Китобҳо. Мероси адабӣ


kitob

Китобҳо
Мероси адабӣ

Таҳрири охирин 14.04.2018

Дар ин саҳифа осори бадеии гузаштагон ва имрӯзиёнамон, инчунин беҳтарин осор аз адабиёти ҷаҳонӣ, ончи ки ба тоҷикӣ баргардон шудааст, ҷой дода шудааст. Мавод ҳанӯз пурра нест, вале бо мурури замон такмил хоҳад ёфт. Хонанда ҳар он чиро, ки писандаш аст, метавонад барои худ ройгон фаро кашад.

Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон./ Таҳиягари матн, муаллифи сарсухану тавзеҳот ва шореҳи луғот Аълохон Афсаҳзод. Муҳаррир Асрори Раҳмонфар. Ҳозиркунандаи чоп Аббоси Аълохон. – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2008. –- 139 с.

bahoriston.pdf/rar,
1,24 Mb
Фаро хонед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилдҳои 1-10. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2007-2010.
Ҷилди I. – Д.: Адиб, 2007. – 480 с.
Ҷилди II. – Д.: Адиб, 2007. – 480 с.
Ҷилди III. — Д.: Адиб, 2008. – 480 с.
Ҷилди IV. — Д.: Адиб, 2008. – 480 с.
Ҷилди V. — Д.: Адиб, 2008. – 480 с.
Ҷилди VI. — Д.: Адиб, 2008. – 480 с.
Ҷилди VII. — Д.: Адиб, 2009. – 480 с.
Ҷилди VIII. — Д.: Адиб, 2009. – 480 с.
Ҷилди IX. — Д.: Адиб, 2009. – 480 с.
Ҷилди X. — Д.: Адиб, 2010. – 416 с.
Гузарвожа(пароль) 31shohnoma_zarowadk.ru

shohnoma_1-10.pdf/rar,
20,4 Mb
Фаро хонед

Азиз Абулвайс. Андарзҳо. Маҷмӯа. Муҳаррир Одина Мирак. — Д.: «Адиб», 2004. — 96 с.

aziz_andarzho.pdf,
517 kb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин. Ашъори мунтахаб. Тартибдиҳанда А. Маниёзов. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958. – 171 с.
Гузарвожа(пароль) ayni_muntakhab_zarowadk.ru

ayni_ash’ori_muntakhab.djvu,
15,81 Mb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 1. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Р. Ҳодизода. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Мухтасари тарҷимаи ҳоли худам», «Ҷаллодони Бухоро», «Одина»] – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958. – 347 с.
Гузарвожа(пароль) ayni_kulliyot1_zarowadk.ru

ayni_kulliyot_01.pdf,
16,35 Mb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 3. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Р. Ҳодизода. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Ғуломон»] – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1960. – 622 с.
Гузарвожа(пароль) ayni_kulliyot3_zarowadk.ru

ayni_kulliyot_03.pdf,
36,98 Mb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 4. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Х. Айнӣ. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Марги судхӯр», «Ятим»] – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1961. – 352 с.
Гузарвожа(пароль) ayni_kulliyot4_zarowadk.ru

ayni_kulliyot_04.pdf,
19,51 Mb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 5. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва М. Шукуров. Муҳаррир Ҳ. Аҳрорӣ. [«Аҳмади девбанд», «Моҳрӯй», «Мактаби кӯҳна», «Колхози «Коммунизм»», «Ҷашни таърихӣ», «Тирози ҷаҳон», «Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик», «Асарҳо аз китобҳои дарсӣ», «Бозиҳои бачагон» ва ғ.] – Д.: Нашрдавтоҷик, 1963. – 276 с.
Гузарвожа(пароль) ayni_kulliyot5_zarowadk.ru

ayni_kulliyot_05.pdf,
14,1 Mb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 6. [«Ёддоштҳо», қисмҳои 1 ва 2] – Д.: Нашрдавтоҷик, 1962.
Гузарвожа(пароль) ayni_kulliyot6_zarowadk.ru

ayni_kulliyot_06.pdf,
29,18 Mb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 7. [«Ёддоштҳо», қисмҳои 3 ва 4] – Д.: Нашрдавтоҷик, 1962.
Гузарвожа(пароль) ayni_kulliyot7_zarowadk.ru

ayni_kulliyot_07.pdf,
42,69 Mb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 9. – Д.: Ирфон, 1969.
Гузарвожа(пароль) ayni_kulliyot9_zarowadk.ru

ayni_kulliyot_09.pdf,
20,07 Mb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 11. Китоби дуюм. Тартибдиҳанда ва ба чоп тайёркунанда К. Айнӣ. Муҳаррир Р. Ҳодизода. [«Мирзо Абдулқодири Бедил», мақолаҳо доир ба санъат ва мусиқӣ] – Д.: Ирфон, 1964. – 437 с.
Гузарвожа(пароль) ayni_kulliyot11_zarowadk.ru

ayni_kulliyot_11.pdf,
20,88 Mb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 12. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Ҳ. Рауфов. Муҳаррир Раҳим Ҳошим. [«Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик»] – Д.: Ирфон, 1976. – 565+206 с.
Гузарвожа(пароль) ayni_kulliyot12_zarowadk.ru

ayni_kulliyot_12.pdf,
58,12 Mb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 13. Ба чоп тайёркунанда К. Айнӣ. Муҳаррир А. Зуҳуриддинов. [«Восифӣ ва хулосаи «Бадоеъ-ул-вақоеъ»», «Қамар»] – Д.: Ирфон, 1977. – 432 с.
Гузарвожа(пароль) ayni_kulliyot13_zarowadk.ru

ayni_kulliyot_13.pdf,
32,9 Mb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 14. Таҳти назар, бо кӯшиш ва муқаддимаи Камолиддин Садриддинзода Айнӣ. Таҳиякунандаи матн, мураттиби вожанома ва муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Умаров. [«Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро»] – Д.: Матбуот, 2005. – 271 с.
Гузарвожа(пароль) ayni_kulliyot14_zarowadk.ru

ayni_kulliyot_14.pdf,
16,05 Mb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин. Мактаби куҳна. Повест – Д.: ТҶБ «Истиқбол», 2010. — 56 с.

ayni_s_maktabi_kuhna.pdf,
21,09 Mb
Фаро хонед

Айнӣ Садриддин (ҷамъкунанда). Намунаи адабиёти тоҷик. 300-1200 ҳиҷрӣ. Бо муқаддимаи Абулқосим Лоҳутӣ. 1925-ми мелодӣ, 15-ми март. Самарқанд. – Маскав: Книжная фабрика Центрального издательства народов СССР, 1926. – 626 с.: ил.(форсӣ)
Гузарвожа(пароль) ayni_natf_zarowadk.ru

ayni_s_namunai_ad_tojik.pdf,
15,17 Mb
Фаро хонед

Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. – Д.: Ирфон, 1985. – 208 с.

hiloli_barguzida.pdf,
7.48 Mb
Фаро хонед

Баёзи фолклори тоҷик. Иборат аз шаш ҷилд. Ҷилди 1./ Тарт. Р. Амонов, Ш. Умарова, Н. Азимов, Т. Исроилова. – Д.: Ирфон, 1985. – 288 с.

bayoz.pdf/rar,
1,99 Mb
Фаро хонед

Девони ашъори Абулқосим Лоҳутӣ. Нусхаи нашри Маскав (1975). Китобхонаи ройгони форсӣ: persianbook.blogspot.com, 2006. – 78 c. (форсӣ)

devoni_lohuti.pdf/rar,
740 kb
Фаро хонед

Девони Бедил маа Нукоти Бедил. Дар матбааи номии Навал Кишура табъ шуд. Чопи сангии Ҳиндустон. – Конпур: 1886/1302 ҳ. қ. – 258 с. (форсӣ)

devoni_bedil.pdf,
10 Mb
Фаро хонед

Девони Ҳилолии Чағатойӣ (Бо «Шоҳу Дарвеш» ва «Сифот-ул-ошиқин»-и ӯ). Бо тасҳеҳу муқобила ва муқаддимаву феҳраст аз Саид Нафисӣ. – Теҳрон: Саноӣ, 1368. – 334+24 с. (форсӣ)

hiloli_devon.pdf,
6,58 Mb
Фаро хонед

Зороастрийские тексты. Суждение Духа разума (Дадестан-и-меног-и-храд). Сотворение основы (Бундаҳишн) и другие тексты [Шайаст-на-шайаст. Чим-и дрон. Андарз-и данаг-мард. Хвешкариҳ-и-редагон]. Издание подготовлено О. М. Чунаковой. — М.: Вост. литература, 1997. — 352 с.

zoroast_teksty.djvu/rar,
6,7 Mb
Фаро хонед

Зулфия Атоӣ. Сояи зулф (Шеърҳо). Муҳаррир: Сайидалӣ Маъмур. – Д.: «Адиб», 2005. — 256 с.

zulfiya_soyai_zulf.pdf,
942 kb
Фаро хонед

Куллиёти Ироқӣ. Аз тасонифи шоири бедил ва нозими бетамсил, саромади суханварӣ ва нуктадонӣ, ал-маъруф ба Мулло Ироқӣ./Чопи сангӣ (Ҳиндустон). – 225 с. (форсӣ)

kulliyoti_iroqi.pdf,
9,0 Mb
Фаро хонед

Куллиёти Убайди Зоконӣ. Шомили қасоид, ғазалиёт, қитаот, рубоиёт, маснавиёт ва латоиф./ Муқобала бо нусхаи мусаҳҳаҳи устоди фақид Аббос Иқбол ва чанд нусхаи дигар. Шарҳ, таъбир ва тарҷумаи луғот ва оёт ва ибороти арабӣ аз Парвиз Атобакӣ. – Теҳрон: Шоҳобод, 1342. – 367 с. (форсӣ)

kulliyoti_u_zokoni.pdf/zip,
4,08 Mb
Фаро хонед

Куллиёти Ҷомӣ. Дар матбааи номии Навал Кишура, воқеи Конпур табъ шуд. Чопи сангии Ҳиндустон. — Конпур: 1902. — 568 с. (форсӣ)

kulliyoti_jomi.pdf/rar,
16,2 Mb
Фаро хонед

Лоиқ Шералӣ. Куллиёт. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. Ашъор. / Мураттибон: Баҳриддини Алавӣ ва Ромиши Лоиқзода. Муҳаррир Мубашшир Акбарзода – Д.: Адиб, 2008. – 564 с.

loik_kulliet.pdf/rar,
5,52 Mb
Фаро хонед

Лоҳутӣ Абулқосим. Номаҳо. Муҳаррири масъул Абдураҳмон Абдуманнонов. Мураттиб ва муаллифи тавзеҳот Хуршеда Отахонова. – Д.: «Адиб», 2004. — 112 с.

lohuti_nomaho.pdf,
678 kb
Фаро хонед

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. 800 ғазали дилошӯб. / Таҳия ва танзими Асрори Раҳмонфар ва Ато Мирхоҷа. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2007. – 856 с.

800_ghazal.pdf/rar,
1,14 Mb
Фаро хонед

Мастон Шералӣ. Мероси дил. Шеърҳо. Мураттиб Хуршед Шералӣ. Муаллифи пешгуфтор ва муҳаррир Сайидалӣ Маъмур. – Д.: «Адиб», 2005. — 192 с.

maston_sherali.pdf,
586 kb
Фаро хонед

Маҳастии Ганҷавӣ. Рубоиёт. Тартибдиҳанда ва муқаддима Рафаил Ҳусайнов. Зери назари Муҳаммадоқо Султонов. – Боку: Jазычы, 1985. – 59 с. (форсӣ)

mahasti_ruboiyot.pdf,
2,55 Mb
Фаро хонед

Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Куллиёти форсӣ./ Муҳаррири масъул Қиёмиддин Сатторӣ. Ҳуруфчин ва саҳифабанд Ҳамидуллоҳи Азиз. – Д.: Паёми ошно, 2008. – 594 с.: ил.

kulliyoti_Iqbol.pdf/rar,
2,69 Mb
Фаро хонед

Неъмат Бобоҷон. Зиндаятим: қисса ва ҳикояҳо. Муҳаррир Гурез Сафар. – Д.: «Адиб», 2005. — 256 с.

zindayatim.pdf,
982 kb
Фаро хонед

Пайрав Сулаймонӣ. Маҷмӯаи шеърҳо. Тартибдиҳанда М. Турсунзода. – Сталинобод-Ленинград: Нашрдавтоҷик, 1941. – 156 с.

sulaymoni.pdf/rar,
4,67 Mb
Фаро хонед

Пехлевийская божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда Вираз намаг) и другие тексты [Ҳандарз-и Ошнар-и данаг. Аййадгар-и Зареран.Хусрав-и Кавадан уд редаг-е. Драхт-и асуриг. Визаришн-и чатранг уд ниҳишн-и нев-ардашир]. Введение, транслитерация пехлевийских текстов, перевод и комментарий О. М. Чунаковой. – М.: Вост. литература, 2001. – 206 с.

pahl_bozhest_komed.pdf,
7,67 Mb
Фаро хонед

Расул Собир. Фарёди дил (Шеърҳо ва ҳикояҳо). — Д: «Адиб», 2004. — 192 с.

rasul_sobir.pdf,
1,1 Mb
Фаро хонед

Сардор Раҳдор. Толиби дидор. Маҷмӯаи шеърҳо. – Д.: 2009. – 175 с.: ил.

sardor_tolibi_did.pdf,
1,30 Mb
Фаро хонед

Сафарномаи Ҳаким Носири Хисрави Алавии Балхӣ. Мутазаммини ҳолоти сафари Эрон ва Арминия ва Шом ва Фаластин… маа Савонеҳи Умрии мусанниф. Ҳасби фармойиши ҷаноби муншӣ Муҳаммад Яъқуб Алисоҳиб дар матбааи ахбори хайрхоҳи Ҳинд, ба эҳтимоми Маҳо Наройн. – Деҳлӣ: 1882. — 134 с.

safarnoma.pdf,
4,56 Mb
Фаро хонед

Султонмуроди Одина. Меҳроби умед. Муҳаррир Низом Қосим. — Д.: «Адиб», 2004. — 48 с.

sultonmurod.pdf,
226 kb
Фаро хонед

Толис Пӯлод. Тобистон. Повест ва ҳикояҳо. (Барои наврасон ва ҷавонон). Мураттиб Иноят Рустамова. Муҳаррир Ю. Аҳмадзода. – Душанбе, «Адиб», 2009. – 128 с.

tolis_tobiston.pdf,
1,19 Mb
Фаро хонед

Улуғзода Сотим. Саргузашти Собир (Субҳи ҷавонии мо). Ҳозиркунандаи чоп Қиёмиддин Сатторӣ. – Д.: Маориф, 2015. – 240 с.

ulughzoda_s_subhi_javoni(3).pdf,
15,3 Mb
Фаро хонед

Улуғзода Сотим. Фирдавсӣ (роман). Д.: Адиб, 1988. — 272 с.

ulughzoda_fir.pdf/rar,
32,77 Mb
Фаро хонед

Унсуралмаолии Кайковус. Қобуснома. Матни пурраи асар. Нашри электронӣ аз рӯйи чопи охирини (сеюми) тоҷикии китоб вироста шуда (матни интиқодӣ кори донишманди Эрон Ғуломҳусайни Юсуфӣ) – Д.: 201Х. – 207 с.

qobusnoma.pdf,
911 kb
Фаро хонед

Фарзона. Себарга. Маҷмӯаи шеърҳо. – Хуҷанд: 2010. – 504 с.

sebarga.pdf,
916 kb
Фаро хонед

Фахриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф. Таҳия, пешгуфтор, шарҳи луғатҳо ва тавзеҳоти Абдушукури Абдусаттор, Бурҳон Сайфиддинов. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2011. – 336 с.

latoifuttavoif.pdf/rar,
2,11 Mb
Фаро хонед

Фирдоуси. Шахнаме. Том первый. От начала поэмы до сказания о Сохрабе. Издание подготовили Ц. Б. Бану, А. Лахути, А. А. Стариков. Отв. ред. Е. Э. Бертельс. Ред. перевода А. Лахути. – М.: 1957. – 676 с.: ил.

firdousi_1.djvu/zip,
7,20 Mb
Фаро хонед

Фирдоуси. Шахнаме. Том второй. От Сказания о Ростеме и Сохрабе до Сказания о Ростеме и Хакане Чина. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути, комментарии А. А. Старикова. Отв. ред. А. А. Стариков. Ред. перевода А. Азер. — М.: 1960. – 644 с.: ил.

firdousi_2.djvu/zip,
6,24 Mb
Фаро хонед

Фирдоуси. Шахнаме. Том третий. От Сказания о битве Ростема с Хаканом Чина до царствования Лохраспа. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути, комментарии А. Азера и Ц. Б. Бану-Лахути. Отв. ред. А. Н. Болдырев. Ред. перевода А. Азер. — М.: Наука, 1965. – 592 с.: ил.

firdousi_3.djvu/zip,
5,15 Mb
Фаро хонед

Фирдоуси. Шахнаме. Том четвертый. От царствования Лохраспа до царствования Искендера. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути, комментарии В. Г. Луконина. Редактор текста А. Азер. Отв. ред. А. Н. Болдырев. — М.: Наука,1969. – 460 с.: ил. (

firdousi_4.djvu/zip,
4,86 Mb
Фаро хонед

Фирдоуси. Шахнаме. Том пятый. От начала царствования Искендера до начала царствования Йездгерда, сына Бехрама Гура. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути и В. Г. Берзнева. Отв. ред. А. Н. Болдырев. – М.: Наука, 1984. – 392 с.

firdousi_5.djvu/zip,
7,46 Mb
Фаро хонед

Фирдоуси. Шахнаме. Том шестой. От начала царствования Йездгерда, сына Бехрама Гура до конца книги. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути и В. Г. Берзнева. Отв. ред. А. Н. Болдырев. – М.: Наука, 1989. – 656 с.

firdousi_6.djvu/zip,
7,41 Mb
Фаро хонед

Ҳаким Карим. Одам дар халта. Ҳикояҳо. Муҳаррир М. Хоҷаев. – Д.: «Адиб», 2005. — 96 с.

hakim_karim_hikoyaho.pdf,
415 kb
Фаро хонед

Ҳаким Саноӣ. Осори мунтахаб. Ҷилди 2. Мураттиб Кароматулло Олимов. Муҳаррир Сайидалӣ Маъмур. – Д.: «Адиб», 2004. — 296 с.

sanoi_osori_muntaxab_2.pdf,
1,06 Mb
Фаро хонед

Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт. Мураттиби китоб ва муаллифи сарсухан Ҷамшед Шанбезода. – Д.: Ирфон, 1983. – 672 с.: ил.

kulliyoti_hofiz.pdf,
25,05 Mb
Фаро хонед

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватномаи Султонӣ, Ахлоқи Мӯҳсинӣ, Рисолаи Ҳотамия. Китоб бо кӯшиши Қурбон Восеъ нашр гардидааст. — Душанбе: Адиб, 1991. — 320 с.

husayn_voizi_koshifi.pdf/rar,
14,22 Mb
Фаро хонед

Чор дарвеш. Бо муқаддимаи С. Айнӣ ва охирсухани И. Брагинский. Муҳаррир Ю. Аҳмадзода. – Д. : Адиб, 2009. – 208 с.

chor_darvesh.pdf,
11,93 Mb
Фаро хонед

Навиштаҳои дигар

Китобҳо. Ҷуғрофиё ва заминшиносӣ... Китобҳо Ҷуғрофиё ва заминшиносӣ Таҳрири охирин 14.04.2018 Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи ҷуғрофиё, илмҳои заминшиносӣ ва ну...
Китобҳо. Адабиётшиносӣ Китобҳо Адабиётшиносӣ Таҳрири охирин 26.02.2018 Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи адабиётшиносӣ пешниҳод мешаванд. Ада...
Софт. Таджикские шрифты СОФТ Таджикские шрифты Последнее изменение 04.06.2017 Все таджикские шрифты. Сборник из 62 шрифтов vse_taj-shrifti.rar, 10,3 Mb Все...
Скачать бесплатно Добро пожаловать, дорогие пользователи Тут Вы можете скачать книги на разных языках по самой разнообразной тематике абсолютно бесплатно: история, ф...

Гузоришҳо: 7

 1. http://ganjoor.net/ . Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. — Д.: Ирфон, 1985. — 208 с. (тадж)

  hiloli_barguzida.pdf,
  7.48 Mb Инро мо чӣ хел бихонем. Ё ягон сир дорад мо нафаҳмидем бародарони азиз, агар ёри медодед хуб мешуд аз шумо пешаки минатдорем саломат бошед…

 2. http://ganjoor.net/ Чи хел Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. — Д.: Ирфон, 1985. — 208 с. (тадж) мо хонем барои ин чӣ кор кунем?

 3. Barodari azizam, nadonistam chi guna download vayo farokashi kunam, naqshak hamro nayoftam, lutfan rohashro nishon dihed

 4. Салом ! Ман хамон чоркунчаи гуфтагиатонро намеёбам ё ин ки дар компи ман дида намешавад. Даркучои тарафи рост вай чойгир аст?

 5. Бо кадом рох, яъне чи хел асарро гирифтан (скчать) мумкин?

  • Салом, Фозил! Ба накшак (иконка)-и чоркунчаи тарафи рости асар ангушт занед ва дар сахифаи нав боз ба пайванди «скачать» ангушт занед. Фарокаши сар мешавад.

Андешаатонро баён кунед

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>