Китобхона


filesTA

Ройгон фаро кашед:

Китобҳои риштаи таърих ва мардумшиносӣ

Китобҳои риштаи забоншиносӣ

Китобҳои риштаи адабиётшиносӣ

Китобҳои риштаи тиб ва зистшиносӣ

Китобҳои риштаи ҷуғрофиё ва заминшиносӣ

Китобҳо аз мероси бадеӣ

Фарҳанг ва вожаномаҳо

Фолклор ва адабиёти бачагон

Дабираҳои тоҷикӣ

Нармафзорҳои дафтарӣ

Бойгонии китобҳои дарсии тоҷикӣ барои мактабҳои миёнаи Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон

Маводи аттестатсионӣ барои хатмкунандагони мактабҳои миёна

Мавод барои реферат ва иншоҳо-1

Мавод барои реферат ва иншоҳо-2

Китобҳои дигари ман

Хонандаи гиромӣ!

Дар ин ҷо ман китобҳоеро гирд овардаам ва гирд оварданӣ ҳастам, ки ба забони тоҷикӣ чоп шудаанд, ё ин ки ба забонҳои дигар навишта шудаанду ба Тоҷикистон ва тоҷикон оиданд ё заруранд. Ин номгӯй (3513 адад) пурра нест, агар хато накунам, шашяки осори нашршударо ҳам фаро намегирад. Вале гоми нахустинро дар ин роҳ ниҳодаем ва, Худо агар хоҳад, ба нияти шариф мерасем, он гоҳ номгӯйро пурра мекунем ва нусхаи электронии аксари китобҳоро дарёфт мекунем.

Бо арзи арҷгузорӣ,
дӯсти Шумо Абдуҳамид Тағоев.

P. S. Ногузир пурсишҳои «чаро ин ҳаст, он нест» мешавад. Китоберо, ки медонеду дар номгӯй нест, бо маълумоти пурраи библиографӣ (номи пурраи китобу муаллиф, солу ҷойи нашр, нашриёт, миқдори саҳифаҳо ва ғ.) дар гузориш нависед. Хуб мебуд, агар нусхаи электронии он китобро ба нишонии zarowadk@gmail.com мефиристодед.


00

15 баҳори истиқлол: Наср ва назм


А


Б


В

Валиев А. В. Интенсификатсияи хоҷагиҳои чарогоҳии Тоҷикистон

Вализода С. Ду додарон

Вализода С. Пайванди ҷон

Валихоҷаев Б. Воҳидов Р. Садриддин Айнӣ. Муҳаққиқи бузург ду адабиёт

Валӣ Самад. Пайвандҳои адабӣ чун омили муҳими инкишофи адабиёт

Вамбери А. История Бохары или Трансоксании с древнейших времен до настоящего

Вамбери А. Очерки Средней Азии

Вамбери А. Путешествие по Средней Азии в 1863 г.

Ванукевич А., Аминов С., Шарипов Х. Таджикские национальные сладости

Васильев Борис. Субҳи ин ҷо сокит аст

Васлгари дилҳо

Ватсиетис О. Тилисми муҳаббат

Веймарн Б. Искусство Средней Азии

Великий Октябрь в исторических судьбах таджикского народа

Вербер Бернард. Энциклопедия относительного и абсолютного знания

Вигасин А. А. История Древнего Востока

Виноградов В. Музыка Советского Востока

Виноградов И. М. Асосҳои назарияи ададҳо

Виноградова Н. М. и др. Памятники Кангуртта в юго-западном Таджикистане эпохи неолита и бронзы

Виноградова Н. М. Юго-Западный Таджикистан в эпоху поздней бронзы

Виноградова Н., Кузьмина Е. Е. Контакты степных и земледельческих племен Средней Азии в эпоху бронзы

Вирди забонҳо

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка

Вклад Академика А. А. Семенова в изучение истории и культуры таджикского народа

Внешняя политика Таджикистана

Возеҳ Қорӣ Раҳматуллоҳ. Туҳфат-ул-аҳбоб фи тазкирати-л-асҳоб

Войнич Э. Л. Ғӯрмагас

Воронина В. Л. Народная архитектура Северного Таджикистана

Вост. Туркестан и Ср. Азия в системе культур древнего и средневекового Востока

Вредители и болезни сельскохозяйственных культур Таджикистана

Вызго Т. С. Музыкальные инструменты Средней Азии. Исторические очерки


Г


Ғ

Ғазалҳо

Ғаззолӣ М. Кимиёи саодат

Ғамзатов Р. Доғистони ман 1-2

Ғаниев Т. Б. Менеҷмент, ҷҷ. 1-5

Ғафуров Б. Таърихи мухтасари халқи тоҷик. I

Ғафуров Б. Тоҷикон (Кобул)

Ғафуров Б. Тоҷикон. Таърихи қадим, қуруни вусто ва давраи навин ҷҷ.1-2 (1990)

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав (2008)

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. Китоби якум (1983)

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон: Охирҳои асри миёна ва давраи нав. Китоби дуюм (1985)

Ғафуров О. Маънои ҳазору як ном

Ғафуров О. Шарҳи исму лақабҳо

Ғаффор Мирзо. 366 паҳлу: Достон. ҚҚ. 1-4

Ғаффор Мирзо. Аз гаҳвора то майдон

Ғаффор Мирзо. Аз самими дил

Ғаффор Мирзо. Асрор: Достон

Ғаффор Мирзо. Баррача рӯяд аз замин

Ғаффор Мирзо. Гулҳои дастабаста

Ғаффор Мирзо. Гунҷишкак

Ғаффор Мирзо. Дил дар кафи даст

Ғаффор Мирзо. Достак

Ғаффор Мирзо. Кадом ҳунар беҳтар аст?

Ғаффор Мирзо. Нору нур: Достон

Ғаффор Мирзо. Осор: Иборат аз ду ҷилд. ҶҶ. 1-2

Ғаффор Мирзо. Санговдавак

Ғаффор Мирзо. Тоҷи давлат: Достон

Ғаффор Мирзо. Фарзанди ҳукумат: Романи манзум

Ғаффор Мирзо. Ҳазор раҳмат

Ғаффор Мирзо. Чилдухтарон

Ғаффор Мирзо. Шайтони бекафшу маҳсӣ

Ғаффор Мирзо. Як қатра Офтоб

Ғаффорӣ Воҳид. Дастури алифбои форсӣ (худомӯз)

Ғаффоров Р. Забон ва услуби Раҳим Ҷалил

Ғаффоров Раззоқ. Ленин дар бораи забон.

Ғаффоров У. Лоиқ Шералӣ

Ғаффоров У. Равшангари таърих

Ғаффоров У. Роҳи каҳкашони умр

Ғаффоров У. Султони диёри сухан

Ғаффоров У. Турсунбой Ӯлҷабоев

Ғаффоров У. Шаҳбози осмони сухан

Ғаффорова М. Қ. Асосҳои фалсафа

Ғаффорова У. Қиссаҳои қуръонӣ дар «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ»

Ғаюров Ш. К. Ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ғиёсова Ф. Н. Усули ташреҳи шакли воҳидҳои лексикӣ дар фарҳангҳои қарни XVII

Ғозиев X., Раҳимов С. Тавсияи методӣ оид ба ташкили кабинети интихоби касб

Ғоиб Муҳаммад. Сояи умр

Ғоиб Ҳақназар. Дар бистари нарми гул

Ғоибов Ғ. Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз

Ғоибов Ғ. Таърихи Ҳисори шодмон, Чағониён ва Душанбе

Ғорифӣ Қ. О. Аморати Бухоро: Тахти вожгун ё истилои булшевикӣ

Ғуломов С. Ташаккул ва инкишофи интеллигенсияи совети тоҷик


Д


Е, Ё

Евреи в Средней Азии: вопросы истории и культуры (Сб. научных с. . и докладов)

Ершов Н. Н. Каратаг и его ремесла

Ершов Н. Н., Широкова З. А. Альбом одежды таджиков

Есенин С. Гулафшон (Шеърҳо. Савтҳои форсӣ. Достонҳо)

Есенин С. Савтҳои форсӣ

Ёдбуди Устод Рӯдакӣ, I

Ёдгорӣ Н. Бӯсаи мор: Қисса ва ҳикояҳо

Ёдгорӣ Н. Зиндагӣ дар пояи ду кӯҳи намак: Очеркҳо

Ёдгорӣ Н. Лаҳзаи тулӯъ: Қисса ва ҳикояҳо

Ёдгорӣ Н. Рӯ ба рӯшноӣ: Қисса ва ҳикояҳо

Ёдгорӣ Н. Садди оташ: Очеркҳо

Ёдгорӣ Шоҳмузаффар. Васваса: Роман

Ёдгорӣ Шоҳмузаффар. Даргоҳи деҳқон

Ёдгорӣ Шоҳмузаффар. Симои халқ

Ёдгорӣ Шоҳмузаффар. Талош: Роман. ҚҚ. 1-3

Ёдгорӣ Шоҳмузаффар. Ҳар тори мӯйи вафоям

Ёдгорӣ Шоҳмузаффар. Як шохаи гул

Ёдгорӣ Шоҳҳайдар. Даъват: Очеркҳо

Ёдгорӣ Шоҳҳайдар. Иттиҳодияи Ховалинг: Очеркҳо

Ёдгорӣ Шоҳҳайдар. Машъали саҳро: Очеркҳо

Ёдгорӣ Шоҳҳайдар. Ситораи шуҳрат: Очеркҳо

Ёдгорӣ Шоҳҳайдар. Шуҳрат: Очеркҳо

Ёқубов Ю. Ёдгориҳои болооби Зарафшон


Ж, З

Жуков Г. К. Ёддоштҳо ва андешаҳо 1-2

Журналистикаи тоҷик ва масъалаҳои низоми ҷаҳон. Маҷмӯаи мақолаҳо

Жюл Верн. Бачагони капитан Грант

Забеҳуллоҳи Сафо. Таърихи адабиёти Эрон

Забиров Р. Ғ. Экология

Забони адабии ҳозираи тоҷик

Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми 1. Лексикология, фонетика ва морфология (1973)

Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми 1. Лексикология, фонетика ва морфология (1982)

Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми 1. Лексикология, фонетика ва морфология (1987)

Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми 2. Синтаксис (1985)

Зайнулобидин Маҳмуди Ҳусайнӣ. Қонуни илмӣ ва амалии мусиқӣ

Зайферт А. К.,Крайкемайер А. Дар бораи мувофиқати исломи сиёсӣ ва амният дар қаламрави САҲА

Закариёи Розӣ. Мунтахаби осор: Ҳикоятҳо

Закариёи Розӣ. Тибб-ур-рӯҳонӣ

Замон ва одамон

Занд М. И. Абулқосим Лоҳутӣ

Занҷири гусаста

Запрягова В. И. Дикорастущие плодовые Таджикистана

Зарифӣ Ҳ. ва диг. Эмомалӣ Раҳмон — бунёдгузори сиёсати хориҷии Тоҷикистон

Зарифӣ Ҳ (зери назар). Сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқлолият

Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Бо корвони ҳулла (маҷмӯаи нақди адабӣ)

Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон

Зарубин И. И. Материалы и заметки по этнографии горных таджиков долины Бартанга

Зарубин И. И. Бартангские и рушанские тексты и словарь

Зарубин И. И. Очерк разговорного языка самаркандских евреев

Зафар-нама-йи Хусрави

Зафарномаи Хусравӣ

Заҳири Самарқандӣ. Синдбоди ҳаким

Заҳҳок ва Коваи оҳангар: Аз силсилаи достонҳои «Шоҳнома»/Бо хатҳои кириллику форсӣ ва тарҷума ба англисӣ

Зебуннисо. Маҷмӯаи шеърҳо

Зеймаль Е. В. Древние монеты Таджикистана

Зеҳнӣ Т., Саъдиев С. Суханвари сайқали рӯйи замин

Зеҳнӣ Т. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ

Зеҳнӣ Т. Санъатҳои бадеӣ дар шеъри тоҷикӣ

Зеҳнӣ Т. Санъати сухан

Зеҳнӣ Ф. Сурудҳои маросими тӯйи тоҷикон

Зеҳнӣ Т. Чанд сухани судманд (Аз ҳаёти Н. Туғрал, С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, Ҳ. Юсуфӣ, Ш. Соҳибов)

Зиёев И. Муаммои инсон дар фалсафаи Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ

Зиёев И. Муҳаммад Иқбол ва тасаввуф

Зиёев Х. Мавлавия ва таърихи таҳаввули он

Зиёев Х. Мировоззрение Баҳовуддин Валад

Зойиров Р. Х., Холхӯҷаев З. И., Ҳуқуқи бонкӣ. Дастури таълимӣ

Зокиров Г. Н. Истиқлолияти сиёсӣ

Зокиров Г. Н. Геополитика. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ

Зокиров Г. Н. Донишномаи сиёсӣ

Зокиров Г. Н. Идеологияи сиёсӣ

Зокиров Г. Н. Истиқлолияти сиёсӣ

Зокиров Г. Н. Коррупсия

Зокиров Г. Н. Масъалаҳои сиёсии муҳоҷирати аҳолӣ дар Тоҷикистон

Зокиров Г. Н. Моҷарошиносӣ

Зокиров Г. Н. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ

Зокиров Г. Н. Таърихи таълимоти сиёсӣ

Зокиров Г. Н. Терроризм

Зокиров Г. Н. Ҷомеаи шаҳрвандӣ

Зокиров Г. Н., Абдулҳақов М. Манфиатҳои миллӣ-омили меҳварии рушди давлатдорӣ

Зоконӣ, Убайд. Куллиёти мунтахаб. Тартибдиҳанда ва муҳаррир Х. М. Мирзозода

Зоконӣ Убайд. Ҳикоёти латиф. Самандари Тирмизӣ. Дастур-ул-мулук

Зол ва Симурғ: Аз силсилаи достонҳои «Шоҳнома»/Бо хатҳои кириллику форсӣ ва тарҷума ба англисӣ

Золотая долина

Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов …

Зороастрийские тексты

Зоҳидов А., Осимова Б. Фарҳанги воҳидҳои фразеологии лаҳҷаи Хуҷанд

Зоҳидов А. Таъсири забони русӣ ба калимасозии забони адабии тоҷик

Зоҳидов Н.. Адабиёти арабизабони форсу тоҷик аз истилои араб то аҳди Сомониён

Зоҳидов Н. Насри арабизабони адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои VII-IХ

Зоҳидов Ҳ. Канзи шифо

Зоҳидов Ҳ. Хазинаи тибби қадим

Зубайдов У. Дифференцированное обучение: состояние, проблемы, размышления

Зудовский Ю. Абӯалӣ ибни Сино


И, Й

Ибн Сино и средневековая философия

Ибн Сина. Избранное

Ибн Сина. Математические главы "Книги знания" (Донишнома)

Ибн-ал-Балхӣ. Форснома

Ибни Ямин. Девони қитаот ва рубоиёт (форсӣ)

Ибрагимов А. Д. Интенсивный курс арабского языка. В 3-х ч. Ч. 2

Ибрагимов А. Д. Интенсивный курс арабского языка. В 3-х ч. Ч. 2

Ибрагимов А. Д. Интенсивный курс арабского языка. В 3-х ч. Ч. 3

Иброҳим Усмон. Сарнавишти “тоҷик”

Иванов М. С. Очерк истории Ирана

Иванов П. П. Очерки из истории Средней Азии. (XVI – середина XIX века)

Ивлин Во. Бозгашт ба Брайдсхед

Из истории жилищной культуры таджиков

Из истории культурного строительства в Таджикистане. Сб. документов. Вып. 1-2

Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. Т. 1

Изатуллоев К. ва диг. Математика (Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ)

Икромӣ Ҷ. Аз Маскав чӣ овардӣ?

Икромӣ Ҷ. Асарҳои мунтахаб ҷҷ. 1-3

Икромӣ Ҷ. Асарҳои мунтахаб ҷҷ. 1-4

Икромӣ Ҷ. Дар домани офтоб

Икромӣ Ҷ. Духтари оташ

Икромӣ Ҷ. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро

Икромӣ Ҷ. Зоғҳои бадмур

Икромӣ Ҷ. Ман гунаҳкорам

Икромӣ Ҷ. Муҳаббат: Ҳикоя ва очеркҳо

Икромӣ Ҷ. Саргузашти Сафармахсум

Икромӣ Ҷ. Сафармахсум дар Бухоро

Икромӣ Ҷ. Тахти вожгун

Икромӣ Ҷ. Тири қасос: Драма

Икромӣ Ҷ. Тирмор

Икромӣ Ҷ. Тори анкабут

Икромӣ Ҷ. Устоди ман, мактаби ман, худи ман

Икромӣ Ҷ. Хатлон

Икромӣ Ҷ. Ҳикоя ва очеркҳо

Икромӣ Ҷ. Шодӣ

Икромов И. Абулфараҷи Рунӣ ва баъзе масъалаҳои сабки ироқӣ…

Икромов И. Мақоми Анварӣ дар таърих ва инкишофи жанри қасида

Икромов И. Шоирони Роғ: охирҳои асри XIX ва ибтидои асри XX

Иқболов О. Зарбулмасал, мақол ва афоризмҳо (англисӣ-тоҷикӣ)

Ильин В. А., Поздняк З. Д. Асосҳои анализи математикӣ. Қ. 1

Имлои Бухороӣ. Мунтахаби ашъор

Имлои забони тоҷикӣ (1999)

Имом ал-Бухорӣ. Саҳеҳ. Матни комил дар 6 ҷилд

Имомов А. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, китоби дарсӣ

Иностранцев К. А. Сасанидские этюды

Инҷилҳо

Инъомов М. Шуҷоати Спитамен

Иоганн Тунманн. Крымское ханство

Исаков А. И. Саразм

Искандарзода М. Зебу зинати арӯсони Ҳисор

Искандаров Б. И. Восточная Бухара и Памир в период присоединения Ср. Азии к России

Искандаров Б. И. Восточная Бухара и Памир во второй половине XIX в. чч. 1-2

Искандаров Б. И. Из истории дореволюционного Таджикистана

Искандаров Б. И Из истории проникновения кап. отн. в экономику дорев. Таджикистана

Искандаров Б. И. История Памира

Искандаров Б. И. Социально-эконом. и полит. аспекты истории памирских княжеств

Искусство таджикского народа: Сб. статей. Вып. 1-2

Искусство таджикского народа. Вып. 3

Ислом. Равия, мазҳаб ва фирқаҳои он

Ислом: Маълумотномаи мухтасар

Исломов С. Проблемаҳои иқтисодӣ дар осори Аҳмади Дониш ва С. Айнӣ

Исмаилов Ш. Установление Советской власти в Каратегине и Дарвазе

Исматуллоев М. Ф. Пуркунандаи бевосита дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Исмоили Ҷурҷонӣ. Захираи Хоразмшоҳӣ

Исмоилов И. Зарф дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Исмоилов Л. Э. Очерки религиозной жизни Мавераннахра ХVI в

Исмоилов М. Маърифат. Маърифати илм

Исмоилова Б. Аморати Бухоро дар давраи вассалӣ (1868-1917)

Исмоилова Б. И. Таърихи халқи тоҷик. Дастури методӣ барои донишҷӯён

Исоева-Юнусова Н. Гулдӯзии тоҷикӣ

Исоматдинов Ҷ. Б., Исоматдинов Ҷ. Ҷ. Таърихи халқи тоҷик дар ҷадвалу нақшаҳо

Исоматов М. М. Ирано-среднеазиатские взаимоотношения по «Таърихи Табарӣ»…

Исоматов М. М. «Таърихи Табарӣ»-и Абӯалӣ Балъамӣ…

Исоматов М. Об дар баррасиҳои таърихию этнографӣ

Исоматов М. Тоҷикон дар тасвири Сотим Улуғзода

Исрофилниё Ш. Р. Фарҳанги таҳлилии алфози хароботии ашъори Хоҷа Ҳофиз

Истиқлолият ва журналистикаи муосир. Маҷмӯаи мақолаҳо

Историография истории Древнего Востока

История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.). Т. 1

История Ленинабада (научно-популярный очерк)

История Бадахшана. Та’рих-и Бадахшан

История Горно-Бадахшанской автономной области. – Т. I

История Ирана. Под редакцией М. С. Иванова

История Таджикской ССР

История народов Узбекистана. Том 1

История народов Узбекистана. Том 2

История таджикского народа. Т. I

История таджикского народа. Т. II

История таджикского народа. Том III. Средние века (XI—XV вв.)

История таджикского народа. Т. IV. Позднее средневековье и новое время (ХVI в.–1917)

История таджикского народа. Том V. Новейшая история (1917-1941 гг.)

История таджикского народа. Том VI. Новейшая история (1941—2010 гг.)

История таджикского народа. Т.1. /Под. ред. кандидата ист. наук Антоненко Б.А.

История таджикского народа. Т.3, кн.1 (1917-1937 гг.).

История таджикского народа. Т.3, кн.2 (1938-1963 гг.).

Исҳоқӣ М. Б. Тавсияҳои методӣ доир ба таҷрибаомӯзии педагогӣ

Исҳоқӣ Ю., Тоҷиев Я. Таърихи мухтасари тибби тоҷик


К


Қ

Қаббонӣ Н. Овози дард

Қассоби Кошонӣ. Саду як ғазал

Қаҳҳори Расулиён. Кишварҳои ҷаҳон. (Маълумотнома)

Қаҳҳорӣ Абдуҷаббор. Оҳанги дӯстӣ

Қаҳҳорӣ Абдуҷаббор. Рангинкамон

Қаҳҳорӣ Абдуҷаббор. Шукуфаҳои аз хун дамида

Қаҳҳоров А. Роҳҳо ва мулоқотҳо

Қиёми сабзи дарахт: Баёзи шеъри муосири Фаронса

Қодиров А. Аз таърихи инкишофи математикаи Осиёи Марказӣ (асрҳои 9-15)

Қодиров А. Л. Асосҳои фаъолияти тиҷоратӣ

Қодиров Б. К. Таърихи афкори педагогии халқи тоҷик (Аз аҳди қадим то зуҳури ислом)

Қодиров К. Таърихи фалсафаи тоҷик

Қодиров К. Хотироте аз сафари Эронзамин

Қодиров Р. Фолклори маросимии тореволютсионии тоҷикони водии Қашқадарё

Қозиҷонов М. Таълими адабиёт дар мактабҳои ҳаштсола (дастури методӣ)

Қоидаҳои асосии орфографияи забони тоҷикӣ (1941)

Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ (2011)

Қосимзод Ҷаҳонбахш. Асрори қиёфашиносӣ

Қосимӣ С. Бадеияти латифаҳои халқии тоҷикӣ

Қосимов М., Муродов Н. Фаъолияти созмонҳои талабагии муассисаҳои таълимии ҶТ

Қосимова М. Н. Истилоҳоти қадимаи тоҷикӣ (маълумоти мухтасар)

Қосимова М. Н. Маҷмӯаи машқҳо аз забони тоҷикӣ: Барои хонандагони мактаби миёна

Қосимова М. Н. Мухтасар оид ба истилоҳоти забоншиносии пешини тоҷик

Қосимова М. Н. Практикум аз забони адабии ҳозираи тоҷик

Қосимова М. Н. Структура ва семантикаи ҷумлаҳои соддаи насри асри XI

Қосимова М. Н. Сухан бояд ба дониш дарҷ кардан

Қосимова М. Н. Таърихи забони адабии тоҷик

Қосимова М. Н. Хат ва имлои матни классикии тоҷик

Қосимов Ҷ. Қ., Сардоров М. Н., Масаидов Р. С., Набиев Т. Н., Бухориев Т. А. Растанипарварӣ

Қосимова М. Н. Ҷумлаи пайрави шартӣ дар забони адабии тоҷик

Қубодиёнӣ, Раҳим Мусулмониён. Тоҷикон. 2500 сол…

Қулиев Қ. Шамшери Худо

Қурбони ту, эй диёри ишқам

Қурбонов М. Асосҳои лингвистӣ ва методии таълими услубшиносии тоҷик дар м. миёна

Қурбонов М. Забони тоҷикӣ. Услубшиносӣ: имконоти услуби заб. ад. тоҷик (барои с. X).

Қурбонов М. Инкишофи нутқ дар дарсҳои забони модарӣ

Қурбонов М. Методикаи забони тоҷикӣ дар мактаби миёна. Қ. 1

Қурбонов М. Услубшиносӣ: Созмони услубии забони адабии ҳозираи тоҷик

Қурбонов М., Воҳидов 3. Таълими масъалаҳои душвори имло дар синфҳои 5 ва 6

Қурбонов М., Муҳамадов М. Таълими забони тоҷикӣ дар синфи 5

Қурғонов З. Забоншиносии тоҷик (Феҳристи мухтасари осори батабърасида)

Қуръон. Тарҷума аз тафсири мухтасари Хатлонӣ

Қуръон. Тарҷумаи Муҳаммадҷон Умаров

Қуръон. — Теҳрон: 1997.

Қутбӣ Киром. Аз гулу хоку шуълаи оташ

Қутбӣ Киром. Бӯйи нон: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Дили бародар

Қутбӣ Киром. Ёр меояд: Мунтахаби ашъор

Қутбӣ Киром. Зиндагӣ дар назм

Қутбӣ Киром. Илҳом: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Камон: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Қатли Туғрал: Қисса

Қутбӣ Киром. Қуллаҳои ноаён

Қутбӣ Киром. Минбари виҷдон

Қутбӣ Киром. Нафаси озод. – Д.: 1992.

Қутбӣ Киром. Нишот: Достонҳо ва шеърҳо

Қутбӣ Киром. Нома аз роҳи дур

Қутбӣ Киром. Остони баланд: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Парвози меҳр

Қутбӣ Киром. Пули Сангин

Қутбӣ Киром. Рези кӯҳсор: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Сангпул

Қутбӣ Киром. Сари баланд

Қутбӣ Киром. Субҳи содиқ

Қутбӣ Киром. Хоки пайвандӣ

Қутбӣ Киром. Чашмаи дил

Қутбӣ Киром. Ҷоми нур

Қутбӣ Киром. Ҷонфидо

Қутбнамоёни илми забоншиносӣ

Қушматов А. Деҳқонони точик дар оҳири асри XIX ва ибтидои асри ХХ

Қушматов А. Пайдоиш ва моҳияти мазорҳо


Л

Латифӣ О., Рабиев А. Рӯзгори соҳибдилон

Латофат Кенҷаева. Чор мошини даркорӣ

Лексияҳо аз фанни таърихи халқи тоҷик

Ленин В. И. Асарҳои мунтахаб иборат аз ду ҷилд. ҷҷ. 1-2

Ленорманн Ф. Руководство к древней истории Востока до персидских войн

Ленский А. С. Зубков Н. М. Мелодии Памира

Ленский А. С. Зубков Н. М. Музыка таджиков

Ленский А. Таджикская ССР. Серия «Музыкальная культура союзных республик»

Лермонтов М. Қаҳрамони даврони мо

Лермонтов М. Мсири

Лермонтов М. Хазинадорзани тамбовӣ

Лившиц В. А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья

Литвинов В. Н., Байсариев И. Э., Мирзовалиев М. М. Пути увеличения производства зерна и кормов…

Литвинов В. Н., Карамхудоев Л. К., Мирзовалиев М. М. Особенности формирования урожаев зерна кукурузы и сои

Литвинов В. Н., Сардоров М. Н. Кормовые культуры Таджикистана

Литвинов В. Н., Сардоров М. Н. Интенсификация люцернового клена в севообороте

Литвинский Б. А. Древности Кайрак-Кумов

Литвинский Б. А. Исторические судьбы Восточного Туркестана и Средней Азии

Литвинский Б. А. Тахти Сангин. тт. 1-2

Литвинский Б. А., Зеймаль Е. В. Аджина-тепа

Литвинский Б. А., Седов А. В. Тепаи-Шах. Культура и связи кушанской Бактрии

Литвинский Б. А., Соловьёв В. С. Средневековая культура Тохаристана

Лихушина Н. П. Санскритско-русский учебный словарь

Логофет Д. Н. В горах и на равнинах Бухары (Очерк Средней Азии)

Логофет Д. Н. Страна бесправия

Лоиқ Шералӣ. Аввалу охири ишқ

Лоиқ Шералӣ. Ангораҳо: Гулчини ашъор

Лоиқ Шералӣ. Варақи санг: Мунтахаботи ашъор

Дасти дуои модар: Силсилаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Девони дил: Маҷмӯаи ашъор

Лоиқ Шералӣ. Девони замон: Гулчини ашъор

Лоиқ Шералӣ. Девони пирӣ

Лоиқ Шералӣ. Илҳом: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Куллиёт. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1

Лоиқ Шералӣ. Куллиёти шеъри Лоиқ Шералӣ 1-2 (Хуҷанд)

Лоиқ Шералӣ. Ману дарё: Ашъори баргузида

Лоиқ Шералӣ. Марди роҳ: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Мунтахаби ашъор (2004)

Лоиқ Шералӣ. Мунтахаби ашъор (2013)

Лоиқ Шералӣ. Нӯшбод: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Офтобборон: Шеърҳо ва тарҷумаҳо

Лоиқ Шералӣ. Резаборон: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Рӯзи сафед: Маҷмӯаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Саду як ғазал: Маҷмӯа

Лоиқ Шералӣ. Сари сабз: Маҷмӯаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Соҳилҳо: Маҷмӯаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Тоҷикистон мазҳари ман: Маҷмӯаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Фарёди бефарёдрас

Лоиқ Шералӣ. Хоки ватан: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Хонаи дил: Шеърҳои нав

Лоиқ Шералӣ. Хонаи чашм: Маҷмӯаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Ҷоми саршор: Гулчине аз девони ғазал

Лоиқнома: Маҷмӯаи шеърҳо, ёддоштҳо ва мақолаҳо/Мураттиб ва муҳаррир А. Сайфуллоев

Лоиҳаи таҳрири нави имлои забони адабии ҳозираи тоҷик (1967)

Лоҳутӣ А. Асарҳои мунтахаб (1949)

Лоҳутӣ А. Ашъори мунтахаб (форсӣ)

Лоҳутӣ А. Гавҳари ишқ

Лоҳутӣ А. Куллиёт/ Иборат аз ҳафт ҷилд ҷҷ. 1-7

Лоҳутӣ А. Куллиёт/ Иборат аз шаш ҷилд ҷҷ. 1-6

Лоҳутӣ А. Нидои зиндагӣ (1956)

Лоҳутӣ Абулқосим. Номаҳо

Лоҳутӣ А. Сурудҳои озодӣ ва сулҳ

Лоҳутӣ А. Шеърҳо ва достонҳо/Иборат аз ду китоб. – Қ. 1-2

Лоҳутӣ А. Шеърҳо, достонҳо ва мактубҳо

Лоҳутӣ А. Шуъла ва шамшер

Лу Син. Зиндагиномаи воқеии А-Кю

Луғати тафсирии истилоҳоти педагогӣ

Луғати фурс, таълифи Абумансур Алӣ бинни Аҳмад Асадии Тӯсӣ (форсӣ)

Луғати шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ (макети ҳарфи «Д»)

Луғати шеваҳои ҷанубӣ

Луконин В. Г. Культура Сасанидского Ирана

Лурье П. Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии

Лутф М. (Лутфуллоев М.) Педагогикаи шафқат

Лутфуллоев М. Взаимосвязь грамматики и орфографии при изучении частей речи…

Лутфуллоев М. Дарс

Лутфуллоев М. Дидактикаи муосир

Лутфуллоев М. Имоми Аъзам ва равиши донишандузӣ

Лутфуллоев М. Методикаи таълими забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ

Лутфуллоев М. Методикаи таълими забони модарӣ

Лутфуллоев М. Методикаи таълими забони модарӣ

Лутфуллоев М. Эҳёи педагогикаи Аҷам

Лутфуллоев М., Давлатова Р., Мирзоев Р. Маҷмӯаи диктантҳо барои синфҳои ибтидоӣ

Лутфуллоев М., Мирзоев Р., Шарифов Ф. Дарсҳои забони модарӣ дар синфи 4


М


Н


О

Обидов Д. Сурудҳои мавсимии тоҷикони Афғонистон

Обидов Д. С. Ханафитская школа права и ее значение в исламском праве…

Обидов И. Маорифи халқ дар Тоҷикистони шӯравӣ

Обидов И. О. Очерки мухтасари таърихи маорифи халқ дар Тоҷикистон

Одилов Н. Ҷаҳонбинии Ҷалолиддини Румӣ

Озар. Гуфтугӯйи нахлу моҳ

Озарахш. Намози мусофир

Озод Аминзода. Бо ёди ту

Озод Аминзода. Дилбари саҳро

Озод Аминзода. Дунёи дил

Озод Аминзода. Ёди ширин

Озод Аминзода. Пайроҳаи сабз

Озод Аминзода. Сатрҳои нахустин

Озод Аминзода. Сипос

Озод Аминзода. Чашми бедор

Оймахмадов М., Махшулов М. Основы внешнеэкономической деятельности

Оқилов Маҳмудҷон. Омӯхтани санъати бадеӣ (дастури методӣ)

Олимзода Кароматулло. Паёми садоқат

Олимов А. Ҷашни тиллоӣ

Олимов Б. Табиат ва тарбияи эстетикии хонандагон

Олимов К. Баррасиҳо дар тасаввуф

Олимов К. Мировоззрение Санои

Олимов М. И. Ҳалли мисолу машқҳо бо ёрии ҳисобкуниҳои матрисавӣ. Қ. 2

Олимов М. И., Алиқулов Р. К. Ҳалли мисолу машқҳо бо ёрии ҳисобкуниҳои матрисавӣ 1

Олимов М. И., Алиқулов Р. К., Хайруллоев Ш. А. Маҷмӯаи масъалаҳо аз алгебраи олӣ.

Олимов Р., Саидов М. Национальный вопрос: расчёты и просчёты

Олимпур М. Раҳнамойи суратгир / Хочу быть фотографом

Омӯзиши вобастагии байни компонентҳо ва натиҷаи амалҳо дар синфҳои 1-3

Оранский И. М. Введение в иранскую филологию

Оранский И. М. Иранские языки

Орзу, Сироҷуддин Алихон. Чароғи ҳидоят

Орифҷон Яҳёзоди Хуҷандӣ. Хуҷанднома ё қиссаҳо аз таърихи Хуҷанд ва хуҷандиён

Орлова Е. Зиёдулло Шахиди

Ортиқов Болта. Гули садбарг: Қисса

Осимӣ Қ. У. Лексияҳо аз методикаи таълими математика

Осимӣ М., Болтаев М. Материализми диалектикӣ

Осимӣ М. Пайдоиш ва ташаккули тафаккури фалсафӣ

Осимов М. и др. Русско-таджикский словарь философской терминологии

Осимова Б. Ҳазору як таъбири лаҳҷаи Хуҷанд

Основы иранского языкознания. Кн. 1. Древнеиранские языки

Основы иранского языкознания. Кн. 2. Среднеиранские языки

Основы иранского языкознания. Кн. 3. Новоиранские языки, западная группа, прикаспийские языки

Основы иранского языкознания. Кн.4. Новоиранские языки: восточная группа

Основы иранского языкознания. Кн. 5. Новоиранские языки: северо-западная группа

Основы иранского языкознания. Кн. 6. Новоиранские языки: северо-западная группа

Основы иранского языкознания. Кн. 7. Среднеиранские и новоиранские языки

Осори мунтахаби Соиб

Осори Рӯдакӣ

Островский Н. Зодагони тӯфон

Островский Н. Обутоб ёфтани пӯлод

Отахонова Хуршеда. Падидаҳои навҷӯйӣ

Отахонова Хуршеда. Р. Ҷалил ва эҷодиёти ӯ (Ҳикояҳо ва «Одамони ҷовид»)

Охунов Р. Охунова У. Практикум аз кимиёи умумӣ ва ғайриорганикӣ

Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане

Очерк истории таджикской советской литературы

Очерки истории и теории культуры таджикского народа: Сб. статей.

Очерки истории и теории культуры таджикского народа. Научный сборник статей (2001)

Очерки истории и теории культуры таджикского народа (2010)

Очерки по грамматике таджикского языка, вып. 5

Очерки по истории Советского Бадахшана. – Вып. I- II

Очерки по истории Таджикистана. – Т. I-II

Очерки таърихи адабиёти советии тоҷик. Қисми 1

Очерки таърихи адабиёти советии тоҷик. Қисми 2

Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол

Очеркҳои таърихи фалсафа

Ошанин В. Ф. Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез её народов. ЧЧ. 1-…


П

Паёми дӯстон: Маҷмӯаи шеърҳо

Пайрав Сулаймонӣ. Девон

Пайрав Сулаймонӣ. Куллиёт

Пайрав Сулаймонӣ. Маҷмӯаи шеърҳо

Папка делового человека: словарь справочник

Пахалина Т. Н. Ваханский язык

Пахалина Т. Н. Ишкашимский язык. Очерк фонетики и грамматики, тексты, словарь

Пахалина Т. Н. Памирские языки

Пахалина Т. Н. Сарыкольский язык

Пахалина Т. Н. Сарыкольско-русский словарь

Педагогикаи мактаб

Пехлевийская божественная комедия

Пашту-дари ланд қомус

Персидско-русский словарь (Ю. А. Рубинчика). Т. 1

Персидско-русский словарь (Ю. А. Рубинчика). Т. 2

Петров Г. Н., Ахмедов Х. М. Комплексное использование водно-энерг. ресурсов трансграничных рек ЦА

Пещерева Е. М. Гончарное производство Средней Азии

Пещерева Е. М. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков

Пещерева Е. М. Праздник тюльпана (лола) в селе Исфара Кокандского уезда

Пириев Дж.С. Концепция аграрной политики Республики Таджикистан

Пириев Дж.С. Научные основы перспективного размещения отраслей сельского хозяйства…

Пириев Дж.С. Эффективность территориальной организации производства хлопка-сырца…

Пиров М. Методикаи таълими жанрҳои фолклорӣ дар с. 4-5

Пиров Р., Рӯзметов Э. Назарияи функсияҳои тағйирёбандаашон комплексӣ

Пирумшоев X. Российско-среднеазиатские отношения в XVI — середине XIX веков…

Пирумшоев Х. Русские дореволюционные исследователи о городах Восточной Бухары…

Пирумшоев Х. Русские дорев. исследователи о политике России в Ср. Азии в XVIII в.

Пирумшоев Х., Маликов М. Россия-Таджикистан: история взаимоотношений

Пирумшоев Ҳ. Ванҷ (Очерки илмӣ-оммавӣ)

Пирумшоев Ҳ. Ванҷи ману ганҷи ман

Пирумшоев Ҳ. Таърихи Дарвоз (аз қадим то замони муосир)

Пирумшоев Ҳ. Таърихи омӯзиши шӯриши Восеъ

Пирумшоев Ҳайдаршо. Таърихи халқи тоҷик дар тарозуи таърихнигорӣ

Писарчик А. К. Народная архитектура Самарканда Х1Х-ХХ вв. (по матер. 1938-1941 гг.)

Писарчик А. К. Рушанские тексты

Пичикян И. Р. Культура Бактрии

Погодин Н. Достони саввуми муассир

Погодин Н. Се песа дар бораи Ленин

Полевой Б. Достони марди ҳақиқӣ

Правовая основа журналистики

Принсипҳои (қоидаҳои) асосии терминологияи забони тоҷикӣ

Проблемы подготовки и обеспечения нар. хоз. Таджикистана кв. кадрами. Вып. 1-2

Проценко А. И. Танцевальное искусство Таджикистана

Пугаченкова Г. А. Скульптура Халчаяна

Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. Очерки искусства Средней Азии

Пушкин А. С. Дубровский

Пушкин А. С. Духтари капитан

Пушкин А. С. Руслан ва Людмила

Пушкин А.С. Кохи ёдгор

Пӯлодӣ Тилло. Баҳори шодӣ

Пьянков И. В. Осиёи Миёна дар номаҳои бостон


Р


С


Т


У, Ӯ

У истоков истории. К 130-летию со дня рождения Нусратулло Махсума

Убайд Раҷаб. Арчамайдон

Убайд Раҷаб. Гулрӯ: Шеърҳо

Убайд Раҷаб. Илҳом

Убайд Раҷаб. Қиссаҳои модаркалон

Убайд Раҷаб. Ману ҷӯраҳои ман

Убайд Раҷаб. Модарам

Убайд Раҷаб. Нақши қалам

Убайд Раҷаб. Нимарӯз

Убайд Раҷаб. Нинӣ чӣ ном дорад?

Убайд Раҷаб. Олуча – гули бодом

Убайд Раҷаб. Орзуҳои ширин

Убайд Раҷаб. Пайраҳа

Убайд Раҷаб. Рози обшор

Убайд Раҷаб. Рӯйи замин

Убайд Раҷаб. Саду як барг

Убайд Раҷаб. Саррез

Убайд Раҷаб. Себаки ғелон

Убайд Раҷаб. Тирукамон дар рӯйи бом

Убайд Раҷаб. Тӯшае аз ҳар гӯшае

Убайд Раҷаб. Хӯшаи гандум

Убайд Раҷаб. Ҳадяи бобо

Убайд Раҷаб. Ҳамсуҳбати ширинзабон

Убайд Раҷаб. Шамол хунук мехӯрад?

Убайд Раҷаб. Як дона марворид

Убайд Раҷаб. Як лаълӣ марҷон

Убайд Раҷаб. Яккабурс

Убайди Раҷаб. Бовар ва каланд: Ду қисса

Убайди Раҷаб. Куҷо шуд пинҳон тафси тобистон? – Китоби шеър, чистон, қисса ва достон

Убайдов Ф. Ҳифозати вожаҳои аслӣ ва иқтибосии куҳани заб. тоҷикӣ дар лаҳҷаи Мастчоҳ

Убайдуллоев Н. К., Сайнаков С. П. Муборизаи халқи тоҷик ба муқ. истилогарони муғул

Уилям Теккерей. Намойишгоҳи ғурур

Уилям Голдин. Ҳокими магасҳо

Улуғзода С. Аҳмади Дониш

Улуғзода С. Восеъ

Улуғзода С. Дар оташ: Драма

Улуғзода С. Диёри навобод

Улуғзода С. Ёрони боҳиммат: Повест

Улуғзода С. Ибни Сино

Улуғзода С. Калтакорони сурх: Драма

Улуғзода С. Калтакдорони сурх: Повестҳо

Улуғзода С. Қаҳрамони Днепр, Висла ва Одер

Улуғзода С. Қисмати шоир

Улуғзода С. Қиссаҳои драмавӣ

Улуғзода С. Мунтахабот /Иборат аз 4 ҷилд. ҷҷ. 1-4

Улуғзода С. Мунтахабот. Иборат аз ду ҷилд. ҷҷ. 1-2

Улуғзода С. Навобод

Улуғзода С. Пири ҳакимони Машриқзамин

Улуғзода С. Ривояти суғдӣ

Улуғзода С. Ривояти суғдӣ: Осори мунтахаб

Улуғзода С. Саргузашти Собир (Субҳи ҷавонии мо)

Улуғзода С. Субҳи ҷавонии мо

Улуғзода С. Фирдавсӣ (роман)

Умари Хайём. Рубоиёт (1955)

Умари Хайём. Рубоиёт (2001)

Умари Хайём. Рубоиёт (2010)

Умари Хайём. Форсӣ, ӯзбекӣ, русӣ (Тошканд: 1970)

Умаров С. Гулшани ҳунар

Умарова С. Ҷ. Ниҳолпарварӣ

Умарова С. Таълими ҳаёт ва эҷодиёти А. Лоҳутӣ дар мактаби миёна (Дастури методӣ)

Умарова Ш. Исторические песни таджикского фольклора

Умберто Эко. Номи садбарг

Унсуралмаолии Кайковус. Қобуснома

Унсурулмаолии Кайковус. Насиҳатнома

Унсурулмаолии Кайковус. Оини рӯзгор

Уолт Уитмен. Баргҳои алаф

Урунов Ф. У. Ниҳолпарварӣ

Усмон И. Соли Набиев

Усмон Олим. Ашъори мунтахаб

Усмонов К. У. Назарияи грамматикаи забони англисӣ

Усмонов И. Воситаҳои ахбори омма ва сиёсати хориҷии Тоҷикистон

Усмонов И. Ёрдамчии содиқи партия

Усмонов И., Давронов Д. Таърихи матбуоти тоҷик

Усмонов И. Мулк бе сиёсат пойдор намонад

Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол

Усмонов И. К. Жанрҳои публитсистика

Усмонов И. К. Журналистика. Қисми 1

Усмонов И. К. Журналистика

Усмонов И. К. Назаре ба таҳқиқот дар соҳаи журналистика

Усмонов И. К. Назарияи публитсистика

Усмонов Р. А. Лексикаи феъл дар «Маснавии Маънавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ

Усули навиштани иншо (Маслиҳате чанд дар хусуси иншонависӣ бо мисол ва намунаҳо)

Ӯктами Холиқназар. Ғалат менависем

Ӯрун Кӯҳзод. Кини хумор

Ӯрун Кӯҳзод. Роҳи ағба: Қисса

Ӯрун Кӯҳзод. Ҳайҷо

Ӯрун Кӯҳзод. Ҳам кӯҳи баланд, ҳам шаҳри азим

Ӯрун Кӯҳзод. Як рӯзи дароз, рӯзи бисёр дароз


Ф

Фаввора: Маҷмӯаи шеърҳо, ҳикояҳо ва очеркҳо

Фадеев А. Гвардияи ҷавон 1-2

Фадеев А. Торумор

Файзиев И. Д., Файзиева Г. И. Услуби ҳалли масъалаҳо аз физика

Файзов М. Язык рушанцев советского Памира

Фалсафа (ҳайати муаллифон). Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни таҳсилоти олии касбӣ

Фалсафа. Иборат аз ду қисм. ққ. 1-2

Фаньян Д. К истории Советского строительство в Таджикистане

Фарзона. Ғунчаборон

Фарзона. Қатрае аз Мӯлиён. Дар се муҷаллад

Фарзона. Меъроҷи шабнам: Шеърҳо

Фарзона. Муҳри гули мино

Фарзона. Ояти ишқ: Шеърҳо

Фарзона. Парниёни ҷон

Фарзона. Сад барги ғазал

Фарзона. Саду як ғазал

Фарзона. Себарга. Маҷмӯаи шеърҳо

Фарзона. Сӯзи нотамом (маҷмӯаи шеър)

Фарзона. То бекаронаҳо

Фарзона. Тулӯи хандарез

Фарзона. Ҳама гул, ҳама тарона ҷҷ. 1-2

Фарзона. Шабохуни барқ

Фарзона. Як ғунча роз

Фарзона духти Саидумрон. Фарҳанги ном

Фарҳанг — силоҳи маънавии пирӯзӣ

Фарҳанг ва истиқлол

Фарҳанги мардуми диёри Турсунзода.

Фарҳанги Нафисӣ, ҷ. I—V, таълифи доктор Алиакбар Нафисӣ (форсӣ)

Фарҳанги баробарҳои порсии вожагони бегона. Ҷилди аввал (форсӣ)

Фарҳанги баробарҳои порсии вожагони бегона. Ҷилди дуввум (форсӣ)

Фарҳанги баробарҳои порсии вожагони бегона. Ҷилди саввум (форсӣ)

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. 1 (1969)

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. 1-2 (1969)

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. 2 (1969)

Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. Ҷилди I

Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. Ҷилди II

Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик (Фарҳанги фразеологӣ). Ҷилди якум

Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик (Фарҳанги фразеологӣ). Ҷилди дуюм

Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ (2013)

Фарҳанги мардуми диёри Турсунзода

Фарҳанги мухтасари «Шоҳнома»

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1 (2008)

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 2 (2008)

Фарҳанги тафсирии мафҳумҳои асосии математика ва таълими он

Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ (2006)

Фарҳанги форсии Амид (ҷайбӣ). Таълифи устод Ҳасани Амид (форсӣ)

Фарҳанги форсӣ. Доктор Муҳаммади Муин. Дуҷилдӣ. Ҷилди аввал (форсӣ)

Фарҳанги форсӣ. Доктор Муҳаммади Муин. Дуҷилдӣ. Ҷилди дуввум (форсӣ)

Фарҳат Муҳиддин. Рӯди кӯҳӣ (шеърҳо)

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 1

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 2

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 3

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 4

Фатхуллаев С. Идейно-эстетическое своеобразие эпоса «Гуругли»

Фахриддин Али Сафи. Занимательные рассказы

Фахриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф

Фахриддини Гургонӣ. Вис ва Ромин

Фаъолияти созмонҳои талабагони муассисаҳои таълимӣ (мактабҳои) ҶТ

Федин К. А. Шодиҳои нахустин

Федченко А. П. В Кокандском ханстве

Федченко А. П. Путешествие в Туркестан. Т.1.– Ч. 1-2

Федченко А. П. Топографический очерк Зерафшанской долины…

Феҳристи журнали «Садои Шарқ» (1927-1967)

Фигерейдо Г. Эзоп

Фидоии миллат (Ба ифтихори 120-солагии зодрӯзи Нусратулло Махсум)

Филимонова Т. Г. и др. Гиссарский историко-культурный заповедник

Фирдавси А. Поэмы из «Шахнамэ»

Фирдоуси. Шахнаме. Том первый

Фирдоуси. Шахнаме. Том второй

Фирдоуси. Шахнаме. Том третий

Фирдоуси. Шахнаме. Том четвертый

Фирдоуси. Шахнаме. Том пятый

Фирдоуси. Шахнаме. Том шестой

Фитрат А. Давраи ҳукмронии амир Олимхон

Фихтенгольц Г. М. Асосҳои анализи математикӣ. Қ. 1

Фолклор, адабиёт, забон

Фолклори сокинони саргаҳи Зарафшон

Фолклори тоҷик (материалҳо ва мақолаҳо). Қ. 1.

Фолклори тоҷик (1954)

Фолклори тоҷик (1957)

Фолкнер. У. Деҳа. Шаҳр. Қаср (романҳои сегона)

Фолномаи Бузургмеҳр. Дар баёни рӯзҳо ва соатҳо

Фрай Р. Мероси Осиёи Миёна

Фрай Р. Н. Бухара в Средние века. На стыке персидских традиций и исламской культуры

Фрай Ричард. Наследие Ирана

Фрай Р. Наследие Центральной Азии

Франк Науманн. Санъати дипломатия. 20 қонуни ғолиби нармтабиат

Франко И. Борислав механдад

Франсуа Мориак. Маймунча

Франтс Кафка. Қаср. Муҳокима

Френсис Скотт Фитсҷералд. Гэтсбии бузург

Фролова Е. А. История средневековой арабо-исламской философии

Фузайлов А., Исомаддинов Ҷ. Таърихи навини Тоҷикистон

Фузайлов Э. А. и др. Русско-таджикский словарь по биологии

Фурӯғи Фаррухзод. Таваллуди дигар


Х

Хабибов С., Факеров Х. Н., Джамшедов М. Словарь экономических терминов

Хади-заде Р. Источники к изучению таджикской литературы второй половины XIX в

Хаимов Н. Б. Алгебраи олӣ

Хаимов Н. Б. Курси мухтасари анализи математикӣ. Қ. 1-4

Хайдаров Г. Х. Иномов М. Таджикистан: трагедия и боль народа

Хайдаров Г. Х. Из истории подготовки учительских кадров в Туркестане (1917-1924)

Хайдаров Г. Х. История таджикского народа: XX век

Хайдаров Г Х. Очерки истории соц. строительства в Северном Таджикистане

Хайдаров Ғ. Ҳ. Борьба за установление и упрочение Сов. власти в Сев.Таджикистане

Хайдаров К. Лечебные растения Таджикистана

Хайрандеш. Замзама: Маҷмӯаи шеърҳо

Хайрандеш. Зиёратнома: Маҷмӯаи шеърҳо

Хайрандеш. Куллиёт. Ҷ. 1

Хайрандеш. Сад қатра ашк: Маҷмӯаи шеърҳо

Хайрандеш. Тоҷикнома

Хайрандеш. Хайробод. КК. 1-2

Хайрандеш. Чархофалак. КК. 1-4

Хакимов Н. Г. Музыкальная культура раннесредневековой Уструшаны

Хакимов Н. Г. Музыкальная культура таджиков: древнейшая, древняя и раннесредневековая история кк. 1-2

Хакназаров А. Освободительная борьба таджикского народа против Арабского Халифата

Халили Сомонӣ. Шаби шоир

Халилов А. Вазифаҳои грамматикии бандаки изофӣ (-и) дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Халилов А. Ҳиссачаҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Халилуллоҳи Халилӣ. Ориёисуруд

Хамидов И. И. Корпоративные СМИ: гипотезы, парадигмы и взгляд в современность

Хамидова И. Дж. Особенности формирования урожая тритикале – гороховой смеси…

Хамраев М. Деятельность Компартии по развитию ирригации в Таджикистане

Ханда ва истеҳзо

Ханыков Н. В. Андешаҳо роҷеъ ба таҳқиқи мардуми Эрон

Ханыков Н. В. Описание Бухарского ханства

Ханыков Н.В. Экспедиция в Хорасан

Хасанов К. Г. Становление и развитие профтехобразования Таджикской ССР

Хаскашев Т. Фонетикаи забони адабии тоҷик

Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему

Хисорский заповедник и его архитектурные памятники

Ховарӣ А. Шафақи шавқи нигоҳ

Ходжаев Д. Таджикская лингвистическая мысль Х-ХVI вв

Ходжаев К. Педагогические взгляды мыслителей таджикского народа в XI веке

Ходжаев М. Х. Водно-экологические проблемы Северного Таджикистана

Ходжаева Н. Ист. география Цент. Азии по данным «Авесты» и пехлевийских источников

Ходжаева Н. Локализация авестийских гор …, рек Вахви-Датия, Ранха и моря Ворукаша

Ходжиев В. Дастархон

Ходжиев В. Фирменные блюда и напитки Таджикистана

Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана

Холджураев Х. Колхоз-гигант на Севере Таджикистана

Холики А. К истории культуры и этнографии таджиков Х-ХIII вв

Холиқзода А. Тоҷикони Мовароуннаҳр. Аз истилои Русия то истиқлол

Холиқназаров Х. Ваҳдат кафолати ҳастии миллат (маҷмӯаи мақолаҳои солҳои 2010-2012)

Холиқов А. Ҳуқуқи исломӣ

Холиқова М. Б., Лашкарбеков С. Нишондодҳои методӣ ва корҳои контр. аз математ. олӣ

Холов М. Ш., Каюмова Х. А. Метрология и хронология Восточной Бухары и Зап. Памира

Холов М. Ш. Тақвимҳои кишоварзии тоҷикони кӯҳистон

Хомидов Р. Я. Старейший институт Таджикистана

Хонкелдиев М. А. Современные проблемы в борьбе с незаконным оборотам наркотиков

Хотамов Н. Бухарские джадиды и основные этапы их деятельности

Хотамов Н. Свержение эмирского режима в Бухаре

Хотираҳои амир Олимхон

Хохомов М. Р., Маҳмудов К. Маҷмӯаи диктант ва нақлҳои хаттӣ. Қ. 1

Хоҷаев Д. Ташаккул ва таҳаввули илми забоншиносии форсу тоҷик дар асрҳои миёна

Хоҷаев Д. Хоҷа Ҳасани Нисорӣ ва афкори забоншиносии ӯ

Хоҷаев Д., Кабиров Ш. Синтаксис ва пунктуатсия

Хоҷаева М. Дар ҷустуҷӯйи ҷони сухан

Хоҷаева М. Масъалаи сабки фардӣ ва ҷараёнҳои услубии насри муосири тоҷикӣ

Хоҷаева М. Масъалаҳои сабкшиносӣ

Хоҷаева М. Таҳқиқи услуби осори адабӣ

Хрестоматия древнего Востока

Хромов А. Л. Говоры таджиков Матчинского района

Хромов А. Л. Историко-лингвистическое исследование Ягноба и Верхнего Зеравшана

Хромов А. Л. Очерки топонимии и микротопонимии Таджикистана. Вып. 1

Хромов А. Л. Ягнобский язык

Художественная культура Средней Азии IX-XIII вв.

Худойбердиев С., Ғаниева С. КМ аз фанни «Географияи иқтисодӣ ва регионалӣ»

Худойбердиев С. Ҳофизони мумтози халқии Тоҷикистон

Худойдодов Б. Романи Ҷалол Икромӣ «Духтари оташ»

Худойдодов Б. Се очерк дар бораи се адиб

Худойдодов Б. Тип ва типикунонӣ дар эҷодиёти бадеӣ

Худойдодов Б. Шоир ва айёми мо (дар бораи Боқӣ Раҳимзода)

Хуросонӣ Алии Муҳаммадӣ. Насими тавҳид

Хуросонӣ Алии Муҳаммадӣ. Номбардори падар

Хӯҷаев Ҷалол. Баъзе ҷиҳатҳои эҷодиёти Тошхӯҷа Асирӣ


Ҳ


Ц, Ч

Центральная Азия в составе Российской империи

Чарлз Диккенс. Умедҳои бузург

Чашмаи хурӯшон: Баёзи назми муосири ӯзбек

Чашмасор: Шеърҳо, ҳикояҳо, очеркҳо

Чернишевский Н. Чӣ бояд кард?

Чор дарвеш

Чориев У. ва диг. Корҳои назоратӣ ва нишондодҳои методӣ аз алгебра ва назарияи ададҳо

Чунакова О. М. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, миф. персонажей…


Ҷ

Ҷабборова Ш. Андешаҳои сиёсии Аҳмади Дониш

Ҷавҳарӣ Зуфархон. Асарҳои мунтахаб

Ҷалилов А., Неъматов Н., Кашфиёти Панҷакенти қадим

Ҷалилов А. Таърихи асримиёнагии мамлакатҳои Аврупо

Ҷалолуддини Румӣ. Девони кабир. Дар чаҳор ҷилд ҷҷ. 1-4

Ҷалолуддини Румӣ. Мунтахаби ғазалиёт

Ҷалолуддин Муҳаммади Румӣ. Мунтахаби куллиёти Шамси Табрезӣ

Ҷалолуддин Балхии Румӣ. Мунтахаби рубоиёт

Ҷалолуддини Румӣ. Силсилаи «Сад барги ғазал»

Ҷалолуддини Румӣ. Ҳикояҳои халқии «Маснавӣ»

Ҷалолов О. Ҷ. Гурӯҳи шеваи тоҷикони райони Ёвон

Ҷалолов О. Ҷ. Категорияи ҷамъ ва баъзе масъалаҳои забони ҳозираи тоҷик

Ҷамшедов П. Аз Пешдодиён то Сомониён

Ҷамшедов П. Фарҳанги тоҷикӣ ба англисӣ

Ҷамшедов П., Толиби Розӣ. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ

Ҷангибеков Г., Шабозов М. Назарияи функсияҳои аналитикӣ

Ҷаҳонов У. Этнография

Ҷашнномаи Айнӣ. Ҷузъи III

Ҷашнномаи Айнӣ, ҷузъи IV

Ҷашнномаи Айнӣ, ҷузъи Х

Ҷашнномаи Мирзо Турсунзода

Ҷеймс Ҷойс. Улисс

Ҷек Лондон. Дар талоши ҳаёт

Ҷек Лондон. Мартин Иден

Ҷованоли Р. Спартак

Ҷоматов С. Фарҳанги истилоҳоти обёрӣ (инглисӣ ба тоҷикӣ, русӣ, фаронсавӣ ва олмонӣ

Ҷонатан Свифт. Гулливер дар байни лилипутҳо

Ҷонатан Свифт. Саёҳати Гулливер

Ҷумъа Одина. Авроқи рангин: Қисса

Ҷумъа Одина. Гузашти айём: Роман

Ҷумъа Одина. Иншо дар мавзӯи озод: Қисса

Ҷумъаев Р. Таваллуд ва тарбияи атфол дар байни тоҷикони кӯҳистони Зарафшон

Ҷумъаев Р. Ҷашни арӯсии тоҷикон

Ҷумъаев Р. Ҷашни арӯсии тоҷикони водии Ҳисор

Ҷумъаев Р. Этнопоэтикаи ҷашни арӯсии тоҷикони водии Ҳисор

Ҷӯрабоев Ҷ. (муҳ. масъул). Усул ва равишҳои таҳқиқоти илмӣ дар замони муосир

Ҷӯраев Ғ. Масъалаҳои рушди забон аз нигоҳи Президент

Ҷӯраев Г., Фатҳуллоев С. Луғати калима ва истилоҳи нав

Ҷӯраев Қ. Ш. Аҳамияти иқтисодии обҳои Тоҷикистон

Ҷӯраев Қ. Ш. Баъзе масъалаҳои иқтисодӣ-ҷуғрофии муносибати байниҳамдигарии ҷомеа ва табиат

Ҷӯраев Қ. Ш. Баъзе масъалаҳои ҷойгиркунонӣ ва махсусгардонии хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ

Ҷӯраев Қ. Ш. Дар бораи ба ноҳияҳои табиӣ — иқтисодӣ тақсим кардани сарзамини Тоҷикистон

Ҷӯраев Қ. Ш. Масъалаҳои иқтисодӣ-ҷуғрофии робитаҳои тарафайни ҷамъият ва табиат

Ҷӯраев Қ. Ш. Проблемаҳои иқтисодӣ — ҷуғрофии ҷойгиркунӣ ва инкишофи қувваҳои истеҳсолкунандаи Тоҷикистон

Ҷӯраев Қ. Ш. Роҳҳои асосии тараққиёти иқтисодӣ-ҷуғрофии Қазоқистон ва ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна

Ҷӯраев Қ. Ш. Тараққиёт ва чойгиркунии географии саноати ҶШС Тоҷикистон

Ҷӯраев Қ. Ш. Тараққиёти саноат ва масъалаҳои ба ноҳияҳои иқтисодӣ ҷудо намудани ҶШС Тоҷикистон


Ш, Щ


Э

Эдельман Д. И. Иранские и славянские языки. Исторические отношения

Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 4

Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 5

Эдельман Д. И. Язгулямско-русский словарь

Элмуродов З. Эффективность использования производственного потенциала в сельском хозяйстве…

Эмин Г. Аср, замин, ишқ

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷилди 1

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷилди 2

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷилди 3

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 1

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 2

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 3

Энсиклопедияи мухтасари рӯзғордорӣ

Энсиклопедияи мухтасари тиб, ҷилди I

Энсиклопедияи мухтасари тиб, ҷилди II

Энсиклопедияи револютсияи Кабири сотсиалистии Октябр

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 1

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 2

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 3

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 4

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 5

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 6

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 7

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 8

Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон, ҷилди 1

Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон, ҷилди 2

Эраҷ Мирзо. Осори мунтахаб

Эркаев М. Барқарор ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Советӣ дар Тоҷикистон

Эркаев М. История гражданской войны в Таджикистане

Эркаев М. Очерки таърихи Тоҷикистони Советӣ

Эшниёзов М. Диалектологияи тоҷик. Лексикаи шеваҳои тоҷикӣ

Эшонкулов У. История земледельческой культуры горного Согда

Эшонов И. Э. Система применения удобрений под основные сельскохозяйственные культуры…

Эшонов И. Э., Хотамов М. Т. Приемы повышения плодородия сероземных почв и урожайности хлопчатника

Эшонҷонов А. Баъзе масъалаҳои методии таълими забони модарӣ дар мактаби ибтидоӣ

Эшонҷонов А. Хабарҳои номӣ ва тарзи ифодашавии онҳо

Эшонҷонов А. ва диг. Методикаи таълими забони тоҷикӣ дар мактабҳои ибтидоӣ


Ю

Юлдашев К. Эмомали Рахмонов — основатель дипломатии и внешней политики…

Юлдашев Я. Ю. Государственный бюджет

Юлдашева Х. Архитектурный орнамент Таджикистана

Юнусов И. Педагогика: китоби дарсӣ барои коллеҷҳо ва омӯзишгоҳҳои педагогӣ

Юнусов С. Аз зоҳири ашё ба асли ҳақиқатҳо

Юсупов Ш. Вахшская долина на кануне установления Советской власти

Юсупов Ш. К истории дореволюционнго Душанбе

Юсупов Я. Усулҳои таълими суруд дар с. I-IV

Юсуфбекова З. Семья и семейный быт шугнанцев конец XIX — начало XX века

Юсуфӣ, Ҳабиб. Маҷмӯаи шеърҳо

Юсуфӣ, Ҳабиб. Роҳи нотамом

Юсуфӣ, Ҳабиб. Сатрҳои нотамом

Юсуфов А. К. ва диг. Луғати мухтасари ибораҳои иқтисодӣ (тоҷикӣ-англисӣ)

Юсуфов К. Сотим Улуғзода ва повести тарҷимаиҳолии ӯ «Субҳи ҷавонии мо»


Я

Языки мира. Иранские языки. I. Юго-западные иранские языки

Языки мира. Иранские языки. II. Северо-западные иранские языки

Языки мира. Иранские языки. III. Восточноиранские языки

Якубов Ю., Гулямова Э. Хульбук столица древнего Хатлона (Путеводитель)

Якубов Ю. Паргар в VII-VIII веках нашей эры

Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда

Якубов Ю. Религия древнего Согда

Якубович И. С. Проблемы согдийской этимологии

Якубовский А. Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа

Ян В. Чингизхон

Ясунари Кавабата. Нолаи кӯҳ (роман)

Яъқубов Ю., Довудӣ Д., Зардиев А. Кӯлоб шаҳри қадиму шуҳратманд

Яъқубшоҳ Ю. Тоҷикшинос

Яъқубшоҳ Ю. Тоҷикон (пиромуни этногенез)


Навиштаҳои дигар

Скачать бесплатно Добро пожаловать, дорогие пользователи Тут Вы можете скачать книги на разных языках по самой разнообразной тематике абсолютно бесплатно: история, ф...
Софт. Офисные программы СОФТ Офисные программы Последнее изменение 04.06.2017 Программа для комфортного чтения электронных книг в форматах html, rtf, doc (MS Wor...
Софт. Таджикские шрифты СОФТ Таджикские шрифты Последнее изменение 04.06.2017 Все таджикские шрифты. Сборник из 62 шрифтов vse_taj-shrifti.rar, 10,3 Mb Все...
Китобҳо. Ҷуғрофиё ва заминшиносӣ... Китобҳо Ҷуғрофиё ва заминшиносӣ Таҳрири охирин 14.04.2018 Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи ҷуғрофиё, илмҳои заминшиносӣ ва ну...

Гузоришҳо: 8

 1. Салом.
  Илтимос ман аз Точикистон нестам.
  ба даруни он кишвар ман нашудаги…
  барои хамин бори дигар аз админи сойт илтимос сайтхоро бо имайли ман рои кунед, китобхои точикиро гирам бо форматхои рдф.апк.

  • Бародар, мутассифона, сомона имконияти ба нишонии касе фиристодани файлеро надорад. Пайванди (ссылкаи) фаровири файл ба корванде фиристода мешавад, ки ба сомона ёрии пулй карда бошад.

 2. Барои чи скчать намешад ягон рохаша гуед скачать кунем китопоя?К и т о б и б адрид д ин хи ло ли осори мунтахаб ва махфии бадахширо аз кучо йобем?

 3. Ассалом, китоби «Канзи шифо» ро чи хел дастрас кардан мумкин? Ба пардохти маблаг тайёр хастам.

 4. Рахмати калон ба шумо ин шеру ғазалхоя электрони кўчондед. Ин шерий китобхоя ёфта намешадки хонед.

 5. Салом, Абдуҳамид,

  Устуворам, ки сиҳатӣ ва кайфияти Шумо хуб аст.

  Хоҳише доштам аз Шумо, ки гар имконияте доред, ашъори Фонии Кашмириро (кириллик, чопи Душанбе) ирсол кунед. Розиам, ки ҳатто бо пардохти маблағ онро дошта бошам.

  Бо эҳтиром,
  Ансор Ниёзов

 6. !

Андешаатонро баён кунед

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>