Рубоиёти Умари Хайёми Нишопурӣ-17


Хайём3
←   Ба пас   <17>   Ба пеш   →

Умрат то кай ба худпарастӣ гузарад,
Ё дар пайи нестию ҳастӣ гузарад.
Май нӯш, ки умре, ки аҷал дар пайи ӯст,
Он беҳ, ки ба хоб ё ба мастӣ гузарад.


Ты перестань себя держать в такой чести,
О бренности того, что дышит, не грусти!
Пей! Жизнь, которая идет навстречу смерти,
Не лучше ли во сне иль в пьянстве провести?
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Умрат чи дусад бувад, чи сесад, чи ҳазор,
З-ин кӯҳнасаро бурун барандат ночор.
Гар подшаҳию гар гадои бозор,
Ин ҳар ду ба як нарх бувад охири кор.


Хоть сотню проживи, хоть десять сотен лет,
Придется все-таки покинуть этот свет,
Будь падишахом ты иль нищим на базаре, —
Цена тебе одна: для смерти санов нет.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Умре ба гулу бода бирафтем ба гашт,
Як кори ман аз даври ҷаҳон рост нагашт.
Аз май чу нашуд ҳеҷ муроде ҳосил,
Аз ҳар чӣ гузаштем, гузаштем, гузашт.


С вином и розами я шествовал доселе,
Не привели они меня к желанной цели.
Однако в сторону я не сверну: друзей
Бросать на полпути пристойно ль, в самом деле?
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Умрест, ки маддоҳии май вирди ман аст,
В-асбоби май аст, ҳар чӣ дар гирди ман аст.
Зоҳид, агар устоди ту ақл аст ин ҷо,
Хуш бош, ки устоди ту шогирди ман аст.


Жизнь моя — не запойное чтение книг,
Я с хвалебной молитвою к чарке приник,
Если трезвый рассудок — твой строгий учитель,
Ты рассудка не слушай: он — мой ученик!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Ӯро хоҳӣ, аз зану фарзанд бибур,
Мардона даро, зи хешу пайванд бибур.
Ҳар чиз, ки ҳаст, банди роҳ аст туро,
Бо банд чӣ гуна раҳ равӣ? Банд бибур.


К Нему идти ты хочешь? Оставь жену, детей,
И все, что мило сердцу, и близких и друзей,
Все устрани, что может связать тебя в пути:
Чтоб двигаться свободно, все путы рви скорей.
(Тарҷумаи Л. В. Некора)

***


Фардо алами нифоқ тай хоҳам кард,
Бо мӯйи сапед қасди май хоҳам кард.
Паймонаи умри ман ба ҳафтод расид,
Ин дам накунам нишот, кай хоҳам кард.

***


Фасли гулу тарфи ҷӯйбору лаби кишт
Бо як ду-се аҳлу лӯъбате ҳурсиришт,
Пеш ор қадаҳ, ки боданӯшони сабӯҳ
Осуда зи масҷиданду фориғ зи биҳишт.

***


Хайём, агар зи бода мастӣ, хуш бош!
Бо лоларухе агар нишастӣ, хуш бош!
Чун охири кор нестӣ хоҳад буд,
Ангор, ки нестӣ, чу ҳастӣ, хуш бош!


Хайям! О чем горюешь? Весел будь!
С подругой ты пируешь — весел будь!
Всех ждет небытие. Ты мог исчезнуть,
Еще ты существуешь — весел будь!
(Тарҷумаи Ц. Бану, К. Арсенева)

***


Хайём, агарчи хиргаҳи чархи кабуд,
Зад хаймаву дарбаст дари гуфтушунуд,
Чун шакли ҳубоби бода дар ҷоми вуҷуд,
Соқии азал ҳазор Хайём намуд.


Кто в чаше Жизни капелькой блеснет, —
Ты или я? Блеснет и пропадет…
А виночерпий Жизни — миллионы
Лучистых брызг и пролил и прольет…
(Тарҷумаи Иван Тхоржевский)

***


Хайём, зи баҳри гунаҳ ин мотам чист?
В-аз хӯрдани ғам фоида бешу кам чист?
Онро, ки гунаҳ накард, ғуфрон набувад,
Ғуфрон зи барои гунаҳ омад, ғам чист?


Хайям! Из-за греха что тосковать?
Что проку нам об этом толковать?
Коль не грешить, зачем тогда прощенье?
Прощенье — для греха. Что горевать?
(Тарҷумаи В. Микрюков)

***


Хишти сари хум зи мулкати Ҷам хуштар,
Бӯйи қадаҳ аз ғизои Марям хуштар.
Оҳи саҳарӣ зи синаи хамморе,
Аз нола Бӯсаиду Адҳам хуштар.


За кувшин я все царства земные отдам,
Эта чаша с вином слаще пищи Марьям.
Крики пьяных милее святых песнопений,
Что в мечетях смертельно наскучили нам.
(Тарҷумаи Николай Стрижков)

***


Хоке, ки ба зери пойи ҳар нодонест,
Каффи санамеву чеҳраи ҷононест.
Ҳар хишт, ки бар кунгураи айвонест,
Ангушти вазир ё сари султонест.

***


Хоҳӣ биниҳад пеши ту гардун гардан,
Кори ту бувад ҳамеша ҷон парвардан.
Ҳамчун манат эътиқод бояд кардан,
Май хӯрдану андӯҳи ҷаҳон нохӯрдан.


Если хочешь покоиться в неге блаженной
И у ног своих мир этот видеть надменный,
Перейди в мою веру. Учись у меня, —
Пей вино, но не пей эту горечь Вселенной!
(Тарҷумаи Владимир Державин)

***


Хоҳӣ, ки писандидаи айём шавӣ,
Мақбули қабули хосаву ом шавӣ,
Андар пайи мӯъмину ҷуҳуду порсо
Бадгӯй мабош, то накуном шавӣ.


Я научу тебя, как всем прийтись по нраву:
Улыбки расточай налево и направо,
Евреев, мусульман и христиан хвали —
И добрую себе приобретешь ты славу.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Хуррам дили он касе, ки маъруф нашуд,
Дар фӯтаву дар атласу дар суф нашуд.
Симурғваш аз сари ду олам бархост,
Дар кунҷи харобаи ҷаҳон буф нашуд.


Счастлив тот, кто в шелку и парче не блистал,
Книгу славы мирской никогда не листал,
Кто, как птица Симург, отрешился от мира,
Но совою, подобно Хайяму, не стал.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Хуршед ба гил нуҳуфт менатвонам,
В-асрори замона гуфт менатвонам.
Аз баҳри тафаккурам баровард хирад,
Дурре, ки зи бим суфт менатвонам.

***


Хуршед каманди субҳ бар бом афканд,
Кайхусрави рӯз бода дар ҷом афканд.
Май хӯр, ки мунодии саҳаргаҳхезон
Овоза зи сеҳри нав дар айём афканд.


Метнул рассвет на кровли сноп огня
И кинул в кубок шар владыки дня.
Пригубь вино! Звучит в лучах рассвета
Призыв любви, Вселенную пьяня.
(Тарҷумаи Д. Седых)

***


Хуршеди сипеҳри лоязолӣ ишқ аст,
Мурғи чамани хуҷастафолӣ ишқ аст.
Ишқ он набувад, ки ҳамчу булбул нолӣ,
Ҳар гаҳ ки бимириву нанолӣ, ишқ аст.


Словно солнце, горит, не сгорая, любовь.
Словно птица небесного рая — любовь.
Но еще не любовь — соловьиные стоны.
Не стонать, от любви умирая, — любовь!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Хуш бош, ки ғусса бекарон хоҳад буд,
Бар чарх қирони ахтарон хоҳад буд.
Хиште, ки зи қолаби ту хоҳанд задан,
Айвони саройи дигарон хоҳад буд.


Пей! Будет много мук, пока твой век не прожит.
Стечение планет не раз людей встревожит;
Когда умрем, наш прах пойдет на кирпичи
И кто-нибудь себе из них хоромы сложит.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Хуш бош, ки пухтаанд савдои ту дӣ,
Эмин шуда аз ҳама таманнои ту дӣ.
Ту шод бизӣ, ки бе тақозои ту дӣ
Доданд қарори кори фардои ту дӣ.


Веселись! Ибо нас не спросили вчера.
Эту кашу без нас заварили вчера.
Мы не сами грешили и пили вчера —
Все за нас в небесах предрешили вчера.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Ҳам донаи уммед ба хирман монад,
Ҳам боғу сарой бе туву ман монад.
Симу зари хеш аз дираме то беҳҷӯй,
Бо дӯст бихӯр, в-ар на ба душман монад.

***


Ҳангоми гул аст, ихтиёре бикунам,
В-он гаҳ ба хилофи шаръ коре бикунам.
Бо сабзхатони лоларух рӯзе чанд
Бар сабза зи ҷуръа лолазоре бикунам.


В дни цветения роз свою волю с цепей я спущу
И нарушу святой шариат, и святош возмущу.
В сонме юных красавиц весны зеленеющий луг
Я в тюльпановый ярко-багряный цветник превращу.
(Тарҷумаи Владимир Державин)

***


Ҳангоми сабӯҳ асту хурӯш, эй соқӣ,
Мову маю кӯйи майфурӯш, эй соқӣ.
Чӣ ҷойи салоҳ аст, хамӯш, эй соқӣ,
Бигзар зи ҳадиси зӯҳду нӯш, эй соқӣ.

***


Ҳангоми сабӯҳ, эй санами фаррухпай,
Барсоз таронаеву пеш овар май.
К-афтанд ба хок сад ҳазорон Ҷаму Кай
Ин омадани тирмаҳу рафтани дай.


Ранним утром, о нежная, чарку налей,
Чанг настрой и на чанге играй веселей,
Ибо в прах превратило и Джама и Кея
Это вечное круговращение дней.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Ҳар дил, ки дар ӯ нури муҳаббат бисиришт,
Гар сокини масҷид асту гар з-аҳли куништ,
Дар дафтари ишқ ҳар киро ном навишт,
Озод зи дӯзах асту фориғ зи биҳишт.


Каждый, в ком пламенеет любовь без конца и без края,
В храме он иль в мечети, — но если, огнем изгорая,
Записал свое имя навеки он в Книге Любви,
Тот навеки свободен от ада, свободен от рая.
(Тарҷумаи Владимир Державин)

***


Ҳар зарра, ки дар хоки замине будаст,
Пеш аз ману ту тоҷу нигине будаст.
Гард аз рухи остин ба озарм нишон,
К-он ҳам рухи хуби нозанине будаст.

***


Ҳар рӯз бар онам, ки кунам шаб тавба,
Аз ҷому пиёлаи лаболаб тавба.
Акнун, ки расид вақти гул, тавба куҷо?
Дар мавсими гул зи тавба, ё Раб, тавба!


Ах, сколько, сколько раз, вставая ото сна,
Я обещал, что впредь не буду пить вина,
Но нынче, господи, я не даю зарока:
Могу ли я не пить, когда пришла весна?
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Ҳар рӯз яке зи дар дарояд, ки манам,
Бо неъмату бо симу зар ояд, ки манам.
Чун кораки ӯ низом гирад чанде,
Ногаҳ аҷал аз камин барояд, ки манам.

***


Ҳар сабза, ки бар канори ҷӯе рустаст,
Гӯйӣ, зи лаби фариштахӯе рустаст.
По бар сари сабза то ба хорӣ наниҳӣ,
К-он сабза зи хоки лоларӯе рустаст.


Травинки, те, что у ручья, не мни.
Из уст красавиц выросли они.
Ступай тихонько, их касайся нежно,
Тюльпаноликим ведь они сродни.
(Тарҷумаи Т. Спендиарова)

***


Ҳар субҳ, ки рӯйи лола шабнам гирад,
Болои бунафша дар чаман хам гирад.
Инсоф маро зи ғунча хуш меояд,
Гар домани хештан фароҳам гирад.


Когда под утренней росой дрожит тюльпан,
И низко, до земли, фиалка клонит стан,
Любуюсь розой я: как тихо подбирает
Бутон свою полу, дремотой сладкой пьян!
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Ҳар ҷо ки гулеву лолазоре будаст,
Аз сурхии хуни шаҳриёре будаст.
Ҳар барги бунафша, к-аз замин мерӯяд,
Холест, ки бар рухи нигоре будаст.


Пламенея, тюльпаны растут из земли
На крови государей, что здесь полегли.
Прорастают фиалки из родинок смуглых,
Что на лицах красавиц когда-то цвели.
(Тарҷумаи Гл. Семенов)

***


Ҳар ҷуръа, ки соқияш ба ҷом афшонад,
Дар дидаи гарм оташи ғам биншонад.
Субҳоналлоҳ, зи бода мепиндорӣ
Обе, ки зи сад дарди дилат бирҳонад.


О мальчик! Каждой каплей вина, пролитой в прах,
Огонь тоски залил ты в сокрытых там очах.
Хвала Аллаху! Можем и сами мы с тобой
Изгнать напитком дивным из сердца скорбь и страх.
(Тарҷумаи Л. В. Некора)

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.