Книги. Литературное наследие


kitob

КНИГИ
Литературное наследие

Последнее изменение 09.12.2017

Фаро хонед

Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон./ Таҳиягари матн, муаллифи сарсухану тавзеҳот ва шореҳи луғот Аълохон Афсаҳзод. Муҳаррир Асрори Раҳмонфар. Ҳозиркунандаи чоп Аббоси Аълохон. — Д.: Маориф ва фарҳанг, 2008. –- 139 с. (тадж) bahoriston.pdf/rar,
1,24 Mb
Фаро хонед
Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилдҳои 1-10. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. — Д.: Адиб, 2007-2010. (тадж)
Ҷилди I. – Д.: Адиб, 2007. – 480 с.
Ҷилди II. – Д.: Адиб, 2007. – 480 с.
Ҷилди III. — Д.: Адиб, 2008. – 480 с.
Ҷилди IV. — Д.: Адиб, 2008. – 480 с.
Ҷилди V. — Д.: Адиб, 2008. – 480 с.
Ҷилди VI. — Д.: Адиб, 2008. – 480 с.
Ҷилди VII. — Д.: Адиб, 2009. – 480 с.
Ҷилди VIII. — Д.: Адиб, 2009. – 480 с.
Ҷилди IX. — Д.: Адиб, 2009. – 480 с.
Ҷилди X. — Д.: Адиб, 2010. – 416 с.
shohnoma_1-10.pdf/rar,
20,4 Mb
Фаро хонед
Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. — Д.: Ирфон, 1985. — 208 с. (тадж) hiloli_barguzida.pdf,
7.48 Mb
Фаро хонед
Баёзи фолклори тоҷик. Иборат аз шаш ҷилд. Ҷилди 1./ Тарт. Р. Амонов, Ш. Умарова, Н. Азимов, Т. Исроилова. — Д.: Ирфон, 1985. — 288 с. (тадж) bayoz.pdf/rar,
1,99 Mb
Фаро хонед
Девони ашъори Абулқосим Лоҳутӣ. Нусхаи нашри Маскав (1975). Китобхонаи ройгони форсӣ: persianbook.blogspot.com, 2006. – 78 c. (фарси) devoni_lohuti.pdf/rar,
740 kb
Девони Бедил маа Нукоти Бедил. Дар матбааи номии Навал Кишура табъ шуд. Чопи сангии Ҳиндустон. — Конпур: 1886/1302 ҳ. қ. – 258 с. (фарси) devoni_bedil.pdf,
10 Mb
Фаро хонед
Зороастрийские тексты. Суждение Духа разума (Дадестан-и-меног-и-храд). Сотворение основы (Бундаҳишн) и другие тексты [Шайаст-на-шайаст. Чим-и дрон. Андарз-и данаг-мард. Хвешкариҳ-и-редагон]. Издание подготовлено О. М. Чунаковой. — М.: Вост. литература, 1997. — 352 с. zoroast_teksty.djvu/rar,
6,7 Mb
Фаро хонед
Куллиёти Ироқӣ. Аз тасонифи шоири бедил ва нозими бетамсил, саромади суханварӣ ва нуктадонӣ, ал-маъруф ба Мулло Ироқӣ./Чопи сангӣ (Ҳиндустон). — 225 с. (фарси) kulliyoti_iroqi.pdf,
9,0 Mb
Фаро хонед
Куллиёти Убайди Зоконӣ. Шомили қасоид, ғазалиёт, қитаот, рубоиёт, маснавиёт ва латоиф./ Муқобала бо нусхаи мусаҳҳаҳи устоди фақид Аббос Иқбол ва чанд нусхаи дигар. Шарҳ, таъбир ва тарҷумаи луғот ва оёт ва ибороти арабӣ аз Парвиз Атобакӣ. — Теҳрон: Шоҳобод, 1342. — 367 с. (фарси) kulliyoti_u_zokoni.pdf/zip,
4,08 Mb
Фаро хонед
Куллиёти Ҷомӣ. Дар матбааи номии Навал Кишура, воқеи Конпур табъ шуд. Чопи сангии Ҳиндустон. — Конпур: 1902. — 568 с. (фарси) kulliyoti_jomi.pdf/rar,
16,2 Mb
Фаро хонед
Лоиқ Шералӣ. Куллиёт. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. Ашъор. / Мураттибон: Баҳриддини Алавӣ ва Ромиши Лоиқзода. Муҳаррир Мубашшир Акбарзода — Д.: Адиб, 2008. – 564 с. (тадж) loik_kulliet.pdf/rar,
5,52 Mb
Фаро хонед
Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. 800 ғазали дилошӯб. / Таҳия ва танзими Асрори Раҳмонфар ва Ато Мирхоҷа. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. — Д.: Адиб, 2007. — 856 с. (тадж) 800_ghazal.pdf/rar,
1,14 Mb
Фаро хонед
Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Куллиёти форсӣ./ Муҳаррири масъул Қиёмиддин Сатторӣ. Ҳуруфчин ва саҳифабанд Ҳамидуллоҳи Азиз. — Д.: Паёми ошно, 2008. — 594 с.: ил. (тадж) kulliyoti_Iqbol.pdf/rar,
2,69 Mb
Фаро хонед
Пехлевийская божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда Вираз намаг) и другие тексты [Ҳандарз-и Ошнар-и данаг. Аййадгар-и Зареран.Хусрав-и Кавадан уд редаг-е. Драхт-и асуриг. Визаришн-и чатранг уд ниҳишн-и нев-ардашир]. Введение, транслитерация пехлевийских текстов, перевод и комментарий О. М. Чунаковой. — М.: Вост. литература, 2001. – 206 с. pahl_bozhest_komed.pdf,
7,67 Mb
Фаро хонед
Сардор Раҳдор. Толиби дидор. Маҷмӯаи шеърҳо. — Д.: 2009. — 175 с.: ил. (тадж) sardor_tolibi_did.pdf,
1,30 Mb
Фаро хонед
Сафарномаи Ҳаким Носири Хисрави Алавии Балхӣ. Мутазаммини ҳолоти сафари Эрон ва Арминия ва Шом ва Фаластин… маа Савонеҳи Умрии мусанниф. Ҳасби фармойиши ҷаноби муншӣ Муҳаммад Яъқуб Алисоҳиб дар матбааи ахбори хайрхоҳи Ҳинд, ба эҳтимоми Маҳо Наройн. – Деҳлӣ: 1882. — 134 с. (фарси)– safarnoma.pdf,
4,56 Mb
Фаро хонед
Улуғзода Сотим. Саргузашти Собир (Субҳи ҷавонии мо). Ҳозиркунандаи чоп Қиёмиддин Сатторӣ. – Д.: Маориф, 2015. – 240 с. (тадж) ulughzoda_s_subhi_javoni(3).pdf,
15,3 Mb
Фаро хонед
Улуғзода Сотим. Фирдавсӣ (роман). Д.: Адиб, 1988. — 272 с. (тадж) ulughzoda_fir.pdf/rar,
32,77 Mb
Фаро хонед
Унсуралмаолии Кайковус. Қобуснома. Матни пурраи асар. Нашри электронӣ аз рӯйи чопи охирини (сеюми) тоҷикии китоб вироста шуда (матни интиқодӣ кори донишманди Эрон Ғуломҳусайни Юсуфӣ) — Д.: 201Х. — 207 с. (тадж) qobusnoma.pdf,
911 kb
Фаро хонед
Фарзона. Себарга. Маҷмӯаи шеърҳо. — Хуҷанд: 2010. — 504 с. (тадж) sebarga.pdf,
916 kb
Фаро хонед
Фахриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф. Таҳия, пешгуфтор, шарҳи луғатҳо ва тавзеҳоти Абдушукури Абдусаттор, Бурҳон Сайфиддинов. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. — Д.: Адиб, 2011. — 336 с. (тадж.) latoifuttavoif.pdf/rar,
2,11 Mb
Фаро хонед
Фирдоуси. Шахнаме. Том первый. От начала поэмы до сказания о Сохрабе. Издание подготовили Ц. Б. Бану, А. Лахути, А. А. Стариков. Отв. ред. Е. Э. Бертельс. Ред. перевода А. Лахути. — М.: 1957. – 676 с.: ил. (рус.) firdousi_1.djvu/zip,
7,20 Mb
Фаро хонед
Фирдоуси. Шахнаме. Том второй. От Сказания о Ростеме и Сохрабе до Сказания о Ростеме и Хакане Чина. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути, комментарии А. А. Старикова. Отв. ред. А. А. Стариков. Ред. перевода А. Азер. — М.: 1960. – 644 с.: ил. (рус.) firdousi_2.djvu/zip,
6,24 Mb
Фаро хонед
Фирдоуси. Шахнаме. Том третий. От Сказания о битве Ростема с Хаканом Чина до царствования Лохраспа. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути, комментарии А. Азера и Ц. Б. Бану-Лахути. Отв. ред. А. Н. Болдырев. Ред. перевода А. Азер. — М.: Наука, 1965. – 592 с.: ил. (рус.) firdousi_3.djvu/zip,
5,15 Mb
Фаро хонед
Фирдоуси. Шахнаме. Том четвертый. От царствования Лохраспа до царствования Искендера. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути, комментарии В. Г. Луконина. Редактор текста А. Азер. Отв. ред. А. Н. Болдырев. — М.: Наука,1969. –- 460 с.: ил. (рус.) firdousi_4.djvu/zip,
4,86 Mb
Фаро хонед
Фирдоуси. Шахнаме. Том пятый. От начала царствования Искендера до начала царствования Йездгерда, сына Бехрама Гура. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути и В. Г. Берзнева. Отв. ред. А. Н. Болдырев. — М.: Наука, 1984. – 392 с. (рус.) firdousi_5.djvu/zip,
7,46 Mb
Фаро хонед
Фирдоуси. Шахнаме. Том шестой. От начала царствования Йездгерда, сына Бехрама Гура до конца книги. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути и В. Г. Берзнева. Отв. ред. А. Н. Болдырев. — М.: Наука, 1989. – 656 с. (рус.) firdousi_6.djvu/zip,
7,41 Mb
Фаро хонед
Чор дарвеш. Бо муқаддимаи С. Айнӣ ва охирсухани И. Брагинский. Муҳаррир Ю. Аҳмадзода. — Д. : Адиб, 2009. — 208 с. (тадж) chor_darvesh.pdf,
11,93 Mb
Фаро хонед

Гузоришҳо: 7

 1. http://ganjoor.net/ . Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. — Д.: Ирфон, 1985. — 208 с. (тадж)

  hiloli_barguzida.pdf,
  7.48 Mb Инро мо чӣ хел бихонем. Ё ягон сир дорад мо нафаҳмидем бародарони азиз, агар ёри медодед хуб мешуд аз шумо пешаки минатдорем саломат бошед…

 2. http://ganjoor.net/ Чи хел Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. — Д.: Ирфон, 1985. — 208 с. (тадж) мо хонем барои ин чӣ кор кунем?

 3. Barodari azizam, nadonistam chi guna download vayo farokashi kunam, naqshak hamro nayoftam, lutfan rohashro nishon dihed

 4. Салом ! Ман хамон чоркунчаи гуфтагиатонро намеёбам ё ин ки дар компи ман дида намешавад. Даркучои тарафи рост вай чойгир аст?

 5. Бо кадом рох, яъне чи хел асарро гирифтан (скчать) мумкин?

  • Салом, Фозил! Ба накшак (иконка)-и чоркунчаи тарафи рости асар ангушт занед ва дар сахифаи нав боз ба пайванди «скачать» ангушт занед. Фарокаши сар мешавад.

Андешаатонро баён кунед

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>