Мавод барои эҷоди реферат ва иншоҳо-2


Рӯйхати маводи тайёр барои эҷоди реферат ва иншоҳо-2

kniga02

Шумо метавонед маводи зеринро аз адабиёти тоҷик ройгон барои худ фаро кашед ва истифода баред.

Маводҳо барои сохтани реферат ва навиштани иншоҳо дар мавзӯъҳои адабӣ хеле созгоранд, зеро онҳо аз сарчашмаҳои гуногун гирдоварӣ шуда, вақти пурбаҳои шуморо барои ҷустуҷӯйи онҳо нигаҳдорӣ мекунанд ва мавзӯи интихобкардаатонро ба пуррагӣ мекушоянд.

Файлҳо барои осонии истифода, таҳрир ва нусхагирӣ дар формати DOC бар асоси алифбои тоҷикӣ, бо риояи қоидаҳои имло пешниҳод мешаванд.

2. Адабиёти тоҷик

БАХШИ 1

Фаро хонед

4001. Асотири бостонии ориёӣ. Адабиёти қадим. Мафҳуми адабиёти қадим. Асотир. Зарвон. Каюмарс. Ҷамшед.

Фаро хонед

4001a. Авасто. Таърихи пайдоиш. Қисматҳои Авасто (Ясно, Яштҳо, Вандидод, Виспарад, Хурда-Авасто).

Фаро хонед

4002. Адабиёти паҳлавӣ, портӣ ва суғдӣ. Ёдгориҳои хаттии давраи сосониён (Ёдгори Зарирон, Дарахти Асурик, Хватайнамак). Адабиёти суғдӣ.

Фаро хонед

4003. Адабиёти тоҷик дар асрҳои 9 ва 10. Ҳаёти илмӣ ва мадании аср. Забони форсии дарӣ – забони адабӣ ва давлатӣ. Оғози адабиёти навини тоҷикӣ. Асри дурахши адабиёти форсӣ. Абӯшакури Балхӣ. Дақиқӣ. Навъҳои адабӣ ва хусусиятҳои онҳо.

Фаро хонед

4006. Рӯдакӣ. Зодгоҳ ва айёми ҷавонӣ. Рӯдакӣ ва Сомониён. Пирӣ ва вафоти шоир. Эҷодиёти Рӯдакӣ. Калила ва Димна. Мавзӯъ ва мундариҷаи ғоявии лирикаи шоир. Қасидаҳои Рӯдакӣ (Қасидаи пирӣ). Пандҳои Рӯдакӣ. Маҳорати шоирии Рӯдакӣ. Сабки хуросонӣ.

Фаро хонед

4010. Абулқосими Фирдавсӣ. Оғози таълифи Шоҳнома. Сабабу сарчашмаҳои он. Ҷараёни таълифи Шоҳнома ва анҷоми нусхаи аввалини он. Таҳрири дуюми Шоҳнома ва саргузашти пасини Фирдавсӣ. Султон Маҳмуд ва Шоҳнома. Мундариҷаи Шоҳнома.

Фаро хонед

4010a. Достони Рустаму Сӯҳроб. Ғояи достон. Устухонбандии достон. Образҳои достон (Рустам, Сӯҳроб, Гурдофарид ва ғ.).

Фаро хонед

4010b. Достони Сиёвуш. Мундариҷаи ғоявии Достони Сиёвуш. Сужети достон. Образи Сиёвуш. Образи Пирон. Образи Рустам. Образи Фарангис. Образи Судоба. Образи Гарсеваз. Образи Ковус ва Афросиёб.

Фаро хонед

4010c. Мундариҷаи ғоявии Шоҳнома. Ватанхоҳӣ. Масъалаи ҷанг ва сулҳ. Масъалаҳои ахлоқӣ дар Шоҳнома. Сабк ва забони Шоҳнома. Аҳамияти шӯҳрати Шоҳнома. Образҳои барҷаста ва ҷовидонаи адабиёти ҷаҳон.

Фаро хонед

4018. Адабиёти тоҷик дар асрҳои 11-12. Замони қатлу ғорат. Ҳаёти илмӣ ва маданӣ дар ин асрҳо. Доираҳои адабии асрҳои 11-12. Тавсифи умумии адабиёти асрҳои 11-12. Вис ва Ромин. Масъуди Саъди Салмон. Наср дар асрҳои 11-12 (Сафарнома, Қобуснома, Сиёсатнома, Калила ва Димна, Чаҳор мақола, Синдбоднома, Самаки айёр, Саргузашти Маҳастӣ). Мазмуни ғоявии адабиёти асрҳои 11-12. Се шакли баромадҳои зидди зулм.

Фаро хонед

4019. Абӯалӣ Ибни Сино. Тарҷумаи ҳол. Мероси илмӣ ва адабии Абӯалӣ ибни Сино. Осори фалсафии Абӯалӣ ибни Сино. Абӯалӣ ибни Сино – адиб. Ашъори тоҷикии Абӯалӣ ибни Сино. Зафарнома. Шӯҳрати ҷаҳонии Абӯалӣ ибни Сино.

Фаро хонед

4022. Носири Хусрави Қубодиёнӣ. Шарҳи зиндагӣ. Мероси адабии Носири Хусрав. Сафарнома. Девони шоир. Саодатнома. Рӯшноинома. Мундариҷаи ғоявии ашъори Носири Хусрав. Мақоми инсон дар гуфтори Носири Хусрав. Андарзҳои Носири Хусрав. Афкори танқидии Носири Хусрав. Сабк ва услуби нигориши Носири Хусрав. Назарияи адабиёт. Қасида.

Фаро хонед

4025. Умари Хайём. Осори илмии Умари Хайём. Мундариҷаи ғоявии рубоиёти Умари Хайём. Шеваи нигориши рубоиёти Умари Хайём. Шӯҳрати оламгири рубоиёти Умари Хайём. Назарияи адабиёт. Рубоӣ.

Фаро хонед

4027. Асадии Тӯсӣ. Луғати фурс. Гаршоспнома. Қаҳрамонҳои асосии Гаршоспнома. Образи Гаршосп. Ҷамшед. Асрат. Заҳҳок. Сабки нигориши Асадӣ. Назарияи адабиёт. Мунозира.

Фаро хонед

4028. Низомии Ганҷавӣ. Эҷодиёти шоир. Хамса. Бахшҳои Хамса. Махзан-ул-асрор. Хусрав ва Ширин. Лайлӣ ва Маҷнун. Ҳафт пайкар. Искандарнома.

Фаро хонед

4028a. Достони Хусрав ва Ширин. Таҳлили образҳои асосӣ. Образи Ширин. Образи Хусрав. Образи Фарҳод. Хусусиятҳои бадеии достони Хусрав ва Ширин. Назарияи адабиёт. Сюжет. Устухонбандии достон ва унсурҳои он.

Фаро хонед

4032. Адабиёти тоҷик дар асри 13. Истилои муғул ва инъикоси он дар адабиёт. Пурзӯр шудани қувваҳои зидди зулм. Илм.

Фаро хонед

4034. Муҳаммад Авфии Бухороӣ. Мероси илмӣ ва адабии Авфӣ. Лубоб-ул-албоб. Ҷомеъ-ул-ҳикоёт.

Фаро хонед

4034a. Муҳаммад Авфӣ. Осори адабӣ ва илмӣ. Лубоб-ул-албоб. Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт ва лавомеъ-ур-ривоёт.

Фаро хонед

4035. Саъдии Шерозӣ. Рӯзгори Саъдӣ. Сафар кардан — ҷаҳон дидан. Рӯзҳои вопасини ҳаёти Шайх Саъдӣ. Мероси адабӣ. Қасоиди Саъдӣ. Саъдӣ — паёмбари ғазал. Бӯстон.

Фаро хонед

4035a. Гулистон. Гуманизми Саъдӣ. Мақоми панду андарз дар «Гулистон». Нигоҳи Саъдӣ ба илму ҳунар. Забон ва тарзи баёни Саъдии Шерозӣ. Саҷъ ва навъҳои он.

Фаро хонед

4042. Ҷалолиддини Балхӣ (Румӣ). Мероси адабии Ҷалолиддини Балхӣ. Фиҳи мо фиҳи. Бадеиёт ва тавсифҳои шоирона дар шеъри Мавлоно. Мақом ва шӯҳрати Мавлоно дар асрҳои баъдина.

Фаро хонед

4042a. Мазмун ва мундариҷаи ғазалиёти шоир. Девони кабир. Андешаҳои ахлоқии Мавлоно.

Фаро хонед

4042b. Маснавии маънавӣ. Сохт ва сабки нигориши асари Мавлоно. Мазмун ва ғояи ҳикоёти «Маснавӣ» (Ҳикояти «Марди баққол ва тутӣ», Ҳикояи «Ҷӯҳӣ», Ҳикояи «Марди аблаҳ ва хирс»).

Фаро хонед

4045. Амир Хусрави Деҳлавӣ. Рӯзгори Амир Хусрав. Мероси адабии Хусрав. Маълумоти мухтасар дар бораи «Хамса»-ҳои Амир Хусрави Деҳлавӣ.

Фаро хонед

4045a. Достони «Дувалронӣ ва Хизрхон». Сабки нигориш ва мазмуни мухтасари достон. Ғояи асар ва таҳлили нақшҳои асосии достон. Таҳлили нақшҳои асосии достон.

Фаро хонед

4045b. Мазмун ва мундариҷаи ғоявии ғазалиёти Хусрав. Мақоми қасида дар девонҳои шоир.

Фаро хонед

4048. Ибни Ямин. Мероси адабии Ибни Ямин. Қитаоти Ибни Ямин.

Фаро хонед

4049. Сайфи Фарғонӣ. Рӯзгори шоир. Мероси адабии Сайфи Фарғонӣ. Инъикоси вазъи замон дар қасоиди Сайфи Фарғонӣ. Маълумоти умумӣ дар бораи санъати тарсеъ.

Фаро хонед

4051. Зиёуддини Нахшабӣ. Рӯзгори Зиёи Нахшабӣ. Осори Зиёи Нахшабӣ. Гулрез. Ҷузъиёт ва куллиёт. Силк-ус-сулук. Лаззат-ун-нисо.

Фаро хонед

4051a. «Тӯтинома»-и Зиёи Нахшабӣ. Ғояи шоҳи одил дар «Тӯтинома». Тавсифи гурӯҳҳои поёни ҷомеа.

Фаро хонед

4052a. Адабиёти асрҳои 13-14. Ҳаёти сиёсӣ. Ҳаёти илмӣ ва маданӣ. Вазъи ҳаёти адабӣ дар ин асрҳо. Намуд, шакл, навъ ва жанрҳои адабӣ. Қасида. Ғазал. Рубоӣ. Наср ва мавзӯю мӯҳтавои он.

Фаро хонед

4053. Убайди Зоконӣ. Мероси адабии Убайди Зоконӣ. Муш ва гурба.

Фаро хонед

4053a. Таҳлили асарҳои насрии нависанда. Ахлоқ-ул-ашроф. Рисолаи «Дилкушо». Даҳ фасл.

Фаро хонед

4057. Ҳофизи Шерозӣ. Мероси адабии Ҳофиз. Мазмун ва мавзӯоти ғазалиёти Ҳофиз. Тасвири табиат дар ғазалиёти шоир. Бадеиёти ғазалиёти Ҳофиз. Шӯҳрати ҷаҳонии Ҳофиз.

Фаро хонед

4062. Камоли Хуҷандӣ. Мероси адабии Камол. Мавзӯи ғазалиёти Камол. Камол ҳамчун шоири худшинос ва ватандӯст. Бадеиёти ғазалиёти Камол.

Фаро хонед

4067. Адабиёти асри 15 ва ибтидои асри 16. Ҳаёти илмӣ-маданӣ. Ҳаёти адабӣ. Жанрҳои адабӣ.

Фаро хонед

4067a. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 16 ва асри 17. Вазъияти сиёсии Осиёи Миёна ва Эрон дар нимаи дуюми асри 16. Ташкили давлати Темуриёни Ҳинд. Авзои фарҳангӣ ва адабӣ. Тазкира ва такзиранависон. Анвои шеър дар адабиёти асри 16 ва асри 17.

Фаро хонед

4069. Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Мероси илмӣ ва адабии Кошифӣ. Ахлоқи Мӯҳсинӣ. Саховат ва эҳсон. Мазмун ва мундариҷаи ғоявии «Анвори Суҳайлӣ». «Футувватнома» — дастури одоб.

Фаро хонед

4071. Камолиддини Биноӣ. Ҳаёти шоир. Мероси илмиву адабии шоир. Достони «Беҳрӯзу Баҳром». Образҳои асосии достон.

Фаро хонед

4074. Абдурраҳмони Ҷомӣ. Тарҷумаи ҳол. Сафарҳои Ҷомӣ. Мероси адабӣ. Мазмун ва мундариҷаи идеявии ғазалиёти шоир. «Ҳафт авранг» ва таркиби он.

Фаро хонед

4074a. Достони «Юсуф ва Зулайхо». Таҳлили нақшҳои асосии достон. Нақши Зулайхо.

Фаро хонед

4074b. Достони «Хирадномаи Искандарӣ». Сужети асар. Идеяи шоҳи одил ва маърифатпарвар. Пайдоиш ва ташаккули идеяи «ҷамъияти хаёлӣ» дар адабиёти шифоҳӣ ва китобӣ. Тасвири ҷамъияти хаёлӣ дар «Хирадномаи Искандарӣ». Ақидаи Ҷомӣ дар бораи муносибати устоду шогирд.

Фаро хонед

4074c. Баҳористон. Сабаби навишта шудани асар, сохт ва таркиби он. Мазмун ва мундариҷаи идеявии ҳикояҳои «Баҳористон». Боби ҳафтуми «Баҳористон» ва аҳамияти илмию бадеии он. Мавқеи латифаҳои халқӣ дар асар. Услуб, воситаҳои тасвир ва аҳамияти «Баҳористон».

Фаро хонед

4074d. Маълумот дар бораи мусаммат ва навъҳои он.

Фаро хонед

4083a. Алишери Навоӣ. Тарҷумаи ҳол. Мероси адабии Навоӣ (Фонӣ). Хамса. Мундариҷаи идеявии ашъори форсӣ-тоҷикии Навоӣ (Фонӣ). Тӯҳфат-ул-афкор. Дӯстию ҳамкории Ҷомию Навоӣ.

Фаро хонед

4084. Бадриддини Ҳилолӣ. Шарҳи ҳоли шоир. Мероси адабии Ҳилолӣ. Шоҳу Дарвеш. Сифот-ул-ошиқин.

Фаро хонед

4084a. Мавзӯъ ва мундариҷаи идеявии ғазалиёти шоир. Баъзе хусусиятҳои бадеии ғазалиёти Ҳилолӣ.

Фаро хонед

4084b. Достони «Лайлӣ ва Маҷнун». Сужети достон. Ғояи асар. Таҳлили нақшҳои асосии достон.

Фаро хонед

4087. Зайниддин Маҳмуди Восифӣ. Тарҷумаи ҳол.

Фаро хонед

4087a. Бадоеъ-ул-Вақоеъ. Мазмун ва сохти композитсионии асар. Фикрҳои сиёсиву иҷтимоии Восифӣ. Тарғиби илму ҳунар, панду андарзҳои ҳакимона. Аҳамияти «Бадоеъ-ул-вақоеъ» ҳамчун сарчашмаи илмиву адабӣ. Услуб ва забони «Бадоеъ-ул-вақоеъ».

Фаро хонед

4087b. Восифӣ ҳамчун шоир. Мазмун ва мундариҷаи идеявии ашъори Восифӣ.

Фаро хонед

4089. Абдурраҳмони Мушфиқӣ. Мероси адабии Мушфиқӣ.

Фаро хонед

4089a. Маснавии «Гулзори Ирам». Хусусиятҳои достон.

Фаро хонед

4090. Шавкати Бухороӣ. Эҷодиёти Шавкати Бухороӣ.

Фаро хонед

4092. Соиби Табрезӣ. Эҷодиёти Соиби Табрезӣ. Мавзӯъҳои асосии ғазалиёту мусамматҳои мухаммаси Соиби Табрезӣ. Услуб ва сабки баёни Соиб. Соиб ва шуарои дигари муосиру минбаъда.

Фаро хонед

4095. Сайидои Насафӣ. Тарҷумаи ҳол. Мероси адабии Сайидо. Пояи шоирии Сайидо.

Фаро хонед

4095a. Мавзӯъ ва мундариҷаи ғазалиёти Сайидо. Инъикоси замон, вазъияти сиёсӣ – иҷтимоӣ дар ғазалиёти Сайидо. Андешаҳои панду ахлоқии Сайидо.

Фаро хонед

4095b. Мусамматҳои Сайидо.

Фаро хонед

4095c. «Шаҳрошӯб»-и Сайидо ва сохтори он, тасвири ҳунармандон дар ин асар. Мазмуну мундариҷаи шеърҳои ба ҳунармандон бахшидаи Сайидо.

Фаро хонед

4095d. «Баҳориёт»-и Сайидо — сохтор, мазмун ва мундариҷаи он.

Фаро хонед

4101. Бедили Деҳлавӣ. Ҳаёт ва эҷодиёти Бедили Деҳлавӣ. Куллиёти Бедил. Асарҳои насрии Бедил. Таркиби девони Бедили Деҳлавӣ. Ҷаҳонбинӣ ва ақидаҳои иҷтимоӣ – ахлоқии Бедил. Аҳамияти илм. Тарғиби хислатҳои ҳамида. Таъсири эҷодиёти Бедил ба адабиёти тоҷик.

Фаро хонед

4101a. Таҳлили ғазалиёти Бедили Деҳлавӣ.

Фаро хонед

4101b. Достони «Комде ва Мадан»-и Бедили Деҳлавӣ. Образҳои асосии достон. Ғоя ва ҳадафи эҷодии Бедил.

Фаро хонед

4108. Адабиёти асри 18 ва нимаи аввали асри 19. Вазъияти сиёсии Осиёи Миёна. Ҳавза ва марказҳои адабӣ. Навъҳои асосии адабӣ. Ривоҷи сабки ҳиндӣ.

Фаро хонед

4110. Гулханӣ. Мероси адабии Гулханӣ. «Зарбулмасал», мавзӯъ ва мазмуну мӯҳтавои он.

Фаро хонед

4110a. Қоонӣ. Мероси адабии Қоонӣ. Ҳунари Қоонӣ дар қасидасаройӣ. Мавзӯъ ва мазмуни асари насрии Қоонӣ — «Парешон».

Фаро хонед

4111. Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ. Мероси адабии Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ.

Фаро хонед

4111a. Достони «Юсуф ва Зулайхо». Таҳлили достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҳозиқ. Мазмуни мухтасари достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҳозиқ. Образҳои достон. Образи Юсуф. Образи Зулайхо.

Фаро хонед

4112. Аҳмади Дониш. Мероси адабӣ ва илмии Аҳмади Дониш. Аҳмади Дониш ва маорифпарварони дигар.

Фаро хонед

4112a. Сохт ва мундариҷаи «Наводир-ул-Вақоеъ».

Фаро хонед

4112b. «Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития» ва мазмуни мухтасари он. Сохту таркиби асар. Мазмуни мухтасари рисола.

Фаро хонед

4115. Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ. Мероси адабии Возеҳ. Савонеҳ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик. Мазмуни мухтасари «Кони лаззат ва хони неъмат». «Ақоид-ун-нисо» ва мазмуну мундариҷаи он.

Фаро хонед

4116. Савдо. Эҷодиёти Савдо. «Музҳикот» — и Савдо.

Фаро хонед

4118. Муҳаммадсиддиқи Ҳайрат. Мероси адабии Ҳайрат.

Фаро хонед

4119. Шамсиддин Шоҳин. Мероси адабии Шоҳин. Ғазалиёти Шоҳин. Мундариҷаи «Бадоеъ-ус-саноеъ» ва гузориши масъалаҳои иҷтимоӣ дар он. Мазмуни манзумаи «Тӯҳфаи дӯстон».

Фаро хонед

4119a. Достони «Лайлӣ ва Маҷнун» ва мазмуни мухтасари он. Таҳлили образҳои достон.

Фаро хонед

4127. Мирзо Содиқи Муншӣ. Мероси адабии Мирзо Содиқ. Мавзӯъ ва мазмуни ғазалиёти шоир. Маснавии «Дахмаи шоҳон».


Навиштаҳои дигар

Маводҳои санҷишӣ барои синфҳои 9-11... Маводҳои санҷишӣ Таҳрири охирин 12.07.2018 Ба диққататон маводҳои санҷишие, ки дар солҳои гуногун Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии Вазорати ма...
Мавод барои эҷоди реферат ва иншоҳо... Рӯйхати маводи тайёр барои эҷоди реферат ва иншоҳо Шумо метавонед маводи зеринро аз таърихи халқи тоҷик ройгон барои худ фаро кашед ва истифода бар...
Бойгонии дарсномаҳои тоҷикӣ... Ба мақсади осон кардани дарёфти дарсномаҳо (китобҳои дарсӣ) барои муассисаҳои таълимоти миёнаи умумӣ, мо кӯшиш кардем, ки ҳам дарсномаҳои нав ва ҳам...

Гузоришҳо: 3

  1. 4045а

  2. Ба ман мавод барои навиштани макола дар мавзуи «тахкики Хайём дар Олмон» лозим аст.

    • Дуруд.
      Мутаассифона, ин гуна мавод надорам. Агар забони олмониро донед, дар сомонаҳои Олмон ҷустуҷӯ кунед ва агар саводи форсӣ дошта бошед, ба Шумо асарҳои Алии Даштиро тавсия медиҳам. Онҳо замоне дар Китобхонаи Фирдавсӣ буданд.

Андешаатонро баён кунед

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>