Термины компьютера и сети. Вожаномаи истилоҳоти компутар ва торхона

comp

Последнее изменение 17.05.2014

Термины компьютера и сети Интернета на таджикском языке начали создаваться совсем недавно. Ниже приводится регулярно обновляемый список.

Вожаномаи истилоҳоти компутар в торхонаи Интернет бори нахуст сохта мешавад. Азбаски ин барои забони тоҷикӣ чизи нав аст, муаллиф он чизе, ки аз ҳар гуна сарчашмаҳо дарёфтааст, бо ҳама гуногунрангӣ ба вожанома ворид кардааст. Вожаномаи мазкур мунтазам нав мегардад. Кадоме аз ин вариантҳо дар оянда ба истилоҳи устувор табдил меёбад, раванди пешравии забон нишон медиҳад. Имрӯз, бошад, қариб ҳамаи онҳо корбурд мешаванд.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
About — О, Об, Обо — Дар бораи
Account — Учетная запись, Аккаунт — Ҳисоби корвандӣ
Acces – Доступ – Дастрасӣ, Дастёбӣ
Access point — Точка доступа – Нуқтаи дастрасӣ
Add — Добавить — Барафзудан, Илова кардан
Add-on — Добавочный, Дополнительный — Барафзо, Иловагӣ
Address – Адрес – Нишонӣ
Alignment – Выравнивание – Баробаркунӣ
Allow — Разрешить — Иҷозат додан
Always on Top — Поверх всех окон — Ҳамеша дар боло
Antivirus – Антивирус – Подвирус
Antispam – Антиспам – Подҳирз
Application – Приложение – Абзорак
Archiver – Архиватор – Фишурдасоз
Аttach — Вложить — Пайваст кардан, Замима кардан
Аttachment — Вложение — Гузошта,Пайваст, Замима
Attribute – Атрибут – Хосият
Audiocard – Аудиокарта – Тахтаи овозӣ
Auto-Completion — Автозавершение — Такмили худкор
Author — Автор — Муаллиф

B

Backup — Резервная копия — Нусхаи захиравӣ
Backspace — Возврат (клавиша) – Баргашт (калид)
Banner – Баннер – Барнамо
Bascet – Корзина – Сабад
Batch communication(s) – Пакетная передача данных – Интиқоли бастаи додаҳо
Blank Operations – Операции с пробелами – Амалкардҳо бо ҷойи холӣ
Blog – Блог – Вебнавишт
Board – Плата – Тахта
Bracket – Скобка – Камонак
Brauser – Браузер – Мурургар
Bookmark — Закладка — Хатчӯб
Boot, Boot (disk) — Загрузка, Загрузочный (диск) — Боркунӣ, (Диски) боркунанда
Boot image — Загрузочный образ — Симои боркунӣ

C

Cancel — Отменить, Отмена — Манъ кардан, Манъ
Category — Рубрика, Категория — Мавзӯъ
Catalog — Каталог — Феҳрист
Chat — Чат — Гап
Chip — Чип – Тароша
Choose — Выбрать, Выбор — Интихоб кардан, Гузидан, Интихоб
Circuit bord – Плата – Тахтамадор
Clear — Очистить — Пок кардан
Clear All Bookmarks — Убрать все закладки — Поксозии ҳама букмаркҳо (بوکمارک ها)
Clear Read-Only Flag — Снять метку Только чтение – Поксозии нишонаи фaқат хонданӣ
Click — Клик (Щелчок) – Ангуштзанӣ (Пахш)
Click — Щелкать, Щелкнуть (кнопкой мыши) — Ангушт задан (бо муш)
Clipboard – Буфер обмена – Буридадон
Close — Закрыть, Закрытый — Пӯшидан, Бастан, Пӯшида, Баста
Close All — Закрыть все — Бастани ҳама
Close All BUT Current Docum — Закрыть все, кроме активного — Ҳамаро ба ҷуз санади феълӣ бастан
Code number – Кодовый номер – Шуморрамз
Collapse Current Level – Свернуть текущий блок – Бастани сатҳи феълӣ
Collapse Level – Свернуть уровень – Сатҳ бастан
Color — Цвет — Ранг
Column — Колонка — Рӯйхатқуттӣ
Command – Команда – Фармон
Сomment — Комментарий — Гузориш, Тавзеҳ
Comment/Uncomment — Комментарий — Гузориш/Бе гузориш, Тавзеҳ/Бе тавзеҳ
Сompressed — Сжатый — Фишурда
Computer — Компьютер — Роёна (Компутар)
Computer programming Компьютерное программировние — Барномасозии роёнаӣ
Content – Контент – Мундариҷа
Context – Контекст – Зерматн
Convert Case to – Преобразовать регистр – Табдил ба
Convert to MAC Format – Преобразовать в MAC-формат – Табдил ба формати МАК (فرمت مَک)
Convert to UNIX Format – Преобразовать в UNIX-формат – Табдил ба формати ЮНИКС (فرمت یونیکس)
Convert to Windows Format – Преобразовать в Win-формат – Табдил ба формати Виндовз (فرمت ویندوز)
Copy – Копировать, Копирование – Рӯбардоркунӣ, Рӯнавишт, Нусхабардорӣ
Crack – Крек – Барномашикан
Create — Создать, Творить — Сохтан, Офаридан
Cursor – Курсор (Указатель) – Пайкон, Пайкона, Тирча, Нишонгар, Ишорагар
Cut — Вырезать — Буридан, Бурида гирифтан (барои ба ҷойи дигар гузоштан)

D

Daily — Дневной — Рӯзона, Якрӯза
Data — Данные – Додаҳо
Data processing — Обработка данных – Додапардозӣ
Database — База данных – Пойгоҳи додаҳо
Date Format — Формат даты — Формати солу моҳу рӯз
Debug — Отладка — Ислоҳ
Decoder – Декодировщик, Дешифратор, Декодирующее устройство – Кодкушо
Decrease Line Indent – Удалить табуляцию – Коҳиши лабаи хат
Default – По умолчанию – Хомӯшона, Бечуну чаро, Пешфарз
Delete — Удаление — Дур кардан, Ҳазф
Delete from Disk — Удалить с диска… — Дур кардан аз диск, Ҳазф аз диск…
Desktop — Рабочий стол – Мизи корӣ
Device — Устройство, Прибор — Асбоб, Сохтор, Афзора
Dial-up connection – Коммутируемое соединение – Иттисоли телефонӣ
Dictionary — Словарь — Вожанома
Directory — Каталог, Папка — Фехрист, Пӯша
Disable — Отключать — Аз кор бароварда (оиди барнома)
Disk-drive, disk drive – Дисковод – Дискрон, Гардонанда
Domain — Домен — Домана
Double click – Двойной щелчок (мышью) – Пахши дукарата (бо муш)
Download — Загрузка файлов – Файлкашӣ
Download — Скачивание – Фарохонӣ, Боргирӣ
Download – Скачивать – Фаро хондан, Фаро кашидан, Боргирӣ кардан, Пиёда кардан
Downloader — Загрузчик – Файлкаш
Driver — Драйвер – Драйвер, Ронанда
Driver device — Драйвер устройства – Афзорарон

E

Edit — Правка — Виройиш
Edit — Редактировать — Тахрир кардан, Тағйирот даровардан
Empty — Пустой — Холӣ, Тиҳӣ
Enable — Включить (программу) — Ба кор даровардан (барномаро)
Encoder – Кодировщик, Шифратор, Кодирующее устройство – Кодбанд, Рамзгузор
Encoding — Кодировка — Рамзгузорӣ, Кодбандӣ
Enter — Ввод — Даровард
Error — Ошибка — Хато
Example — Образец — Намуна
Exit — Выход — Баромад
Export – Экспорт, Экспортировать – Бурунбурд, Бурунбурд кардан
Extension – Расширение – Пасванд

F

Feedback — Обратная связь — Алоқаи баръакс
File — Файл — Файл, Парванда
Find… — Найти… — Ёфтан…
Find in Files — Найти в файлах — Ёфтан дар файлҳо, Ёфтан дар парвандаҳо
Find Next — Искать далее — Ёфтани баъдӣ
Find Previous — Искать ранее — Ёфтани қаблӣ
Field – Поле – Майдонак
Focus on Another View – Переключиться на другое окно – Конун дар намойи дигар
Fold All – Свернуть все блоки – Бастани ҳама
Folder – Папка – Пӯша, Баста
Font – Шрифт – Дабира, Қалам, Ҳуруф
Footnote – Сноска – Понавис
Full screen – Полный экран – Тамомпарда

G

Go – Идти – Рафтан, Бирав
Go to — Перейти — Гузаштан, Бигузар
Go to… — Перейти к… — Бирав ба…

H

Hacker – Хакер — Рахнагар
Hard disk — Жесткий диск –Ҳофиза (Диски сахт)
Hardware – Оборудование – Сахтафзор
Height — Высота — Баландӣ
Help — Помощь — Ёрӣ, Роҳнамойӣ
Home page, Homepage — Домашняя страница, Начальная страница — Оғоза
Hyperlink – Гиперссылка – Абаришора, Абарпайванд
Hypertext – Гипертекст — Абарматн
Home (page) – Главная (страница) – Асосӣ (Сахифаи асосӣ)

 

I

Icon – Иконка, Значок, Пиктограмма – Нақшак
Image – Образ, Изображение – Тасвир, Расм, Симо
Import – Импорт – Дарунбурд
Import – Импортировать – Ворид кардан
Increase Line Indent – Вставить табуляцию – Афзойиши лабаи хат
Indent – Отступ (табуляция) – Лаба
Index – Индекс – Намоя
Indexing — Индексирование – Намоягузорӣ
Indicating device – Указывающее устройство –Мушвора
Information – Информация – Иттилоот
Incorrect — Неверный — Нодуруст
Input — Ввод — Дарундод
Install – Установить – Нишондан, Насб кардан
Install – Установка – Насб, Коргузорӣ, Барпосозӣ
Instruction — Инструкция — Дастур
Interface — Устройство сопряжения, Интерфейс — Восит, Миёно
Internet service provider — Поставщик интернет-услуг — Фароҳамсози хадамоти интернет
Internet traffic — Интернет-трафик — Тараддуд (омадушуд, рафтуомад)-и интернетӣ
Invalid — Неверный — Нодуруст
Italic – Курсив – Моил

J

Joystick — Джойстик — Аҳрамак
Justify, justification – Выравнивание – Баробаркунӣ

K

Keyboard – Клавиатура – Сафҳакалид, Тахтакалид
Keyword — Ключевое слово — Калидвожа

L

Like — Лайк, Нравится — Писанд аст, Меписандам, Писанд
Link – Ярлык – Ишора
Link – Сcылка – Пайванд
Load — Загрузить, Загружать — Бор кардан
Log In, Login — Войти, Вход — Даромадан, Даромад, Вуруд
Log Out, Logout — Выйти, Выход — Баромадан, Баромад, Хурӯҷ
Lost your password? — Забыли пароль? — Рамзатонро фаромӯш кардед?
Lowercase – Строчные – Ҳарфҳои хурд, Ҳуруфи кӯчак

M

Matherboard – Материнская плата – Модартахта
Mause – Мышь – Муш(ча)
Maximize – Максимально увеличивать – Бешина кардан
Medium size — Средний размер — Андозаи миёна
Memory – Карта памяти – Корти ҳофиза
Memory card – Память – Ҳофиз
Menu – Меню – Номгӯй, Гузина
Microchip – Микрочип – Резатароша
Minimize – Минимально уменьшить – Камина кардан
Monitor – Видеоконтрольное устройство, Монитор – Пойишгар,Сафҳаи намойиш
Monthly — Месячный — Моҳона, Якмоҳа
Mouse — Мышь — Муш, Мушвора

N

Negative — Отрицательный — Манфӣ
Network – Сеть – Торона, Шабака
Next — Следующее, Далее — Оянда, Давомаш

O

Online, On-line – Онлайн, Интерактивный – Бархат
Open — Открывать — Кушодан, Боз кардан
Operating system – Операционная система – Сомонаи омил, Системомил, Низоми амал
Operative memory – Оперативная память – Хотираи фаврӣ
Optical drive – Оптический привод — Ҳаракатовари оптикӣ
Option – Опция, Пункт меню – Зергузина
Output – Вывод – Бурундод

P

Page — Страница — Саҳифа
Password — Пароль — Рамз, Исми рамз, Гузарвожа
Paste — Вставить, вставка (после копирования), Приклеить — Гузоштан (пас аз нусхабардорӣ), Часпонидан
Pingback — Уведомление — Огоҳнома
Playback — Прокрутить запись — Пахш
Plugins — Плагины — Афзунаҳо
Pointer — Указатель, Курсор, Стрелка – Пайкон, Пайкона, Тирча, Нишонгар, Ишорагар
Port — Порт — Даргоҳӣ
Portal — Портал — Даргоҳ
Post — Запись — Навишта
Print… — Печать… — Чоп…
Print Now — Распечатать — Ҳоло чоп кун
Printed charge – Печатная плата – Тахтаи чопӣ
Printer – Принтер – Чопгар
Process – Процесс – Раванд
Processing — Обработка — Пардозиш
Processor — Процессор — Пардозгар
Program – Программа – Барнома
Project – Проект – Беранг, Лоиҳа, Пружа
Protocol – Протокол – Қарордод
Provider – Провайдер, Поставщик – Расонанда, Фароҳамсоз
Publish — Опубликовать, Опубликование — Нашр кардан, Нашр

Q

Quote – Кавычка, Цитата – Нохунак, Иқтибос

R

Real time, Real-time — Режим реального времени, Реальное время — Бедиранг
Reboot — Перезагрузка — Бозоғоз
Recover — Восстановить — Барқарор кардан
Redo – Повтор (повтор последнего действия) – Аз нав, Такрори амали бозпасин
Reference – Ссылка – Муроҷиат
Refresh — Обновление (страницы) — Навкунӣ (саҳифаро)
Remove Empty Lines – Удалить пустые строки – Дур кардани сатрҳои холӣ
Rename… – Переименовать… – Тағйири ном
Replace… – Замена… – Ҷойгузинӣ…
Reply — Ответить, Ответ — Посух додан, Посух
Restart — Перезагрузить — Бозоғоз намудан, Аз нав бор кардан
Restart — Перезагрузка — Бозоғоз
Restore Default Zoom — Восстановить масштаб… — Бозгардонии андозаи пешфарз
Right — Право, Правый — Ҳақ, Рост
Run — Запуск — Иҷро

S

Sample — Пример, Образец — Намуна, Мисол
Save — Cохранить, Сохранение — Маҳфуз кардан, Захира
Save All — Сохранить все — Захираи ҳама
Save As… — Сохранить как… — Захира кардан ҳамчун…, Захира ба унвони…
Save a Copy As… — Сохранить копию как… — Захираи нусха ба унвони…
Schedule — Запланировать, Расписание — Пешбинӣ кардан, Ҷадвал
Screen — Экран — Парда, Пардаи намойиш, Сафҳаи намойиш
Search — Поиск — Ҷустуҷӯ
Search engine — Поисковая система. Поисковик — Ҷустуҷӯгар (Yandex, Google, Bing, Yahoo! …)
Select — Выделить — Ҷудо кардан
Select All — Выделить все — Ҳамаро ҷудо кардан (тамоми саҳифа ё тамоми файлро)
Send – Посылать – Фиристодан, Бифирист
Settings — Настройки — Танзимот
Setup – Установка – Насб, Коргузорӣ, Барпосозӣ
Share — (Совместный) доступ. Совместно использовать — Ҳамхон кардан, Ба иштирок гузоштан
Sidebar — Боковая колонка — Паҳлусутун
Site – Сайт – Сомона, Торнамо
Slot – Слот – Лона
Software – Программное обеспечение – Нармафзор
Sorry — Извините — Бубахшед
Space bar, Spacebar – Пробел (клавиша) – Фосила (калид)
Spam – Спам, Спэм — Ҳарзнома
Start window — Cтартовое окно — Равзанаи оғознамойӣ, Тирезаи пешвоз
Speed – Быстродействие – Зудкорӣ
Stop – Остановка, Останов – Ист
Style – Стиль – Услуб, Сабк
Stylesheet — Таблица стилей — Ҷадвали услубҳо
Subcatalog — Подкаталог — Зерфеҳрист
Submenu – Подменю – Зерномгӯй
Subscript – Нижний индекс – Зернавишт
Support – Поддержка — Пуштибонӣ
Symbol — Символ — Намод
System — Система — Низом, Сомон, Сомона

T

Tag — Метка, Тэг — Барчасп
Template — Шаблон — Қолаб
Text editor — Текстовый редактор — Вожапардоз (масалан, MSO Word)
Time Format — Формат времени — Формати вақт
Time Zone — Часовой пояс — Минтақаи соатӣ
Title — Заголовок — Сарлавҳа
Tool — Инструмент — Афзор, Абзор
Toolbar — Панель инструментов — Наворабзор
Trackback — Обратная ссылка — Ишораи баръакс
Transcription — Транскрипция – Овонигорӣ
Trojan horse — Троянский конь — Аспи троягӣ (намуди вирус)
Type — Тип — Намуди умумӣ

U

Undelete — Восстановление (удаленных данных) — Барқароркунӣ (-и файлҳои дуркардашуда)
Undo — Отмена. Отмена последнего действия — Вогард
Unmark All – Убрать пометки – Беаломат кардани ҳама
Update — Обновление (модификация) — Навкунӣ, Навсозӣ (такмил)
Upload — Загрузка на сайт — Боргузорӣ
Upload — Загрузить на сайт — Боргузорӣ кардан, Коштан
Uppercase – Прописные – Ҳарфҳои калон, Ҳуруфи бузург
User – Пользователь – Корбар
User name — Имя пользователя — Номи корбар

V

Videocard – Видеокарта –Тахтаи графикӣ
View — Вид — Намуд, Намо, Мушоҳида
Virtual — Виртуальный – Маҷозӣ

W

Wallpaper — Обои (фон экрана) — Заминаи экран
Weblog – Веблог, Блог – Торнигор, Вебнавишт
Website – Вебсайт, Сайт – Торнамо, Вебгоҳ
Width — Ширина — Фарохоӣ
Window – Окно – Равзана, Панҷара
Wireless — Беспроводный — Бесим
Wireless connection — Беспроводная связь — Алоқаи (Иртиботи, Иттисоли) бесим
Wrap — Перенос строк — Печидани хат

X

Y

Yearly — Годовой — Солона, Яксола

Z

Zoom — Масштаб — Андоза
Zoom In — Крупнее — Бузургнамойӣ
Zoom Out — Мельче — Кӯчакнамойӣ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

гузориш 17

 1. Ба муаллифони ана ҳамин саҳифа, рӯйхати истилоҳоти соҳаи фанноварии иттилоот дар GitHub: https://github.com/salimibrohimi/istilohot/blob/main/istilohot.tsv.
  Шояд, дар оянда, ҳамкорӣ кунем.

 2. Офарин, вожаномаи муфид!

 3. Офарин Худованд умратонро дароз кунаду илматонро расо. Бисёр баҳра бурдем аз ин истилоҳоти роёна

 4. Уважаемый автор! Я вас поправлю, нет такого выражения «термины компьютера» — так не говорят по-русски, компьютер не может иметь термины, он не одушевленный предмет, есть выражение «компьютерные термины». Правильно ваш заголовок будет звучать «Компьютерные и сетевые термины».
  Далее, вот вы переводите Обои (фон экрана) — Заминаи экран, НО выше у вас написано Экран — Парда, Пардаи намойиш, Сафҳаи намойиш. Так почему вы в Обоях употребляете русское слово экран и не парда? Что нельзя сказать — Заминаи парда? Не ми?

 5. WOW just what I was searching for. Came here by searching for Вожаномаи истилоҳоти компутар

 6. How good post!Do it!

 7. Nice blog )

 8. Большое спасибо автору публикации! Много хороших публикаций у Вас на сайте. Добавил в закладки теперь буду чаще заходить.

  • Буду рад.

 9. Thaznks for sharing your thoughts bout Вожаномаи истилоҳоти
  компутар. Regards.

 10. Fine way of explaining, and fastidious paragraph Термины компьютера и сети. Вожаномаи истилоҳоти компутар ва торхона | zarowadk.ru to obtain data about my presentation subject matter, which i am going to deliver in college.

  • Перевод:
   «Прекрасный способ объяснения, и привередливые пункты Термины компьютера и сети. Вожаномаи истилоҳоти компутар ва торхона | zarowadk.ru для получения данных о моей презентации предмета, который я собираюсь доставить в колледж».
   Рад быть полезным!

 11. This post Термины компьютера и сети. Вожаномаи истилоҳоти компутар ва торхона | zarowadk.ru on the topic of how to embed a YouTube video code is truly helpful in favor of new internet access visitors. Good work, keep it up.

  • Перевод:
   «Этот запись Термины компьютера и сети. Вожаномаи истилохоти компутар ва торхона | zarowadk.ru в теме того как, чтобы вставлять видео код в YouTube истинно полезное в пользу новых посетителей для доступа к сети . Хорошо проработано, так держать».
   — take oakley, cпасибо за поддержку.
   — take oakley,thank you for support.

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.