Китобхона — Ф


loading...

Ф

Фаввора: Маҷмӯаи шеърҳо, ҳикояҳо ва очеркҳо

Фадеев А. Гвардияи ҷавон 1-2. Тарҷ.

Фадеев А. Торумор. Тарҷ.

Файзиев А. Р. Элементы-примеси как индикаторы генезиса флюоритов

Файзиев И. Д., Файзиева Г. И. Услуби ҳалли масъалаҳо аз физика

Файзов М. Язык рушанцев советского Памира

Файзулло И. Кӯҳи панҷум: Қисса ва очеркҳо

Файзуллоев И. Аскари қаторӣ: Повест ва ҳикояҳо

Файзуллоев И. Ба сӯйи нур

Файзуллоев И. Борони баҳорон

Файзуллоев И. Гулхани дӯстӣ

Файзуллоев И. Дур аз фронт: Повест

Файзуллоев И. Қарзи фарзандӣ: Повесту ҳикоя, очерку публитсистика

Файзуллоев И. Қиссаи бешаи сабз

Файзуллоев И. Ошёни баланд

.

Файзуллоев И. Падарон ва фарзандон

Файзуллоев И. Роҳҳои зиндагӣ: Очеркҳо, ҳикояҳо ва фелетонҳо

Файзуллоев И. Рӯ ба офтоб

Файзуллоев И. Савганд

Файзуллоев И. Садоқат

Файзуллоев Н. Назми бачагонаи тоҷик дар садаи ХХ: АКД

Файзуллоев Н. Ҳамосаи кӯдакон

Файзуллоев Н. Чашмаи файёз

Файзуллоев Н. Шеъри атфол дар қарни бист

Факеров Х. Н. Теория и практика становления инфраструктуры потребительского рынка

Фалсафа (ҳайати муаллифон). Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни таҳсилоти олии касбӣ

Фалсафа. Иборат аз ду қисм. ққ. 1-2

Фанни шеър

Фаньян Д. К истории Советского строительство в Таджикистане

Фарзона. Гузидаи ашъор

Фарзона. Гулҳои Наврӯз

Фарзона. Гулчини ашъори Фарзонаи Хуҷандӣ

Фарзона. Ғунчаборон

Фарзона. Дарёи сӯзон

Фарзона. Девон

Фарзона. Қатрае аз Мӯлиён. Дар се муҷаллад

Фарзона. Меъроҷи шабнам: Шеърҳо

Фарзона. Муҳри гули мино

Фарзона. Набзи борон

Фарзона. Ояти ишқ: Шеърҳо

Фарзона. Парниёни ҷон

Фарзона. Сад барги ғазал

Фарзона. Саду як ғазал

Фарзона. Себарга. Маҷмӯаи шеърҳо

Фарзона. Сӯзи нотамом (маҷмӯаи шеър)

Фарзона. То бекаронаҳо

Фарзона. Тулӯи хандарез

Фарзона. Ҳама гул, ҳама тарона ҷҷ. 1-2

Фарзона. Шабохуни барқ

Фарзона. Як ғунча роз

Фарзона духти Саидумрон. Фарҳанги ном

Фарзонафарзандони Рашт

Фариштамоҳ (Р. Амонов)

Фарсыханов С. И. Гиссарская порода овец

Фархорӣ А. М. Ашки модар

Фарҳанг — силоҳи маънавии пирӯзӣ

Фарҳанг ва истиқлол

Фарҳанги мардуми диёри Турсунзода.

Фарҳанги Нафисӣ, ҷ. I—V, таълифи доктор Алиакбар Нафисӣ (форсӣ)

Фарҳанги баробарҳои порсии вожагони бегона. Ҷилди аввал (форсӣ)

Фарҳанги баробарҳои порсии вожагони бегона. Ҷилди дуввум (форсӣ)

Фарҳанги баробарҳои порсии вожагони бегона. Ҷилди саввум (форсӣ)

Фарҳанги ғайримоддии халқи тоҷик: натиҷаи экспедитсияҳои мардумшиносӣ ва санъатшиносии кормандони ПИТФИ аз навоҳии ВМКБ. Шумораи 2

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. 1 (1969)

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. 1-2 (1969)

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. 2 (1969)

Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. Ҷилди I

Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. Ҷилди II

Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик (Фарҳанги фразеологӣ). Ҷилди якум

Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик (Фарҳанги фразеологӣ). Ҷилди дуюм

Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ (2013)

Фарҳанги мардуми диёри Турсунзода

Фарҳанги мухтасари «Шоҳнома»

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1 (2008)

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 2 (2008)

Фарҳанги тафсирии мафҳумҳои асосии математика ва таълими он

Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ (2006)

Фарҳанги тоҷикӣ-русии истилоҳоти ҳуқуқи башар

Фарҳанги форсии Амид (ҷайбӣ). Таълифи устод Ҳасани Амид (форсӣ)

Фарҳанги форсӣ. Доктор Муҳаммади Муин. Дуҷилдӣ. Ҷилди аввал (форсӣ)

Фарҳанги форсӣ. Доктор Муҳаммади Муин. Дуҷилдӣ. Ҷилди дуввум (форсӣ)

Фарҳат Муҳиддин. Рӯди кӯҳӣ (шеърҳо)

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 1

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 2

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 3

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 4

Фаттоев С. Имоми Аъзам ва гуфтугӯйи тамаддунҳо, Имоми Аъзам ва ҳувияти миллӣ

Фатхуллаев С. Идейно-эстетическое своеобразие эпоса «Гуругли»

Фатҳӣ, Нодир. Мудирияти омӯзиши волидайн дар ислоҳи рафтори кӯдакони давраи дабистонӣ дар Ирон

Фахриддин Али Сафи. Занимательные рассказы

Фахриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф (1968)

Фахриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф (2011)

Фахриддин Алии Сафӣ. Одоб-ул-асҳоб

Фахриддини Гургонӣ. Вис ва Ромин

Фахриддини Гургонӣ. Вис ва Ромин. Матни интиқодӣ

Фахрии Ҳиравӣ. Ҳафт кишвар

Фахрӣ М. Н. Эй зан, ки моро зиндагонӣ додаӣ

Фаъолияти созмонҳои талабагони муассисаҳои таълимӣ (мактабҳои) ҶТ

Федин К. А. Шодиҳои нахустин. Тарҷ.

Федченко А. П. В Кокандском ханстве

Федченко А. П. Путешествие в Туркестан. Т.1.– Ч. 1-2

Федченко А. П. Топографический очерк Зерафшанской долины…

Фердовси. 934-1934

Феҳристи журнали «Садои Шарқ» (1927-1967)

Фигерейдо Г. Эзоп. Тарҷ.

Фидоии миллат (Ба ифтихори 120-солагии зодрӯзи Нусратулло Махсум)

Физика жидкостей и растворов

Филимонова Т. Г. и др. Гиссарский историко-культурный заповедник

Фирдавси А. Поэмы из «Шахнамэ»

Фирдоуси. Шахнаме. Том первый

Фирдоуси. Шахнаме. Том второй

Фирдоуси. Шахнаме. Том третий

Фирдоуси. Шахнаме. Том четвертый

Фирдоуси. Шахнаме. Том пятый

Фирдоуси. Шахнаме. Том шестой

Фитрат А. Давраи ҳукмронии амир Олимхон

Фитрат А. Қоидаҳои забони тоҷикӣ (сарфу наҳв)

Фитрат А. Мунозара

Фитрат А. Мухтасари таърихи ислом

Фихтенгольц Г. М. Асосҳои анализи математикӣ. Қ. 1

Фиш Р. Джалалиддин Руми

Фиш Р. Ҷалолуддини Румӣ. Рӯзгори одамони наҷиб

Фиш Р., Ҳошим Р. Бо чашми виҷдон (Китоби ҳаёт ва эҷодиёти устод С. Айнӣ)

Фиш Р., Хашим Р. Глазами совести

Флора СССР тт.

Флора Таджикской ССР тт.

Фозилов Д. Ф. Хусусиятҳои лексикии «Сафарнома»-и Носири Хисрав

Фоли қисмат: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Фолклор, адабиёт, забон

Фолклори Кӯлоб, қисми 1

Фолклори сокинони саргаҳи Зарафшон

Фолклори тоҷик (материалҳо ва мақолаҳо). Қ. 1.

Фолклори тоҷик (1954)

Фолклори тоҷик (1957)

Фолкнер У. Деҳа. Шаҳр. Қаср (романҳои сегона). Тарҷ.

Фолномаи Бузургмеҳр. Дар баёни рӯзҳо ва соатҳо

Фома Мецопский. История Тимур-Ланка и его преемников

Фотосинтез и продуктивность сельскохозяйственных культур Таджикистана

Фрай Р. Мероси Осиёи Миёна

Фрай Р. Н. Бухара в Средние века. На стыке персидских традиций и исламской культуры

Фрай Ричард. Наследие Ирана

Фрай Р. Наследие Центральной Азии

Франк Науманн. Санъати дипломатия. 20 қонуни ғолиби нармтабиат

Франко И. Борислав механдад. Тарҷ.

Франсуа Мориак. Маймунча. Тарҷ.

Франтс Кафка. Қаср. Муҳокима. Тарҷ.

Френсис Скотт Фитсҷералд. Гэтсбии бузург. Тарҷ.

Фролова Е. А. История средневековой арабо-исламской философии

Фузайлов А., Исомаддинов Ҷ. Таърихи навини Тоҷикистон

Фузайлов Э. А. и др. Русско-таджикский словарь по биологии

Фурманов Д., Поливанов С. Балво. Тарҷ.

Фурӯғи Фаррухзод. Таваллуди дигар

Фурӯғии Бастомӣ. Ғазалиёт

Ба пас, ба Китобхона


loading...

Навиштаҳои дигар

Н. Ҳотамов. Таърихи халқи тоҷик. Боби 7... Боби VII. Халқи тоҷик дар замони мавҷудияти Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии сотсиалистии Туркистон (солҳои 1918-1924) § 1. Ташкил намудани Ҷумҳурии Мухтор...
Китобхона — С С С. Айнӣ дар хотироти дӯстон ва шогирдон Саади. Гулистан. Критический текст, предисловие и примечания Р. М. Алиева Саади Ширази. Бустан. Перевод В...
Ҳофиз. Ғазалиёт 201-225 201 Эй пистаи ту ханда зада бар ҳадиси қанд, Муштоқам, аз барои Худо, як шакар биханд! Тӯбӣ зи қомати ту наёрад, ки дам занад, З-ин қисса бигзарам...
Айнӣ. Ёддоштҳо, қ. 2-2 Сайри Файзобод Ман ҳаракати ҷисмонии чобукона ва паҳлавонии мардонаи Махдуми Гавро дар сайри Файзобод дидам. Дар Бухоро дар он вақтҳо Наврӯзро, ки...
Диданд: 93

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>