Мақолаҳои баргузида

maqolaho

Таҳрири охирин 16.05.2024


Дар ин саҳифа мақола, рисола, очерк, сафарномаҳои кӯтоҳ, ҳисоботи оморию маълумотномаҳои гуногунро гирд овардаем, ки дар матбуоти даврӣ (рӯзнома, ҳафтанома, моҳнома, солнома, паёмнома, алманах) ва маҷмуаҳои мухталиф нашр шудаанд ва муаллифонашон олимон, нависандагон, рӯзноманигорон, рассомон, пизишкон, коршиносон, сайёҳон, хулоса мардумони гуногунзабону гуногунпешаанд. Ҳангоми интихоби мақолаҳо аҳамияти таърихии дарунмоя (мундариҷа), мавҷудияти баҳси донишмандонаву созанда, ҷолибияти мавод ва хусусияти кашфиётӣ доштани онҳо ба назар гирифта шудааст.

Ин асарҳо асосан ба мардуми тоҷики маҳалҳои гуногуни ҷаҳон, инчунин қисман ба дигар мардуми эронизабони Осиёи Марказӣ ‒ балуҷҳо, яҳудиён, лӯлиён, арабҳо ва монанди онҳо бахшида шуда, забон ва гӯйишҳо, ҷуғрофиё ва сарнавишти шаҳру деҳот ва вилоятҳои таърихӣ, фарҳанг, рӯзгордорӣ, тарзи рӯзгузаронӣ, беморию пизишкӣ, хӯроку пӯшок, фолклор, маросиму оину кешҳо, санъати варзиш ва ҳарб, бозӣ ва дилхушӣ, асорат ва мубориза барои озодӣ, муборизону қаҳрамонон, душманон ва хоинон, ҳунармандӣ, кишоварзӣ, хироҷу андоз, хостгорӣ, сур ва сӯг, табиат ва сарватҳои маҳалли зисти ононро тасвир мекунанд, ки барои хонандаи ҷӯянда басо муҳим аст. Бавижа аз он ваҷҳ, ки ин асарҳо ҳеҷ гоҳ ба тарзи ҷудогона нашр нашудаанд ва муҳим он ки бештари онҳо дар садаҳои гузашта навишта шудаанд.

Бахше аз маводро аз ҳанбори (коллектсияи) муаррихон С. Абашин ва Л. Бойматов (academia.edu) баргузидаем, ки аз онон беҳад сипосгузорем. Ва бахшеро худ гирд овардаем. Мо ин асарҳоро шартан «мақолаҳо» номгузорӣ кардаем ва ончи ки дастрас буд, ин ҷо гузоштем. Ва ончиро, ки боз дастрас мекунем, мегузорем.


Мақолаҳо

Рахмонов Эмомали. Таджики: вчера и сегодня
Раҳмонов Эмомалӣ. Дирӯз ва имрӯзи тоҷикон
Daniele Guizzo. Materiali per lo studio del dialetto tagiko di Uro-teppa.‒ Indo-iranica et orientalia
Hening W. B. Sogdian Loan-Words in New Persian

А

А. П. Административное устройство Гиссарского бекства
А. П. Историческая заметка (Файзабад)
Абашин C. Н. «В лабиринтах этногенеза и этнической истории»
Абашин С. Возвращение сартов?
Абашин C. Н. Нациестроительство и национализм: Средняя Азия
Абашин С. Н. Чай в Средней Азии: история напитка в XVIII-XIX веках
Абдулҳамид Самад. Достони нотамоми Масчоҳ
Азизқулов Ҷумъабой. Зикри хайр зинда кунад номро
Айнӣ Садриддин. Дар атрофи забони форсӣ ва тоҷикӣ
Айнӣ Садриддин. Мактуби кушода ба рафиқ Толис
Айнӣ Садриддин. Маънои калимаи «тоҷик»
Акбар Турсон. «В благоухании, в цветах пришла желанная весна»
Акбар Турсон. Дождем Навруза увлажнилось поле…
Акбар Турсон. Самандар и Зулкарнайн: к историософии таджиков
Акбар Турсон. «Сбрось обузу корысти, тщеславия гнет…»
Акбари Турсон. Доди таърих ва бедодии таърихнигор
Акбари Турсон. Ҳакимони ҷаҳонро мижа хунполост…
Акбари Турсон. Чун абр ба Наврӯз рухи лола бишуст…
Акбари Турсони Набипур. «Ҳамин як қалби ман омоҷгоҳи тиратон бошад!»
Акбар Турсунов. Назаре ба афлоки бадеии Чингиз Айтматов
Акбар Турсунов. Сарсухан ба «Таърихи Табарӣ»
Акимушкин О. Ф. Фрагменты документов с Восточного Памира
Алексеев В. П. Антропологические аспекты индоиранской проблемы
Алиев Аббос. Масъалаи миллӣ дар Бухоро ва атрофи он
Алкин Илиас. Таджикская Социалистическая Советская республика
Аминов (Бар. Аминов). Искандер-кульская экспедиция 1870 года
Андреев М. Исторические заметки о Ходженте
Андреев М. С. К характеристике древних таджикских семейных отношений
Андреев М. С. О таджикском языке настоящего времени
Андреев М. С. По этнографии таджиков. Некоторые сведения
Андреев М. С. Поездка летом 1928 г. в Касанский район (север Ферганы)
Арандаренко Г. А. Каратегин
Арендаренко Г. Памяти Дмитрия Ильича Романовского
[Арендаренко]. Поездка в Фальгарскую и Матчинскую волость
Арандаренко Г. А. Халифа Хасан (биографический очерк)
Арандаренко Г. А. Шайх Халифа Ҳасани Қаротегинӣ
Аристов Н. А. Об Авганистане и его населении
Аршавская З. А. Традиционное жилище в селении Хуфар
Асрориён Ҷ. Наврӯз, чили чилла ва панҷоҳи нишон
Афрамович К. М. Проказа и пес в Самаркандской области

Б

Б. Л. Очерки Гиссарского края. Каратаг-Гиссар
Б. Л. Очерки Гиссарского края. Течение р. Варзоб
Бартольд В. В. Таджики. Исторический очерк
Беленицкий А. М. О некоторых сюжетах пянджикентской живописи
Бентович И. Б. Музыкальные инструменты древнего Согда
Бернштам А. Н. Древнейшие тюркские элементы в этногенезе Средней Азии
Бернштам А. Н. Согдийская колонизация Семиречья
Бертельс Е. Э. Литература на персидском языке в Средней Азии
Бертелс Е. Э. Персидский-дари-таджикский
Бобохонов Мансур. Тоҷикони Чин
Боголюбов М. Н. Ягнобский язык
Богорад Ю. И. Рогские говоры таджикского языка
Богословский. Записка о долине Зеравшана и горах ее окружающих
Бойматов Луқмон. Келеви или Кулуй
Бойматов Луқмон. Наврӯз пешонии соли нав аст
Бойматов Луқмон. Нақде бар китоби «Таърихи халқи тоҷик»
Бойматов Луқмон. Оё Хуҷанд дар «доруламон»-и муғул буд
Бойматов Луқмон. Родмардон пояҳои ҳуввияти миллианд
Бойматов Луқмон. Спитамен ё Спитамон?
Бойматов Луқмон. Хат ғалат, имло ғалат, иншо ғалат
Бойматов Луқмон. «Энсиклопедия» ё «Донишномаи бузурги миллӣ»
Болдырев А. Н. Бадахшанский фольклор
Болдырев А. Н. Ещё раз к вопросу о Ходжа-Ахраре
Большаков О. Г. Бухара времени Ибн Сины
Большаков О. Г. К истории таласской битвы (751 г.)
Большаков О. Г. Хронология восстания Муканны
Бухарин М. Д. К дискуссии о языке скифов
Бухарские дела. Взятие Ходжента
Бухарские евреи
Бушков В. И. Особенности формирования населения юго-западной Ферганы
Бушков В. И. Таджикский авлод тысячелетия спустя
Бушков В. И., Мадамиджанова З. М. Арабы Таджикистана в конце XIX-XX в.
Бушков В. И., Толстова Л. С. Население Средней Азии и Казахстана

В

В. В. Бартольд о национальном размежевании в Средней Азии
Варыгин М. А. Опыт описания Кулябского бекства
Ваҳҳобов Толиб. Баҳси атрофи «у»-ҳо дар солҳои 80-90-уми асри XX
Веселовский Н. Бадаулет Якуб-Бек, аталык Кашгарский
Веселовский Н. Дагбид
Винников И. Н. Арабы в СССР
Винников И. Н. Материалы по языку и фольклору бухарских арабов
Винников Я. Р. Белуджи Туркменской ССР
Вирский М. М. Самаркандская область по переписи 1897 г.
Волин С. Л. К истории среднеазиатских арабов

Г

Г. Ш. капитан Васильев. Краткое статистическое описание Каратегина
Гаврилов М. Перепелиный спорт у ташкентских сартов
Гаевский П. Курган-Тюбинское бекство
Гальча или горные таджики (Этнографический очерк)
Гафуров Б. Об Андижанском «восстании» 1898 года
Герасимов М. М. Портрет Тамерлана
Гинзбург В. В. Антропологический состав населения Западного Памира
Гинзбург В. В. Изучение кровяного давления у горных таджиков
Гинзбург В. В. Таджики предгорий
Гинзбург В. В. Этногенез таджиков в свете данных антропологии
Григорьев Г. В. Поселения Древнего Согда
Губаева С. С. Горные таджики Каратегина в Ферганской долине

Д

Давидович Е. А. Ферганские саманиды по нумизматическим данным
Давыдов А. С. Не обоснованно, зато… публицистично
Давыдов А. С. Традиционное жилище таджиков Верхнего Зеравшана
Джахонов У. Пахотные орудия у таджиков Соха
Джахонов У. Система мер у таджиков долины Соха
Джахонов У. Традиционное скотоводство у таджиков долины Соха
Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию в 1558-1560 гг.
Джураев Г. В. С. Расторгуева и школа таджикской диалектологии
Довутов Д. Согдийская купчая VII в. из Турфана
Дорои Дӯст бо Акбари Турсон
Дынин В. Очерк быта горцев верховьев Зеравшана
Дьяконов М. М. Образ Сиявуша в среднеазиатской мифологии

Е

Евреи в Бухаре
Еврейская колонизация окраин. Катты-Курган
Ершов Н. Н. Похороны и поминки у таджиков Исфары
Ершов Н. Н. Система водопользования в дореволюционном кишлаке
Ершов Н. Н. Собрание этнографических коллекций
Ершов Н. Н. «Тӯи гулдор» у кыстакозских таджиков

З

Забирзода Мирзобарот. Солшумории халқӣ
Заднепровский Ю. А. Дальверзинское селище
Заднепровский Ю. А. Об этническом составе населения древней Ферганы
Заднепровский Ю. А. Укрепления чустских поселений
Залеман К. Шугнанский словарь Д. Л. Иванова
Зарубин И. И. К изучению белуджского языка и фольклора
Зарубин И. И. Материалы и заметки по этнографии горных таджиков
Зарубин И. По горам и степям Средней Азии
Зеленский И. Национально-государственное размежевание Средней Азии
Зелинский А. Н. Древние крепости на Памире
Зелинский А. Н. Древние пути Памира
Зеҳнӣ Тӯрақул. Калимаи «тоҷик» дар осори гузаштагон
Зиновьев М. А. Осада Ура-Тюбе и Джизага
Зоири Г. М. Об истории таджикского государственного герба XX века
Зоҳидӣ Н. Ш. «Аҳдномаи Ардашер» дар қарнҳои нахусти ислом

И

Иванов Д. Л. Путешествие на Памир
Иванов Д. Шугнан. Афганистанские очерки
Иванова С. Ю. Материалы по Пенджикентскому говору таджикского языка
Иванчик А. И. К вопросу о скифском языке
Из воспоминаний о походе под Самарканд в 1868 году
Из Ходжента
Икромӣ Ҷонон. Вопасин рӯзҳои зиндагии падар

К

Казаков Б. Ходжи Ахрара и последние Тимуриды
Казбеков Ю. Мусульманский праздник Iйди-шерифи-Рамазан
Каландаров Т. С. Агиография «апостола памирских исмаилитов»
Каландаров Т. С. Магия в семейно-бытовой обрядности шугнанцев
Каландаров Т. С. Памирские языки: между прошлым и будущим
Кастанье И. А. Древности Ура-Тюбе и Шахристана
Кирснер А. Бухарские евреи
Кисляков Н. А. Бурх ‒ горный козел
Кисляков Н. А. Вотивные предметы горных таджиков
Кисляков Н. А. Жилище горных таджиков бассейна реки Хингоу
Кисляков Н. А. История Каратегина, Дарваза и Бадахшана
Кисляков Н. А. К вопросу об этногенезе таджиков
Кисляков Н. А. Калым и приданое у таджиков
Кисляков Н. А. Материалы по древним верованиям горных таджиков
Кисляков Н. А. О древнем обычае в фольклоре таджиков
Кисляков Н. А. Охота таджиков долины р. Хингоу — в быту и фольклоре
Кисляков Н. А. Сайробские таджики
Кисляков Н. А. Таджики долины Соха
Кисляков Н. А. Хазарейцы, аймаки, моголы
Кисляков Н. А. Язгулемцы
Коровников А. Ф. Материалы по антропологии таджиков Ванча
Кузнецов П. Е. О таджиках Кокандского уезда
Кузнецов П. Е. О таджиках Наманганского уезда
Кузнецов П. О таджиках Ташкентского уезда (краткий отчёт)
Кушакевич А. А. Сведения о Ходжентском уезде

Л

Лившиц В. А. Кеш (Шахрисябз) в согдийских текстах и монетных легендах
Лившиц В. А. Несколько иранизмов в русской и древнерусской лексике
Лившиц В. А. О происхождении древнетюркской рунической письменности
Лившиц В. А. Согдийская надпись на венчике хума из Ак-Бешима
Лившиц В. А., Распопова В. И. Согдийская эпиграфика Пенджикента
Лившиц В. А. Хорезмский календарь и эры древнего Хорезма
Лившиц В. А., Хромов А. Л. Согдийские слова в таджикском языке
Лилиенталь. Кухистан с северной частью Гиссарского бекства
Литвинов Б. Очерк бывшего Запянджского Дарваза
Литвинов Б. Через Бухару на Памиры
Литвинский Б. А. «Золотые люди» в древних погребения Центральной Азии
Лоик Шерали. Слово об этой книге
Лоиқ Шералӣ. Вуруде ба боргоҳи ин китоб
Лоиқ Шералӣ. Сухане дар бораи ин китоб
Лыкошин Н. C. О гадании у среднеазиатских туземцев
Люшкевич Ф. Д. Этнографическая группа ирони

М

Маджи А. Е. К истории феодального Ходжента
Маев Н. Очерки Гиссарского края
Мазов Сергей. Восточная Бухара, Бадахшан и Северный Афганистан
Маллицкий Н. Г. Ягнобцы
Мардонова А. Свадебное торжество у таджиков Файзабада
Масловский С. Гальча (Первобытное население Туркестана)
Массон М. Е. Из прошлого тигров в Средней Азии
Массон М. Е. Прошлое самаркандского Даргома
Мацулевич Л. А. Аланская проблема и этногенез Средней Азии
Медведев Владимир. Нечаянная революция. Бухара, 1920 год
Медведев Владимир. Сага о бобо Сангаке, воине
Мирбобои Мирраҳим (М. Мирраҳимов). То ба кай об аз таги ях меравад
Моногарова Л. Ф. Материалы по этнографии язгулемцев
Моногарова Л. Ф. Структура современной городской семьи таджиков
Моногарова Л. Ф. Язгулемцы Западного Памира
Мунзим, Мирзо Абдулвоҳид. Дар бораи забони тоҷикӣ
Мунзим, Мирзо Абдулвоҳид. Даркору даркортар
Муродов О. Джинн в традиционных народных представлениях
Муродов О. Традиционные представления таджиков об аджина
Мухиддинов И. Жатва и связанные с нею обряды в Вахане и Ишкашиме
Мухтаров А. Надписи на скалах и камнях в верховьях Зеравшана
Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Аббос Алиев
Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Бухоро ҳеч гоҳ ватани туркон набуд.
Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Нома ба М. С. Горбачёв
Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Он чӣ бо табари ноинсофӣ тарош хӯрдааст
Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Тоҷикони Фарорӯд дар остонаи асри умед
Муҳиддинов Абдулқодир. Фикрҳои мо дар бораи забони адабии тоҷикӣ
Муъминова С. Б. Истилоҳоти хешутаборӣ дар лаҳҷаи тоҷикони Вахон
Муъминхоҷа. Боз ҳам дар хусуси масъалаи миллатчигӣ

Н

Набиев Рашид Набиевич. Народные восстания в Коканде в 1840-1842 годах
Набиев Рашид Набиевич. О коллекции ферганских документов
Назарзода Сайфиддин. Масъалаҳои мубрами дастурнависии забони тоҷикӣ
Насриддин, Абдулманнон. Андешаҳо дар бораи нашри ҷадиди «Шоҳнома»
Нафисӣ Саид. Сарзамини поки ниёгонам
Негматов Н. Н. Живопись Шахристана
Неменова Р. Л. Краткий очерк грамматики таджикского языка
Неменова Р. Л. Селения Варзоба
Неменова Р. Л. Сложение таджикского населения Варзоба
Нурджанов Н. Х. Заметки по ходжентскому народному кукольному театру

О

О причинах волнений, происходивших в г. Ходженте 14 апреля 1872 года
Окраинец. Средне-Азиатские евреи
Оранский И. М. О термине «мазанг» в Средней Азии
Осимӣ Муҳаммад. Фурӯғи ситораҳои дур
Осипов А. Г. Ферганские события 1989 года

П

Петров П. Н. Хронология правления ханов в Чагатайском государстве
Пещерева Е. М. Бухарские золотошвеи
Пещерева Е. М. Гончарное производство у горных таджиков
Пещерева Е. М. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков
Пещерева Е. М. Некоторые игры среди оседлого населения Туркестана
Писарчик А. К. Гармская этнографическая экспедиция 1954 г.
Писарчик А. К. Ива в новогодних и других весенних обрядах таджиков
Писарчик А. К. О некоторых терминах родства таджиков
Покотило Н. Н. Путешествие в Центральную и Восточную Бухару в 1886 году
Посухи академик Р. Масов ба мақолаи А. Асқаров
Посухи С. Аюбзод ба мақолаи Э. Ҳасанов
Прищепова В. А. Иллюстративные коллекции по народам Центральной Азии
Проф. Фитрат. Три документа по аграрному вопросу в Средней Азии
Пугаченкова Г. А. Архитектурный генезис мавзолея саманидов
Пугаченкова Г. А. Архитектурная композиция обсерватории Улугбека
Пугаченкова Г. А. К истории «паранджи»
Пугаченкова Г. А. К исторической топографии Чаганиана
Пьянков И. В. Восточный Туркестан в свете античных источников

Р

Радлов В. В. Средняя Зерафшанская долина
Распопова В. И. Проблема континуитета согдийского города
Рассудова Р. Я. Материалы по одежде таджиков верховьев Зеравшана
Расторгуева В. С. Краткий очерк грамматики таджикского языка
Рахимов М. Р. Исчисление времени у таджиков бассейна реки Хингоу
Рахимов Р. Р. Деты: путь просветления
Рахимов Р. Р. «Завеса тайны»
Рахимов Р. Р. «Согласен отец — согласен Бог»
Раҷабӣ Додоҷон. Хотираҳо дар бораи Р. Ҷалил ва Б. Ғафуров
Регель А. Э. Путешествие в Шугнан
Розенфельд А. 3. Qal’a (kala) ‒ тип укрепленного иранского поселения
Розенфельд А. 3. «Говораи ноз» — древний погребальный обряд на Вандже
Розенфельд А. 3. Дарвазские говоры таджикского языка
Розенфельд А. 3. Дарвазский фольклор
Розенфельд А. 3. Дарвазско-ванджский фольклор
Розенфельд А. 3. Материалы по этнографии и топонимике Ванча
Розенфельд А. 3. Название «лянгар» в топонимике Таджикистана
Розенфельд А. 3. Свадебный фольклор припамирских таджиков
Розенфельд А. 3. Таджикоязычное население Советского Бадахшана

С

Саидов А. К истории и этнографии сарыкольцев и ваханцев Китая
Самойлович А. Первое тайное общество младо-бухарцев
Сангинова Р. И. Истилоҳоти соҳаи дӯзандагӣ дар лаҳҷаи Конибодом
Сатинский. Ташкентская язва или сартовская болезнь паша-хурда
Сафарзода Ғоиб. Пул додану дарди сар харидан
Семенов А. Из области религиозных верований горных таджиков
Семенов А. А. История Шугнана (Тарих-и Шугнан)
Семёнов А. А. К прошлому Бухары
Семёнов А. А. Материальные памятники арийской культуры
Семёнов А. Основание Священной Бухары
Семёнов А. Отношения к детям у горных таджиков
Семёнов А. А. По границам Бухары и Афганистана
Серебренников А. Г. Очерки Шугнана
Смирнова О. И. Карта верховьев Зеравшана первой четверти VIII века
Смирнова О. И. Масоили адён дар Осиёи Миёна
Смирнова О. И. Монеты городища Пянджикента
Соколов С. Н. Грамматический очерк языка белуджей Советского Союза
Стеблин-Каменский И. М. Повседневная и ритуальная пища ваханцев
Стеблин-Каменский И. М. Термины орошения в памирских языках
Стеблин-Каменский И. М. Фольклор Вахана
Стеткевич А. Бассейн Каратаг-дарьи
Струве В. В. Арийская проблема
Струве В. В. Родина зороастризма (в сокр. виде)
Струве В. В. Родина зороастризма
Сухарева О. А. К вопросу о литье металлов в Средней Азии
Сухарева О. А. Потомки Ходжа Ахрара
Сухарева О. А. Ферганская этнографическая экспедиция
Сухарева О. А. Ходжентские сузани

Т

Тарновский. О каменном угле в бассейне p.p. Пасруда и Ягноба
Терлецкий Н. С. За строкою Н. Н. Ершова: Святые места Каратага
Толстов С. П. Аральский узел этногонического процесса
Толстов С. П. Основные проблемы этногенеза народов Средней Азии
Тоҳири Абдуҷаббор. Муҳити зист ва забон
Тошматов Н. Э. Сватовство и сговор у населения Уратюбинского района
Тревер К. В. Этнический состав населения Средней Азии в VI-V вв. до н.э.
Троицкая А. Л. Военное дело в Бухаре в первой половине XIX века
Троицкая А. Л. Аму-Дарья и Узбой

У

Улуғзода Сотим. Саёҳати Бухоро бо ҳамроҳии Айнӣ
Улуғзода Сотим. Тоҷики дурага? Кист вай?
Умарзода Муҳсин. Сарҳади тоҷик забони тоҷик аст…
Умаров Х., Муҳаббатов Х. ГЭС-и Роғун ва дурнамои рушди кишвар
Умняков И. И. Тохарская проблема

Ф

Филимонов А. И. Землетрясение 8 октября 1907 г…. Погибший Каратаг
Фирштейн Л. А. Земледельческие орудия таджиков и узбеков
Фрейман А. А. Хорезмийский язык

Х

Хмельницкий С. Г., Негматов Н. Н. Михраб в с. Ашт
Хорошхин А. П. Долина Зеравшана
Хорошхин А. П. Народы Средней Азии
Хорошхин А. П. Самарканд
Хромов А. Л. К истории интерпретации этнонима «таджик»
Хромов А. Л. Суғд ва суғдиён

Ҳ

Ҳасанов А. Нишони асосии давлат ва аломати вуҷуди миллат
Ҳотамов Намоз. Оиди тақдири хазинаи амирони Бухоро

Ц

Церетели Г. В. К характеристике языка среднеазиатских арабов
Циммерман С. Э. Мозг узбеков

Ч

Чвырь Л. А. О структуре таджикского этноса
Чвырь Л. А. Об исторических преданиях аштских таджиков
Чвырь Л. А. Три «чилла» у таджиков
Чехович О. Д. Аграрный документ 1706 г. из Бухары
Чехович О. Д. К истории Узбекистана в XVIII в.
Чехович О. Д. О некоторых вопросах истории Средней Азии XVIII-XIX веков
Чунакова О. М. Неопубликованный согдийский документ

Ш

Шалыгин К. О зобе вообще и об эндемическом зобе в Кокане в особенности
Шанбезода Нодир. Чаҳор мактуби Устод
Шарифов Абдулмуъмин. Ганҷи кӯҳистон
Широкова З. А. Декоративные вышивки таджиков верховьев Зеравшана
Широкова З. А. Детская одежда таджиков и связанные с ней обряды
Широкова З. А. Мужская и женская поясная одежда таджиков
Широкова З. А. Мужские тюбетейки Куляба
Широкова З. А. Туникообразные платья таджичек горного Таджикистана
Шоҳфитур. Забони модарии ман
Щербина-Крамаренко Н. По мусульманским святыням Средней Азии

Э

Эргашев Б. X., Касимова З. И. О раннем философском творчестве А. Фитрат
Этнографический обзор Туркестана

Ю

Южаков Ю. Д. Наши приобретения в Средней Азии. I. Уратюбе и его округ
Юсиф-заде И. Т. Борьба за установление советской власти в Таджикистане
Юсуфбекова З. Некоторые предсвадебные обычаи и обряды шугнанцев

Я

Якубов Ю. Дворец Гардани Хисор и его резное дерево

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 4

  1. Устод Абдуҳамид Тағоев, салом. Лутфан нишонии почтаи электрониятонро нависед, то ки баъзе китобҳои нав фиристам. Ба ин сомона гузошта нашуд, шояд мушкили техникӣ вуҷуд дошт.

  2. Ба ин мақолаҳо ворид шудам, аммо дохилашон холӣ! Чаро?

    • Субҳони Аъзамзод, ин мақолаҳо барои дар шакли пдф фаро кашидан гузошта шудаанд, на барои бевосита хондан. Агар кадоме аз онҳо фарокаш нашавад, мушаххас номбар кунед.
      Ташаккур барои таваҷҷуҳатон.

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.