ghafurov

Фасли чорум Осиёи Миёна дар давраи тараққиёт ва устуворшавии сохти феодалӣ Боби севум Халқи тоҷик дар асри ХI — ибтидои АСРИ ХIII. Давлатҳои Ғазнавиён, Қарохониён, Ғуриён ва Хоразмшоҳиён 1. Таърихи сиёсӣ Муборизаи бесамари Абӯиброҳими Мунтасир барои аз нав барқарор намудани ҳокимияти Сомониён Дар солҳои аввали асри ХI, пас аз забт кардани Мовароуннаҳр ба Қарохониҳо лозим… Муфассалтар →

ghafurov

Фасли чорум Осиёи Миёна дар давраи тараққиёт ва устуворшавии сохти феодалӣ Боби дувум Анҷоми протсесси ташаккули халқи тоҷик ва созмони давлатии ӯ. Давлати Тоҳириён, Саффориён ва Сомониён (асрҳои IХ-Х) 1. Таърихи сиёсии асрҳои IХ-Х Қувват гирифтани ашрофи феодалии маҳаллӣ Шӯришҳои пай дар пайи халқҳои Мовароуннаҳр, ки аз замони мавриди истилои хилофат қарор гирифтани Осиёи Миёна… Муфассалтар →

ghafurov

Фасли чорум Осиёи Миёна дар давраи тараққиёт ва устуворшавии сохти феодалӣ Боби якум Халқҳои Осиёи Миёна дар ҳайъати Хилофати Араб 1. Аз по афтидани давлати Сосониён Арабистон дар арафаи ислом Дар асарҳои таърихшиносӣ аксар вақт ақибмондагии арабҳо дар арафаи пайдоиши ислом таъкид мешавад. Ин ақида яктарафа ва нодуруст аст. Соли 1853 Ф. Энгелс навишта буд:… Муфассалтар →

ghafurov

Фасли севум Пайдоиши муносибатҳои феодалӣ дар Осиёи Миёна Боби дувум Халқҳои Осиёи Миёна дар асри VI – ибтидои асри VIII 1. Воқеаҳои асосии таърихи сиёсӣ. Муборизаи синфӣ Хоқонии турк ва нуфузи ҳокимияти он дар Осиёи Миёна Дар асри VI хеле дур аз ҳудуди Осиёи Миёна дар Олтой зери унвони «Хоқонии турк» (солҳои 551-744) иттиҳоди давлатие… Муфассалтар →

ghafurov

Фасли севум Пайдоиши муносибатҳои феодалӣ дар Осиёи Миёна Боби якум Тоифаҳо ва халқиятҳои Осиёи Миёна дар асрҳои IV-VI милодӣ 1. Таърихи сиёсӣ Давлати Сосониён Дар ибтидои асри III милодӣ дар натиҷаи ҷангҳои дурударози пуртаҳлукаи зидди римиҳо ва низову хархашаҳои дохилӣ давлати Порт завол ёфт. Зиддияти синфии байни ашрофу ғуломдор ва аҳли ҷамоату ғуломон якбора тезутунд… Муфассалтар →

ghafurov

Фасли дувум Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ Боби панҷум Сохти иҷтимоию иқтисодии Осиёи Миёнаи қадим 1. Историографияи масъалаҳои форматсияи иҷтимоию иқтисодии ғуломдории Осиёи Миёнаи қадим Нотавонии илми буржуазӣ, алалхусус ҳангоми чун як чизи том омӯхтани таърихи иҷтимоию иқтисодии Осиёи Миёна ва Шарқ маълум шуд. Муаррихони буржуазӣ барои шарҳу тафсири ин масъалаҳо усулеро пеш… Муфассалтар →

ghafurov

Фасли дувум Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ Боби чорум Осиёи Миёна дар давраи Кушониён 1. Порт, Юнону Бохтар ва кӯчманчиён. Ибтидои таърихи йуҷиҳо Кӯчманчиён ва Порт Соли 138/7 ба тахти Порт Фарҳоди II нишаст. Худи Фарҳод ҳанӯз хурд буд ва давлатро модараш идора мекард. Амнияти мамлакат талаб мекард, ки подшоҳ дар шарқ бошад…. Муфассалтар →

ghafurov

Фасли дувум Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ Боби севум Юнону Бохтар ва Порт дар асрҳои III-II пеш аз милод 1. Осиёи Миёна дар ҳайъати давлати Селевкиён Яке аз сарлашкарони Искандари Мақдунӣ — Селевк соли 312 пеш аз милод дар Бобулистон ба сифати сатрап мавқеъ ёфт. Минбаъд дар муддати нӯҳ сол вай тадриҷан ҳукми… Муфассалтар →

ghafurov

Фасли дувум Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ Боби дувум муборизаи халқҳои Осиёи Миёна ба муқобили истилогарони юнону мақдунӣ 1. Лашкаркашии Искандари Мақдунӣ ба шарқ Тараққии Мақдуния Дар аҳди салтанати Файлақуси II (359–336 пеш аз милод) иқтидори Мақдуния афзуда, марказиятнокӣ ва иттиҳоди он устувор мегардад, ки дар ин бобат барҳам додани майлҳои ҷудоихоҳии аъёну… Муфассалтар →

ghafurov

Фасли дувум Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ Боби якум Осиёи Миёна дар ҳайати давлати Ҳахоманишиҳо 1. Таърихи сиёсии Осиёи Миёна дар асри VI — ибтидои асри V пеш аз милод Ба вуҷуд омадани давлати Ҳахоманишиҳо Пайдоиши нахустин падидаҳои давлат дар Эрон ба асрҳои IХ-VII пеш аз милод тааллуқ дорад . Дар ин асрҳо… Муфассалтар →

Ба боло