Рубоиёти Умари Хайёми Нишопурӣ-11


Хайём3
←   Ба пас   <11>   Ба пеш   →

Кам кун тамаъ аз ҷаҳону мезӣ хурсанд,
В-аз неку бади замона бигсил пайванд.
Май дар кафу зулфи дилбаре гир, ки зуд,
Ҳам бигзараду намонад ин рӯзе чанд.


Пусть не жадность, а радость владеет тобой,
Постарайся поладить с коварной судьбой.
Будь всегда неразлучен с любимой и с чашей,
Дни проходят неслышной, поспешной стопой.
(Тарҷумаи Николай Стрижков)

***


Кардем дигар шеваи риндӣ оғоз,
Такбир ҳамезанем бар панҷ намоз.
Ҳар ҷо, ки суроҳӣ аст, моро бинӣ,
Гардан чу суроҳӣ сӯйи он карда дароз.


Придя в кабак обратно, мы все — еще пьяней;
С молитвой пятикратной простились мы: бог с ней!
И к фляжке длинношеей, где булькает вино,
Вытягиваем шеи все мы — еще длинней.
(Тарҷумаи Л. В. Некора)

***


Кас мушкили асрори аҷалро накушод,
Кас як қадам аз ниҳод берун наниҳод.
Ман менигарам зи мубтадӣ то устод,
Аҷз аст ба дасти ҳар кӣ аз модар зод.


Нет, никто не раскрывал тайн извечных бытия,
Шагу в сторону ступить не дает нам колея.
Кто от матери рожден, только скорбью полон он,
От начала до конца — только это вижу я.
(Тарҷумаи А. Старостин)

***


Кас хулду ҷаҳимро надидаст, эй дил,
Он кист, к-аз он ҷаҳон расидаст, эй дил!
Умеду ҳароси мо ба чизест, к-аз он
Ҷуз ному нишоне на падид аст, эй дил!

***


Касро паси пардаи қазо роҳ нашуд,
В-аз сирри қадар ҳеҷ кас огоҳ нашуд.
Ҳафтоду ду сол фикр кардам шабу рӯз,
Маълумам шуд, ки ҳеҷ маълум нашуд. ???


Завесу над судьбой никто не смог поднять,
Каков наш рок собой, никто не смог понять.
О том наш род слепой настроил тьму догадок,
А тьма — она есть тьма. Тьмой мрака не пронять.
(Тарҷумаи А. Щербаков)

***


Ку маҳрами роз, то бигӯям як дам,
К-аз гоҳи нахуст худ чӣ будаст одам.
Меҳнатзадае, сириштае аз гили ғам,
Якчанд ҷаҳон бигашту бардошт қадам.

***


Қавме зи газоф дар ғурур афтоданд,
В-андар талаби ҳуру қусур афтоданд.
Маълум шавад, чу пардаҳо бардоранд,
К-аз кӯйи ту дуру дуру дур афтоданд.


Часть людей обольщается жизнью земной,
Часть — в мечтах обращается к жизни иной.
Смерть — стена. И при жизни никто не узнает
Высшей истины, скрытой за этой стеной.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Қавме мутафаккиранд дар мазҳабу дин,
Ҷамъе мутаҳаййиранд дар шакку яқин.
Ногоҳ мунодие барояд зи камин,
К-эй бехабарон, роҳ на он асту на ин.


Те, что веруют слепо, — пути не найдут,
Тех, кто мыслит, — сомнения вечно гнетут.
Опасаюсь, что голос раздастся однажды:
«О невежды! Дорога не там и не тут!»
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Қонеъ ба як устухон чу каргас будан,
Беҳ з-он ки туфайли хони нокас будан.
Бо нони ҷавини хеш, ҳаққо, ки беҳ аст,
К-олуда ба полудаи ҳар хас будан!

***


Қуръон, ки беҳин калом хонанд онро,
Гаҳ-гоҳ, на бардавом хонанд онро.
Бар гирди пиёла ояте ҳаст муқим,
К-андар ҳама ҷо мудом хонанд онро.


Благоговейно чтят везде стихи Корана,
Но как читают их? Не часто и не рьяно,
Тебя ж, сверкающий вдоль края кубка стих,
Читают вечером, и днем, и утром рано.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Лаб бар лаби кӯза бурдам аз ғояти оз,
То з-ӯ талабам воситаи умри дароз.
Лаб бар лаби ман ниҳоду мегуфт ба роз:
«Май хӯр, ки бад-ин ҷаҳон намеойӣ боз».


Я устами прижался к устам кувшина.
Долгой жизни испрашивал я у вина.
«Пей, — кувшин прошептал, — и не спрашивай много,
Ибо участь твоя без меня решена».
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Май бар кафи ман неҳу баровар ғулғул,
Бо нолаи андалебу савти булбул.
Бе нағма агар раво будӣ май хӯрдан,
Май аз сари шиша менакардӣ қул-қул.


В бокалы влей вина и песню затяни нам,
Свой голос примешав к стенаньям соловьиным!
Без песни пить нельзя, — ведь иначе вино
Нам разливалось бы без бульканья кувшином.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Май гарчи ҳаром аст, вале то кӣ хӯрад,
В-он гоҳ чӣ миқдору дигар бо кӣ хӯрад.
Ҳар гоҳ, ки ин се шарт шуд рост, бигӯ:
Гар май нахӯрад мардуми доно, кӣ хӯрад?


Вино запрещено, но есть четыре «но»:
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.
При соблюдении сих четырех условий
Всем здравомыслящим вино разрешено.
(Тарҷумаи Лев Пеньковский)

***


Май, гарчи ҳаром аст, мудомаш менӯш,
Бо нағмаву чанг субҳу шомаш менӯш.
Ҷоме зи майи лаъл гарат даст диҳад,
Як қатра раҳо куну тамомаш менӯш.


Хмельная чаша нам хотя запрещена,
Не обходись и дня без песни и вина;
На землю выливай из полной чаши каплю,
А после этого всю осушай до дна.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Май дар кафи ман неҳ, ки дилам дар хоб аст
В-ин умри гурезпой чун симоб аст.
Бархез, ки бедории давлат хоб аст,
Дарёб, ки оташи ҷавонӣ об аст.


Налей вина, саки! Тоска стесняет грудь:
Не удержать нам жизнь, текучую, как ртуть.
Не медли! Краток сон дарованного счастья.
Не медли! Юности, увы, недолог путь.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Май лаъли музоб асту суроҳӣ кон аст,
Ҷисм аст пиёлаву шаробаш ҷон аст.
Он ҷоми булӯрин, ки зи май хандон аст,
Ашкест, ки хуни дил дар ӯ пинҳон аст.


Алый лал наливай в пиалу из ковша,
Пиала — это тело, а влага — душа.
Улыбается весело полная чаша,
Слезы сердца осушишь, ее осуша!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Май нӯш, ки умри ҷовидонӣ ин аст,
Худ ҳосилат аз даври ҷавонӣ ин аст.
Ҳангоми гулу бодаву ёрон сармаст,
Хуш бош даме, ки зиндагонӣ ин аст.


Пей вино, ибо жизнь продлевает оно,
В душу вечности свет проливает оно.
В эту пору цветов, винограда и пьяниц
Быть веселыми повелевает оно!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Май хӯр, ки ба зери гил басе хоҳӣ хуфт,
Бе мӯнису бе ҳарифу бе ҳамдаму ҷуфт.
Зинҳор, ба кас магӯ ту ин рози ниҳуфт,
Ҳар лолаи пажмурда нахоҳад бишкуфт.


Пей, ибо скоро в прах ты будешь обращен
Без друга, без жены твой долгий будет сон.
Два слова на ухо сейчас тебе шепну я:
«Когда тюльпан увял, расцвесть не может он».
(Тарҷумаи Олег Румер)

***


Май хӯр, ки зи дил касрату қиллат бибарад,
В-андешаи ҳафтоду ду миллат бибарад.
Парҳез макун зи кимиёе, ки аз ӯ,
Як ман бихӯрӣ, ҳазор иллат бибарад.


Все недуги сердечные лечит вино.
Муки разума вечные лечит вино.
Эликсира забвения и утешенья
Не страшитесь, увечные, — лечит вино!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Май хӯр, ки туро бехабар аз хеш кунад,
Хун дар дили душмани бадандеш кунад.
Ҳушёр будан чӣ суд дорад, ҷуз он-к,
З-андешаи поён дили ту реш кунад.

***


Май хӯрдани ман на аз барои тараб аст,
Н-аз баҳри фасоду тарки дину адаб аст.
Хоҳам, ки зи бехудӣ барорам нафасе,
Май хӯрдану маст буданам з-ин сабаб аст.


Пью не ради запретной любви к питию,
И не ради веселья душевного пью,
Пью вино потому, что хочу позабыться,
Мир забыть и несчастную долю свою.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Май хӯрдану гирди некувон гардидан
Беҳ з-он ки ба зарқ зоҳидӣ варзидан.
Гар ошиқу маст дӯзахӣ хоҳад буд,
Пас, рӯйи биҳишт кас нахоҳад дидан.


Лучше пить и веселых красавиц ласкать,
Чем в постах и молитвах спасенья искать.
Если место в аду для влюбленных и пьяниц —
То кого же прикажете в рай допускать?
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Май хӯрдану шод будан оини ман аст,
Фориғ будан зи куфру дин дини ман аст.
Гуфтам ба арӯси даҳр: «Кобини ту чист?»
Гуфто: «Дили хуррами ту кобини ман аст».


Мой закон: быть весёлым и вечно хмельным,
Ни святошей не быть, ни безбожником злым,
Я спросил у судьбы о размере калыма,
«Твое сердце, — сказала, — достойный калым!»
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Майлам ба шароби ноб бошад доим,
Гӯшам ба наю рубоб бошад доим.
Гар хоки маро кӯзагарон кӯза кунанд,
Он кӯза пур аз шароб бошад доим.


Жаждой вина огневого душа моя вечно полна,
Слуху потребны напевы флейт и рубаба струна.
Пусть после смерти кувшином я стану на круге гончарном,
Лишь бы кувшин этот полон был чистым рубином вина.
(Тарҷумаи Владимир Державин)

***


Майро, ки Хизр хуҷаста дорад посаш,
Ӯ оби ҳаёт асту манам Илёсаш.
Ман қути дилу қуввати рӯҳаш хонам,
Чун гуфт Худо «манофеу-лин-нос»-аш.


О вино! Ты — живая вода, ты — исток
Вдохновенья и счастья, а я — твой пророк.
Я тебя прославляю в согласье с Кораном:
Ведь сказал же аллах, что вино — не порок!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 3

 1. Аватар

  Бисёр хуб аст. Ман то ба ҳол аз ин рубоиёташ хабаре надоштам мешавад бигуед инҳоро аз куҷо пайдо кардаед. Чун , ки ман садто аз рубоиёташро аз бар намудаам якчандтоашро аз даруни инҳо дидам халос

  • Абдуҳамид Тағоев

   Amir Muzammil, сипосгузорам. Нашрҳои осори Хайём бениҳоят бисёр аст. Аз даҳҳо сарчашмаҳо истифода бурдаам.:)

 2. Аватар

  Тарҷумаи:
  Қонеъ ба як устухон чу каргас будан,
  Беҳ з-он ки туфайли хони нокас будан.
  Бо нони ҷавини хеш, ҳаққо, ки беҳ аст,
  К-олуда ба полудаи ҳар хас будан!

  Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
  Два важных правила запомни для начала:
  Ты лучше голодай, чем что попало есть,
  И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.