Мавод барои эҷоди реферат ва иншоҳо


loading...

Рӯйхати маводи тайёр барои эҷоди реферат ва иншоҳо

kniga02

Шумо метавонед маводи зеринро аз таърихи халқи тоҷик ройгон барои худ фаро кашед ва истифода баред.

Маводҳо барои сохтани реферат ва навиштани иншоҳо дар мавзӯъҳои таърихӣ хеле созгоранд, зеро онҳо аз сарчашмаҳои гуногун гирдоварӣ шуда, вақти пурбаҳои шуморо барои ҷустуҷӯйи онҳо нигаҳдорӣ мекунанд ва мавзӯи интихобкардаатонро ба пуррагӣ мекушоянд.

Файлҳо барои осонии истифода, таҳрир ва нусхагирӣ дар формати DOC бар асоси алифбои тоҷикӣ, бо риояи қоидаҳои имло пешниҳод мешаванд.

1. Таърих

БАХШИ 1

1001.zip

1001. Асри санг. Палеолит. Сохти пешазқабилавӣ. Пайдоиши ҷамоати қабилавӣ. Осори палеолити пойин. Осори палеолити миёна. Осори палеолити боло. Тавсифи ҷамъияти палеолит.

1002.zip

1002. Асри санг. Мезолит ва неолит. Осори мезолит. Осори неолит. Қадимтарин тасвирҳои рӯйи санг.

1003.zip

1003. Асри биринҷӣ. Гузариш ба сохти қавмии падарӣ. Қувваҳои истеҳсолкунанда. Вилоятҳои таърихию мадании Осиёи Миёна. Сохти ҷамъиятӣ.

10030.zip

10030. Меҳрпарастӣ.

10030a.zip

10030a. Зурвония.

2002.zip

2002. «Авесто» ҳамчун сарчашмаи таърихӣ. Ҷамъияти Осиёи Миёна мувофиқи маълумоти «Авесто». Масъалаи ташаккули қадимтарин давлатҳо.

2002a.zip

2002a. Авасто. Ясно — Готҳо. Яштҳо. Вандидод. Виспарад. Хурд-Авасто. Занд. Позанд.

2002b.zip

2002b. Авесто ва бахшҳои он.

20021.zip

20021. Зардуштия.

20021a.zip

20021a. Зардушт. Оини зардуштӣ. Наврӯз. Меҳргон. Сада. Тиргон.

20021b.zip

20021b. Оини маздаясно.

20021c.zip

20021c. Замон ва макони Зардушт. Таълимоти Зардушт дар бораи ҷаҳон, инсон ва ахлоқ.

10031.zip

10031. Таркиби нажодии аҳолии Осиёи Миёна дар аҳди биринҷӣ. Масъалаи ориёӣ. Умумияти ҳиндуэронӣ. Ориёиҳо. Роҳҳои кӯчиши тоифаҳои ҳиндуэронӣ ва комплексҳои археологии Осиёи Миёна.

10031a.zip

10031a. Этногенези ориёиҳо. Ҳудуди зисти онҳо. Пайдоиши номи ориёӣ. Тамаддуни ориёиҳо. Забони ориёиҳо.

10032.zip

10032. Тақсимоти ривоятии ҷаҳон. Пешдодиён. Таърихи офариниш. Кишварҳои офаридаи Аҳура Маздо барои инсонҳо. Подшоҳии Ҷам — Ҷамшед. Подшоҳии Заҳҳоки Морон. Подшоҳии Фаридун. Тақсим кардани ҷаҳон. Ориёно. Тӯрон. Подшоҳии Манучеҳр. Афросиёб. Ораши Камонгир.

10033.zip

10033. Давлати Каёниён. Кайқубод. Кайковус. Кайхусрав. Ташаккули давлати бузурги ориёиҳо. Подшоҳии Гуштосп. Зуҳури Зардушт. Фиристодани Гуштосп Исфандиёрро ба кишварҳои Ориёно ва паҳн намудани дини зардуштӣ. Ҳуҷуми Арҷосп ба Ориёно.

1004.zip

1004. Асри оҳан. Материалҳои археологии асри аввали оҳан. Металлургияи оҳан. Масканҳо.

10040.zip

10040. Давлатҳои Элом, Митан ва Мод.

10040a.zip

10040a. Давлати Мод.

10041.zip

10041. Давлати Ҳахоманишиҳо. Ба вуҷуд омадани давлати Ҳахоманишиҳо. Футуҳоти Куруши II дар Осиёи Миёна. Куруш ва Томирис. Шикасти қӯшуни ҳахоманишӣ. Шӯриши зидди Ҳахоманишиҳо дар аҳди Дорои I. Осиёи Миёна дар ҳайати давлати ҳахоманишӣ. Сохти иҷтимоию иқтисодӣ, маданият ва дини Суғд, Хоразм ва Бохтар дар асрҳои VI–IV пеш аз милод. Осиёи Миёна ва Эрон дар аҳди салтанати Ҳахоманишиҳо.

10041a.zip

10041a. Давлати Ҳахоманишиҳо. Ривояти ба тахт нишастани Куруш. Тасхири Лидия. Фатҳи Бобул. Андешаҳои муаррихон ва бузургони илм дар бораи Куруши кабир. Подшоҳии Камбуҷияи II. Шӯриши Бардияи дурӯғин. Ислоҳоти Дориюши Бузург. Ҷангҳо бо Юнон. Вазъияти дохилӣ. Вазъияти иҷтимоӣ. Андозҳо. Сабабҳои шикасти лашкари Хишоёршо. Кишоварзӣ ва ҳунармандӣ. Фарҳанги ориёиҳо дар замони Ҳахоманишиён.

10041b.zip

10041b. Давлати Ҳахоманишиён ва рушди тамаддуни ориёӣ.

1005.zip

1005. Лашкаркашии Искандари Мақдунӣ ба Шарқ. Тараққии Мақдуния. Шикасти давлати ҳахоманишӣ. Муҳорибаҳо дар дамгаҳи Осиёи Миёна. Муборизаи халқҳои Осиёи Миёна бо қӯшуни юнону мақдунӣ. Қувваҳои ҳарбӣ ва ҳунари ҷангии халқҳои Осиёи Миёна. Амалиётҳои ҳарбӣ дар Мовароуннаҳр. Шӯриши солҳои 329–327 пеш аз милод. Инқирози империяи Искандари Мақдунӣ ва оқибати футуҳоти мақдуниҳо.

1005a.zip

1005a. Ҳуҷуми Искандар ба Ориёно. Ҳуҷуми Искандари мақдунӣ ба Ориёнои ғарбӣ. Вазъият дар лашкари Искандар баъди фатҳи Ориёнои ғарбӣ. Назария ва амалияи ҷангии ориёиҳои шарқӣ. Муборизаи Бес ба муқобили мақдуниҳо. Давраи якуми муборизаи Спитамен ба муқобили лашкари Искандар. Муҳориба бо 7 шаҳри водии Силис. Давраи дуюми ҷангҳои озодихоҳонаи ориёиҳо дар солҳои 329-328 пеш аз милод. Қалъаи Ориёмиз. Қалъаи Сисимифар.

1006.zip

1006. Осиёи Миёна дар ҳайати давлати Селевкиён. Давлатҳои Юнону Бохтар ва Порт. Пайдоиш ва таърихи давраҳои аввали Порт ва Юнону Бохтар. Муборизаи зидди истилокории Селевкиён. Равнақи давлати Юнону Бохтар. Сохти дохилӣ, иқтисодӣ ва маданияти давлати Юнону Бохтар. Дигар ноҳияҳои Осиёи Миёна. Ҳамлаи қатъӣ ба Юнону Бохтар.

1006a.zip

1006a. Давлати Юнону Бохтар. Равнақи давлати Юнону Бохтар. Сохти дохилӣ, иқтисодӣ ва мадании давлати Юнону Бохтар. Маданияти эллинӣ. Хату фарҳанг. Тиҷорати дохилӣ ва хориҷӣ.

1007.zip

1007. Сохти дохилӣ, иқтисодӣ ва маданияти давлати Порт (Ашкониён). Кӯчманчиён ва Порт. Ғалабаи Порт бар Рим.

1007a.zip

1007a. Давлати Ашкониён. Ташкил шудани давлати портҳо. Мубориза бо селевкиҳо. Забткориҳои Рим дар шарқ ва ҷанг бо портҳо. Сохти иқтисодӣ ва сиёсии мамлакат. Тиҷорати хориҷӣ. Сохтори иҷтимоӣ ва муносибатҳои иқтисодӣ. Лашкаркашии императори Рим ба Порт. Маданияту фарҳанги ориёиҳо дар замони Ашкониён.

1007b.zip

1007b. Давлати Парфия (Портҳо) ва тамаддуни ориёӣ.

10071.zip

10071. Масъалаи пайдоиши йуҷиҳо. Бохтар ва Суғд. Давлати қадимии Фарғона – Даван. Халқҳо ва ноҳияҳои шимолӣ

1008.zip

1008. Давлати Кушон. Давраи аввали давлати Кушон. Масъалаи хронологияи Кушон. Забти сарзаминҳо. Ислоҳоти пулии Кадфизи II. Канишка ва равнақи давлати Кушон. Таназзули давлати Кушон. Кушониён ва Сосониён. Шаҳрҳо ва манзилҳои Осиёи Миёна дар давраи Кушон: Бохтари шимолӣ. Суғд, Фарғона, Чоч, Хоразм. Иқтисодиёти Осиёи Миёна дар давраи Кушониён. Хоҷагии қишлоқ. Обёрӣ. Бинокорӣ ва ҳунармандӣ. Савдои дохилӣ ва хориҷӣ. Маданият ва дини Осиёи Миёнаи кушонӣ. Осори хаттӣ. Ақоиди мазҳабӣ. Санъат.

1008a.zip

1008a. Давлати Кушониён. Пайдоиши Кушониён (юҷиҳо). Озод шудани сарзаминҳои Ориёӣ аз истилогарони юнонӣ. Шоҳаншоҳ Куҷула Кадфиз. Ислоҳоти пулии Кадфизи II. Таназзули давлати Кушон. Шаҳру деҳот, иқтисодиёт ва тиҷорат дар давраи Кушониён. Шаҳру деҳот дар асри Кушониён. Иқтисодиёт дар замони Кушониён. Савдои дохилӣ ва хориҷӣ. Маданият ва фарҳанги замони Кушониён. Меъморӣ ва ҳунармандӣ. Осори хатти замони Кушониён. Дини Кушониён. Санъат. Сару либос дар замони кушониён.

1008b.zip

1008b. Давлати Кушониён ва тамаддуни ориёӣ.

10081.zip

10081. Давлати Сосониён

10081a.zip

10081a. Таъсисёбии давлати Сосониён. Идора ва хоҷагии давлати Сосониён. Ҳаракати монавия. Ҳукмронии Шопури II, Яздигурди I ва Пирӯз. Ҳаракати маздакия. Ҳукмронии Хусрави I Анӯшервон. Рӯ ба таназзул ниҳодани давлати Сосониён.

10081b.zip

10081b. Давлати Сосониён. Сабабҳои ғалабаи Ардашер бар Артабони V. Сиёсати берунаи Сосониён дар асрҳои III-IV. Шартномаи Нисибин. Ҷангҳои якум ва дуюми Шопури I бо румиён. Сиёсати берунаи Сосониён дар асри V. Ҳаракати Маздакиён. Хусрави I Анӯшервон. Сиёсати берунаи Сосониён дар асри VI. Хусрави II Парвиз. Подшоҳии Қубод. Сохти давлатӣ ва ҷомеаи Сосониён. Ҳудуди давлати Сосониён. Шоҳаншоҳ. Табақот. Сохтори идоравӣ. Монӣ ва дини ӯ. Маздак. Маориф ва маданият. Мактаб. Забон. Адабиёт. Хат. Тақвим. Шаҳрҳо. Меъморӣ ва санъат дар замони Сосониён. Шаҳр ва деҳаҳо. Маркази давлати Сосониён. Қасри Ширин. Санъати тасвирӣ. Фарқияти давлатдории Сосониён аз пешгузаштагони худ. Вазъи Сосониён дар арафаи истилои араб.

10081c.zip

10081c. Давлати Сосониён ва тамаддуни ориёӣ

1009.zip

1009. Хиёниён ва Ҳайтолиён. Кидориён. Хиёниён. Ҳайтолиён. Масъалаи пайдоиши хиёниён ва ҳайтолиён. Ҷамъияти ҳайтолиён.

1009a.zip

1009a. Давлати Ҳайтолиён. Сиёсати берунаи Ҳайтолиён дар асрҳои IV-VI мелодӣ. Ба давлати Ҳайтолиён ҳамроҳ кардани Ҳиндустон ва Хутан. Сохтори давлати Ҳайтолиён. Шаклҳои заминдорӣ. Ҳунармандӣ ва савдо. Кулолӣ. Мисгарӣ ва оҳангарӣ. Заргарӣ. Бофандагӣ. Чармгарӣ. Гилембофӣ. Савдои дохилӣ ва хориҷӣ. Санъати меъморӣ. Ҳайкалсозӣ. Санъати тасвирӣ. Санъати мусиқӣ. Сарулибос. Ҷангафзорҳо. Мактаб ва маориф.

1009b.zip

1009b. Ҳайтолиён ва тамаддуни ориёӣ.

10091.zip

10091. Наҳзати Маздак

10091a.zip

10091a. Ҷунбиши Маздак ва моҳияти иҷтимоиву таърихии он дар растохези тамаддуни ориёӣ.

10092.zip

10092. Монӣ ва дини монавия.

20022.zip

20022. Дину оини тоҷикон дар замони Ҳайтолиён. Зардуштӣ-зурвонӣ. Дини буддоӣ.

1010.zip

1010. Хоқонии турк ва нуфузи ҳокимияти он дар Осиёи Миёна. Туркҳо ва Ҳайтолиён. Низои туркҳо ва Сосониён. Иқтисодиёт ва сиёсат. Муносибати хоқони турк ва ҳокимони маҳаллӣ. Синтези Осиёи Миёнаву турк. Наҳзати Абрӯй.

1010a.zip

1010a. Истилои Тоҷикзамини Шарқӣ аз тарафи туркон.

10101.zip

10101. Тахористон дар асри 6 – ибтидои асри 8. Маълумоти сарчашмаҳо дар бораи вазъияти Тахористон дар асри VI – ибтидои асри VIII. Таърихи сиёсӣ. Обёрӣ. Хоҷагии қишлоқ. Ҳунармандӣ ва тиҷорат. Бинокорӣ. Меъморӣ. Санъати тасвирӣ. Ҳайкалтарошӣ, кандакории чӯб ва дигар намудҳои санъат. Дин.

10101a.zip

10101a. Тахористон дар арафаи ҳуҷуми арабҳо. Ахбори умумӣ. Кишоварзӣ. Ҳунармандӣ ва тиҷорат. Меъморӣ. Санъати тасвирӣ. Кобул дар замони истилои араб. Вазъияти сиёсӣ. Меъморӣ ва санъати тасвирӣ.

10102.zip

10102. Суғд дар асрҳои 6-7. Тавсифоти умумӣ. Сюан-сзан ва Хой Чао дар бораи Суғд. Таърихи сиёсӣ. Обёрӣ. Хоҷагии қишлоқ. Ҳунармандӣ ва тиҷорат. Мустамликадории Суғдиён. Кашфи Қалъаи кӯҳи Муғ ва ҳафриёти Панҷакенти қадим. Самарқанд, Варахша ва дигар бошишгоҳҳои шаҳрӣ. Бинокорӣ. Санъати тасвирӣ. Ҳайкалтарошӣ. Санъати мусиқӣ ва рақсӣ. Хати суғдӣ ва адабиёти он. Ақоиди мазҳабӣ.

10102a.zip

10102a. Суғд дар арафаи истилои араб. Кишоварзӣ. Ҳунармандӣ. Савдои байналхалқӣ. Бинокорӣ, меъморӣ ва санъати тасвирӣ.

10103.zip

10103. Уструшан ва Фарғона дар асрҳои 6-7

10104.zip

10104. Хоразм дар арафаи истилои араб. Ривояти таърихӣ дар бораи шоҳони Хоразм. Забон ва русумҳо. Савдо.

20031.zip

20031. Забон ва адабиёти суғдӣ, хоразмӣ, бохтарӣ, хутанӣ-сакоӣ. Забон ва адабиёти суғдӣ. Забони хоразмӣ. Забон ва адабиёти бохтариён — тахориён. Забон ва адабиёти хутанӣ-сакоӣ.

1011.zip

1011. Арабистон дар арафаи ислом. Пайдоиши ислом. Шикасти давлати Сосонӣ. Аз тарафи арабҳо забт карда шудани Мовароуннаҳр (давраи аввал). Парокандагии сиёсии Мовароуннаҳр дар миёнаҳои асри VII. Ба сарҳади Осиёи Миёна расидани лашкари араб. Ҳамлаҳои нахустин ба Мовароуннаҳр. Муборизаи суғдиён, тахористониҳо ва дигар халқҳои Осиёи Миёна бар зидди истилогарон. Мудофиаи Самарқанд. Иттифоқи Суғд, Чоч, Фарғона ва Туркон. Аз тарафи арабҳо забт карда шудани Мовароуннаҳр (давраи дувум). Аҳволи халқҳои Осиёи Миёна. Муборизаи суғдиён, фарғониҳо ва туркон дар солҳои 720–722. Муборизаи Хатлонзамин бар зидди истилогарон. Оқибати ба хилофати араб ҳамроҳ карда шудани Осиёи Миёна. Роли халқҳои Осиёи Миёна дар муборизаи байни Умавиҳо ва Аббосиён. Гурӯҳҳои мухолиф дар хилофат. Наҳзати Абӯмуслим. Шӯриши Сумбоди Муғ ва наҳзати Муқаннаъ.

1011a.zip

1011a. Пайдо шудани дини ислом. Иқдоми Муҳаммад (с) пайғамбар. Яккахудоӣ. Ҳиҷрати Муҳаммад (с) пайғамбар. Моҳияти дини ислом. Таъсисёбии Хилофати Араб. Баъди вафоти Муҳаммад. Давраҳои Хилофати Араб. Лашкаркашиҳои халифаҳои аввалин. Мубориза бар зидди Алӣ. Таъсисёбии Хилофати Умавиён. Фоҷиаи Карбало. Хилофати Умавиён дар аҳди Марвониҳо. Шӯриши Абӯмуслим. Таъсиси Хилофати Аббосиён. Шӯриши Муқаннаъ. Идораи Хилофати Аббосиён. Барҳам хӯрдани Хилофати Аббосиён. Маданияти Хилофати Араб.

1011b.zip

1011b. Зуҳури ислом. Сарзамини Арабистон дар остонаи зуҳури ислом. Ақоид ва ахлоқи арабҳо пеш аз ислом. Пайғамбар дар Мадина. Ҷангҳо дар роҳи густариши дини ислом. Ҷанги Бадр. Ҷанги Уҳуд. Ҷанги Хандақ. Фатҳи Хайбар. Фатҳи Макка. Пазироии ислом ва асосҳои он. Шариат. Ҷангҳои истилогаронаи араб дар Тоҷикзамини Ғарбӣ. Ҷанги Занҷир. Ҷанги Пул. Ҷанги Қодисия ва тасарруфи Тайсафун. Ҷанги Ҷалуло. Ҷангҳои охирин дар Тоҷикзамини Ғарбӣ. Ҷанги Наҳованд. Кӯшишҳои охирини Сосониён. Натиҷаи забткориҳои арабҳо. Тоҷикзамини Ғарбӣ дар замони хилофати Умавиён. Мубориза ба муқобили Умавиён. Сарнагунии хилофати Умавиён. Ташкилёбии хилофати Аббосиён. Муносибатҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикзамин-Эронзамин дар асрҳои VIII-IX. Ҳуҷуми ғоратгаронаи арабҳо ба Бухоро ва Самарқанд. Муҳорибаҳои Пайканд ва Самарқанд. Забти вилоятҳои Ҳирот, Ғур ва Кобул. Сабабҳои ғалабаи арабҳо дар ин вилоятҳо. Лашкаркашии арабҳо ба Тахористон. Хурӯҷи Низак. Исёни Мӯсо. Ҷангҳои арабҳо дар шимолии Тахористон. Ҷангҳои Қутайба дар Шимоли Тахористон (водии Ҳисори имрӯза). Аҳволи тоҷикон баъди истилои араб. Иттифоқи зиддиарабии Суғд, Чоч ва Фарғона. Ҷангҳои озодихоҳонаи тоҷикон дар Хуросон (солҳои 717-722). Шӯришҳои Деҳистон, Ҷурҷон ва Табаристон. Шӯриши шоҳзодагони суғдӣ бо сарварии Ғурак. Шӯриш бо сарварии Карзанҷ. Деваштич — сарвари шӯриши зиддиарабӣ. Сабабҳои шикасти шӯришҳои солҳои 720-722. Бойгонии Деваштич ва аҳамияти таърихии он. Лашкаркашии якуми Асад ибни Абдулло ба Хатлон. Муҳорибаи Камарҷо. Шӯришҳои солҳои 30-юм дар Тоҷикзамини шарқӣ. Шикасти дуюмини Асад ибни Абдулло дар Хатлон. Сеюмин лашкаркашии Асад ибни Абдулло ба Хатлон. Муборизаи якҷояи тоҷику араб бар зидди Умавиён. Наҳзати Абӯмуслими Хуросонӣ. Ҳуҷуми лашкари Чин ба Тоҷикзамини Шарқӣ. Шӯриши Шарик дар Бухоро дар соли 751. Шӯриши Сафедҷомагон бо сарварии Муқаннаъ. Сабабҳои ғалабаи арабҳо дар Тоҷикзамин. Ҳаракати фарҳангии Шуубиҳо. Нуфузи аввалин дудмони тоҷик – Бармакиён. Шӯриши Рофеъ ибни Лайс ва нуфузи оли Сомон.

10110.zip

10110. Этногенези тоҷикон – эрониён

1012.zip

1012. Давлати Тоҳириён. Қувват гирифтани ашрофи феодалии маҳаллӣ. Тоҳириён (821–873).

1012a.zip

1012a. Давлати Тоҳириён. Сулолаи Тоҳириён. Таъсиси давлати Тоҳириён. Иқтидори давлати Тоҳириён.

1013.zip

1013. Давлати Саффориён. Саффориён (873–903).

1013a.zip

1013a. Давлати Саффориён. Сулолаи Саффориён. Таъсиси давлати Саффориён. Муносибатҳои байниҳамдигарии халифа ва Яъқуб. Давлати Саффориён дар аҳди Амр. Барҳам хӯрдани давлати Саффориён.

1014.zip

1014. Таъсиси давлати Сомониён. Сохти давлатӣ ва ташкили дастгоҳи идораи он. Низоъҳои байнихудии феодалӣ ва суст шудани давлати Сомониён. Истилои Қарохониён. Хоҷагӣ, маданияти моддӣ, муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ. Хоҷагии қишлоқ. Истеҳсоли маъдан ва кӯҳкорӣ. Истеҳсоли шиша ва сафололот. Дигар намудҳои касбу ҳунар. Бинокорӣ ва меъморӣ. Тиҷорат ва муомилоти пул. Бухоро – маркази давлати Сомониён. Созмони инъомоти феодалӣ ва заминдории шартӣ. Рентаи феодалӣ, ҳаёти деҳқонон ва наҳзатҳои халқӣ. Муборизаи бесамари Абӯиброҳими Мунтасир барои аз нав барқарор намудани ҳокимияти Сомониён.

2041.zip

2041. Илм ва адабиёти тоҷик дар асрҳои 9-10. Тараққиёти адабиёти бадеӣ. Илму фан.

1014a.zip

1014a. Таъсиси давлати Сомониён. Сулолаи Сомониён. Иқтибосҳо аз "Таърихи Табарӣ". Иқтибосҳо аз "Таърихи Бухоро". Иқтидори давлати Сомониён. Идораи Давлатӣ. Сохтори маъмурии давлати Сомониён. Иқтидори хоҷагӣ. Кишоварзӣ. Ҳунармандӣ. Сарватҳои зеризаминӣ. Тиҷорат. Шаҳрҳои давлати Сомониён. Барҳам хӯрдани давлати Сомониён. Маданияти давлати Сомониён. Забони тоҷикӣ. Мактабу маориф. Илм. Адабиёт.

1014b.zip

1014b. Ба сари ҳокимият омадани сулолаи Сомониён. Ташкилёбии давлати Сомониён. Васеъ шудани ҳудудҳои давлати Сомониён. Исмоили Сомонӣ. Ташкили дастгоҳи идора ва лашкар. Тараққиёти иқтисодии давлати Сомониён. Кишоварзӣ. Сарватҳои зеризаминӣ. Ҳунармандӣ ва санъат. Инкишофи тиҷорати дохилӣ ва берунӣ. Бозорҳо. Тиҷорат бо давлатҳои хориҷии дуру наздик. Тиҷорат бо Руси қадим. Шаклҳои заминдории феодалӣ. Шӯришҳои халқӣ дар замони Сомониён. Ҳаракати Қарматия. Сабабҳои таназзул ва барҳамхӯрии давлати Сомониён. Муборизаи охирини сулолаи Сомониён. Абӯиброҳими Мунтасир. Тараққиёти шаҳрҳои давлати Сомониён. Бухоро. Инкишофи санъати мусиқӣ. Фарҳанг ва маориф. Инкишофи илму фан. Бинокорӣ ва меъморӣ. Ҳунарҳои бадеӣ.

10141.zip

10141. Анҷоми ташаккули халқи тоҷик

10141a.zip

10141a. Анҷоми ташаккулёбии халқи тоҷик ва давлатдории ӯ. Таркиби этникӣ (нажодӣ)-и халқи тоҷик. Ташаккули забони адабии тоҷик. Ташаккули умумияти ҳудудии халқи тоҷик.

10142.zip

10142. Оид ба масъалаи пайдоиш ва инкишофи забони адабиёти классикии тоҷик.

1015.zip

1015. Халқи тоҷик дар давраи салтанати Ғазнавиён.

1015a.zip

1015a. Таъсиси давлати Ғазнавиён. Иқтидори давлати Ғазнавиён. Давлати Ғазнавиён дар аҳди Масъуди Ғазнавӣ. Барҳамхӯрии давлати Ғазнавиён.

1015b.zip

1015b. Ташкилёбии давлати Ғазнавиён. Ҷангҳои Маҳмуди Ғазнавӣ баҳри васеъ кардани давлати худ. Рӯ ба таназзул ниҳодан ва барҳам хӯрдани давлати Ғазнавиён.

10151.zip

10151. Салҷуқиҳо ва суқути давлати Ғазнавиён. Салҷуқиҳо ва Низомулмулк.

10151a.zip

10151a. Давлати Салҷуқиён. Қабилаҳои салҷуқӣ. Таъсисёбии давлати Салҷуқиён. Ду тақсим шудани давлати Салҷуқиён. Барҳамхӯрии давлати Салҷуқиён.

10151b.zip

10151b. Таъсис ёфтани давлати Салҷуқиён. Васеъшавии замини Салҷуқиён. Муборизаи Султон Санҷар. Низомулмулк. Фаъолияти сиёсӣ ва адабии ӯ. Зулми феодалӣ ва бад шудани аҳволи кишоварзон. Шӯриши Малик Санҷар.

10152.zip

10152. Наҳзати исмоилия.

10152а.zip

10152а. Ҳаракати исмоилия.

1016.zip

1016. Қарохониён. Қарохониён ва қарахитойиҳо.

1016a.zip

1016a. Таъсиси давлати Қарохониён. Сулолаи Қарохонӣ. Барҳам хӯрдани давлати Қарохониён.

1016b.zip

1016b. Ба вуҷуд омадани давлати Қарохониён. Забти Бухоро. Ҳукмронии Қарохониён дар Мовароуннаҳр. Қарохониён ва Қарахитойиҳо.

1017.zip

1017. Давлати Ғуриҳо.

1017a.zip

1017a. Давлати Ғуриён. Сулолаи Шинасбониён. Таъсиси давлати Ғуриён. Давлати Ғуриён дар охири асри XII — аввали асри XIII. Барҳам хӯрдани давлати Ғуриён.

1017b.zip

1017b. Давлати Ғуриён ва ҳудудҳои он. Ҷангҳои Ғуриён барои васеъ кардани ҳудудҳои давлати худ. Таназзули давлати Ғуриён ва сабабҳои он.

1018.zip

1018. Давлати Хоразмшоҳиён. Хоразм ва давлати Салҷуқӣ. Шӯриши Санҷар. Истилои давлати қарохонӣ аз тарафи Муҳаммади Хоразмшоҳ.

1018a.zip

1018a. Давлати Хоразмшоҳон. Сулолаи Хоразмшоҳон. Истиқлолияти Хоразм. Муҳаммади Хоразмшоҳ.

1018b.zip

1018b. Таъсисёбии давлати Хоразмшоҳиён. Муҳаммад Хоразмшоҳ.

10181.zip

10181. Хоҷагӣ ва муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар асрҳои 11-12. Иқтаъ ва заминдории шартӣ дар асрҳои ХI–ХII. Моликияти замин ва деҳқонон. Шаҳрҳои Осиёи Миёна дар асрҳои ХI–ХII. Касбу ҳунар дар асрҳои ХI–ХII. Муомилоти пул. Маданияти асри ХI-ибтидои асри ХIII. Бинокорӣ, меъморӣ ва ҳунари амалӣ.

20071.zip

20071. Илму адаби тоҷик дар асри 11– аввали асри 13. Паҳн шудани тасаввуф ва роҳ ёфтани он ба адабиёти форсу тоҷик.

10181a.zip

10181a. Вазъияти иқтисодию иҷтимоии халқи тоҷик дар асри XI – ибтидои асри XIII. Кишоварзӣ. Ҳунармандӣ. Тиҷорат. Меъморӣ ва санъат дар асри XI – ибтидои асри XIII.

10181b.zip

10181b.Мавқеи забони форсии тоҷикӣ ва инкишофи илм дар асри XI – ибтидои асри XIII.

1019.zip

1019. Истилои муғул. Хоҷагии Осиёи Миёна дар замони ҳукмронии муғулҳо. Ҳуҷуми урдуи Чингизхон ба Осиёи Миёна. Мудофиаи қаҳрамононаи Хуҷанд. Темурмалик. Футуҳоти минбаъдаи Чингизхон дар Осиёи Миёна. Ҳаёти хоҷагӣ пас аз истилои муғул. Шӯриши Маҳмуди Торобӣ. Сиёсати дохилии Мангуқоон ва ҳокими тоҷир – Масъудбек. Ислоҳоти пулии Масъудбек. Қисман барқарор шудани ҳаёти шаҳр ва тиҷорат. Осиёи Миёна дар нимаи аввали асри ХIV. Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии осиёи миёна дар замони муғулҳо. Категорияҳои моликияти замин. Суюрғол. Категорияҳои деҳқонон. Масъалаи сохти крепостнойӣ. Ғуломӣ. Аҳволи пешаварон. Маданияти халқҳои Осиёи Миёна дар замони муғулҳо. Меъморӣ. Касбҳои амалӣ. Санъат.

20131.zip

20131. Илму адаби тоҷик дар асри 13 – миёнаҳои асри 14

1019a.zip

1019a. Истилои муғул. Муттаҳидшавии қабилаҳои бодиянишини муғул таҳти роҳбарии Чингизхон. Вазъи Осиёи Марказӣ дар арафаи ҳуҷуми Чингизхон. Фоҷиаи Утрор. Ба Осиёи Марказӣ ҳуҷум кардани муғулҳо. Муборизаи қаҳрамононаи мардуми Хуҷанд. Темурмалик. Муборизаи Султон Ҷалолуддин бар зидди муғулҳо. Оқибати забткориҳои муғулҳо дар Осиёи Марказӣ. Шӯриши Маҳмуди Торобӣ. Империяи муғул баъди Чингизхон. Вазъи Мовароуннаҳр дар охири асри XIII — ибтидои асри XIV. Вазъияти хоҷагии Осиёи Марказӣ дар давраи ҳукмронии муғулҳо. Кишоварзӣ ва ҳунармандӣ. Илму фарҳанг дар асри XIII — нимаи аввали асри XIV. Меъморӣ ва санъат.

10191.zip

10191. Давлати Куртҳои Ҳирот. Таъсисёбии давлати Куртҳои Ҳирот. Таназзули давлати Куртҳои Ҳирот ва сабабҳои он.

10192.zip

10192. Давлати Сарбадорони Сабзавор. Омилҳо ва ҷараёни таъсисёбии давлати Сарбадорон. Давлати Сарбадорон дар замони Амир Ваҷеҳуддин ва Хоҷа Шамсиддин. Таназзули давлати Сарбадорон.

10193.zip

10193. Сарбадорони Самарқанд.

1020.zip

1020. Халқи тоҷик дар давлати Темур ва Темуриён. Таърихи сиёсӣ. Ҷунбишҳои халқӣ. Темур ва аввалин қадамҳои ӯ дар роҳи ба даст овардани ҳокимият. Ҷунбиши Сарбадорон. Ба сари ҳокимияти Мовароуннаҳр омадани Темур ва футуҳоти минбаъдаи ӯ. Муборизаи сулолавии Темуриён. Ҳукмронии Улуғбек. Қатли Улуғбек. Низоъҳои феодалӣ. Хоҷагӣ. Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ. Вазъи умумии хоҷагӣ ва истисмори деҳқонон. Категорияҳои моликияти феодалон ба замин. Суюрғол дар асри ХV. Тиҷорат. Шаҳр ва касбу ҳунар. Маданият. Бинокорӣ ва меъморӣ. Санъати наққошӣ ва миниётур.

20181.zip

20181. Илму адаб дар нимаи дувуми асрҳои 14-15.

1020a.zip

1020a. Давлати Темуриён. Шиддатёбии мубориза байни хонҳои муғул дар Мовароуннаҳру Хуросон. Ба саҳнаи муборизаҳо ворид гаштани Темур. Ҷанги гилӣ. Ҷунбиши Сарбадорон дар Самарқанд бо сарварии Мавлонозода. Сарбадорон ва амир Ҳусайну Темур. Ба сари ҳокимият омадани амир Темур. Ибтидои истилои амир Темур. Забткориҳои Темур. Империяи Темур ва ваҳшоният. Вазъи кишоварзӣ. Суюрғол. Намудҳои андозҳо. Вазъи тиҷорат. Ислоҳотҳои пулии Улуғбек ва Хусравшоҳ. Шаҳр ва шаҳрдорӣ. Вазъи касбу ҳунар. Оғози мубориза байни намояндагони хонадони темурӣ. Мовароуннаҳру Хуросон дар замони ҳукмронии Шоҳрух ва Улуғбек. Таназзул ва аз байн рафтани давлати Темуриҳо. Бинокорӣ ва санъати меъморӣ. Наққошӣ ва санъати рассомӣ дар асри XV. Инкишофи илм. Ҳавзаҳои илмӣ дар аҳди Темуриҳо. Вазъи адабиёт дар асри XV.

1021.zip

1021. Давлати Шайбониён. Ҳаёти халқи тоҷик дар давлати Шайбониён (асри ХVI). Таърихи сиёсӣ. Истилои давлати Темуриён. Сиёсати дохилии Шайбонихон. Муборизаи байни Шайбониён ва Бобур. Осиёи Миёна дар нимаи аввали асри ХVI. Низоъҳои феодалон. Абдуллохони II ва «ҷамъ кардани мулкҳои хоса». Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ. Моликият ва истифодаи замин. Касбу ҳунар, тиҷорати дохилӣ ва муомилоти пулӣ. Тиҷорати хориҷӣ. Муносибатҳои дипломатӣ. Масъалаи этногенези халқи ӯзбек. Маданияти моддӣ ва маънавӣ. Бинокорӣ ва меъморӣ.

20221.zip

20221. Адабиёти бадеӣ ва таърихнигории тоҷик дар асри 16.

1021a.zip

1021a. Ба вуҷуд омадани давлатдории Шайбониён. Бобур Мирзо. Ҳуҷуми шоҳи Эрон Исмоили Сафавӣ ба Осиёи Марказӣ. Ҷангу низоъҳои феодалӣ дар миёнаи асри XVI. Вазъи кишоварзӣ. Шаклҳои заминдорӣ дар асри XVI. Ҳунармандӣ ва савдо дар асри XVI. Бинокорӣ ва меъморӣ дар асри XVI. Санъати кандакорӣ ва оройиш, китобат, минётура ва мусиқӣ. Ҳаёти илмӣ ва адабӣ дар асри XVI.

1022.zip

1022. Давлати Ҷониён (Аштархониён). Низоъҳои байнихудии феодалон дар асри ХVII. Афзудани парокандагии феодалӣ. Сиёсати дохилии Убайдуллохон. Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ. Вазъи хоҷагӣ. Даромади замин. Андозҳои шаҳр. Ба дасти феодалон ҷамъ шудани моликияти замин. Ҷунбишҳои халқӣ. Касбу ҳунар, тиҷорат, муомилоти пулӣ. Маданияти моддӣ ва маънавӣ. Меъморӣ ва санъат.

1022a.zip

1022a. Давлати Ҷониён. Низоъҳои байнихудӣ. Ба сари ҳокимият омадани сулолаи Аштархониён (Ҷониён). Вазъи Бадахшон ва Ҳисор. Муборизаи хонҳои Бухоро ва Балх. Вазъи Хуҷанд ва Ӯротеппа дар асри XVII — нимаи аввали асри XVIII. Ба ихтиёри феодалон гузаштани қисми зиёди замин. Вазъи касбу ҳунар ва савдо. Ҷунбишҳои халқӣ дар асри XVII — нимаи аввали асри XVIII. Инкишофи меъморӣ ва санъат. Бунёди мадрасаҳо. Вазъи адабиёт дар асри XVII — нимаи аввали асри XVIII. Инкишофи илм дар асри XVII — нимаи аввали асри XVIII. Осиёи Марказӣ дар замони охирин намояндаи хонадони Аштархониён – Абдулфайзхон. Ҳуҷуми Нодиршоҳи Афшор ба Осиёи Марказӣ.

20291.zip

20291. Адабиёти бадеии тоҷик ва солномаҳои таърихии асри 17 –ибтидои асри 18.

1023.zip

1023. Давлати Манғитиён (Аморати Бухоро). Ҳуҷуми Нодиршоҳ ба Бухоро ва Хева. Оғози ҳукмронии Манғития. Мубориза дар роҳи мустаҳкам кардани аморати Бухоро. Аморати Бухоро дар нимаи аввали асри ХIХ.

1023a.zip

1023a. Давлати Манғитиён. Оғози ҳукмронии сулолаи Манғития. Мубориза барои ишғоли Ӯротеппа. Забти Ҳисор. Ҳукмронии Дониёл атолиқ. Мубориза барои мустаҳкам кардани аморат. Амирони Бухоро. Амир Насрулло ва ислоҳоти ҳарбии ӯ. Вазъи бекигариҳои Ҳисор ва Кӯлоб. Вазъи мулкҳои Ӯротеппа ва Хуҷанд. Сохти маъмурии Аморати Бухоро. Амир ва мақоми ӯ. Лашкар ва аслиҳа. Ҷойгиршавии аҳолӣ. Аҳолии шаҳр ва деҳот. Вазъи кишоварзӣ. Боғдорӣ ва чорводорӣ. Вазъи ҳунармандӣ дар нимаи аввали асри XIX. Сарватҳои зеризаминӣ. Конҳо ва истифодаи онҳо. Тиҷорат. Тиҷорати дохилӣ ва хориҷӣ. Бозорҳо. Шабакаҳои обёрӣ ва кандани каналҳо. Заминдории феодалӣ. Заминҳои амлокӣ ва вақф. Андозҳо ва маҷбуриятҳои меҳнатӣ. Шӯришҳои халқӣ. Сабабҳои ба амал омадани онҳо. Бинокорӣ ва меъморӣ дар нимаи аввали асри XIX. Инкишофи илм. Мактаб ва мадрасаҳо. Ҳаёти адабӣ. Эҷодиёти даҳанакии халқ.

1024.zip

1024. Хонии Хӯқанд. Давлати хонии Хӯқанд дар нимаи аввали асри ХIХ. Нобудшавии аҳолӣ ва харобии хоҷагӣ дар натиҷаи ҷангҳои байни давлатҳои феодалӣ.

1024a.zip

1024a. Хонии Хӯқанд. Пурзӯршавии хонигарии Хӯқанд. Хонигарии Хева. Хонҳои Хӯқанд. Ҷангҳои байни Аморати Бухоро ва хонигарии Хӯқанд. Ҷангҳои минбаъдаи байни Аморати Бухоро ва хонигарии Хӯқанд ва оқибатҳои он.

10241.zip

10241. Маданияти моддӣ ва маънавӣ дар Аморати Бухоро ва Хонии Хӯқанд. Бинокорӣ ва меъморӣ.

20321.zip

20321. Ҳаёти илмӣ ва адабӣ дар асрҳои 18-19.

1025.zip

1025. Оғози ба Русия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна. Инкишофи минбаъдаи робитаҳои тиҷоратию сиёсии Россия бо давлатҳои Осиёи Миёна. Ҳуҷуми қӯшунҳои подшоҳӣ ба Осиёи Миёна. Таъсиси генерал-губернатории Туркистон ва пешравии минбаъдаи қӯшунҳои подшоҳӣ. Муборизаи Англия ва Россия барои доираи нуфуз. Вусъати мулкҳои Россия дар Осиёи Миёна. Ҳуҷуми қӯшунҳои подшоҳӣ ба Туркманистон. «Масъалаи Помир» ва ҳалли он. Аҳамияти прогрессивию таърихии ба Русия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна.

1025a.zip

1025a. Лашкаркашии Русия ба Осиёи Марказӣ. Вазъи мулкҳои Осиёи Марказӣ. Сабабҳои ба Осиёи Марказӣ лашкаркашии Русия. Оғози забткориҳои Русия дар Осиёи Марказӣ. Рафти амалиёти ҷангӣ дар солҳои 1864-1866. Муҳорибаи Ҷиззах. Таъсисёбии генерал-губернатории Туркистон ва идораи он. Аз Русия шикаст хӯрдани Аморати Бухоро. Муҳорибаи Зирабулоқ. Шартномаи 23 июни соли 1868. Шӯриши Абдумаликтӯра. Эъзомияи Искандаркӯл. Шартномаи 28 сентябри соли 1873. Ҳуҷуми якуми амир Музаффар ба водии Ҳисор. Ҳуҷумҳои дуввуми амир Музаффар. Тобеи Аморати Бухоро шудани Бухорои Шарқӣ. Шӯриши солҳои 1873-1876 ва барҳам дода шудани хонии Хӯқанд. Ҳуҷуми лашкари Русия ба хонии Хева. Забти мулкҳои туркманнишин. Масъалаи Помир. Оқибатҳои Осиёи Марказиро забт кардани Русия.

1026.zip

1026. Сиёсати мустамликадории ҳукумати подшоҳӣ. Ду марҳалаи сиёсати иқтисодии ҳукумати мутлақа дар Осиёи Миёна. Роҳ ёфтани муносибатҳои капиталистӣ. Аҳволи косибон.

1026a.zip

1026a. Кишвари Туркистон – қисми таркибии империяи Русия. Ба кишвари Туркистон омадани муҳоҷирони рус. Муносибатҳои Русия бо Аморати Бухоро. Таркиби маъмурии Аморати Бухоро. Сохтмони роҳҳои оҳан. Вазъи кишоварзӣ. Пайдоиши саноат. Сиёсати молиявӣ. Бонкҳо. Ширкатҳо ва рафоқатҳои маҳаллӣ. Фаъолияти ташкилотҳои хурди қарздиҳӣ. Таркиби иҷтимоии халқҳои Осиёи Марказӣ. Оғози ташаккулёбии синфи коргар ва буржуазияи миллӣ. Ҷунбишҳои мардумӣ дар кишвари Туркистон ва Аморати Бухоро. Шӯриши Восеъ. Муборизаи зиддимустамликавӣ дар Туркистон.

10261.zip

10261. Вазъияти оммаи халқ дар кишвари Туркистон ва аморати Бухоро. Ҳаракатҳои халқӣ дар Осиёи Миёна ва дар онҳо иштирок кардани тоҷикон. Ошӯбҳои халқӣ дар бекии Балҷувон. Ошӯбҳо дар дигар маҳалҳои Осиёи Миёна.

10262.zip

10262. Халқи тоҷик дар арафа ва давраи револютсияи солҳои 1905-1907. Вазъияти кишвари Туркистон дар арафаи револютсия. Тараққиёти саноатии кишвари Туркистон. Сармояи бонкҳо. Аҳволи меҳнаткашон. Вазъияти аморати Бухоро дар арафаи револютсияи солҳои 1905-1907. Равнақи муомилоти тиҷорат. Аҳволи аҳли меҳнат. Шӯру ошӯбҳои халқӣ. Револютсияи солҳои 1905-1907 ва иштироки меҳнаткашони тоҷик дар он. Ривоҷи минбаъдаи ҳодисаҳои револютсионӣ.

10262a.zip

10262a. Инқилоби якуми рус ва таъсири он ба Осиёи Марказӣ.

1027.zip

1027. Халқи тоҷик дар давраи аз соли 1908 то соли 1917. Вазъияти кишвари Туркистон ва аморати Бухоро баъд аз револютсияи солҳои 1905–1907 ва то Ҷанги якуми ҷаҳонӣ. Авҷ гирифтани фаъолияти миллатчиёни буржуазӣ. Шӯриши соли 1916 ва аҳамияти он. Таъсири харобиовари ҷанги соли 1914 ба иқтисодиёти Россия. Саршавӣ ва ҷараёни шӯриш. Револютсияи буржуазӣ-демократии феврали 1917 ва аҳамияти он дар ҳаёти халқи тоҷик.

1027a.zip

1027a. Халқи тоҷик дар давраи аз соли 1908 то соли 1917. Фоҷиаи суннимазҳабон ва шиамазҳабон. Шӯриши соли 1916 дар шаҳри Хуҷанд. Ғалабаи Инқилоби феврали соли 1917. Фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ дар Туркистон. Инқилоби февралии Русия ва Аморати Бухоро. Ислоҳоти амир Олимхон.

20322.zip

20322. Маорифпарварӣ ва адабиёти тоҷик (нимаи дувуми асри 19 — ибтидои асри 20). Адабиёти тоҷик дар ибтидои асри ХХ. Фаъолияти адибони пешқадами тоҷик.

10271.zip

10271. Ташаккули афкори ҷамъиятию сиёсӣ ва мадании халқи тоҷик. Аҳмади Дониш – ислоҳотхоҳ ва маорифпарвар. Ҳаракати Ҷадидия. Мактабҳои усули нав. Рӯзномаи «Бухорои Шариф». Ҳаёти адабию мусиқӣ.

БАХШИ 2

1028.zip

1028. Инқилоби Октябр. Барпо гардидани Ҳокимияти Шӯравӣ дар уезди Хуҷанд. Барпо гардидани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Истаравшан ва болооби Зарафшон. Барпо гардидани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бадахшон.

1028a.zip

1028a. Инқилоби Октябр. Барҳам додани мақомоти идораи давлатии ҳукумати сарнагунгашта. Таъсиси мақомоти қудратии Ҳокимияти Шӯравӣ. Аввалин чорабиниҳои иқтисодии Ҳукумати Шӯравӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ. Ибтидои ислоҳоти обу замин.

10281.zip

10281. Мухторияти Қӯқанд. Ба миён омадани масъалаи мухторияти Туркистон. Сабабҳои фаъолшавии мухториятхоҳон. Анҷумани мухториятхоҳон дар Қӯқанд. Тезутунд шудани муносибатҳои Ҳокимияти Шӯравии кишвари Туркистон ва мухториятхоҳон. Маҳв карда шудани «мухторияти Қӯқанд».

10282.zip

10282. Таъсири Инқилоби Октябр ба Бухоро. Ташкилёбии ҳизбҳои сиёсии бухориён. Сарнагун гардидани амири Бухоро. Ташкилёбии Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро.

10283.zip

10283. Вазъи Бухорои Шарқӣ. Ба Бухорои Шарқӣ фирор кардани амир Олимхон. Шӯриши Усмон. Ташкилёбии отряди эъзомӣ-ҳарбии Ҳисор. Барпо гардидани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ.

10284.zip

10284. Ҷанги шаҳрвандӣ. Сабабҳои ба вуҷуд омадани ҳаракатҳои зиддишӯравӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ. Оғози ҳаракатҳои зиддишӯравӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ ва рафти он дар солҳои 1918-1920. Ҷанги шаҳрвандӣ дар Помир. Сегонаи ҳарбӣ-сиёсӣ. Барҳам дода шудани Бекигарии Мастчоҳ ва хотимаи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ.

10285.zip

10285. Сабабҳои ҳаракатҳои зиддишӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ. Иброҳимбек. Ба Бухорои Шарқӣ омадани Анвар ва фаъолгардии ҳаракати зиддишӯравӣ. Ташкили маъракаи мубориза бар зидди Анвар. Маъракаи дуюми зарбазанӣ ба босмачигарӣ ва ба охир расидани ҷанги шаҳрвандӣ. Шикаст хӯрдани Фузайл-Махсум. Сабабҳои асосии шикаст хӯрдани ҳаракати зиддишӯравӣ.

10286.zip

10286. Ҳокимияти Шӯравӣ. Сиёсати иқтисодии Ҳокимияти Шӯравӣ. «Коммунизми ҳарбӣ» ва сиёсати нави иқтисодӣ. Гузариш ба ҳаёти осойишта. Маориф ва фарҳанг.

10287.zip

10287. Зарурияти дар Осиёи Миёна гузаронидани тақсимоти миллӣ-ҳудудӣ. Пешниҳод оид ба масъалаи тақсимот. Ҳолати ифодаи манфиатҳои тоҷикон дар ҶМШС Туркистон ва ҶХШБ. Равиши гузаронидани тақсимот. Раванди ташаккулёбии мухторият. Таъсисёбии ҶМШС Тоҷикистон.

10288.zip

10288. ҶМШС Тоҷикистон. Авзои сиёсӣ. Сохтмони ҳизбӣ. Аз Комитетҳои инқилобӣ ба Шӯроҳо. Анҷумани якуми Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон ва қарорҳои он. Азнавбарқароркунӣ. Мубориза барои ҳалли масъалаи аграрӣ. Саноат ва ҳунармандӣ дар ҶМШС Тоҷикистон. Муборизаи синфӣ дар давраи мухторият. Ду маъракаи мубориза ба муқобили Иброҳимбек. Мубориза бар зидди Фузайл Махсум. Маориф ва мактаб. Муассисаҳои маданӣ-маърифатӣ.

1029.zip

1029. Раванди таъсисёбии ҶШС Тоҷикистон дар ҳайати ИҶШС. Анҷумани III фавқулоддаи Шӯроҳо ва қарорҳои он.

1030.zip

1030. Саноатикунонӣ. Мазмун ва фаҳмиши ҷамъиятии саноатикунонӣ. Сохтмони корхонаҳои саноатӣ. Сиёсати давлатии тайёр кардани синфи коргари касбӣ. Ташаккул ва инкишофи мусобиқаҳои меҳнатӣ дар саноат.

1031.zip

1031. Коллективонӣ. Сиёсати шӯравии коллективонии хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон ва хусусиятҳои он. Принсипҳои асосии коллективонии соҳаи кишоварзӣ. Сохтмони колхозӣ. Раванди ташаккулёбии музди меҳнати колхозчиён.

1032.zip

1032. Инқилоби маданӣ дар ҶШС Тоҷикистон. Мактаб ва маориф. Илм. Санъат. Матбуот. Адабиёт.

1033.zip

1033. Ҳаёти ҷамъиятию сиёсии Тоҷикистон. Сохтмони шӯравӣ. Сохтмони ҳизбӣ. Муборизаи синфӣ. Таъқибҳои сиёсӣ: таъқибкунандагон ва таъқибшавандагон. «Тройка».

1034.zip

1034. Анҷоми сохтмони ҷамъияти сотсиалистӣ. Конститутсияи сотсиализми ғолиби Тоҷикистон.

1035.zip

1035. Ҷанги Дуюми ҷаҳонӣ. Тоҷикистон дар арафаи Ҷанги Дуюми ҷаҳонӣ. Сабабҳои асосии сар задани Ҷанги Дуюми ҷаҳонӣ. Оғози Ҷанги Дуюми ҷаҳонӣ ва иштироки тоҷикистониён дар он. Тоҷикистон дар арафаи Ҷанги Бузурги Ватанӣ. Сабабҳои сар задани ҷанг. Иштироки тоҷикистониён дар ибтидои Ҷанги Бузурги Ватанӣ. Иштироки тоҷикистониён дар муҳорибаҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (сентябри соли 1941 – декабри соли 1943). Иштироки ҷанговарони тоҷикистонӣ дар муҳорибаҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (январи соли 1944 – 2 сентябри соли 1945). Иштироки тоҷикон дар ҳаракати чирикӣ (партизанӣ) ва ҷанг бо Ҷопони милитаристӣ. Меҳнати фидокоронаи мардуми тоҷик дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ. Ёрии тоҷикистониён ба фронт. Мактаб дар солҳои Ҷанги Дуюми ҷаҳон. Илм, адабиёт ва санъат дар хизмати ҷанг.

1036.zip

1036. Ба охир расидани ҷанг. Ба ҳаёти осойишта гузаштан. Тадбирҳо оид ба пешрафти хоҷагии халқ. Афзудани мақоми фарҳанг, маориф ва илм. Ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ.

1037.zip

1037. Вазъияти байналхалқӣ дар солҳои 50-80-уми асри ХХ. Саҳми ИҶШС оид ба мустаҳкам намудани сулҳ дар ҷаҳон. Маҳкум намудани шахспарастӣ.

1038.zip

1038. Ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ. Зарурияти қабули Конститутсияи нави мамлакат. Афзудани мавқеи шӯроҳо ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ. Тағйирот дар роҳбарии сиёсӣ ва идораи Тоҷикистон.

1039.zip

1039. Нақши панҷсолаҳо дар пешрафти ҳаёти иқтисодӣ. Инкишофи саноат. Комплекси ҳудудӣ-истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ. Синфи коргар: сатҳи маданӣ-техникӣ ва фаъолияти меҳнатии он. Сиёсати аграрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳаракати механизаторӣ дар деҳот. Чорводорӣ ва боғу токпарварӣ.

1040.zip

1040. Пешравиҳо дар соҳаи маориф. Илм ва адабиёт. Санъат ва идораҳои фарҳангӣ. Мақоми ташкилотҳои ҷамъиятию сиёсӣ дар кори тарбиявии шаҳрвандон. Тарбияи башардӯстонаи насли наврас. Тарбияи меҳнатии шаҳрвандон. Кори тарбиявӣ дар байни занон.

1041.zip

1041. Фарорасии карахтӣ. Ба амал омадани вазъи бӯҳронӣ дар мамлакат. Пеш гирифтани роҳи бозсозӣ. Оқибатҳои бозсозӣ.

1042.zip

1042. Заминаҳо ва сабабҳои пош хӯрдани ИҶШС. Бӯҳрони сиёсӣ дар мамлакат.

1043.zip

1043. Шароити таърихии ташкилёбии Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон. Иҷлосияи таърихии тақдирсоз. Рамзҳои давлатии Тоҷикистон.

1044.zip

1044. Заминаҳои ҷанги шаҳрвандӣ. Рафти амалиётҳои ҷангӣ. Ба итмом расидани ҷанг. Оғози гуфтушуниди байни тоҷикон. Комиссияи оштии миллӣ. Мустаҳкам кардани ягонагӣ ва ваҳдат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аҳдномаи ризоияти ҷомеа. Давраҳо ва сабақҳои таърихии сулҳи тоҷикон.

1045.zip

1045. Зарурияти гузаронидани ислоҳоти сиёсӣ. Қабули Конститутсияи ҶТ ва нақши он дар ислоҳоти сиёсӣ. Сохтори бисёрҳизбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аҳамияти ин сохтор.

1046.zip

1046. Заминаҳо ва моҳияти ислоҳоти иқтисодӣ ва хусусиятҳои он. Сиёсати иқтисодии хориҷии ҷумҳурӣ. Саноат. Ҳамкорӣ бо давлатҳои хориҷӣ. Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ. Кишоварзӣ.

1047.zip

1047. Вазъи иҷтимоиёт дар мамлакат. Инкишофи тандурустӣ.

1048.zip

1048. Фарҳанг – ҳастии миллат. Ислоҳот дар соҳаи маориф. Илм, адабиёт ва санъат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Саҳми идораҳои фарҳангӣ дар кори тарбиявӣ. Афзудани кори тарбиявӣ дар байни ҷавонон. Мақоми зан дар Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон. Қадршиносӣ дар Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон. Қаҳрамонони Тоҷикистон: С. Айнӣ, Б. Ғафуров ва Э. Раҳмон. Қаҳрамонони Тоҷикистон: М. Турсунзода, Н. Махсум ва Ш. Шоҳтемур.

1049.zip

1049. Афзудани мақом ва саҳми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳони имрӯза. Робитаҳо бо давлатҳои хориҷӣ. Эҳё ва инкишофи робитаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тоҷикони берунмарзӣ. Давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон — воқеияти таърихӣ ва сиёсӣ.

Маводи иловагӣ барои бахши 2:

2998.zip

2998. Барпо ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшон (солҳои1917-1924). Ғалабаи инқилоби Октябр дар Русия ва барно намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар уезди Хуҷанд ва болооби Зарафшон. «Мухторияти Қӯқанд» ва барҳам додани он. Барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бадахшон. Ҳаракати зиддишӯравӣ дар сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшон. Чорабиниҳои Ҳокимияти Шӯравӣ барои мустаҳкам намудани тартиботи нав дар сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшон.

2999.zip

2999. Барпо ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистони Марказӣ ва Ҷанубӣ (солҳои 1917-1924). Тезутунд гардидани зиддияти байни Давлати Шӯравӣ ва ҳукумати амирии Бухоро. Таҷовузи ҳарбии Колесов ва оқибатҳои он. Ҳизбҳои сиёсии бухориён. Сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ). Барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ. Ташкилёбии Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро ва вазъи ҷамъиятию сиёсии он. Ҳаракати зиддишӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ. Вазъи ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳурӣ.

3000.zip

3000. Ташкилёбии Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон. Сабабҳои гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна ва аввалин пешниҳодҳо оиди ин масъала. Ҳолати ифодаи манфиати тоҷикон дар замони мавҷудияти ҷумҳуриҳои Туркистон ва Бухоро. Гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна ва ташкилёбии Ҷумҳурии мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон.

3001.zip

3001. Тоҷикон дар замони мухторият ва ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил ёфтани он (солҳои 1924 -1929). Азнавсозиҳои маъмурию ҷамъиятӣ. Азнавсозиҳои хоҷагӣ. Дигаргунсозиҳо дар ҳаёти фарҳангӣ. Мубориза ба муқобили қувваҳои зиддишӯравӣ. Ташкилёбии Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон.

3002.zip

3002. Тоҷикон дар давраи дигаргунсозиҳои сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии солҳои 1929 -1941. Саноатикунонӣ дар шароити Тоҷикистон. Саросар коллективонидани кишоварзон дар шароити Тоҷикистон ва кӯшишҳо барои рушди он. Инқилоби фарҳангӣ дар шароити Тоҷикистон. Натиҷаи дигаргунсозиҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ дар шароити Тоҷикистон. Вазъи сиёсӣ ва оқибатҳои таъқиботи сталинӣ дар шароити Тоҷикистон.

3003.zip

3003. Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ (солҳои 1941 -1950). Оғози ҷанги дуюми ҷаҳон ва Ҷанги Бузурги Ватанӣ. Ба талаботи замони ҷанг мутобиқ кунондани иқтисодиёти ҷумҳурӣ. Қаҳрамонии фиристодагони Тоҷикистон дар фронтҳои ҷангӣ. Корнамойии меҳнаткашони шаҳру деҳоти Тоҷикистон дар солҳои ҷанг. Азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ дар шароити Тоҷикистон.

3004.zip

3004. Тоҷикистон дар марҳилаҳои инкишофи хоҷагии халқ, дар солҳои 1950-1991. Инкишофи энергетика ва саноат. Инкишофи кишоварзӣ. Инкишофи илму фарҳанг. Ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ. Бозсозии горбачёвӣ ва оқибатҳои он барои Тоҷикистон. Кӯшишҳои дар доираи Иттиҳоди Шӯравӣ эълон кардани истиқлолияти ҶШС Тоҷикистон.

3005.zip

3005. Вазъи иҷтимоию сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон аз эълони истиқлолияти давлатӣ то имрӯз (дар солҳои 1991-2010). Эълон гардидани Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳамияти таърихии он. Оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба итмом расидани ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ва ноил шудан ба ваҳдати миллӣ. Дастовардҳои минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

3006.zip

3006. Дигаргунсозиҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1991-2010). Вазъи саноат ва энергетика. Соҳибкорӣ. Вазъи комплекси агросаноатӣ. Ислоҳотҳои соҳаи аграрӣ. Нақлиёт ва сохтмони роҳҳо. Алоқа. Тиҷорати дохилӣ ва хориҷӣ. Маблағгузории хориҷӣ (инвеститсия) ва корхонаҳои муштарак. Андоз ва андозбандӣ. Низоми бонкии ҷумҳурӣ. Инкишофи низоми қарздиҳӣ. Вазъи иҷтимоӣ ва муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ.

3007.zip

3007. Илму фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият (солҳои 1991-2010). Вазъи илму фарҳанг. Маориф. Илм. Адабиёт. Фарҳанг. Варзиш ва тандурустӣ. Хулоса.


loading...

Навиштаҳои дигар

Маводҳои санҷишӣ барои синфҳои 9-11... Маводҳои санҷишӣ Таҳрири охирин 12.07.2018 Ба диққататон маводҳои санҷишие, ки дар солҳои гуногун Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии Вазорати ма...
Бойгонии дарсномаҳои тоҷикӣ... Таҳрири охирин 07.09.2018 Китобҳои дарсӣ Ба мақсади осон кардани дарёфти дарсномаҳо (китобҳои дарсӣ) барои муассисаҳои таълимоти миёнаи умумӣ, м...
Мавод барои эҷоди реферат ва иншоҳо-2... Рӯйхати маводи тайёр барои эҷоди реферат ва иншоҳо-2 Шумо метавонед маводи зеринро аз адабиёти тоҷик ройгон барои худ фаро кашед ва истифода баред....

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>