Китобҳо. Адабиётшиносӣ


kitob

Китобҳо
Адабиётшиносӣ

Таҳрири охирин 16.10.2018

Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи адабиётшиносӣ (нақди адабӣ, назарияи адабиёт, таърихи адабиёт) пешниҳод мешаванд. Адабиёти ҳазорсолаи форсу тоҷик маҳз тавассути назарияи мукаммали адабиёт ва нақди адабии беғаразона пойдор буду мебошад. Замони Тоҷикистони Шӯравӣ осори шойистаи риштаи адабиётшиносӣ эҷод мешуданд ва имрӯз ҳам адабиётшиносии тоҷик дар пояи сазовор қарор дорад.

Аълохон Афсаҳзод. Одамушшуаро Рӯдакӣ (Масъалаҳои рӯзгору осор). Рисолаи тадқиқотӣ. Нашри дувум. Муҳаррирони масъул Асрори Сомонӣ ва Умриддин Юсуфӣ. Муҳаррир Сайидалӣ Маъмур. Таҳияи Аббоси Афсаҳзод. – Д.: Адиб, 2008. – 249 с.
Ин файл аз устод Ниёзов А. С. ба мо расид.

afsahzod_rudaki.pdf,
1,56 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Ҷомӣ – шоири ғазалсаро. – Д.: Маориф, 1989. — 256 с.

afsahzod_jomi.djvu
43,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдуманнони Насриддин. Фарҳанги мушкилоти адабиёт. Номаи мухтасар. Муҳаррири масъул Аҳмадҷони Раҳматзод. – Хуҷанд: 1992. – 133 с.

farhangi_mushkilot_pdf/zip,
476 kb
Ройгон фаро кашед

Бертельс Е.Э. Избранные труды, 2 тома
Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 1. История персидско-таджикской литературы. Отв. ред. И. С. Брагинский. – М.: 1960. — 556 с.
Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 2. Низами и Фузули. Отв. ред. Г. Араслы. – М.:1962. — 556 с.

bertels_1_2.rar,
134,00 Mb
Ройгон фаро кашед

Бертельс Е.Э. Избранные труды, 3 тома
Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 3. Суфизм и суфийская литература. Отв. ред. А. Н. Болдырев. Сост. М.-Н. О. Османов. – М.: Наука, 1965. — 526 с.
Бертельс Е.Э. Избранные труды. Том 4. Навои и Джами. Сост. и ред. Э. Р. Рустамов. – М.: Наука, 1965. — 499 с.
Бертельс Е.Э. Избранные труды. Том 5. История литературы и культуры Ирана. Отв. ред. В. А. Лившиц. Сост. Г. Ю. Алиев и Н. И. Пригарина. – М.: Наука, 1988. — 560 с.

bertels_3_4_5.rar,
172,57 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Ю. Садриддин Айнӣ. – Бахшида ба муносибати 90-солагии устод С. Айнӣ. – Д.: 1969.

boboev_ayni.pdf,
3,81 Mb
Ройгон фаро кашед

Брагинский И. С.. Из истории персидской и таджикской литератур. Избранные работы. Отв. ред. академик Б. Г. Гафуров. – М.: Наука, ГРВЛ, 1972. – 524 с.

braginskiy_iz_ist.pdf
9,26 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғаффоров А. Муҳаммад Иқбол. Муҳаррири масъул З. Аҳрорӣ. — Д.: Дониш, 1977.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ghafforov_iqbol.pdf
9.77 Mb
Ройгон фаро кашед

Ёҳаққӣ М. Фарҳанги асотир ва достонвораҳо дар адабиёти форсӣ. – Д.: Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форси-тоҷикии сафорати ҶИЭ дар Тоҷикистон, 2013. – 987 с.

farhangi_asotir.pdf,
4.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Зеҳнӣ Т. Санъати сухан. – Нашри чорум. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. — Д.: Адиб, 2007. — 400 с.

zehniSS.pdf/rar,
39,5 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳмадаминов А. Айнишиносӣ ва замони ҳозира / А. Маҳмадаминов. – Д.: Эҷод, 2005. – 160 с.

mahmadaminov_aynishinosi.pdf,
7.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев А. Абӯисҳоқ. – Д.: Дониш, 1971. — 150 с. (бо хати арабиасоси тоҷикӣ-форсӣ)

a_mirzoev_abuishoq.djvu,
40.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев А. Рӯдакӣ ва инкишофи ғазал дар асрҳои X-XV. – 1958.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

a_mirzoev_rudaki.pdf,
104.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухтаров А. Дильшод и ее место в истории общественной мысли таджикского народа в XIX – начале XX в. – Д.: Дониш, 1969. — 372 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

muxtorov_dilshod.pdf,
Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Рӯдакӣ ва мероси ӯ.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

mukhtorov_rudaki.pdf,
21.2 Mb
Ройгон фаро кашед

Набиев А. Таърихи ташаккули Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон. — Д.: Адиб, 2004. – 80 с.

a_nabiev_tarixi_IN.pdf,
826.35 Kb
Ройгон фаро кашед

Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри XIII). Китоби 1. – Д.: 1987.

adab_tojik1.pdf/rar,
34,04 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи адабиёти тоҷик (адабиёти асрҳои XIII – XV). Китоби 2. – Д.: 1987.
Мутассифона, ин китоб бо айби хазина нобуд гардидааст. Нусхаи дигар нест.

adab_tojik2.pdf/rar,
44,51 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳабибов А. Ганҷи парешон./ Доир ба 63 нафар шоирони асрҳои XVII — XX минтақаи Қаротегин, Дарвоз ва Кӯлоб. – Д.: Ирфон, 1984.

habibov_ganji_pareshon.pdf/rar,
14,72 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Расул. Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён

hodizoda_buyi.pdf,
17,10 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳусейнзода Ш., Шарифов Х. Мақоми ибни Сино дар шеъру адаби тоҷик. – Д.: Маориф, 1985. – 116 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

maqomi_ibni_sino.pdf,
6.71 Mb
Ройгон фаро кашед
loading...

Навиштаҳои дигар

Китобҳо. Мероси адабӣ Китобҳо Мероси адабӣ Таҳрири охирин 06.11.2018 Дар ин саҳифа осори бадеии гузаштагон ва имрӯзиёнамон оварда шудааст.Инчунин беҳтарин осор аз адаб...
Китобҳо. Таъриху мардумшиносӣ... Китобҳо Таъриху мардумшиносӣ Таҳрири охирин 06.11.2018 Файлҳое, ки бо айби махзан фарокаш намешуданд, ислоҳ гардиданд. Агар файле фарокаш нагард...
Китобҳо. Фалсафа, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ... Китобҳо Фалсафа, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ Таҳрири охирин 17.12.2018 Афкори фалсафӣ ва иҷтимоии мардуми ориёинажод таърихи куҳан дорад. Авасто, Ве...
Китобхона Ройгон фаро кашед: Китобҳои риштаи таърих ва мардумшиносӣ Китобҳои риштаи забоншиносӣ Китобҳои риштаи адабиётшиносӣ Китобҳои риштаи тиб ва з...

Гузоришҳо: 6

 1. Флаг Родины моей

  Солнце красное, красный рассвет.
  Небо ясное и войны нет!
  Крови цвет лишь на полосе
  Миром дорожить должны мы все!
  Красный цвет не с кровью схож
  Он горячий, на любовь похож!

  Та любовь чиста, как первый снег
  Реет белой полосой она.
  И стихи слагают, и о ней поют
  Ту любовь, любовью к родине зовут!

  А Родины моей сады,
  В зелёной полосе живя,
  Здесь плодоносят и цветут,
  Своею красотой маня!

  Три цвета, словно три певца,
  Но песнь у них одна.
  О том, что наш Таджикистан
  Великая страна!

 2. Я ученик 11 класса школы №1 города Гулистон Согдийской области, пишу стихи на русском языке. Хочу чтобы мои соотечественники прочитали их и оценили:

  Родине

  Я расскажу историю свою,
  Я расскажу о тех, кого люблю.
  Люблю родителей и школу и друзей,
  Люблю я Родину,
  Она мне всех милей!

  Такой весны нет ни в одной стране.
  Родимый край, ты радость даришь мне!
  Нет ярче солнца, неба голубей
  И нет нигде отзывчивей людей!

  Радушие и доброта в крови
  Глаза, улыбки—все полны любви!
  Как падишаха гостя здесь встречают
  И достархан богатый накрывают.

  Земля Джами, Хаяма и Сино,
  Я пред тобою лишь не по таюсь
  И если мне поэтом стать не суждено
  Я в верности к тебе клянусь!

 3. Бале. Шодам, ки Шумо маро дуруст донистед.

 4. На барои чоп.(…)

  • Ман ҳам ҳамин фикрро доштам, Ансор. Фақат лаҳзаеро мепойидам, ки як дӯст ин суханонро ба ман рӯёрӯ гӯяд. Он файл дигар нест. Миллатдӯстӣ ва меҳанпарастӣ он нест, ки моли дигаронро ба миллати худ мансуб донистанӣ шавӣ. Сипос мар Худовандро, ки миллати ману Шумо ончунон ганҷинаҳо дорад, ки ӯро ниёзе ба ғасби таъриху фарҳанги дигарон нест.

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>