперсидских текстов: КД

Саймиддинов Д. Пажӯҳишҳои забоншиносӣ

Саймиддинов Д. Ташреҳи лингвистии сутуни форсии миёна: РН

Саймиддинов Д. Фарҳанги ҳузворишҳои паҳлавӣ

Саймиддинов Д. Фарҳангномаҳои форсии миёна

Саймиддинов Д. Форсии бостон

Сайнаков С. П. ва диг. Барномаи таълимӣ аз фанни таърихнигории таърихи наву навтарини мамлакатҳои хориҷӣ

Сайнаков С. П. Масъалаҳои мубрами таърихи шоҳаншоҳии Ашкониён / Актуальные проблемы истории Парфянской империи

Сайнаков С. П. ва диг. Таърихи муносибатҳои байналхалқӣ. Қисми I

Сайнаков С. П. ва диг. Таърихи Россия (охири асри XVII — ибтидои асри XX)

Сайнаков С. П. ва диг. Таърихнигории давраи нави мамлакатҳои Европа ва Америка. Курси лексияҳо барои факултетҳои таърихи мактабҳои олӣ

Сайнаков С. П. Саволномаи тестӣ. Аз фанни таърихнигории таърихи наву навтарини мамлакатҳои Аврупо ва Амрико

Сайри лола

Сайф ад-Дин Ахсикенди. Собрание историй. Маджму ат-таварих

Сайф Раҳимзод. Аз ёдҳо, аз ёдҳо

Сайф Раҳимзод. Васвасаҳои Зикривайҳ

Сайф Раҳимзод. Доғҳои офтоб

Сайф Раҳимзод. Дурӯғи сафед

Сайф Раҳимзод. Падруду пайғом

Сайф Раҳимзод. Ситораҳои сари танӯр

Сайфи Исфарангӣ. Мунтахаби ашъор

Сайфи Фарғонӣ. Девон

Сайфиддинов Б. Рӯзгор ва осори Мавлоно Фахриддин Алии Сафӣ

Сайфиддинов Б. Фахриддин Алии Сафӣ ва «Латоиф-ут-тавоиф»-и ӯ

Сайфиев Н. Адабиёти тоҷик дар асрҳои XVI-XVII

Сайфиев Н. Адабиёти тоҷик дар асрҳои XVI, XVII, XVIII ва нимаи аввали асри XIX

Сайфиев Н. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX

Сайфиев Н. Достонсаройии форсу тоҷик дар асри ХIV(қисми якум)

Сайфиев Н. Достонсаройии форсу тоҷик дар асри ХIV (қисми дуюм)

Сайфиев Н. Наҳлии Бухороӣ

Сайфиев Н. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри ХХ)

Сайфиев Н. Ҷалоли Табиб ва майли илмию интиқодии достони ӯ «Гул ва Наврӯз»

Сайфуддини Исфарангӣ. Девон

Сайфуддини Исфарангӣ. Осори мунтахаб

Сайфуллоев А., Абдуллоев С. Малики адаб. Сайре дар гулшани рози Хоҷа Камол

Сайфуллоев А., Каримов О. Аз таърихи андешаи миллии халқи тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX ва аввалҳои асри XX

Сайфуллоев А. Ақидаҳои адабии Ленин ва адабиёти тоҷик

Сайфуллоев А. Аркони сухан

Сайфуллоев А. Дӯстии халқҳо — дӯстии адабиёт

Сайфуллоев А. Дӯстӣ ва равобити адабиёти тоҷику ӯзбек

Сайфуллоев А. Зуфархон Ҷавҳарӣ. Таҳқиқи ҳаёт ва эҷодиёт

Сайфуллоев А. Мирзо Турсунзода

Сайфуллоев А. Мактаби Айнӣ

Сайфуллоев А. Назарияи умумии омор

Сайфуллоев А. Насри шоиронаи Гулназар

Сайфуллоев А. Образи қаҳрамони мусбати мубориз дар романҳои устод С. Айнӣ

Сайфуллоев А. Оинаи барқасди сухан: Меҳмон Бахтӣ ва эҷодиёти ӯ

Сайфуллоев А. Партиявият ва халқияти адабиёт

Сайфуллоев А. Паямбари ишқ

Сайфуллоев А. Романи устод С. Айнӣ «Дохунда»

Сайфуллоев А. Садбарги адабиёт ва ҳунар: Маҷмуаи мақолаҳо

Сайфуллоев А. Садриддин Айнӣ – Қаҳрамони Тоҷикистон

Сайфуллоев А. Тафаккур ва образ

Сайфуллоев А. Уфуқҳои тозаи наср

Сайфуллоев А. Фурӯғи маънавият

Сайфуллоев А. Ҳаким Карим

Сайфуллоев А. Ҳалқаҳои пайванди адабӣ

Сайфуллоев А. Ҳусни нигорандагӣ

Сайфуллоев А. Ҷону ҷаҳони наср

Сайфуллоев А. Шаби бехобӣ: Қиссаи мустанад

Сайфуллаев Н. М. Логика Ибн Сины

Сайфуллоев Н. М., Ивлев Ю. В. Мантиқ (китоби дарсӣ)

Сайфуллоев Н. М., Одинаев Х. Қ. Асосҳои мантиқ

Сайфуллоева З. А. И. С. Брагинский — исследователь персидско-таджикской литературы: Монография

Сайфуллоева О. Становление и развитие лизинговых отношений в Республике Таджикистан

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.