Китобхона — САЙ


САЙ

Саймиддинов Д. Форсии бостон

Сайнаков С. П. ва диг. Барномаи таълимӣ аз фанни таърихнигории таърихи наву навтарини мамлакатҳои хориҷӣ

Сайнаков С. П. ва диг. Таърихи Россия (охири асри XVII — ибтидои асри XX)

Сайнаков С. П. ва диг. Таърихнигории давраи нави мамлакатҳои Европа ва Америка. Курси лексияҳо барои факултетҳои таърихи мактабҳои олӣ

Сайнаков С. П. Саволномаи тестӣ. Аз фанни таърихнигории таърихи наву навтарини мамлакатҳои Аврупо ва Амрико

Сайри лола

Сайф ад-Дин Ахсикенди. Собрание историй. Маджму ат-таварих

Сайф Раҳимзод. Аз ёдҳо, аз ёдҳо

Сайф Раҳимзод. Васвасаҳои Зикривайҳ

Сайф Раҳимзод. Доғҳои офтоб

Сайф Раҳимзод. Дурӯғи сафед

Сайф Раҳимзод. Падруду пайғом

Сайф Раҳимзод. Ситораҳои сари танӯр

Сайфи Фарғонӣ. Девон

Сайфиддинов Б. Рӯзгор ва осори Мавлоно Фахриддин Алии Сафӣ

Сайфиддинов Б. Фахриддин Алии Сафӣ ва «Латоиф-ут-тавоиф»-и ӯ

Сайфиев Н. Адабиёти тоҷик дар асрҳои XVI-XVII

Сайфиев Н. Адабиёти тоҷик дар асрҳои XVI, XVII, XVIII ва нимаи аввали асри XIX

Сайфиев Н. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX

Сайфиев Н. Достонсаройии форсу тоҷик дар асри ХIV(қисми якум)

Сайфиев Н. Достонсаройии форсу тоҷик дар асри ХIV (қисми дуюм)

Сайфуддини Исфарангӣ. Девон

Сайфуддини Исфарангӣ. Осори мунтахаб

Сайфуллоев А., Абдуллоев С. Малики адаб. Сайре дар гулшани рози Хоҷа Камол

Сайфуллоев А., Каримов О. Аз таърихи андешаи миллии халқи тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX ва аввалҳои асри XX

Сайфуллоев А. Ақидаҳои адабии Ленин ва адабиёти тоҷик

Сайфуллоев А. Аркони сухан

Сайфуллоев А. Дӯстии халқҳо — дӯстии адабиёт

Сайфуллоев А. Дӯстӣ ва равобити адабиёти тоҷику ӯзбек

Сайфуллоев А. Зуфархон Ҷавҳарӣ. Таҳқиқи ҳаёт ва эҷодиёт

Сайфуллоев А. Мирзо Турсунзода

Сайфуллоев А. Мактаби Айнӣ

Сайфуллоев А. Назарияи умумии омор

Сайфуллоев А. Насри шоиронаи Гулназар

Сайфуллоев А. Образи қаҳрамони мусбати мубориз дар романҳои устод С. Айнӣ

Сайфуллоев А. Оинаи барқасди сухан: Меҳмон Бахтӣ ва эҷодиёти ӯ

Сайфуллоев А. Партиявият ва халқияти адабиёт

Сайфуллоев А. Паямбари ишқ

Сайфуллоев А. Романи устод С. Айнӣ «Дохунда»

Сайфуллоев А. Садбарги адабиёт ва ҳунар: Маҷмӯаи мақолаҳо

Сайфуллоев А. Садриддин Айнӣ – Қаҳрамони Тоҷикистон

Сайфуллоев А. Тафаккур ва образ

Сайфуллоев А. Уфуқҳои тозаи наср

Сайфуллоев А. Фурӯғи маънавият

Сайфуллоев А. Ҳаким Карим

Сайфуллоев А. Ҳалқаҳои пайванди адабӣ

Сайфуллоев А. Ҳусни нигорандагӣ

Сайфуллоев А. Ҷону ҷаҳони наср

Сайфуллоев А. Шаби бехобӣ

Сайфуллаев Н. М. Логика Ибн Сины

Сайфуллоев Н. М., Ивлев Ю. В. Мантиқ (китоби дарсӣ)

Сайфуллоев Н. М., Одинаев Х. Қ. Асосҳои мантиқ

Сайфуллоева З. А. И. С. Брагинский — исследователь персидско-таджикской литературы: Монография

Сайфуллоева О. Становление и развитие лизинговых отношений в Республике Таджикистан

Салибаева З. Н. Сезонные изменения физико-химических параметров воды в реках южных отрогов Гиссарского хребта

Салимджанов С., Ишматов А. Б. Шёлк

Салими Айюбзод. Сад ранги сад сол: Тоҷикон дар қарни бистум

Салими Айюбзод. Тоҷикон дар қарни бистум (форсӣ)

Салими Хатлонӣ. Бенавое дар навои най

Салими Хатлонӣ. Ишқ мегӯяд…

Салими Хатлонӣ. Мунтахаби ашъор

Салимов Н. Ю. Историческая память и проблемы изображения современника в таджикской прозе 70-80-х годов: АКД

Салимов Н. Марҳилаҳои услубӣ ва таҳаввули анвои наср дар адабиёти форсу тоҷик

Салимов Н. Маърифати бадеии таърих

Салимов Н. Ю. Назаре ба таърихи наср дар замони Устод Рӯдакӣ

Салимов Т. Луғати мухтасари байторӣ

Салимов Ю. Ёдгори умр. Иборат аз 3 ҷилд. Ҷ.1

Салимов Ю. Насри ривоятии форсу тоҷик

Салихов Н. История таджикской журналистики

Салихов Н. Н., Афсахзод А. А. Журналистика в терминах и понятиях

Салмони Соваҷӣ. Ашъори баргузида

Саломи Нуриёни Баравнӣ. Носеҳи Хатлонӣ ва «Ҳадиқат-ур-расул»-и ӯ

Саломов М. Ифодаи маҷоз дар ғазалиёти Ҳофизи Шерозӣ

Салоҳов Т. Панду андарзҳои Носири Хусрав

Самад Ғанӣ. Арвоҳ

Самад Ғанӣ. Гули хандон

Самад Ғанӣ. Мавҷи шӯх: Латифаҳо

Самад Ғанӣ. Табассум

Самад Ғанӣ. Шакарханда: Маҷмӯаи ҳикоя ва латифаҳо

Самадов А. Муқаддимаи адабиётшиносӣ

Самадов Т. Анварӣ ва ғазалиёти ӯ

Самаки айёр ҷҷ. 1-7

Самарқандӣ Я. Ш. Фарҳанги номвожаҳои форсии тоҷикӣ

Самиев А. Х. Генезис и развитие исторического сознание

Самиев А. Х. Историческое сознание и развитие духовного мира человека

Самиев А. Х. Историческое сознание как самосознание общество

Самиев А. Х. История и философия науки

Самиев А. Х. Концепция идеологической и воспитательной работы в Вооружённых Силах Республики Таджикистан

Самиев З. Луғати олмонӣ-русӣ-тоҷикии истилоҳоти соҳаи маориф

Самиев Х., Муҳитдинов Т. Муқаддимаи фанни равобити байналмилалӣ

Сангинов Б. Навъи пахтаи советии маҳиннахи 5595-В

Сангинов Б. Резервы увеличения производство тонковолокнистого хлопчатника

Сангинов Б. Резервы увеличения производство тонковолокнистого хлопчатника в Таджикистане

Сангинов Д. Ш. Социально-экономические права и свободы граждан и их защита Конституционным судом Республики Таджикистан

Сангинов Н. С., Рахимов Ф. К., Шоев Н. Н., Салимов Н. С. Методические рекомендации по разработке учебно-методических комплексов по специальностям и дисциплинам (пособие для вузов)

Сангинов Н. С., Сазонова П. М. Воситаҳои аёнӣ дар таълими ҷамъиятшиносӣ

Сангинов Н. С., Салимов Н. С. Низоми кредитии таҳсилот (Дастури таълимию методӣ барои мактабҳои олӣ)

Сангинов Н. Ҳ. Дидактика

Сангинов О. К. Проблемы формирования и развития рынка транспортных услуг горных регионов. Монография

Сангинова Р. И. Лексика канибадамского говора таджикского языка: АКД

Сангова Х. Р. Структура и содержание «Джавоме‘-ул-хикоёт» Мухаммада Ауфи: АКД

Сандуқчаи зулбиё

Содатдинова А. С. Комплексообразования серебра (I) с N,N-этилентиомочевиной, 1-фармил и 1-атсетилкарбазидом: АКД

Сарбаландон

Сарвар Амирҷон. Баҳор мехоҳам: Шеърҳо

Сарвар Амирҷон. Гулҳои тирамоҳ: Шеърҳо

Сарвар Амирҷон. Лаъл: Шеърҳо

Сарвар М. Ашъори мунтахаб

Саргузашти Ҳотам

Сардор Раҳдор. Адъувҷин созен. Гулчини ашъор ба забони рӯшонӣ

Сардор Раҳдор. Мод зив. Шеърҳо ба забони рӯшонӣ

Сардор Раҳдор. Номус

Сардор Раҳдор. Толиби дидор

Сардор Раҳдор. Ҷӯёи нур

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.