Китобхона — АВЕ


loading...

АВЕ

Авесто. Гузориш ва пажӯҳиши Ҷ. Дӯстхоҳ

Авесто (Избранные гимны)

Авфӣ, Муҳаммад. Гулчини «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт»

Авфӣ, Муҳаммад. Қиссаҳо аз «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт»

Агаханянц О. Е. Физико-географический очерк Памира. Т. 1-2

Агробиология, селексия ва тухмипарварии картошка

Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР. — Ч. 1-2

Агроклиматические основы растениеводства

Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XVIII ва аввали асри XIX

Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIV. Қисми якум

Адаш Истад. Ҳикояҳо аз рӯзгори Борбад

Адиб Собири Тирмизӣ. Осори мунтахаб (девон)

Адибони Тоҷикистон (1966)

Адибони Тоҷикистон (1968)

Адибони Тоҷикистон (2003)

Адибони Тоҷикистон (2014)

Аз рӯйи меҳр: Баёзи назми ӯзбек. Тарҷ.

Аз таърихи Мастчоҳ

Азамов Х. С. Демократическое и правовое государство

Азиз Абулвайс. Андарзҳо: Маҷмӯа

Азиз А. Наврӯзи сайёра: Рубоиёт ва дубайтиҳо

Азизи Азиз. Имтиҳони иншо

Азизи Ф. А. Маком и фалак как явления проф. трад. музыкального творчества таджиков

Азизӣ Шарифбек. Дурахши алмос: Қиссаҳои детективӣ

Азизӣ Шарифбек. Порикоб: Қиссаҳои детективӣ

Азизкулова О. А. Комплексные соединения молибдена (V) с тиоамидными лигандами и производными пропанола-2: АДД

Азизқулов У. Муллоxонова З. Феҳрасти асарҳои С. Айнӣ ва адабиёти оид ба ӯ

Азизов Ф. ва диг. Курси назарияи иқтисод (Дастури методӣ барои факултаҳои ғайрииқтисодӣ)

Азизов Ф. Ҳ. ва ғ. Луғати калима ва ибораҳои иқтисоди бозаргонӣ

Азизова Ф. Шашмаком и рага

Азимов А. Воқеияти зиндагӣ ва матбуоти тоҷик

Азимов А. Марзи сухан

Азимов А. Матбуот ва маҳви бесаводӣ (1928-1940)

Азимов А. Маҳорати журналисти таҳлилгари телевизион

Азимов А. Очеркҳо аз таърихи матбуоти даврии тоҷик (солҳои 1920-30)

Азимов А. Публитсистика ва замони муосир

Азимов А. Танцевальное искусство Таджикистана

Азимов X. Стратегия развития Таджикистана

Азимов Ш. Государство и право Саманидов

Азонов Дж. А. Фармакология гераноретинола и эфирных масел: АДД

Айнӣ ва мусиқӣ

Айнӣ К., Аҳрорӣ З. Андарзномаи Фирдавсӣ

Айнӣ К. Бадриддин Ҳилолӣ

Айнӣ К. С. Бист гуфтор аз маънавият

Айнӣ К. Дирӯз ва имрӯз

Айнӣ К. «Шаҳриёрнома»-и Мухтори Ғазнавӣ

Айни С. Образцы таджикской литературы

Айни С. Смерть ростовщика

Айни С. Собрание сочинений

Айнӣ С. Акнун навбати қалам аст. ҶҶ. 1-2

Айнӣ С. Алишер Навоӣ

Айнӣ С. Ахгари инқилоб

Айнӣ С. Ашъори мунтахаб

Айнӣ С. Ғуломон

Айнӣ С. Дохунда

Айнӣ С. Ёддоштҳо (чаҳор қисм). Иборат аз як китоб

Айнӣ С. Ёддоштҳо, ққ. 1-2

Айнӣ С. Ёддоштҳо, ққ. 3-4

Айнӣ С. Исёни Муқаннаъ

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 1

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 3

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 4

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 5

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 6

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 7

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 9

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 11

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 12

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 13

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди14

Айнӣ С. Қабри Устод Рӯдакӣ

Айнӣ С. [Қаҳрамони халқи тоҷик] Темурмалик

Айнӣ С., Деҳотӣ А. Устод Рӯдакӣ

Айнӣ С. Мактаби куҳна

Айнӣ С. Марги судхӯр

Айнӣ С. Мирзо Абдулқодири Бедил

Айнӣ С. Мунтахаби асарҳои илмӣ дар 2 ҷилд 1-2

Айнӣ С. Мухтасари тарҷумаи ҳоли худам

Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик (форсӣ)

Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик

Айнӣ С. Осори баргузида. Дар ду ҷилд 1-2

Айнӣ С. Таърихи инқилоби Бухоро

Айнӣ С. Тирози ҷаҳон

Айнӣ С. Шайхурраис Абӯалӣ Сино

Айнӣ С. Ятим

Айни Х. Жизнь Садриддина Айни

Айтматов Чингиз. Алвидоъ Гулсарӣ. Тарҷ.

Айтматов Ч. Дуроҳаи бӯронӣ. Тарҷ.

Айтматов Чингиз. Киштии сафед. Тарҷ.

Айтматов Чингиз. Ҷамила. Тарҷ.

Айтматов Чингиз. Растохез (Плаха). Тарҷ.

Айтматов Чингиз. Роҳи Каҳкашон. Тарҷ.

Академику Бободжону Гафурову 85 лет

Акбарзода Ю. Таҳрири шеър аз дидгоҳи нав

Акбаров A. A. Табу и эвфемизмы в таджикском языке: КД

Акбаров Р. Краевые задачи теории аналитических функций с заданными главными частями и им соответствующие особые интегральные уравнения

Акбаров Р. Математикаи олӣ. ҷҷ. 1-3

Акбаров Ю. Қисмати инсон ва қисмати шеър

Ба пас, ба Китобхона


loading...

Навиштаҳои дигар

Н. Ҳотамов. Таърихи халқи тоҷик. Боби 3... Боби III. Тоҷикон дар замони бавуҷудойии дигаргуниҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ. Болоравии ҳаракатҳои халқӣ ва ихтилофҳои мазҳабию мансабӣ (солҳои 1867-1917)...
Зуф АЗ ВИРОСТОР: Зуф а) Plantago major, подорожник большой, зӯф, зуф, барги зулф, филгӯш, зуфтурум, занбарак, забони барра, гӯши хар, б) Plantago lan...
Китобхона — КАР КАР Каримов О. и др. История таджикской дипломатии: введение в учебный курс Каримов С. К. Физика и химия бинарных полупроводниковых холькогенидов та...
Рубоиёти Умари Хайёми Нишопурӣ-18... ←   Ба пас   <18>   Ба пеш   → Ҳаргиз ба тараб шарбати обе нахӯрем, То аз кафи андӯҳ шаробе нахӯрем. Ноне на...
Диданд: 92

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>