Китобхона — СОР


loading...

СОР

Сорбон. Росу

Сорбон. Сабр

Сорбон. Санам

Сорбон. Санги сипар

Сорбон. Спитамон

Сорбон. Туғрал

Сорбон. Чархи эҳтиётӣ

Сорбон. Ҷӯгӣ

Сорбон. Шинел

Сорокина И. Рафаэль Толмасов

Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи идоракунӣ

Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат (Китоби дарсӣ)

Сотиволдиев Р. Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ (Китоби дарсӣ)

Сохибова П. Т. Шохназар Сохибов: заметки о жизни и творчестве

Сохтор ва корбасти воҳидҳои забони тоҷикӣ

Соҳибов М. М. Ҳуқуқи замини Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ

Социально-экономическое положение Согдийской области

Социальные последствия трансформации и модернизации таджикистанского общества

Союз архитекторов Таджикистана: история становления

Спиркин А. Г. Асосҳои фалсафа

Список населённых пунктов Таджикской ССР

Среднеазиатский Этнографический Сборник. – Вып. 1-2

Ставиский Б. Я. Кушанская Бактрия. Проблемы истории и культуры

Ставиский Б. Я., Яценко С. А. Искусство и культура древних иранцев

Сталини мо. Маҷмӯаи шеърҳо (1949)

Стальмакова В. А. Фауна Таджикской ССР. Том XX, часть 2

Стандарти таҳсилоти ибтидоӣ

Станюкович К. В. Растительность гор СССР

Стейнбек У. Хӯшаҳои хашм. Тарҷ.

Стеблин-Каменский И. М. Авеста

Стеблин-Каменский И. М. Очерки по истории лексики памирских языков: название культурных растений

Стеблин-Каменский И. М. Этимологический словарь ваханского языка

Стендал. Сурх ва сиёҳ. Тарҷ.

Степанянц М. Т. Философские аспекты суфизма

Стеценко И. А. Из истории народных движений в Таджикистане во второй половине XIX и начале XX вв.

Стивенсон Р. Ҷазираи ҷавоҳирот. Тарҷ.

Страбон. География

Стратегический план надлежащего управления сектором электроэнергетики в РТ

Субҳонов М. Ҷонфидои машриқзамин

Субҳонова Г. Бӯйи модар

Сулаймон Лоиқ. Диёри мардхез

Сулаймонӣ С. Донишномаи педагогикаи навин ҷҷ. 1-2

Сулаймонӣ С. Педагогикаи фарҳанг

Сулаймонӣ С. Фарҳангшиносӣ

Сулаймонов С. Очерки мухтасари сарф (морфология)-и забони арабӣ

Сулаймонов С. Ташаккули забони фалсафаи тоҷик

Сулаймонов С. Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ. Дар ду ҷилд. Ҷ. 1

Сулаймонов С. Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ. Дар ду ҷилд. Ҷ. 2

Сулаймонов С. Фарҳанги васити арабӣ-тоҷикӣ

Сулаймонов С. Фарҳанги шомили арабӣ-тоҷикӣ

Сулаймонова Л. Ҳаёт ва эҷодиёти Сайфи Исфарангӣ.

Сулейменов Олжас. АЗ и Я. Книга благонамеренного читателя

Султанов З. С. Ресурсно-экономический потенциал регионов Республики Таджикистан

Султанов Ш. М. Партийное руководство культ. строительством … развитого социализма

Султон Мирзо Ҳасан. Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ

Султон Сафар. Алафҳои бегона, ҳаҷвиёт иборат аз ду қисм ва нуҳ намоиш

Султон Сафар. Бақои умр: Драма иборат аз ду қисм ва даҳ намоиш

Султон Сафар. Беватан: Драма аз се парда ва шаш манзара

Султон Сафар. Гирдоб

Султон Сафар. Гирдоб: Драма иборат аз се парда ва шаш намоиш

Султон Сафар. Интиқол: Драма аз ду қисм ва 8 намоиш

Султон Сафар. Мурдаҳои абадзинда: Драма иборат аз ду қисм ва ҳафт намоиш

Султон Сафар. Муҳаббат ва адолат: Драма иборат аз ду парда ва панҷ намоиш

Султон Сафар. Одамият. Аз ду қисм

Султон Сафар. Субҳи Хуҷанд: Драма иборат аз 4 парда 9 намоиш

Султон Сафар. Фариштаҳо: Комедия иборат аз ду ва шаш новеллаи ҷудогона

Султон Сафар. Ҳақиқати талх

Султон Сафар. Шарораи Хуҷанд

Султон Сафар — султони мулки Адаб: Меҳрномаи дӯстон ва шогирдон ба ҷашни 70 – солагии устод Султон Сафар

Султон Шоҳзода. Афсонаи баҳор

Султон Шоҳзода. Ману борон: Маҷмӯаи шеърҳо

Султон Шоҳзода. Ошёни уқоб: Маҷмӯаи шеърҳо

Султон Шоҳзода. Парандаҳои кабуд: Маҷмӯа

Султон Шоҳзода. Сояи кӯҳ

Султон Шоҳзода. Чашмаи Носир

Султонмуроди Одина. Девони Султон

Султонмуроди Одина. Меҳроби умед

Султонов М. Ҳақиқат дар бораи мазори Ҳазрати Амирҷон

Султонов М. Б. Становление и развитие персидско-таджикской научной терминологии: на материале научного наследия IX-XI вв.: ДД

Султонов М. Б. Язык науки и терминологии

Султонов С. Шоирони Истаравшан

Султонов У. Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абӯалӣ ибни Сино

Султонов Ш. Очерки сиёсатшиносӣ

Сумане аз ҳар чамане

Суннатҳои фарҳангии Наврӯз ва замони муосир: маҷмӯаи мақолаҳо

Суод Ас-Сабоҳ. Хаймаи қудсии сухан: Гулчини ашъори шоираи Кувайт. Тарҷ.

Сурат ва сирати Ибни Сино

Суруди дилнишин

Сурудҳои Бобоюнус

Сурудҳои тӯйии Помир

Суханварони Балх

Суханварони Ғазнин

Суханварони Ҳирот

Сухарева О. А. Бухара конца XIX — начало XX в (Позднефеодальный город и его население)

Сухарева О. А. История среднеазиатского костюма

Сухарева, О. А. К истории городов Бухарского ханства (историко-этнографические очерки)

Сухарева О. А. Костюм народов Средней Азии

Сухарева О. А. Қоидаҳои имло (1929)

Сухарева О. А. Сузани. Среднеазиатская декоративная вышивка

Сухомлинов В., Шалаев Г. Роҳ ба сӯйи созиш: Қиссаҳо аз ҳаёти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Тарҷ.

Сухомлинский В. А. Асарҳои мунтахаби педагогӣ ҷҷ. 1-2

Суҳайлӣ Ҷ. ва X. Ҳомидӣ. «Гӯрӯғлӣ». Эпоси халқии тоҷик. Гӯянда Қурбон Ҷалил

Суҳайлӣ Ҷавҳаризода. Васияти модар

Суҳайлӣ Ҷавҳаризода. Гулшани афрӯхта

Суҳайлӣ Ҷавҳаризода. Девон

Суяркулов Т. Прошлое и настоящее таджикского спорта

Сӯфиев А., Олимов М. И. Алгебраи матрисаҳо ва векторҳо

Сӯфиев А. Инъикоси воқеияти советӣ дар фолклори тоҷик

Сӯфиев А. Таҳаввули назми шифоҳии тоҷик

Сӯфиев А. Фолклор — санъати сухан

Сӯфиев А. Чистонҳои халқи тоҷикӣ

Сӯфизода А. Сухан ҷавҳари фикр: Эҳдо ба шастсолагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Сӯфизода А. Фолклор — афкори эстетикӣ ва иҷтимоӣ халқ. Китоби дуюм

Сӯфизода А. Фолклор ва воқеият

Сӯфизода А. Фолклор махзани сухан

Сӯфизода А. Фолклор — ҳамрадифи таърих

Ба пас, ба Китобхона


loading...

Навиштаҳои дигар

Очень простая установка WordPress на Денвер... Не буду рассказать о пользе и удобств предварительной обработки контента на локальном сервере. Думаю, это очевидно. Но порядок установки Вордпресс ...
Китобхона — МАР МАР Мардони Т. Арабско-таджикские литературные связи. История и современность (Сборник статей) Мардони Т. Поэзия Ибн Сина на арабском языке Мардоно...
Download Последнее изменение 12.09.2017 Добро пожаловать, дорогие пользователи Тут Вы можете скачать книги на разных языках по самой разнообразной тематике...
Айнӣ. Ёддоштҳо, қ. 1-5 Деҳқонӣ Ман ба зиндагонии мадраса як дараҷа ошно шуда омадам. Акнун дар пеши падарам масъалаи дар таҳсили оянда ба Бухоро барои хондан фиристодани...
Диданд: 119

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>