Китобхона — МУО


МУО

Муосирони Абӯалӣ ибни Сино

Мурватов Дж. Говоры таджиков окрестностей Андижана

Мурватов Ҷ. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. Ҷ. 2

Мурватов Ҷ. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. Ҷ. 5 (материалҳо)

Мурватов Ҷ. Шеваҳои тоҷикони атрофи Андиҷон

Мурғи сухангӯй: Маҷмӯаи лавҳаву очеркҳо

Мурзаев Э. М. География в названиях

Мурзаев Э. М. Годы исканий в Азии

Мурзаев Э. М. Топонимика и география

Мурзаев Э. Средняя Азия. Физико-географический очерк

Мурзаев Э. М. Очерки топонимики

Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов

Муродиён Ҳ. Тасвири ҳамбастагии қисмати инсон ва олами ҳайвонот (дар мисоли асп) дар адабиёти форсу тоҷик

Муродӣ А. Бархез, баҳор омад: Маҷмӯаи осори манзуму мансур

Муродӣ А. Нози наврӯзӣ

Муродов М. Аз се шохаи як илм. Маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ

Муродов М. Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист. Китоби дарсӣ

Муродов М. Баъзе масъалаҳои журналистика ва ҳаҷви публисистӣ. Маҷмӯаи мақолаҳо

Муродов М. Ёди айёме

Муродов М. Краткий словарь терминов и понятий журналистики

Муродов М. Основы журналистского творчества

Муродов М. Публицистическая сатира в таджикской периодической печати

Муродов М. Тақриз ҳамчун жанр: Дастури таълимӣ

Муродов О. Древние образы мифологии у таджиков долины Зеравшана

Муродова Г., Шоҳрухи С. Равандҳои глобализатсионӣ ва ояндаи давлатхои миллӣ. Дастури таълимӣ

Муртазо Мударриси Гелонӣ. Ахлоқи Ғазолӣ ё калиди маърифат

Муртазоев Б. Боғбони гули кӯҳӣ

Муртазоев Б. Қасидаи бародарӣ

Муртазоев Б. Ман чароғ афрӯхтам

Муртазоев Б. Нақби Истиқлол

Муртазоев Б. Нуҳ чинори Балҷувону Баҳманрӯд

Муртазоев Б. Ҷавпазак

Муртазоев Б. Чашмаи Офтоб

Муртазоев Б. Чинор дар Солони

Муртазоев Б. Ҷонбохтаи Роҳатӣ

Муртазоев Б. Ҷӯйи Навдиз

Муртазоев Б. Эҳёи Бешканд

Муслимов М. У. Фразеологические ед. совр. тадж. лит. яз. с арабскими лексическими эл.

Мусофиров К., Эмомов А. Таълими забони арабӣ бе муаллим

Мустай Карим. Шаби гирифтани моҳ. Тарҷ.

Мусулманкулова М. Р. Жанр рассказа в «Асрор-ут-тавхид» Мухаммада ибн Мунаввара: АКД

Мусулмониён Р. Забон ва адаби форсӣ дар Фарорӯд

Мусулмониён Р. Назарияи адабиёт

Мусулмониён Р. Ситораҳои Помир

Мусулмониён Р. Тоҷикон. 2500 сол…

Мусулмониён Р. Тоҷикон дар таърих

Мусулмониён Р. Форсиву дарӣ

Мусулмониён Р. Шеър дар сарчашмаҳои назарӣ

Мусулмонқулов Р. Аз таърихи афкори адабӣ-эстетикии форсу тоҷик

Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварӣ

Мусулмонқулов Р. Асрори Сухан

Мусулмонқулов Р. Боқӣ Раҳимзода: Очерки мухтасари ҳаёту эҷодиёт

Мусулмонқулов Р. Дарахти дӯстӣ биншон: Маҷмӯаи мақолаҳо

Мусулмонқулов Р. Назарияи ҷинсҳо ва жанрҳои адабӣ

Мусулмонқулов Р. Саҷъ ва сайри таърихии он дар насри тоҷик

Мусулмонқулов Р. Фурӯғи шеъри ҷонпарвар

Мусульманкулов Р. Персидско-таджикская классическая поэтика 10-12 вв.

Муталибов. Р. Ифтихори миллӣ дар ашъори Лоиқ Шералӣ

Мутафаккири бузурги Шарқ Носири Хусрав

Мухаббатов Х. М., Макиевский П. Г. Термальные воды Таджикистана и их использование

Мухаббатов Х. М., Нурназаров М. География (учебное пособие)

Мухаббатов Х. М., Хоналиев Н. Х. Памир: ресурсный потенциал и перспективы развития экономики

Мухаббатов Х. М., Яблоков A. A. Снежный покров Таджикистана

Мухаббатов Х. Особоохраняемые территории Таджикистана

Мухаббатов Х. М. Природно-ресурсный потенциал горных регионов Таджикистана

Мухаббатов Х. Природные кладовые

Мухаббатов Х. М. Ресурсы горного Таджикистана

Мухаббатов Х. М. Таджикистан основной источник пресной воды Центральной Азии

Мухамеджанов М. С. Синтез и функционализация 1,5-дигидро-3Н-бензо[е]-2,4-дитиепинов: КД

Мухаммад Али ибн Мухаммад Сайид Балчувони. Таърихи нофеи

Мухаммад аш-Шахрастани. Книга о религиях и религиозно-философских учениях

Мухаммад Юсуф Мунши. Муким-ханская история

Мухаммадходжаев А. Гносеология суфизма

Мухаммадходжаев А. Идеология накшбандизма

Мухаммадходжаев А. Мировоззрение Аттор

Мухаммадходжаев А. Размышление о мистике и философии

Мухаммедов Х. Русско-таджикский терминологический словарь по математике

Мухиддинов И. Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима

Мухиддинов И. Особенности традиц. земледельческого хоз-ва припамирских народностей

Мухитдинов А. А. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе (на материалах Республики Таджикистан)

Мухитдинов С. М., Назиров В. К. Справочник по защите растений от главнейших вредителей сельскохозяйственных культур в Таджикистане

Мухтаров А. Путешествие в Согдиану

Мухторзода С. С. Становление и развитие сетевой торговли в условиях рыночной экономики: КД

Мухторӣ К. Хусусиятҳои луғавӣ-услубии ашъори Рӯдакӣ

Мухторов А., Шарипов Ш. Академик Бобоҷон Ғафуров

Мухторов А., Шарипов Ш. Академик Бободжон Гафуров

Мухторов А., Юсупов Ш. Шӯриши Восеъ

Мухторов А. Авроқи рангини таърих

Мухторов А. Амирон ва вазирони сомонӣ

Мухторов А. Бобоҷон Ғафуров: Хотираҳо

Мухтаров А. Гузары Уратюбе

Мухторов А. Дилшоди Барно ва мероси адабии ӯ

Мухторов А. Дурдонаҳои маданияти тоҷик дар ганҷинаҳои Ҳиндустон

Мухторов А. Зуфархон Ҷавҳарӣ: Андешаҳои муаррих

Мухторов А. История Ура-Тюбе

Мухторов А. Нусхаҳои тозаи осори Зуфархон Ҷавҳарӣ

Мухторов А. Очерки истории Ура-Тюбинского владения в XIX в.

Мухторов А. М. Резьба по дереву в долине Зеравшана (Альбом средневековых орнаментов)

Мухторов А. Санг ҳам диле дорад

Мухторов А. Сирри мазорҳо

Мухторов А. Страницы истории Гиссара

Мухторов А. Таърихи Ҳисор

Мухторов А. Ҳисор: очерки таърихӣ (охири асри XV – аввали асри XX). КК. 1-2

Мухторов А. Ҳокимони Ҳисор: (нимаи дуввуми асри XV — ибтидои асри XX)

Мухторов А. Ҳокимони Ӯротеппа: Асрҳои ХУ-Х1Х

Мухторов А. Эпиграфические памятники Кухистана. Книга 1-2

Мухторов Аб., Раҳматуллоев А. Таърихи халқи тоҷик. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1

Мухторов Аб. Сомониён: замон ва макон

Ба пас, ба Китобхона


Навиштаҳои дигар

Канзи шифо Зоҳидов Ҳ. Канзи шифо. Муҳаррир Аҳмад Қаҳҳор.— Д.: «Ирфон», 1991. – 720 с. Аз виростор: Чунонки дар мақолаи қаблӣ қайд к...
Канзи шифо. Давоҳои наботӣ 158-166... 158. Сагангур 159. Санҷид 160. Писта 161. Замбӯруғ 162. Ток 163. Мурч 164. Қаламфур 165. Биринҷ 166. Пудина 158. Са...
Китобхона — И И, Й Ибн Сино и средневековая философия Ибн Сина. Избранное Ибн Сина. Математические главы "Книги знания" (Донишнома) Ибн-ал-Балхӣ. Форс...
Китобхона — Ҷ Ҷ Ҷабборӣ Марҳабо. Гунанокии вожаҳо дар осори тарҷумавии асри ХХ Ҷабборов А. Асосҳои маблағгузории хурд Ҷабборов Р. Ҳуқуқи экологии Ҷумҳурии Тоҷики...
Диданд: 35

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>