Рубоиёти Умари Хайёми Нишопурӣ-20


Хайём3
←   Ба пас   <20>   Ба пеш   →

Эй воқифи асрори замири ҳама кас,
Дар ҳолати аҷз дастгири ҳама кас.
Ё Раб, ту маро тавба диҳу узр пазир,
Эй тавбадиҳу узрпазири ҳама кас!

***


Эй гашта шабу рӯз ба дунё нигарон,
Андеша намекунӣ ту аз рӯзи гарон.
Охир нафасе бубину бозой ба худ,
К-айём чӣ гуна мекунад бо дигарон.


Эй, видящий вращенье небосвода,
Не помнящий, что смерть стоит у входа,
Очнись, взгляни хоть мельком, как с людьми
Жестокосердно поступают годы!
(Тарҷумаи Дм. Седых)

***


Эй гул, ту ба рӯйи дилрабо мемонӣ,
В-эй мул, ту ба лаъли ҷонфизо мемонӣ.
Эй бахти ситезакор, ҳар дам бо ман
Бегонатариву ошно мемонӣ.


О роза, с милою моей твой цвет красою схож,
Как цвет вина и лала цвет своей игрою схож…
Что мне судьба? Я для нее давно стал чужаком.
В том нет загадки — мой удел с любой судьбою схож.
(Тарҷумаи Б. Голубев)

***


Эй дил, ғами ин ҷаҳони фарсуда махӯр,
Беҳуда наӣ, ғамони беҳуда махӯр.
Чун буда гузашту нест нобуда падид,
Хуш бошу ғами будаву нобуда махӯр.

***


Эй дил, зи ғубори ҷисм агар пок шавӣ,
Ту рӯҳи муҷаррадӣ, бар афлок шавӣ.
Арш аст нишемани ту, шармат бодо,
К-оию муқими хиттаи хок шавӣ.


Чистый дух, заключенный в нечистый сосуд,
После смерти на небо тебя вознесут!
Там — ты дома, а здесь — ты в неволе у тела,
Ты стыдишься того, что находишься тут.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Эй дил, маталаб висоли маълуле чанд,
Машғул машав ба ишқе машғуле чанд.
Пиромуни остони дарвешон гард,
Бошад, ки шавӣ қабули мақбуле чанд.


О сердце, не ищи свидания с больным.
Покинут, брошен он, что ж заниматься им?
Дервишей посещай, и будет, может быть,
Сам Бога послушник наставником твоим.
(Тарҷумаи А. Старостин)

***


Эй дил, ту ба асрори муаммо нарасӣ,
Дар нуқтаи зиракони доно нарасӣ.
Ин ҷо ба маю ҷом биҳиште месоз,
К-он ҷо, ки биҳишт аст, расӣ ё нарасӣ.


Загадку бытия не разгадать,
Не посетит нас мудрых благодать.
Поищем рая в чаше! — В рай небесный
То ль достучимся, то ли нет — как знать!
(Тарҷумаи Ц. Бану, К. Арсенева)

***


Эй дил, ҳама асбоби ҷаҳон хоста гир,
Боғи тарабат ба сабза ороста гир.
В-он гоҳ ба он сабза шабе чун шабнам
Биншаставу бомдод бархоста гир.


Всем сердечным движениям волю давай,
Сад желаний возделывать не уставай,
Звездной ночью блаженствуй на шелковой травке:
На закате — ложись, на рассвете — вставай.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Эй дил, чу ба базми он санам биншастӣ,
Аз хеш буридиву ба худ пайвастӣ.
Аз ҷоми фано чу ҷуръае нӯшидӣ,
Аз буду набудагон ба куллӣ растӣ.

***


Эй дил, чу замона мекунад ғамнокат,
Ногаҳ биравад зи тан равони покат.
Бар сабза нишин ба коми дил рӯзе чанд,
З-он пеш, ки сабза бардамад аз хокат.

***


Эй дил, чу насиби ту ҳама хун шудан аст,
Аҳволи ту ҳар лаҳза дигаргун шудан аст.
В-эй ҷон, ту ба тан баҳри чӣ кор омадаӣ?!
Чун оқибати кори ту берун шудан аст.


О сердце, твой удел, — вовек, не зная сна,
Из чаши скорби пить, испить ее до дна.
Зачем, душа, в моем ты поселилась теле,
Раз из него уйти ты все равно должна?
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Эй дил, чу ҳақиқати ҷаҳон аст маҷоз,
Чандон чӣ хӯрӣ ғусса аз ин ранҷи дароз?
Танро ба қазо супору бо дард бисоз,
К-ин рафта қалам зи баҳри ту н-ояд боз.


Если истину сердцу постичь не дано,
Для чего же напрасно страдает оно?
Примирись и покорствуй бесстрастному року.
Ибо то, что предписано, — сбыться должно!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Эй дӯст, биё то ғами фардо нахӯрем,
В-ин якдама умрро ғанимат шумарем,
Фардо, ки аз ин дайри куҳан даргузарем,
Бо ҳафтҳазорсолагон сарбасарем.


Бросать не стоит в будущее взгляд,
Мгновенью счастья будь сегодня рад.
Ведь завтра, друг, и мы сочтемся смертью
С ушедшими семь тысяч лет назад.
(Тарҷумаи Дм. Седых)

***


Эй ёр, зи рӯзгор бош осуда,
В-андӯҳи замона кам хӯр аз беҳуда.
Чун кисвати умр бар танат чок шавад,
Чи кардаву чи гуфтаву чи олуда.


Друг, не тревожься, удел свой вверяя судьбе,
И не горюй о потерях в напрасной борьбе,
Ибо когда разорвется каба твоей жизни, —
Что не сбылось, что сбылось — безразлично тебе,
(Тарҷумаи Владимир Державин)

***


Эй карда ба лутфу қаҳри ту сунъи Худо,
Дар аҳди азал биҳишту дӯзах пайдо.
Базми ту биҳишт асту маро чизе нест,
Чун аст, ки дар биҳишт раҳ нест маро?


О творенье Божье! Благосклонно и любя,
Изначально рай и ад Бог создал для тебя.
Жизнь как рай: я ни глотка не пью, кроме вина,
Ничего, что пути в рай не вижу для себя.
(Тарҷумаи Б. Маршак)

***


Эй кош, ки ҷойи орамидан будӣ,
Ё ин раҳро ба сар расидан будӣ.
Кош, аз пайи сад ҳазор сол аз дили хок,
Чун сабза умеди бардамидан будӣ.


О, если б до привала добрести,
Поверить, что придет конец пути!
О, если б через многие столетья
Хотя б травой из праха прорасти!
(Тарҷумаи К. Арсенева)

***


Эй кӯзагаро, бикӯш, агар ҳушёрӣ,
То чанд кунӣ ба гили одам хорӣ?
Ангушти Фаридуну кафи Кайхусрав
Бар чарх ниҳодаӣ, чӣ мепиндорӣ?


Эй, гончар! И доколе ты будешь, злодей,
Издеваться над глиной, над прахом людей?
Ты, я вижу, ладонь самого Фаридуна
Положил в колесо. Ты — безумец, ей-ей!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Эй марди хирад, ҳадиси фардо ҳавас аст,
Дар даҳр задан лофи суханҳо ҳавас аст.
Имрӯз чунин ҳар кӣ хирадманд кас аст,
Донад, ки ҳама ҷаҳон ҳамин як нафас аст.

***


Эй муфтии шаҳр, аз ту пуркортарем,
Бо ин ҳама мастӣ аз ту ҳушёртарем.
Ту хуни касон хӯрию мо — хуни разон,
Инсоф бидеҳ, кадом хунхортарем?


О законник сухой, неподкупный судья!
Хуже пьянства запойного — трезвость твоя.
Я вино проливаю — ты кровь проливаешь.
Кто из нас кровожаднее — ты или я?
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Эй нек накардаву бадиҳо карда,
В-он гоҳ ба лутфи Ҳақ тавалло карда.
Бар афв макун такя, ки ҳаргиз набувад
Нокарда чу карда, карда чун нокарда.


Вы, злодейству которых не видно конца,
В Судный день не надейтесь на милость творца!
Бог, простивший не сделавших доброго дела,
Не простит сотворившего зло подлеца.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Эй оби ҳаёт музмар андар лаби ту,
Магзор, ки бӯсад лаби соғар лаби ту.
Гар хуни суроҳӣ нахӯрам, мард наям,
Ӯ худ кӣ бувад, ки лаб ниҳад бар лаби ту?


Родник живительный сокрыт в бутоне губ твоих,
Чужая чаша пусть вовек не тронет губ твоих…
Кувшин, что след от них хранит, я осушу до дна.
Вино все может заменить… Все, кроме губ твоих!
(Тарҷумаи Б. Голубев)

***


Эй омада аз олами рӯҳонӣ тафт,
Ҳайрон шуда дар чаҳору панҷу шашу ҳафт.
Май хӯр, чу надонӣ аз куҷо омадаӣ
Хуш бош, надонӣ ба куҷо хоҳӣ рафт.


Управляется мир Четырьмя и Семью.
Раб магических чисел — смиряюсь и пью.
Все равно семь планет и четыре стихии
В грош не ставят свободную волю мою!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Эй он, ки натиҷаи чаҳору ҳафтӣ,
Дар ҳафту чаҳор доим андар тафтӣ.
Май хӯр, ки ҳазор бор бешат гуфтам,
Бозомаданат нест, чу рафтӣ, рафтӣ.


О живущий в плену четырех стихий и семи планет!
Ты — игралище их, ты влачишь ярмо вереницы лет.
Пей вино! Ведь я тысячу раз тебе повторял:
Коль уйдешь, то уйдешь навсегда — и возврата нет!
(Тарҷумаи Владимир Державин)

***


Эй он, ки туӣ хулосаи кавну макон,
Бигзор даме вавасаи суду зиён.
Як ҷоми май аз соқии боқӣ биситон,
То бозраҳӣ аз ғами ин ҳар ду ҷаҳон.


Ты, о смысл мирозданья на этой земле,
Ты не тщись рассуждать о добре и о зле.
Виночерпий веков подает тебе чару —
Пей, покончи с борением дум на челе.
(Тарҷумаи А. Щербаков)

***


Эй он, ки хулосаи чаҳор арконӣ,
Бишнав сухане зи олами рӯҳонӣ.
Девиву дадиву малаку инсонӣ
Бо туст, ҳар он чи менамойӣ, онӣ.


О чадо четырех стихий, внемли ты вести
Из мира тайного, не знающего лести!
Ты зверь и человек, злой дух и ангел ты;
Все, чем ты кажешься, в тебе таится вместе.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Эй орази ту ниҳода бар насрин тарҳ,
Рӯйи ту фиканда бар бутони Чин тарҳ.
Дӣ ғамзаи ту дода шаҳи Бобулро
Аспу руху филу байдақу фарзин тарҳ.


Красой затмила ты Китая дочерей,
Жасмина нежного твое лицо нежней.
Вчера взглянула ты на шаха Вавилона
И все взяла: ферзя, ладьи, слонов, коней.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Эй пири хирадманд, пагаҳтар бархез,
В-он кӯдаки хокбезро бингар тез,
Пандаш деҳу гӯ, ки нарм-нармак мебез,
Мағзи сари Кайқубоду чашми Парвез.

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.