Китобҳои дигари ман


Корванди гиромӣ! Файлҳои зерини Китобхона барои фаро кашидан аз ҷониби корвандони имтиёздор, яъне онҳое, ки ба сомона ёрии моддӣ расонидаанд ва мерасонанд, пешбинӣ шудаанд.

1. Асарҳое, ки дар коргоҳи zarowadk.ru ба шакли электронӣ гардонида шудаанд.

а) осори гузаштагон:

 1.  

Айнӣ Садриддин. Ёддоштҳо, қисми 1

.doc

.txt

 1.  

Айнӣ Садриддин. Ёддоштҳо, қисми 2

.doc

.txt

 1.  

Айнӣ Садриддин. Ёддоштҳо, қисми 3

.doc

.txt

 1.  

Айнӣ Садриддин. Ёддоштҳо, қисми 4

.doc

.txt

 1.  

Айнӣ Садриддин. Исёни Муқаннаъ

.doc

.txt

 1.  

Афсонаҳои мардумии тоҷикон. афсона

.doc

 1.  

Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоеъ, китоби 1

.pdf

 1.  

Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоеъ, китоби 2

.pdf

 1.  

Аҳмади Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития

.pdf

 1.  

Бедили Деҳлавӣ Деҳлавӣ. ғазал

 1.  

Девони Фонӣ

.doc

 1.  

Девони Туғрали Аҳрорӣ

.doc

 1.  

Камоли Хуҷандӣ. Девони комил

.doc

.txt

 1.  

Кошифӣ Ҳусайн Воиз. Футувватномаи Султонӣ

.doc

 1.  

Кошифӣ Ҳусайн Воиз. Ахлоқи Мӯҳсинӣ

.doc

 1.  

Кошифӣ Ҳусайн Воиз. Рисолаи Ҳотамия

.doc

 1.  

Махфӣ (Зебуннисо). 86 ғазал

.doc

 1.  

Нақлу ривоятҳо дар бораи Абӯалӣ Ибни Сино

.doc

 1.  

Рӯдакӣ Абӯабдулло. Осори бозмонда

.doc

.txt

 1.  

Савдо Абдулқодирхоҷа. Мунтахабот

.pdf

 1.  

Саъдии Шерозӣ. Ғазалиёт (пурра)

.doc

 1.  

Саъдии Шерозӣ. Гулистон

.doc

.txt

 1.  

Саъдии Шерозӣ. Бӯстон

.doc

.txt

 1.  

Беҳбаҳонӣ. ғазал

.doc

 1.  

Турсунзода Мирзо. Гулчини ашъор

.doc

.pdf

 1.  

Турсунзода Мирзо. Мунтахаби осор

 1.  

Турсунзода Мирзо. Ҳамеша бо Ватан

 1.  

Умари Хайём. Рубоиёт бо тарҷумаи русӣ

.doc

.txt

 1.  

Унсуралмаолии Кайковус. Қобуснома

.doc

.txt

.pdf

 1.  

Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома, ҷилди 1

.doc

.txt

.pdf

 1.  

Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома, ҷилди 2

.doc

.txt

.pdf

 1.  

Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома, ҷилди 3

.doc

.txt

.pdf

 1.  

Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома, ҷилди 4

.doc

.txt

.pdf

 1.  

Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома, ҷилди 5

.doc

.txt

.pdf

 1.  

Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома, ҷилди 6

.doc

.txt

.pdf

 1.  

Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома, ҷилди 7

.doc

.txt

.pdf

 1.  

Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома, ҷилди 8

.doc

.txt

.pdf

 1.  

Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома, ҷилди 9

.doc

.txt

.pdf

 1.  

Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома, ҷилди 10

.doc

.txt

.pdf

 1.  

Ҳаҷвияи Фирдавсӣ Султон Маҳмудро

.doc

 1.  

Ҳилолӣ Бадриддин. 31 ғазал.

.doc

 1.  

Ҳофизи Шерозӣ. 67 ғазал

.doc

 1.  

Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт

.doc

.pdf

 1.  

Чаҳор китоб

.doc

.pdf

 1.  

Чор дарвеш

.doc

.pdf

 1.  

Ҷалолиддини Румӣ (Балхӣ). Маснавии Маънавӣ. Дафтари 1 (бо Зиндагиномаи Мавлоно)

.doc

.txt

 1.  

Ҷалолиддини Румӣ (Балхӣ). Маснавии Маънавӣ. Дафтари 1

.doc

.txt

 1.  

Ҷалолиддини Румӣ (Балхӣ). Маснавии Маънавӣ. Дафтари 2

.doc

.txt

 1.  

Ҷалолиддини Румӣ (Балхӣ). Маснавии Маънавӣ. Дафтари 3

.doc

.txt

 1.  

Ҷалолиддини Румӣ (Балхӣ). Маснавии Маънавӣ. Дафтари 4

.doc

.txt

 1.  

Ҷалолиддини Румӣ (Балхӣ). Маснавии Маънавӣ. Дафтари 5

.doc

.txt

 1.  

Ҷалолиддини Румӣ (Балхӣ). Маснавии Маънавӣ. Дафтари 6

.doc

.txt

 1.  

Ҷомӣ Абдураҳмон. 27 ғазал

.doc

 1.  

Ҷомӣ Абдураҳмон. Баҳористон

 1.  

Шамси Табрезӣ. 1000 ғазал

.doc

б) осори гуногун:

Дьяконов М. М. У истоков древней культуры Таджикистана. — Сталинабад: Таджикгосиздат, 1956. – 140 с. ил. (pdf, 6,88 Mb)

Ҳомидҷон Зоҳидов. Канзи шифо. – Д.: Ирфон, 1991. – (doc, pdf)

Ҳошими Бобоалӣ (Хатлонӣ). Намоз калиди ҷаннат. – Хуҷанд: 2003. — 74 с. (pdf, 2,97 Mb)

Муфассалтар…

2. Китобҳои камёб

Болотов В. Н. Арабский язык. Самоучитель. — М.: Живой язык, 2011. — 224 с. (pdf, 56,7 Mb)

Болотов В. Н. Арабский язык. Справочник по грамматике. — М.: Живой язык, 2009. — 224 с. (pdf, 46,4 Mb)

Девони Туғрали Аҳрорӣ аз таълифи амлаҳ-уш-шуаро ва афзал-ул-фузало саид-ус-содот Мирзо Муҳаммадхон Нақиб, дар матбааи Когон ҳиляи чоп ва зевари табъ пӯшида, ҷилвагардидаи тоҷику турк ва манзури назари кӯчаку бузург гардид. — 1916 ъ., 1334. – 288 с. – pdf, 42 Mb

Ёқуб Ал-Ҳамавӣ. Мӯъҷам-ул-булдон. Матни пурра дар ҳафт пора (Ба забони арабӣ).doc (rar/zip/doc, 4,1 Mb)

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Составители: Ю. В. Копытов, М. В. Беккер, В. В. Стан, Н. Е. Круглова, В. В. Тубинис. «Утверждаю» Начальник Главгосэнергонадзора В. П. Нужин – 21.12.1984 г.—4-е изд., перераб. и доп.—М.: Энергоатомиздат, 1986.— 392 е.: ил. (два файла в архиве) (pdf/rar, 20,1 Mb)

Ҳомидҷон Зоҳидов. Канзи шифо. – Д.: Ирфон, 1991. — 720 с. (pdf, 20,1 Mb)

Муфассалтар…

3. Навиштаҳои Абдуҳамид Тағоев

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Вожаномаи нави русӣ ба тоҷикӣ. Версия 6.00. Электронное издание/На правах рукописи. Содержит 11226 словарных статей с использованием преимущественно коренных и новых слов и выражений таджикского языка. — 01.08.2015 . — 333 с. (pdf, 56,3 Mb)

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Вожаномаи нави русӣ ба тоҷикӣ. Версия 7.00. Электронное издание/На правах рукописи. Содержит 12400 словарных статей с использованием преимущественно коренных и новых слов и выражений таджикского языка. — 01.02.2017 . — 340 с.

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Вожаномаи нави русӣ ба тоҷикӣ. Версия 8.00. Электронное издание/На правах рукописи. Содержит примерно 13500 словарных статей с использованием преимущественно коренных и новых слов и выражений таджикского языка. — 31.03.2018 . — 368 с.

Custom2_tj. Пользовательский словарь таджикского языка. Версия 2.00. Для исправления ошибок правописания таджикского языка во всех версиях русского Microsoft Office (MS Word) – 03.07.2015 – охватывает 61167 словоформ таджикского языка. Составитель А. Тагоев (dic/rar, 186 kb)

Custom3_tj. Пользовательский словарь таджикского языка. Версия 3.00. Для исправления ошибок правописания таджикского языка во всех версиях русского Microsoft Office (MS Word) – 02.06.2017 – охватывает 131458 словоформ таджикского языка. Составитель А. Тагоев (dic/rar, 391 kb)

Custom4_tj. Пользовательский словарь таджикского языка. Версия 4.00. Для исправления ошибок правописания таджикского языка во всех версиях русского Microsoft Office (MS Word) – 31.03.2018 – охватывает 148919 словоформ таджикского языка. Составитель А. Тагоев (dic/rar, 439 kb)

Абдуҳамид Тағоев. Матни сурудаҳои Аҳмади Зоҳир. 301 суруд. Нашри электронӣ/Ҳамчун дастнавис. Нусхаи аввал. — Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2015. — 335 с.: ил. (pdf, 39,9 Mb)

Абдуҳамид Тағоев. Матни сурудаҳои Аҳмади Зоҳир. 331 суруд. Нашри электронӣ/Ҳамчун дастнавис. Нусхаи дуввум. — Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018. — 365 с.: ил. (pdf, 39,9 Mb)

Муфассалтар…

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.