Китобхона — РАҶ


loading...

РАҶ

Раҷаб М. Ислом: ҷадидия ва инқилоб

Раҷаб Насим. Ҳикояҳо аз ҳаёти адибон

Раҷабзода А. Аз нур то ситораи Акашариф Ҷӯра

Раҷабзода А. Борбад ва замони ӯ

Раҷабӣ М. Ислом: Ҷадидия ва инқилоб

Раҷабӣ М. Насри тоҷикии замони ҷанг

Раҷабӣ М. Сотим Улуғзода — абармарди набард ва андеша

Раҷабов А. Афкори мусиқии тоҷик дар асрҳои XII-XV

Раҷабов А. Маданияти мусиқии тоҷик дар асрҳои XIII-XIV

Раҷабов А. Мусиқӣ дар тамаддуни Сомониён

Раҷабов А. Сарнавишти хунёгар

Раҷабов З. Аз таърихи афкори ҷамъиятӣ-сиёсии халқи тоҷик …

Раҷабов З. Ш. Маорифпарвар Аҳмади Дониш

Раҷабов З. Ш. Шӯриши соли 1916 дар музофоти Хуҷанд

Раҷабов К. Р. Маълумотномаи токпарвар

Раҷабов К. Р. Токбурӣ

Раҷабов М. Дӯстии халқҳо — қувваи бузург

Раҷабов С. Ҳ., Ҳасанов С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ

Раҷабов Ф. М. ва диг. Технологияи тайёр кардан ва самаранок истифодабарии хӯрокиҳо

Раҷабов Ҳ. Даҳ чеҳраи адабиёти ҳиндӣ

Раҷабов Ҳ. Премчанд

Раҷабов Ҳ. Р. Се насли ҳикоянависони ҳиндӣ

Раҷабов Ҳ. Р. Ташаккул ва инкишофи ҳикояҳои муосири ҳиндӣ

Раҷабов Э. «Маҷмӯат-уш-шуаро»-и Фазлии Намангонӣ ва суннатҳои тазкиранигорӣ…

Рашидуддин Фазлуллоҳ Ҳамадонӣ. Ҷомеъ-ут-таворих. Ҷилди 1

Раънои Мубориз. Нури Ваҳдат: Маҷмӯаи шеърҳо

Революция в Средней Азии

Режим орошения основных сельскохозяйственных культур в хлопкосеющей зоне Таджикистана (часть I)

Рекомендации по возделыванию повторных сельскохозяйственных культур и эффективному использованию орошаемых земель

Рекомендации по применению гербицидов в плодоносящих яблоневых садах

Рекомендации «Режим орошения сельскохозяйственных культур в Таджикской ССР, т. 1-2

Ремпель Л. И. Искусство Среднего Востока. Избранные труды

Речи, доклады, статьи Нусратулло Махсума и материалы о его жизнедеятельности

Риёз М. Аҳвол ва осор ва ашъори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Риёзии Самарқандӣ. Девон

Риза Ша‘бани. Краткая история Ирана

Ризвоншоева Г. Фолклори Помир. – Ҷилди 3. Афсонаҳои воқеӣ-маишии Бадахшон

Ризо Шаъбонӣ. Одоб ва русуми Наврӯз

Рипка Я. История персидской и таджикской литературы

Риштаборон

Рожанская М. М. и др. Насир-ад-дин ат-Туси и его труды по математике и астрономии

Рождественский Р. Ҷазр: Маҷмӯаи шеърҳо. Тарҷ.

Розанов Б. С. Плодоводство Таджикистана

Розенталь Д. Е. Словарь-справочник лингвистических терминов

Розенталь Д. Е. Справочник по правописанию и литературной правке

Розенталь Д. Е. Справочник по русскому языку. Пунктуация

Розенталь Д. Е. Управление в русском языке

Розенфельд А. З. Бадахшанские говоры таджикского языка

Розенфельд А. З. Ванджские говоры таджикского языка

Розенфельд А. З. Говоры Каратегина и Дарваза

Розенфельд А. Намунаҳои фолклори Дарвоз

Розенфельд А. З. Очерки по грамматике таджикского языка. Вып. 1

Розенфельд А. З. Очерки по грамматике современного таджикского языка. Выпуск 4. Глагол

Розенфельд А. З. Система глагола в юго-восточных говорах таджикского языка: ДД

Розикзода А. Ш. История формирования и деятельности милиции Таджикистана чч. 1-2

Розия Озод. Аз водиҳои тиллоӣ

Розия Озод. Гулистони ишқ

Розия Озод. Дӯстони ман

Розия Озод. Зинда бод сулҳ

Розия Озод. Иқбол: Маҷмӯаи шеърҳо

Розия Озод. Мунтахабот

Розия Озод. Муҳаббат ба Ватан

Розия Озод. Орзуи ман

Розия Озод. Туҳфа: Шеърҳо барои бачаҳо

Розия Озод. Шеърҳои мунтахаб

Роль Истаравшана в истории цивилизации народов Центральной Азии

Ромпурӣ Муҳаммад Ғиёсуддин. Ғиёс-ул-луғот, ҷ. 1-3

Россия в исторических судьбах таджикского народа

Ртвеладзе Э. Древние монеты Средней Азии

Рубинчик Ю. А. Современный персидский язык

Рубоиёт / Гулназар ва дигарон

Рубоиёт ва сурудҳои халқии Бадахшон

Рузиев М. Декоративно-прикладное искусство таджиков

Рузиев М. А. Искусство таджикской резьбы по дереву конец Х1Х-ХХ вв

Рузиев М. Народные умельцы

Рузиев У. Р., Асимова М. А. Толковый словарь терминов строительства и архитектуры

Рузиева Л. Т. Упражнения по усвоению русских прецедентных феноменов. Учебное пособие

Румӣ – Гӯте: Муколамаи фарҳангҳо

Русский язык в Таджикистане

Русско-таджикский военный словарь / под ред. Е. Н. Павловского

Русско-таджикский разговорник. Сост. Салихов С.

Русско-таджикский словарь. Дехоти А. П., Ершова Н. Н.

Русско-таджикский словарь. Под ред. члена-кор. АН СССР М. С. Осими

Русско-таджикский словарь военно-технических терминов

Русско-таджикский тематический словарь. 9000 слов

Русско-таджикский терминологический словарь по математике

Русско-узбекский словарь. Том 1. А-К

Русско-узбекский словарь. Том 1. К-О

Русско-узбекский словарь. Том 2. П-Сц

Русско-узбекский словарь. Том 2. Сц-Я

Руставели Шота. Палангинапӯш. Тарҷ.

Руставели Шота. Паҳлавони пӯсти палангпӯш. Тарҷ.

Рустам, Ш. Каломи Лоиқ

Рустам ва Исфандиёр: Аз силсилаи достонҳои «Шоҳнома»/Бо хатҳои кириллику форсӣ ва тарҷума ба англисӣ

Рустами Ваҳҳоб. Салом: Маҷмӯаи ашъор

Рустами Ваҳҳоб. Шаҳри хуршед

Рустамов М. Таджикская грамматическая терминология

Рустамов Ш. Забон ва замон

Рустамов Ш. Исм: Категорияҳои грамматикӣ, калимасозӣ ва мавқеи исм дар системаи ҳиссаи нутқ

Рустамов Ш. Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Рустамов Ш. Каломи Лоиқ

Рустамов Ш. Луғати тафсирии истилоҳоти педагогика

Рустамов Ш. Мушкилоти синтаксис

Рустамов Ш. Олим ва педагог Ниёзмуҳаммадов Бобоҷон

Рустамов Ш. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм

Рустамов Ш. Ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави мақсад дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Рустамов Ш. Ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави сабаб дар забони адабии тоҷик

Рӯбоҳи ҳилагар: Афсонаҳои халқии тоҷик / Барои бачагони синни томактабӣ

Рӯдакӣ. Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён (Аз силсилаи «Дурдона» барои хурдтаракон)

Рӯдакӣ. Девон

Рӯдакӣ. Осори манзум, бо тарҷумаи русӣ

Рӯдакӣ. Феҳристи адабиёт

Рӯдакӣ. Шеърҳо. Бо муқаддима, тартиб ва тавзеҳи У. Каримов, С. Саъдиев

Рӯдакӣ. Шеърҳо. Бо тарҷумаҳо ба забонҳои русӣ ва олмонӣ

Рӯдакӣ Абӯабдуллоҳ. Пандҳо

Рӯдакӣ Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар бинни Муҳаммад. Девони ашъор (форсӣ)

Рӯдакӣ ва замони ӯ

Рӯзи Одина

Рӯзиев М. А. Искусство таджикской резьбы по дереву конец Х1Х-ХХ вв.

Рузиев М. А. Резное дерево Чорку

Рӯзметов Э., Назаров Ф., Муродов Б. Назарияи функсияҳои тағйирёбандаи ҳақиқӣ

Рӯзметов Э. ва диг. Дастури методӣ доир ба муодилаҳои дифференсиалии муқаррарӣ. ққ. 1-2

Рӯзметов Э., Хаимов Н. Б. Курси мухтасари анализи математикӣ. Қ. 1

Рӯзметов Э., Хаимов Н. Б. Курси мухтасари анализи математикӣ. Қ. 2

Ба пас, ба Китобхона


loading...

Навиштаҳои дигар

Мақомҳои берун аз Шашмақом-2... Ҳоҷӣ Абдулазиз Расулов 1   2   3   4   Ин гуна сурудҳои классикиро мо шартан «мақомҳои берун аз Шашмақом» номиде...
Н. Ҳотамов. Таърихи халқи тоҷик. Боби 5.3... Боби V. Сарнагун гардидани ҳукумати подшоҳӣ дар Русия ва натиҷаҳои он барои халқи тоҷик ва дигар халқҳои Осиёи Миёна § 3. Таъсири сарнагун намудани...
Канзи шифо. Давоҳои ҳайвонӣ 22-30... 22. Моҳӣ 23. Гурба 24. Садаф 25. Гӯсфанд 26. Қурбоққа 27. Товус 28. Гунҷишк 29. Уқоб 30. Каждум 22. Моҳӣ Ин ҷо...
Аминҷон Шукӯҳӣ: Агар рӯзе ҷавонӣ чун баҳорон боз м... Аминҷон Шукӯҳӣ (10.06.1923 - 17.05.1979) Китобҳои шеър ва навиштаҳои дигараш: «Арзи қалам» (1971), «Асад ва Самад» (повест, 1972), «Баргҳои тилл...
Диданд: 123

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>