Мавод барои эҷоди реферат ва иншоҳо-2


loading...

Рӯйхати маводи тайёр барои эҷоди реферат ва иншоҳо-2

kniga02

Шумо метавонед маводи зеринро аз адабиёти тоҷик ройгон барои худ фаро кашед ва истифода баред.

Маводҳо барои сохтани реферат ва навиштани иншоҳо дар мавзӯъҳои адабӣ хеле созгоранд, зеро онҳо аз сарчашмаҳои гуногун гирдоварӣ шуда, вақти пурбаҳои шуморо барои ҷустуҷӯйи онҳо нигаҳдорӣ мекунанд ва мавзӯи интихобкардаатонро ба пуррагӣ мекушоянд.

Файлҳо барои осонии истифода, таҳрир ва нусхагирӣ дар формати DOC бар асоси алифбои тоҷикӣ, бо риояи қоидаҳои имло пешниҳод мешаванд.

2. Адабиёти тоҷик

БАХШИ 1

4001.zip

4001. Асотири бостонии ориёӣ. Адабиёти қадим. Мафҳуми адабиёти қадим. Асотир. Зарвон. Каюмарс. Ҷамшед.

4001a.zip

4001a. Авасто. Таърихи пайдоиш. Қисматҳои Авасто (Ясно, Яштҳо, Вандидод, Виспарад, Хурда-Авасто).

4002.zip

4002. Адабиёти паҳлавӣ, портӣ ва суғдӣ. Ёдгориҳои хаттии давраи сосониён (Ёдгори Зарирон, Дарахти Асурик, Хватайнамак). Адабиёти суғдӣ.

4003.zip

4003. Адабиёти тоҷик дар асрҳои 9 ва 10. Ҳаёти илмӣ ва мадании аср. Забони форсии дарӣ – забони адабӣ ва давлатӣ. Оғози адабиёти навини тоҷикӣ. Асри дурахши адабиёти форсӣ. Абӯшакури Балхӣ. Дақиқӣ. Навъҳои адабӣ ва хусусиятҳои онҳо.

4006.zip

4006. Рӯдакӣ. Зодгоҳ ва айёми ҷавонӣ. Рӯдакӣ ва Сомониён. Пирӣ ва вафоти шоир. Эҷодиёти Рӯдакӣ. Калила ва Димна. Мавзӯъ ва мундариҷаи ғоявии лирикаи шоир. Қасидаҳои Рӯдакӣ (Қасидаи пирӣ). Пандҳои Рӯдакӣ. Маҳорати шоирии Рӯдакӣ. Сабки хуросонӣ.

4010.zip

4010. Абулқосими Фирдавсӣ. Оғози таълифи Шоҳнома. Сабабу сарчашмаҳои он. Ҷараёни таълифи Шоҳнома ва анҷоми нусхаи аввалини он. Таҳрири дуюми Шоҳнома ва саргузашти пасини Фирдавсӣ. Султон Маҳмуд ва Шоҳнома. Мундариҷаи Шоҳнома.

4010a.zip

4010a. Достони Рустаму Сӯҳроб. Ғояи достон. Устухонбандии достон. Образҳои достон (Рустам, Сӯҳроб, Гурдофарид ва ғ.).

4010b.zip

4010b. Достони Сиёвуш. Мундариҷаи ғоявии Достони Сиёвуш. Сужети достон. Образи Сиёвуш. Образи Пирон. Образи Рустам. Образи Фарангис. Образи Судоба. Образи Гарсеваз. Образи Ковус ва Афросиёб.

4010c.zip

4010c. Мундариҷаи ғоявии Шоҳнома. Ватанхоҳӣ. Масъалаи ҷанг ва сулҳ. Масъалаҳои ахлоқӣ дар Шоҳнома. Сабк ва забони Шоҳнома. Аҳамияти шӯҳрати Шоҳнома. Образҳои барҷаста ва ҷовидонаи адабиёти ҷаҳон.

4018.zip

4018. Адабиёти тоҷик дар асрҳои 11-12. Замони қатлу ғорат. Ҳаёти илмӣ ва маданӣ дар ин асрҳо. Доираҳои адабии асрҳои 11-12. Тавсифи умумии адабиёти асрҳои 11-12. Вис ва Ромин. Масъуди Саъди Салмон. Наср дар асрҳои 11-12 (Сафарнома, Қобуснома, Сиёсатнома, Калила ва Димна, Чаҳор мақола, Синдбоднома, Самаки айёр, Саргузашти Маҳастӣ). Мазмуни ғоявии адабиёти асрҳои 11-12. Се шакли баромадҳои зидди зулм.

4019.zip

4019. Абӯалӣ Ибни Сино. Тарҷумаи ҳол. Мероси илмӣ ва адабии Абӯалӣ ибни Сино. Осори фалсафии Абӯалӣ ибни Сино. Абӯалӣ ибни Сино – адиб. Ашъори тоҷикии Абӯалӣ ибни Сино. Зафарнома. Шӯҳрати ҷаҳонии Абӯалӣ ибни Сино.

4022.zip

4022. Носири Хусрави Қубодиёнӣ. Шарҳи зиндагӣ. Мероси адабии Носири Хусрав. Сафарнома. Девони шоир. Саодатнома. Рӯшноинома. Мундариҷаи ғоявии ашъори Носири Хусрав. Мақоми инсон дар гуфтори Носири Хусрав. Андарзҳои Носири Хусрав. Афкори танқидии Носири Хусрав. Сабк ва услуби нигориши Носири Хусрав. Назарияи адабиёт. Қасида.

4025.zip

4025. Умари Хайём. Осори илмии Умари Хайём. Мундариҷаи ғоявии рубоиёти Умари Хайём. Шеваи нигориши рубоиёти Умари Хайём. Шӯҳрати оламгири рубоиёти Умари Хайём. Назарияи адабиёт. Рубоӣ.

4027.zip

4027. Асадии Тӯсӣ. Луғати фурс. Гаршоспнома. Қаҳрамонҳои асосии Гаршоспнома. Образи Гаршосп. Ҷамшед. Асрат. Заҳҳок. Сабки нигориши Асадӣ. Назарияи адабиёт. Мунозира.

4028.zip

4028. Низомии Ганҷавӣ. Эҷодиёти шоир. Хамса. Бахшҳои Хамса. Махзан-ул-асрор. Хусрав ва Ширин. Лайлӣ ва Маҷнун. Ҳафт пайкар. Искандарнома.

4028a.zip

4028a. Достони Хусрав ва Ширин. Таҳлили образҳои асосӣ. Образи Ширин. Образи Хусрав. Образи Фарҳод. Хусусиятҳои бадеии достони Хусрав ва Ширин. Назарияи адабиёт. Сюжет. Устухонбандии достон ва унсурҳои он.

4032.zip

4032. Адабиёти тоҷик дар асри 13. Истилои муғул ва инъикоси он дар адабиёт. Пурзӯр шудани қувваҳои зидди зулм. Илм.

4034.zip

4034. Муҳаммад Авфии Бухороӣ. Мероси илмӣ ва адабии Авфӣ. Лубоб-ул-албоб. Ҷомеъ-ул-ҳикоёт.

4034a.zip

4034a. Муҳаммад Авфӣ. Осори адабӣ ва илмӣ. Лубоб-ул-албоб. Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт ва лавомеъ-ур-ривоёт.

4035.zip

4035. Саъдии Шерозӣ. Рӯзгори Саъдӣ. Сафар кардан — ҷаҳон дидан. Рӯзҳои вопасини ҳаёти Шайх Саъдӣ. Мероси адабӣ. Қасоиди Саъдӣ. Саъдӣ — паёмбари ғазал. Бӯстон.

4035a.zip

4035a. Гулистон. Гуманизми Саъдӣ. Мақоми панду андарз дар «Гулистон». Нигоҳи Саъдӣ ба илму ҳунар. Забон ва тарзи баёни Саъдии Шерозӣ. Саҷъ ва навъҳои он.

4042.zip

4042. Ҷалолиддини Балхӣ (Румӣ). Мероси адабии Ҷалолиддини Балхӣ. Фиҳи мо фиҳи. Бадеиёт ва тавсифҳои шоирона дар шеъри Мавлоно. Мақом ва шӯҳрати Мавлоно дар асрҳои баъдина.

4042a.zip

4042a. Мазмун ва мундариҷаи ғазалиёти шоир. Девони кабир. Андешаҳои ахлоқии Мавлоно.

4042b.zip

4042b. Маснавии маънавӣ. Сохт ва сабки нигориши асари Мавлоно. Мазмун ва ғояи ҳикоёти «Маснавӣ» (Ҳикояти «Марди баққол ва тутӣ», Ҳикояи «Ҷӯҳӣ», Ҳикояи «Марди аблаҳ ва хирс»).

4045.zip

4045. Амир Хусрави Деҳлавӣ. Рӯзгори Амир Хусрав. Мероси адабии Хусрав. Маълумоти мухтасар дар бораи «Хамса»-ҳои Амир Хусрави Деҳлавӣ.

4045a.zip

4045a. Достони «Дувалронӣ ва Хизрхон». Сабки нигориш ва мазмуни мухтасари достон. Ғояи асар ва таҳлили нақшҳои асосии достон. Таҳлили нақшҳои асосии достон.

4045b.zip

4045b. Мазмун ва мундариҷаи ғоявии ғазалиёти Хусрав. Мақоми қасида дар девонҳои шоир.

4048.zip

4048. Ибни Ямин. Мероси адабии Ибни Ямин. Қитаоти Ибни Ямин.

4049.zip

4049. Сайфи Фарғонӣ. Рӯзгори шоир. Мероси адабии Сайфи Фарғонӣ. Инъикоси вазъи замон дар қасоиди Сайфи Фарғонӣ. Маълумоти умумӣ дар бораи санъати тарсеъ.

4051.zip

4051. Зиёуддини Нахшабӣ. Рӯзгори Зиёи Нахшабӣ. Осори Зиёи Нахшабӣ. Гулрез. Ҷузъиёт ва куллиёт. Силк-ус-сулук. Лаззат-ун-нисо.

4051a.zip

4051a. «Тӯтинома»-и Зиёи Нахшабӣ. Ғояи шоҳи одил дар «Тӯтинома». Тавсифи гурӯҳҳои поёни ҷомеа.

4052a.zip

4052a. Адабиёти асрҳои 13-14. Ҳаёти сиёсӣ. Ҳаёти илмӣ ва маданӣ. Вазъи ҳаёти адабӣ дар ин асрҳо. Намуд, шакл, навъ ва жанрҳои адабӣ. Қасида. Ғазал. Рубоӣ. Наср ва мавзӯю мӯҳтавои он.

4053.zip

4053. Убайди Зоконӣ. Мероси адабии Убайди Зоконӣ. Муш ва гурба.

4053a.zip

4053a. Таҳлили асарҳои насрии нависанда. Ахлоқ-ул-ашроф. Рисолаи «Дилкушо». Даҳ фасл.

4057.zip

4057. Ҳофизи Шерозӣ. Мероси адабии Ҳофиз. Мазмун ва мавзӯоти ғазалиёти Ҳофиз. Тасвири табиат дар ғазалиёти шоир. Бадеиёти ғазалиёти Ҳофиз. Шӯҳрати ҷаҳонии Ҳофиз.

4062.zip

4062. Камоли Хуҷандӣ. Мероси адабии Камол. Мавзӯи ғазалиёти Камол. Камол ҳамчун шоири худшинос ва ватандӯст. Бадеиёти ғазалиёти Камол.

4067.zip

4067. Адабиёти асри 15 ва ибтидои асри 16. Ҳаёти илмӣ-маданӣ. Ҳаёти адабӣ. Жанрҳои адабӣ.

4067a.zip

4067a. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 16 ва асри 17. Вазъияти сиёсии Осиёи Миёна ва Эрон дар нимаи дуюми асри 16. Ташкили давлати Темуриёни Ҳинд. Авзои фарҳангӣ ва адабӣ. Тазкира ва такзиранависон. Анвои шеър дар адабиёти асри 16 ва асри 17.

4069.zip

4069. Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Мероси илмӣ ва адабии Кошифӣ. Ахлоқи Мӯҳсинӣ. Саховат ва эҳсон. Мазмун ва мундариҷаи ғоявии «Анвори Суҳайлӣ». «Футувватнома» — дастури одоб.

4071.zip

4071. Камолиддини Биноӣ. Ҳаёти шоир. Мероси илмиву адабии шоир. Достони «Беҳрӯзу Баҳром». Образҳои асосии достон.

4074.zip

4074. Абдурраҳмони Ҷомӣ. Тарҷумаи ҳол. Сафарҳои Ҷомӣ. Мероси адабӣ. Мазмун ва мундариҷаи идеявии ғазалиёти шоир. «Ҳафт авранг» ва таркиби он.

4074a.zip

4074a. Достони «Юсуф ва Зулайхо». Таҳлили нақшҳои асосии достон. Нақши Зулайхо.

4074b.zip

4074b. Достони «Хирадномаи Искандарӣ». Сужети асар. Идеяи шоҳи одил ва маърифатпарвар. Пайдоиш ва ташаккули идеяи «ҷамъияти хаёлӣ» дар адабиёти шифоҳӣ ва китобӣ. Тасвири ҷамъияти хаёлӣ дар «Хирадномаи Искандарӣ». Ақидаи Ҷомӣ дар бораи муносибати устоду шогирд.

4074c.zip

4074c. Баҳористон. Сабаби навишта шудани асар, сохт ва таркиби он. Мазмун ва мундариҷаи идеявии ҳикояҳои «Баҳористон». Боби ҳафтуми «Баҳористон» ва аҳамияти илмию бадеии он. Мавқеи латифаҳои халқӣ дар асар. Услуб, воситаҳои тасвир ва аҳамияти «Баҳористон».

4074d.zip

4074d. Маълумот дар бораи мусаммат ва навъҳои он.

4083a.zip

4083a. Алишери Навоӣ. Тарҷумаи ҳол. Мероси адабии Навоӣ (Фонӣ). Хамса. Мундариҷаи идеявии ашъори форсӣ-тоҷикии Навоӣ (Фонӣ). Тӯҳфат-ул-афкор. Дӯстию ҳамкории Ҷомию Навоӣ.

4084.zip

4084. Бадриддини Ҳилолӣ. Шарҳи ҳоли шоир. Мероси адабии Ҳилолӣ. Шоҳу Дарвеш. Сифот-ул-ошиқин.

4084a.zip

4084a. Мавзӯъ ва мундариҷаи идеявии ғазалиёти шоир. Баъзе хусусиятҳои бадеии ғазалиёти Ҳилолӣ.

4084b.zip

4084b. Достони «Лайлӣ ва Маҷнун». Сужети достон. Ғояи асар. Таҳлили нақшҳои асосии достон.

4087.zip

4087. Зайниддин Маҳмуди Восифӣ. Тарҷумаи ҳол.

4087a.zip

4087a. Бадоеъ-ул-Вақоеъ. Мазмун ва сохти композитсионии асар. Фикрҳои сиёсиву иҷтимоии Восифӣ. Тарғиби илму ҳунар, панду андарзҳои ҳакимона. Аҳамияти «Бадоеъ-ул-вақоеъ» ҳамчун сарчашмаи илмиву адабӣ. Услуб ва забони «Бадоеъ-ул-вақоеъ».

4087b.zip

4087b. Восифӣ ҳамчун шоир. Мазмун ва мундариҷаи идеявии ашъори Восифӣ.

4089.zip

4089. Абдурраҳмони Мушфиқӣ. Мероси адабии Мушфиқӣ.

4089a.zip

4089a. Маснавии «Гулзори Ирам». Хусусиятҳои достон.

4090.zip

4090. Шавкати Бухороӣ. Эҷодиёти Шавкати Бухороӣ.

4092.zip

4092. Соиби Табрезӣ. Эҷодиёти Соиби Табрезӣ. Мавзӯъҳои асосии ғазалиёту мусамматҳои мухаммаси Соиби Табрезӣ. Услуб ва сабки баёни Соиб. Соиб ва шуарои дигари муосиру минбаъда.

4095.zip

4095. Сайидои Насафӣ. Тарҷумаи ҳол. Мероси адабии Сайидо. Пояи шоирии Сайидо.

4095a.zip

4095a. Мавзӯъ ва мундариҷаи ғазалиёти Сайидо. Инъикоси замон, вазъияти сиёсӣ – иҷтимоӣ дар ғазалиёти Сайидо. Андешаҳои панду ахлоқии Сайидо.

4095b.zip

4095b. Мусамматҳои Сайидо.

4095c.zip

4095c. «Шаҳрошӯб»-и Сайидо ва сохтори он, тасвири ҳунармандон дар ин асар. Мазмуну мундариҷаи шеърҳои ба ҳунармандон бахшидаи Сайидо.

4095d.zip

4095d. «Баҳориёт»-и Сайидо — сохтор, мазмун ва мундариҷаи он.

4101.zip

4101. Бедили Деҳлавӣ. Ҳаёт ва эҷодиёти Бедили Деҳлавӣ. Куллиёти Бедил. Асарҳои насрии Бедил. Таркиби девони Бедили Деҳлавӣ. Ҷаҳонбинӣ ва ақидаҳои иҷтимоӣ – ахлоқии Бедил. Аҳамияти илм. Тарғиби хислатҳои ҳамида. Таъсири эҷодиёти Бедил ба адабиёти тоҷик.

4101a.zip

4101a. Таҳлили ғазалиёти Бедили Деҳлавӣ.

4101b.zip

4101b. Достони «Комде ва Мадан»-и Бедили Деҳлавӣ. Образҳои асосии достон. Ғоя ва ҳадафи эҷодии Бедил.

4108.zip

4108. Адабиёти асри 18 ва нимаи аввали асри 19. Вазъияти сиёсии Осиёи Миёна. Ҳавза ва марказҳои адабӣ. Навъҳои асосии адабӣ. Ривоҷи сабки ҳиндӣ.

4110.zip

4110. Гулханӣ. Мероси адабии Гулханӣ. «Зарбулмасал», мавзӯъ ва мазмуну мӯҳтавои он.

4110a.zip

4110a. Қоонӣ. Мероси адабии Қоонӣ. Ҳунари Қоонӣ дар қасидасаройӣ. Мавзӯъ ва мазмуни асари насрии Қоонӣ — «Парешон».

4111.zip

4111. Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ. Мероси адабии Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ.

4111a.zip

4111a. Достони «Юсуф ва Зулайхо». Таҳлили достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҳозиқ. Мазмуни мухтасари достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҳозиқ. Образҳои достон. Образи Юсуф. Образи Зулайхо.

4112.zip

4112. Аҳмади Дониш. Мероси адабӣ ва илмии Аҳмади Дониш. Аҳмади Дониш ва маорифпарварони дигар.

4112a.zip

4112a. Сохт ва мундариҷаи «Наводир-ул-Вақоеъ».

4112b.zip

4112b. «Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития» ва мазмуни мухтасари он. Сохту таркиби асар. Мазмуни мухтасари рисола.

4115.zip

4115. Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ. Мероси адабии Возеҳ. Савонеҳ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик. Мазмуни мухтасари «Кони лаззат ва хони неъмат». «Ақоид-ун-нисо» ва мазмуну мундариҷаи он.

4116.zip

4116. Савдо. Эҷодиёти Савдо. «Музҳикот» — и Савдо.

4118.zip

4118. Муҳаммадсиддиқи Ҳайрат. Мероси адабии Ҳайрат.

4119.zip

4119. Шамсиддин Шоҳин. Мероси адабии Шоҳин. Ғазалиёти Шоҳин. Мундариҷаи «Бадоеъ-ус-саноеъ» ва гузориши масъалаҳои иҷтимоӣ дар он. Мазмуни манзумаи «Тӯҳфаи дӯстон».

4119a.zip

4119a. Достони «Лайлӣ ва Маҷнун» ва мазмуни мухтасари он. Таҳлили образҳои достон.

4127.zip

4127. Мирзо Содиқи Муншӣ. Мероси адабии Мирзо Содиқ. Мавзӯъ ва мазмуни ғазалиёти шоир. Маснавии «Дахмаи шоҳон».


loading...

Навиштаҳои дигар

Маводҳои санҷишӣ барои синфҳои 9-11... Маводҳои санҷишӣ Таҳрири охирин 12.07.2018 Ба диққататон маводҳои санҷишие, ки дар солҳои гуногун Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии Вазорати ма...
Бойгонии дарсномаҳои тоҷикӣ... Таҳрири охирин 07.09.2018 Китобҳои дарсӣ Ба мақсади осон кардани дарёфти дарсномаҳо (китобҳои дарсӣ) барои муассисаҳои таълимоти миёнаи умумӣ, м...
Мавод барои эҷоди реферат ва иншоҳо... Рӯйхати маводи тайёр барои эҷоди реферат ва иншоҳо Шумо метавонед маводи зеринро аз таърихи халқи тоҷик ройгон барои худ фаро кашед ва истифода бар...

Гузоришҳо: 3

  1. 4045а

  2. Ба ман мавод барои навиштани макола дар мавзуи «тахкики Хайём дар Олмон» лозим аст.

    • Дуруд.
      Мутаассифона, ин гуна мавод надорам. Агар забони олмониро донед, дар сомонаҳои Олмон ҷустуҷӯ кунед ва агар саводи форсӣ дошта бошед, ба Шумо асарҳои Алии Даштиро тавсия медиҳам. Онҳо замоне дар Китобхонаи Фирдавсӣ буданд.

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>