Китобхона — АВЕ


АВЕ

Авеста /Пер. Стеблин-Каменского И. М.

Авеста в истории и культуре Центральной Азии

Авеста в русских переводах

Авеста и мировая цивилизация //Материалы международной конференции

Авесто. Гузориш ва пажӯҳиши Ҷ. Дӯстхоҳ

Авесто (Избранные гимны)

Авиценна. Сатурна предел

Авфӣ, Муҳаммад. Гулчини «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт»

Авфӣ, Муҳаммад. Қиссаҳо аз «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт»

Агаханянц О. Е. Физико-географический очерк Памира. Т. 1-2

Агробиология, селексия ва тухмипарварии картошка

Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР. — Ч. 1-2

Агроклиматические основы растениеводства

Адабиёти советии тоҷик (1954)

Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XVIII ва аввали асри XIX

Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIV. Қисми якум

Адаш Истад. Ҳикояҳо аз рӯзгори Борбад

Адиб Собири Тирмизӣ. Осори мунтахаб (девон)

Адибони Тоҷикистон (1966)

Адибони Тоҷикистон (1968)

Адибони Тоҷикистон (2003)

Адибони Тоҷикистон (2014)

Аз рӯйи меҳр: Баёзи назми ӯзбек. Тарҷ.

Аз таърихи Мастчоҳ

Азамов Х. С. Демократическое и правовое государство

Азиз Абулвайс. Андарзҳо: Маҷмӯа

Азиз А. Наврӯзи сайёра: Рубоиёт ва дубайтиҳо

Азизи Азиз. Имтиҳони иншо

Азизи Ф. А. Маком и фалак как явления проф. трад. музыкального творчества таджиков

Азизӣ Шарифбек. Дурахши алмос: Қиссаҳои детективӣ

Азизӣ Шарифбек. Порикоб: Қиссаҳои детективӣ

Азизкулова О. А. Комплексные соединения молибдена (V) с тиоамидными лигандами и производными пропанола-2: АДД

Азизқулов У. Муллоxонова З. Феҳрасти асарҳои С. Айнӣ ва адабиёти оид ба ӯ

Азизов Ф. ва диг. Курси назарияи иқтисод (Дастури методӣ барои факултаҳои ғайрииқтисодӣ)

Азизов Ф. Ҳ. ва ғ. Луғати калима ва ибораҳои иқтисоди бозаргонӣ

Азизова Ф. Шашмаком и рага

Азимов А. Воқеияти зиндагӣ ва матбуоти тоҷик

Азимов А. Марзи сухан

Азимов А. Матбуот ва маҳви бесаводӣ (1928-1940)

Азимов А. Маҳорати журналисти таҳлилгари телевизион

Азимов А. Очеркҳо аз таърихи матбуоти даврии тоҷик (солҳои 1920-30)

Азимов А. Публитсистика ва замони муосир

Азимов А. Танцевальное искусство Таджикистана

Азимов X. Стратегия развития Таджикистана

Азимов Ш. Государство и право Саманидов

Азонов Дж. А. Фармакология гераноретинола и эфирных масел: АДД

Азонов Ҷ. А., Маҳмудов Н. А. Истеъмоли оқилона ва самарабахши ғизо

Айни К. Бадриддин Хилоли

Айни С. Образцы таджикской литературы

Айни С. Смерть ростовщика

Айни С. Собрание сочинений

Айни Х. С. Бедиль и его поэма «Ирфон»

Айни Х. Жизнь Садриддина Айни

Айнӣ ва мусиқӣ

Айнӣ К., Аҳрорӣ З. Андарзномаи Фирдавсӣ

Айнӣ К. С. Бист гуфтор аз маънавият

Айнӣ К. Дирӯз ва имрӯз

Айнӣ К. «Шаҳриёрнома»-и Мухтори Ғазнавӣ

Айнӣ С. Акнун навбати қалам аст. ҶҶ. 1-2

Айнӣ С. Алишер Навоӣ

Айнӣ С. Ахгари инқилоб

Айнӣ С. Ашъори мунтахаб

Айнӣ С. Ғуломон

Айнӣ С. Дохунда

Айнӣ С. Ёддоштҳо (чаҳор қисм). Иборат аз як китоб

Айнӣ С. Ёддоштҳо, ққ. 1-2

Айнӣ С. Ёддоштҳо, ққ. 3-4

Айнӣ С. Исёни Муқаннаъ

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 1

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 3

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 4

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 5

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 6

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 7

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 9

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 11. Китоби 2

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 12

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 13

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди14

Айнӣ С. Қабри Устод Рӯдакӣ

Айнӣ С. [Қаҳрамони халқи тоҷик] Темурмалик

Айнӣ С. Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. Исёни Муқаннаъ

Айнӣ С., Деҳотӣ А. Устод Рӯдакӣ

Айнӣ С. Мактаби куҳна

Айнӣ С. Марги судхӯр

Айнӣ С. Мирзо Абдулқодири Бедил

Айнӣ С. Мунтахаби асарҳои илмӣ дар 2 ҷилд 1-2

Айнӣ С. Мухтасари тарҷумаи ҳоли худам

Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик (форсӣ)

Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик

Айнӣ С. Одина

Айнӣ С. Осори баргузида. Дар ду ҷилд 1-2

Айнӣ С. Таърихи инқилоби Бухоро

Айнӣ С. Тирози ҷаҳон

Айнӣ С. Шайхурраис Абӯалӣ Сино

Айнӣ С. Ятим

Айтматов Чингиз. Алвидоъ Гулсарӣ. Тарҷ.

Айтматов Ч. Дуроҳаи бӯронӣ. Тарҷ.

Айтматов Чингиз. Киштии сафед. Тарҷ.

Айтматов Чингиз. Ҷамила. Тарҷ.

Айтматов Чингиз. Растохез (Плаха). Тарҷ.

Айтматов Чингиз. Роҳи Каҳкашон. Тарҷ.

Академику Бободжону Гафурову 85 лет

Акбарзода Ю. Таҳрири шеър аз дидгоҳи нав

Акбаров A. A. Табу и эвфемизмы в таджикском языке: КД

Акбаров Р. Краевые задачи теории аналитических функций с заданными главными частями и им соответствующие особые интегральные уравнения

Акбаров Р. Математикаи олӣ. ҷҷ. 1-3

Акбаров Ю. Композитсия ва сюжети асари бадеӣ

Акбаров Ю. Қисмати инсон ва қисмати шеър

Ба пас, ба Китобхона

loading...

Навиштаҳои дигар

Китобхона — Н Н Набавӣ А. «Бухорои шариф» сароғози матбуоти миллии тоҷикӣ Набавӣ А. Нарзуллои Бектош ва илму адаби тоҷики солҳои 20-30 садаи ХХ Набавӣ А. Нахусти...
Канзи шифо. Давоҳои наботӣ ва беҷон 286-296... 286. Нишоиста 287. Шакари янтоқ 288. Мисвок 289. Қатод ДАВОҲОИ БЕҶОН 290. Хок 291. Гили бӯта 292. Ақиқ 293. Сулаймонӣ 294. Елими пӯст...
Китобхона — НУР НУР Нуралиев А. Абай ва адабиёти тоҷик Нуралиев А. Адабиёти халқҳои Осиёи Марказӣ Нуралиев А. Асосҳои ҳуқуқии журналистика Нуралиев А. Жанрҳои ахб...
Китобҳо. Адабиётшиносӣ Китобҳо Адабиётшиносӣ Таҳрири охирин 16.10.2018 Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи адабиётшиносӣ (нақди адабӣ, назарияи...

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>