Китобхона — Т


Т

Табаров С. Асосҳои назариявии танқиди адабӣ. Қисми 3

Табаров С. Васфи октябр дар назми тоҷик

Табаров С. Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти адабиётшиносӣ

Табаров С. Мирсаид Миршакар

Табаров С. Образи В. И. Ленин дар назми советии тоҷик

Табаров С. Садриддин Айнӣ – асосгузори адабиёти советии тоҷик

Табаров С. Симои ҷовидонии пешво дар адабиёти тоҷик

Табаров С. Ҳаёт, адабиёт, реализм

Табаров С. Ҳаёт, адабиёт реализм. Китоби чорум

Тавсияҳо доир ба рӯёнидани ҳосили баланди пахта…

Тавсияҳо оид ба системаи истифодабарии гербисидҳо…

Тагирджанов А. Т. Рудаки. Жизнь и творчество. История изучения

Тагирова К. Т. Таджикские говоры Бастанлыкского района Узбекской ССР

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Выпуск 1

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Выпуск 2

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Выпуск 3.00

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Выпуск 3.01

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Выпуск 4

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Выпуск 5

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Выпуск 6

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Выпуск 7

Тағоев Шайх. Таълими эҷодиёти А. Ҷомӣ дар синфи VIII

Таджиев Д. Причастия в современном таджикском литературном языке

Таджики Каратегина и Дарваза. Выпуск 1

Таджики Каратегина и Дарваза. Выпуск 2

Таджики Каратегина и Дарваза. Выпуск 3

Таджики: история, культура, общество

Таджикистан в огне

Таджикистан за годы Советской власти

Таджикская государственная филармония

Таджикская музыка

Таджикская Советская Социалистическая Республика (1974)

Таджикская Советская Социалистическая Республика (1984)

Таджикская ССР. Энциклопедический однотомник (2004)

Таджикские народные сказки

Таджикско-русский словарь (1954)

Таджикско-русский словарь по истории

Таджикское искусство

Тазкираи адабиёти бачагон. ҷҷ. 1-5

Тазкираи адибони Бадахшон

Тазкираи адибони вилояти Суғд: Маълумотнома

Такур Р. Гора

Такур Р. Завол

Тамара Т. Райс. Скифы

Тамкин Абдураҳмон. Мунтахаби ашъор

Тамоюлоти халқӣ дар назми асрҳои XI-XII

Таронаи Октябр

Таронаҳои ваҳдат: Маҷмӯаи шеърҳо

Таронаҳои Самарқанд

Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» ҷҷ.1-2

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ аз Ҷурфодиқонӣ Абушшараф

Та’рихи Бадахшан (История Бадахшана). Факсимиле рукописи (1997)

Та'рих-и Систан. История Систана

Таърихи адабиёти советии тоҷик. Иборат аз 6 ҷ.

Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри XIII). Китоби 1.

Таърихи адабиёти тоҷик (адабиёти асрҳои XIII – XV). Китоби 2

Таърихи Бадахшон (2007)

Таърихи Бадахшон (Факсимильное издание А. Н. Болдырева) (1959)

Таърихи Бухоро

Таърихи Бухоро аз www.irantarikh.com (форсӣ)

Таърихи Бухоро, Хӯқанд ва Кошғар (форсӣ)

Таърихи муносиботи байналхалқӣ ва сиёсати хориҷии Тоҷикистон

Таърихи нав ва навтарини мамлакатҳои шарқи миёна

Таърихи нофеъ

Таърихи Табарӣ ё Таърих-ур-русул в-ал-мулук, ҷҷ.1-16 (форсӣ)

Таърихи халқи тоҷик. Китоби 1 (Маҷ. мақолаҳо)

Таърихнигор: Маҷмӯа бахшида ба 60-солагии д. и. т., проф. Ҳ.Пирумшоев

Теодор Драйзер. Фоҷеаи Амрико

Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. 1-3

Терроризм ва экстремизм — зуҳуроти номатлуби замони муосир

«Тибби Мансурӣ» — асари гаронбаҳои Абӯбакр Муҳаммад Закариёи Розӣ

Тилавов Б. Зарбулмасалҳои машҳур

Тилавов Б. Опыт количественного анализа таджикского фольклора. тт. 1-2

Тилавов Б. Поэтика таджикских народных пословиц и поговорок

Тихонов Н. Шаш сутун

Тоиров У. Офтобе дар миёни сояе. Кит. 1

Тоиров У. Офтобе дар миёни сояе. Кит. 2

Тоиров У. Фарҳанги истилоҳоти арӯзи Аҷам

Толис П. Куллиёт ҷҷ.1-2

Толис П. Мӯрчаяк

Толис Пӯлод. Повест ва ҳикояҳо

Толис Пӯлод. Тобистон. Повест ва ҳикояҳо

Толстов С. П. Древний Хорезм

Толстов С. П. По древним дельтам Окса и Яксарта

Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации

Толстой А. Ғалла

Толстой Л. Н. Анна Каренина 1-2

Толстой Л. Н. Ҷанг ва сулҳ. ҷҷ. 1-4

Томас Манн. Доктор Фаустус

Топоров Н. И. Национальные виды спорта и игры в Таджикистане

Тоҳиров И. ва диг. Луғати … геологияи муҳандисӣ, механикаи хокҳо, асосу таҳкурсисозӣ

Тохиров Ф. Т. История государства и права Таджикистана. Том 2, часть 1

Тохиров Ф. Т. Становление советского права в Таджикистане

Тоҳирова Қумрӣ. Лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик (материалҳо)

Тоҷиев Д. Воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Тоҷиев Д. Ҷумлаи мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Тоҷиев Д. Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиба.

Тоҷиматов Р. Назми меҳнат

Тоҷикон дар қаламрави Ориёно. (Маҷ. мақолаҳо)

Тоҷов И. ва диг. Фарҳангшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ

Тошев М. А., Шарифов Д. А. КМА: Муайян намудани бузургиҳои механизми борбардор

Тошматов Р. М. Турсунзода — сарояндаи сулҳ

Тошматов Р. Камоли Хуҷандӣ ва адибони муосири тоҷик

Tошмухаммадов М. Гражданская война в Таджикистане и постконфликтное восстановление

Тоштемиров. М., Саидов 3. Дорогой мира и согласия

Традиционная одежда и украшения Худжанда (XIX-XX вв.)

Туғрал. Мунтахаботи ашъор

Туғрали Аҳрорӣ. Гиёҳи меҳр

Туғрали Аҳрорӣ. Корвони муҳаббат

Туғрали Аҳрорӣ. Навойи кибриё. Куллиёти ашъор

Туйғунов Н., Сангинов Ф. Грамматикаи забони англисӣ

Туйғунов Н., Сангинов Ф. Мухтасари грамматикаи забони англисӣ

Туйғунов Н. Ҳ. ва диг. Муҳовараи тоҷикӣ-англисӣ-русӣ

Туманович. Краткая грамматика и словарь шугнанского наречия (1908)

Тургенев И. С. Муму

Тургенев И. С. Рудин

Тургенев И. С. Қайдҳои сайёд. Муму

Турсун А. Эҳёи Аҷам

Турсунзода М. Аз Ганг то Кремл

Турсунзода М. Асарҳои мунтахаб ҷҷ.

Турсунзода М. Асри ман: Достонҳо

Турсунзода М. Ба сӯйи қуллаҳои нав. Мақолаҳои публисистӣ

Турсунзода М., Болдырев А. Н. Фолклори тоҷик

Турсунзода М. Водии Ҳисор

Турсунзода М. Гулчини ашъор

Турсунзода М. Гулчини ашъор (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва форсӣ)

Турсунзода М. Илҳом

Турсунзода М. Куллиёт. Иборат аз 6 ҷилд ҷҷ. 1-6

Турсунзода М. Қиссаи машҳур

Турсунзода М. Қиссаи Ҳиндустон

Турсунзода М. Нафаси гарм: Шеърҳо

Турсунзода М. Осори мунтахаб / Иборат аз ду ҷилд ҷҷ. 1-2

Турсунзода М. Ошёни баланд: Шеърҳо

Турсунзода М. Писари Ватан: Достон

Турсунзода М. Посбони оташ: Маҷмӯаи шеърҳо

Турсунзода М. Роҳи нури офтоб: Достон

Турсунзода М. Садои Осиё. — Ҳасани аробакаш. Шеърҳо ва достонҳо

Турсунзода М. Сайёҳи Ҳинд

Турсунзода М. Се нозанини шарқ

Турсунзода М. Туҳфаи ҷавонӣ

Турсунзода М. Ҳаёт ва адабиёт. Маърӯза дар анҷумани IV нависандагони Тоҷикистон

Турсунзода М. Ҳасани аробакаш: Достон

Турсунзода М. Ҷони ширин

Турсунзода М. Шеър ва достонҳо

Турсунзода М. Шеър ва достонҳо: Барои бачаҳои сини миёна ва калони мактабӣ

Турсунзода дар ёдҳо

Турсунзода М. ва дигарон. Адабиёт ва замони ҳозира

Турсунов А. Андешаи рӯзгор

Турсунов А. Банди фалак

Турсунов А. Беседы о Вселенной

Турсунов А. Горизонты космологического знания: история и современность

Турсунов А. Инсон, атом, кайҳон

Турсунов А. Кайҳон ва ҷараёни дониши инсон

Турсунов А. Марди некфарҷом

Турсунов А. Основание космологии

Турсунов А. От мифа к науке

Турсунов А. Философия и современная космология

Турсунов А. Человек и мироздание: взгляд науки и религии

Турсунов Н. Бозиҳои миллии тоҷикӣ

Турсунов Н. Бозиҳои серҳаракати тоҷикӣ

Турсунов Н. Бозиҳои халқии тоҷикӣ барои боғчаи бачагон

Турсунов Н. О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана

Турсунов Н. О. Сложение и пути развития городского и сельского населения…

Турсунов Н. О. Таърихи тоҷикон

Турсунов Н. Чавгонбозӣ

Турсунов Н. Шаҳри офтобӣ

Турсунова Г. Н. История возникновения и развития кап. мануфактуры Средней Азии

Тухтаметов Т. Г. История таджикского народа в первой половине XVIII в

Тухтаметов Т. Г. Россия и Бухарский эмират в начале XX века

Туҳфа

Тӯдаӣ С. А. Ситораи осмони тибби тоҷик: Достон

Тӯтиев М. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон

Тӯтиев М. Географияи иқтисодии нақлиёти Точикистон

Тӯтиев М. Хусусиятҳои хоси ташакулёбии сектори давлатӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон


Навиштаҳои дигар

Б. Ғафуров. Тоҷикон. Фасли 1, боби 1... Фасли якум Сохти ҷамоати ибтидоӣ ва заволи он дар сарзамини Осиёи Миёна Боби якум Ҷамоатҳои ибтидоӣ дар Осиёи Миёна 1. Палеолит. Сохти пешазқаби...
Биология Биология Биология: Инсон ва сиҳатии ӯ. Китоби дарсӣ барои синфи 9. Устоев М. Б. – Д.: «PLEIADES Publishing Inc», 2001...
Download Последнее изменение 12.09.2017 Добро пожаловать, дорогие пользователи Тут Вы можете скачать книги на разных языках по самой разнообразной тематике...
Ҳофиз. Ғазалиёт 326-350 326 Маро корест мушкил бо дили хеш, Ки гуфтан менаёрам мушкили хеш. Хаёлат донаду ҷони ман аз ғам, Ки ҳар шаб дар чӣ корам бо дили хеш. Зи вопасм...
Диданд: 92

Андешаатонро баён кунед

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>