Китобхона — МЕҲ


loading...

МЕҲ

Меҳмон Бахтӣ. Хубон. Повест

Меҳмон Бахтӣ. Эҳ, ҷавонӣ, ҷавонӣ… Маҷмӯаи песаҳо

Меҳрбону (Р. Амонов)

Меҳри Ватан

Меҳри падар

Меҳринисо Бобобекова. Меҳроби меҳр: Маҷмӯаи ашъор

Меҳринисо Бобобекова. Нафаси субҳ

Меҳринисо Бобобекова. Оини хуршед: Мунтахаботи ашъор

Меҳринисо Бобобекова. Шароби нур

Меҳрнома. Тарҷ.

Мечети Мавераннахра и Хорасана

Мешкерис В. Плакат Таджикистана

Миддендорф А. Ф. Очерки Ферганской долины

Милев Й. Диёри домани гардун. Тарҷ.

Миллер Б. В. Персидско-русский словарь

Миллер Б. В. Талышский язык

Миллер В. Ф. Осетинские этюды. Ч. 1-3

Милов П. Иран

Минаев И. Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи

Минерально-сырьевые ресурсы Таджикистана/Под ред. акад. Баратова Р. Б.

Мир Мухаммад Амин Бухари. Убайдулланоме

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Авроди фатҳия

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Захират-ул-мулук

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Маърифати нафс

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Минҳоҷ-ул-орифин

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Осори мунтахаб иборат аз чаҳор ҷилд. ҶҶ. 1-4

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Рисолаи футувват

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Ҳафтод ҳадис дар фазилати Амири муъминон

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Ҳикоятҳо аз «Захират-ул-мулук»-и Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Шаммае аз «Захират-ул-мулук»

Миралиев А. Педагогика ва психология

Миралиев К. Развитие молодёжной политики в Таджикистане на рубеже ХХI века

Миралибеков Н. Насекомые – вредители плодовых культур на Западном Памире и научные основы борьбы с ними: КД

Мирбабаев А., Мукимова С., Усманов К. Средневековая городская культура Центральной Азии

Мирбабаев А., Мукимов Р., Мукимова С. Мадраса Мавераннахра и Хорасана

Мирбабаев А. К. Историческое наследие Худжанда

Мирбабаев А. История водоснабжения Худжанда и его округи

Мирбобоев А. К. Нақши ориёиҳо дар тамаддуни ҷаҳонӣ

Мирбобоев А. Лексика животноводства ваханского языка

Мирбобоев А. Муқаддимаи филологияи эронӣ

Мирбобоев А., Қосимӣ М., Ҷӯраев Ғ., Маҳадов М. Фарҳанги масодири забонҳо ва гӯйишҳои эронии Тоҷикистон. Ҷ. 1

Мирганова Н. Р. История становления и развития системы высшего образования Таджикистана в условиях трансформации общества: АКД

Мирза Абдал Азим Сами. Таърих-и салатин-и манғитийа

Мирза Бадеъ Диван. Маджмаъ ал-аркам

Мирза Мухаммад Хайдар. Та'рих-и рашиди

Мирзо Асадулло Ғолиб. Мунтахаби осори форсӣ

Мирзо Бадеи Девон. Маҷмаъ-ул-арқом

Мирзо Сангмуҳаммади Бадахшӣ, Мирзо Фазлалибеки Сурхафсар. Таърихи Бадахшон

Мирзо Сироҷиддини Ҳаким. Туҳафи аҳли Бухоро

Мирзо Турсунзода ва масоили назарии фарҳанги навини тоҷикон

Мирзо Шамси Бухорои. О некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре

Мирзоалиева А. Ш. Поэтика газелей Бадриддина Хилоли

Мирзовалиев М. М. Особенности вегетации зерновых культур…

Мирзоев А. Абӯабдулло Рӯдакӣ

Мирзоев А. Абӯисҳоқ

Мирзоев А. Камолиддин Биноӣ

Мирзоев А. Масъалаҳои рӯзгор ва осори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Мирзоев А. Мулҳами Бухороӣ

Мирзоев А. Рӯдакӣ ва инкишофи ғазал дар асрҳои X-XV

Мирзоев А. Сайидо ва мақоми ӯ дар таърихи адабиёти тоҷик

Мирзоев А. Сайидо Насафи и его место в истории таджикской литературы

Мирзоев А. Сездаҳ мақола

Мирзоев А. Фонӣ ва Ҳофиз

Мирзоев А. Ҳикоятҳо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ӯ

Мирзоев А-с. Ибораҳои феълии замонӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Мирзоев А-с. Масъалаҳои ибора дар забони тоҷикӣ

Мирзоев Г. Таджикистан от конфликта к миру и стабильности

Мирзоев Ғ. Таълими таърихи адабиёти тоҷик дар асри VIII

Мирзоев Ғ. Фалсафа дар саволу ҷавоб. ҚҚ. 1-2

Мирзоев К. Дар орзуи падар: Маҷмӯаи роману повест ва ҳикояҳо

Мирзоев К. Дар орзуи падар: Повест ва ҳикояҳо

Мирзоев К. Дар орзуи падар: Роман ва қисса

Мирзоев К. Дар орзуи падар: Роман, иборат аз се қисмат

Мирзоев К. Дарди ишқ: Повест ва ҳикояҳо

Мирзоев К. Деҳаро хоб мебинам

Мирзоев К. Ду ҳикоя

Мирзоев К. Маоши аввал: Ҳикоя ва очеркҳо

Мирзоев К. Марги бегуноҳ: Роман

Мирзоев К. Нишони зиндагӣ: Қиссаҳо, ҳикояҳо, ёдномаҳо

Мирзоев К. Ситораи умед: Повест

Мирзоев К. Ситораҳои паси абр: Қисса ва хотираҳо

Мирзоев К. Суруди муҳаббат: Очеркҳо

Мирзоев К. Ҷилои ситораҳо

Мирзоев К. Шабе дар Кабудҷар: Повест ва ҳикояҳо

Мирзоев H., Гулҷонов М. Таърихи муносибатҳои байналхалқӣ (1648-1917)

Мирзоев Н. М. Тоҷикистон — Эрон: Шоҳроҳи ҳамкориҳо

Мирзоев Н., Шарифов А. Асосҳои дипломатия

Мирзоев Р. Корҳои мустақилона дар дарсҳои забони модарӣ

Мирзоев С. Вежагиҳои сабкӣ ва бадеии осори насрии «Ақлу ишқ» ва «Атвори салоса»-и Соинуддини Хуҷандӣ

Мирзоев С. Лексикаи забони яғнобӣ

Мирзоев С. Суннатҳои маҳаллии мардуми Яғноб

Мирзоев С. Суннатҳои маҳаллӣ ва сурудҳои яғнобӣ

Мирзоев Х. Х. Таджикская и английская гиппологическая терминология в историческом и сравнительном освещении

Мирзоев Ҳ. Истилоҳоти соҳаи асппарварӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

Мирзоева М. Муродифоти луғавию фразеологӣ дар осори насрии Садриддин Айнӣ

Мирзозода. Маърифати Имом Абӯҳанифа

Мирзозода И. Чинор Имомов

Мирзозода С. Луғати яғнобӣ – тоҷикӣ

Мирзозода С. Фарҳанги яғнобӣ-тоҷикӣ-англисӣ

Мирзозода Х. Луғати мухтасари истилоҳоти адабиётшиносӣ

Мирзозода Х. М. Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик

Мирзозода Х. Мирсаид Миршакар

Мирзозода Х. М. Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри ХIII): Кит. I (II)

Мирзозода Х. Ҳ. Юсуфӣ (рисола)

Мирзозода Х. Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ — асосгузори адабиёти классикии тоҷик

Ба пас, ба Китобхона


loading...

Навиштаҳои дигар

Рубоиёти Умари Хайёми Нишопурӣ-5... ←   Ба пас   <5>   Ба пеш   → Вақт аст, ки аз сабза ҷаҳон ороянд, Мӯсосифатон зи шох каф бинмоянд. Исосифато...
Китобхона — МУО МУО Муосирони Абӯалӣ ибни Сино Мурватов Дж. Говоры таджиков окрестностей Андижана Мурватов Ҷ. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. Ҷ. 2 Мурватов Ҷ. Шеваи ...
Печак АЗ ВИРОСТОР: Печак, Convolvulus arvensis, вьюнок полевой, ки инчунин лаблоб, ашақа низ ном мебаранд, рустаниест аз хонадони печакиҳо. Печак гиёҳи п...
Э. Раҳмон. Нигоҳе… Боби 1.1.... Эмомалӣ Раҳмон. Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ Боби аввал. Муруре ба сароғози таърих ва фарҳанги ориёиҳо Ҳиндуаврупоиҳо Фарҳанги ниҳоят ранг...
Диданд: 86

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>