Китобхона — Ш


Ш, Щ

Шавкати Бухороӣ. Девони ашъор

Шавкати Бухороӣ. Нури аср

Шайх Муҳаммад Иқбол, Хонум Завоҳир Нур Алӣ. Таърихи исмоилия

Шакармамадов Н. Назми халқии Бадахшон

Шакармамадов Н., Шакармамадов О. Наврӯзи Бадахшон

Шамбезода Х. Краткий словарь-справочник лингвистических терминов

Шамолов А. А. Вопросы молодёжной политики в Республике Таджикистан

Шамолов А. А. Философия теологии Мухаммада Газали

Шамолов А. А. Философско–теологические воззрения Газали

Шамси Қайси Розӣ. Ал-муъҷам

Шамсиев А. Г., Мамин Н. О. Зоти аспи тоҷикӣ

Шамсиев К. Б. Эк. проблемы развития предпринимательства Республики Таджикистан

Шамсиев Н. Ш. Сардоров М. Н. Дастгоҳҳо барои истеҳсол ва коркарди хӯроки чорво

Шамсиев Н. Ш., Сардоров М. Н. Механиконии фермаҳои чорводорӣ

Шамсуллозода Ш. Эк. основы развития страхового рынка в условиях обеспечения эк. безопасности

Шанбезода Ҷ. Гулғунча

Шарафуддин Али Язди. Зафарнома

Шарипов А., Сироҷов З. Эмомалӣ Раҳмонов: Соли фарҳанги оламгир

Шарипов А. А. Высшее образование в Таджикистане (1971-1991 гг.)

Шарипов А. А. Исторический опыт подг. специалистов в сист. высш. обр. Таджикистана

Шарипов И. Предпосылки преобр. обществ. отн. в Тад-стане на пути некап. разв.. Часть 1

Шарипов И. Предпосылки преобр. обществ. отн. в Тад-стане на пути некап. разв.. Часть 2

Шарипов Т. Компьютерная лексика таджикского языка

Шарипов Т. З. Вожаномаи компютер. Терминологический словарь

Шарипов Т. З. Вожаномаи Интернет. Толковый терминологический словарь Интернета

Шарипов Т. З. Информатика и ИТ: сб. комп. тестов и экзам. вопросов для средних школ

Шарипов Т. З. Информатика и ИТ: методическое пособие для учителей средних школ

Шарипов Ҷ. Инъикоси Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар насри тоҷик

Шарифзода Боймурод. Хоқонӣ ва нақди шеър

Шарифзода Ф. Актуальные проблемы современной педагогики. кк. 1-2

Шарифзода Ф. Интегрированное обучение: проблемы, поиски и размышления

Шарифзода Ф., Миралиев А. Общая и профессиональная педагогика

Шарифӣ А. Тоҷикистони азизам

Шарифов Б. Хусусиятҳои морфологии «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Восифӣ

Шарифов М. Шамс-и Кайс-и Рази и его литературно-критические взгляды

Шарифов М., Додхудоева Л. Восточная каллиграфия в собрании АН РТ

Шарифов Р. Образи Ленин дар адабиёти бадеӣ

Шарифов Ф. Н. Луғати мухтасари истилоҳоти бонкдорӣ

Шарифов Х. Балоғат ва суханварӣ

Шарифов Х. Бунёди маънавии одамони нав

Шарифов Х. Каломи бадеъ

Шарифов Х. Назарияи наср

Шарифов Х. Озурдагон ва умедворон

Шарифов Х. Рози ҷаҳон

Шарифов Х. Савти Аҷам

Шарифов Х. Суннатҳои адабӣ (маҷмӯаи мақолаҳо)

Шарифов Х. Сухан аз адабиёти миллӣ: маҷмӯи мақолаҳо

Шарифов Х. Ташаккули афкори адабии тоҷик дар асрҳои X-XII

Шарифов Х. Услуб ва камолоти сухан. Маҷмӯаи мақолот

Шарифов Х. Шоир ва шеър. Маҷмӯаи мақолаҳо

Шарифов Х., Маниёзов А. Ҳакими суханвар

Шарифов Х., Тоиров У. Назмшиносӣ

Шарифов Ҳ. Манзили аҷдоди мо: Хуҷанд тайи сесад сол

Шарифов Ҳ. Тоҷикони бурунмарзӣ (Таърихи пошхӯрӣ ва аҳволи ҳозира)

Шарифов Ҳасанбой. Тоҷикони бурунмарзӣ

Шарифова М. Маросимҳои тӯйи арӯсии мардуми ноҳияи Мастчоҳ

Шарқшиносии тоҷик (1958-2008)

Шарл Де Костер. Тил Уленшпигел

Шаропов Н. Пути развития лексики современного таджикского литературного языка

Шаропов Н. Роль обязательного страхования в капитализации средств страховых компаний

Шаропов Н. и др. Русско-таджикский терминологический словарь по строительству

Шаропов Я. К. К истории развития Бухарской Народной Советской Республики

Шарофиддини Имом. Таърихи бедории миллӣ ва истиқлоли Тоҷикистон

Шарофов М. Санъати театр

Шасти инқилоб

«Шахнаме» Фирдоуси величайшее худ. творение в истории мировой цивилизации

Шаҳбози Кабир. Калиди дари ганҷ

Шаҳоби мусиқӣ

Шаҳобиддин Есавӣ. Ҳақоиқи талхи Туркистон

Шаҳобов Ф. Баёзи Шашмақом

Шаҳобова М. Б. Луғати хурди англисӣ-тоҷикӣ

Шаҳобова М. Б. Луғати мухтасари англисӣ-тоҷикӣ-форсӣ

Шаҳрияи Адҳамзод. Ашки шақоиқ

Шаҳрияи Адҳамзод. Бӯсаҳои маҳтобӣ

Шаҳрияи Адҳамзод. Дар канори шеър

Шаҳрияи Адҳамзод. Зан дар асорати танҳоӣ

Шаҳрияи Адҳамзод. Меҳри шеър

Шаҳрияи Адҳамзод. Ниёиши Истиқлол

Шаҳрияи Адҳамзод. Таманно

Шаҳрияи Адҳамзод. Таронаи сабз

Шаҳрияи Адҳамзод. Шамимаи нур

Шашмақом. Ҷилди 1 – Рост

Шашмақом. Ҷилди 1

Шашмақом. Ҷилди 2

Шашмақом. Ҷилди 3

Шашмақом. Ҷилди 4

Шашмақом. Ҷилди 5

Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ

Шекспир Уилям. Ҳамлет шоҳзодаи Дания

Шекспир Уильям. Якпула савдо — садпула ғавғо

Шендаков Г. Н. Этногенез и пути миграций индоевропейцев

Шерматзода П. Дили ман ишқ мехоҳад: Гулдастаи назм ва наср

Шермуҳаммадов Б. Афсонаҳои Самарқанд

Шермуҳаммадов Б. Назми халқии бачагонаи тоҷик

Шесть музыкальных поэм (макомов). Запись В. А. Успенским…

Шеърдӯст А. Чашмандози шеъри имрӯзаи тоҷик

Шиблии Нуъмонӣ. Шеър-ул-аҷам ё Таърихи шуаро ва адабиёти Эрон. ҶҶ. 1-2

Широкин В. Ҷойгирони синфи коргар

Широкова З. А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана

Шишов А. Таджики. Этнографическое исследование

Шишов А. П. Таджики. Этнографическое и антропологическое исследование. Ч. 1

Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток

Шовалиева М. История кулинарной культуры таджикского народа

Шодиев Э. Навоийнинг тожик адабиётига муносибати масаласига доир

Шодиева О. М. Қоидаҳои ҳаракати роҳ (аз таҷрибаи роҳбари синф…)

Шодмонов Ш. С. РО: Дар бораи кор бо кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта

Шодон Ҳаниф. Алмос: Ҳикояҳо

Шодон Ҳаниф. Бедорӣ

Шодон Ҳаниф. Дар паноҳи Ҳиндукуш. Қ. 1

Шодон Ҳаниф. Дидор: Очеркҳо

Шодон Ҳаниф. Дил ба ёдгор

Шодон Ҳаниф. Кӯҳ ба кӯҳ мерасад: Очеркҳо

Шодон Ҳаниф. Майна: Ҳикояҳо

Шодон Ҳаниф. Оҳугузар

Шодон Ҳаниф. Сулҳофарин (Аз ҳаёт ва фаъолияти Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмон, бо ҳамқаламии С. Мирзошоев)

Шодон Ҳаниф. Уқоби захмин

Шодон Ҳаниф. Хунбаҳо

Шодон Ҳаниф. Ҷон ба гарав

Шодон Ҳаниф. Шикояти офат

Шоирони аҳди Сомониён

Шоирони Мовароуннаҳр (Аз Рӯдакӣ то Айнӣ)

Шоисматуллоев Ш. Таджикистан в зеркале преемственности и смены поколений

Шокиров Т.С. Таджикско-русский словарь юридической терминологии

Шолохов М. Дони ором. ҷҷ. 1-4

Шолохов М. Қисмати одам

Шоҳаҳмад А. Фарҳанги ашъори Камоли Хуҷандӣ

Шоҳин Шамсиддин. Ашъори мунтахаб

Шоҳин Шамсиддин. Куллиёт

Шоҳонӣ С. Бозгашти булбул

Шохуморов А. Концепция познания Носири Хусрава

Шохуморов А. Разделение Бадахшана и судьбы исмаилизма

Шукурзода М. Тоҷик — тоҷдор, тоҷвар

Шукурзода М. Тоҷикон дар масири таърих (форсӣ)

Шукурзода М. Тоҷикон. (нопурра) 30 мақола

Шукуров М. Анъана, халқият, маҳорат

Шукуров М. Диди эстетикии халқ ва насри реалистӣ

Шукуров М. Забони мо ҳастии мост

Шукуров М. Культурная жизнь Таджикистана

Шукуров М. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма

Шукуров М. Насри реалистӣ ва таҳаввулоти шуури эстетикӣ

Шукуров М. Пайванди замонҳо ва халқҳо

Шукуров М. Паҳлуҳои тадқиқи бадеӣ: Баъзе масъалаҳои адабиёти ҳозираи тоҷик

Шукуров М. Сотим Улуғзода

Шукуров М. Таърихи адабиёти нави тоҷик. Ҷилди IV

Шукуров М. Р. История культурной жизни Советского Таджикистана (1917-1941). Том 1

Шукуров М. Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны

Шукуров М. Р. Очерки таърихи ташаккули маданияти сотсиалистии тоҷик

Шукуров М. Р., Раҳматуллоев А. Таърихи халқи тоҷик

Шукуров М. Хусусиятҳои ғоявию бадеии «Ёддоштҳо» -и устод С. Айнӣ

Шукуров М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад.

Шукуров М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад. Баъзе масъалаҳои маданияти сухан

Шукуров М., Демидчик Л. Насри Ҷалол Икромӣ

Шукуров М. ва диг. Методикаи таълими забони тоҷикӣ дар мактаби ибтидоӣ

Шукуров Н. Ш. Хомток

Шукуров Р. Э. Особенности формирования двух урожаев зерна

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Имзои шахсӣ: Повест

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Печутоби роҳҳо: Роман. ҶҶ. I-II.

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Шаҳло ва Шифо: Повест

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Шаҳло

Шукӯҳӣ А. Арзи қалам

Шукӯҳӣ А. Асад ва Самад: Повест

Шукӯҳӣ А. Баргҳои тиллоӣ (маҷмӯаи ашъор)

Шукӯҳӣ А. Баррачаи дупо: Шеърҳо

Шукӯҳӣ А. Ватани сулҳ

Шукӯҳӣ А. ИЛ-18 омад: Шеърҳо

Шукӯҳӣ А. Кӯчабоғи ошиқон

Шукӯҳӣ А. Муҳаббат ва оила

Шукӯҳӣ А. Нафаси гарм

Шукӯҳӣ А. Об аз куҷо меояд?: Повест

Шукӯҳӣ А. Парии ҷазира: Повест

Шукӯҳӣ А. Рӯзҳои мо

Шукӯҳӣ А. Садафи сиёҳ

Шукӯҳӣ А. Садои дил

Шукӯҳӣ А. Чормағз: Дубайтию рубоиҳо

Шукӯҳӣ А. Шохаи райҳон

Шуълаҳои як саҳар. Ҳикояҳо аз ҷумҳуриҳои бародар


Навиштаҳои дигар

Айнӣ. Ёддоштҳо, қ. 4-5 Театрбозии Ҳоҷӣ-махдум Ҳоҷӣ-махдум, баъд аз он ки дар байни гурӯҳи анбӯҳи мардум ва дар ҳузури одамони ҳокимон аълами шаҳрро он ҳама ҳақорати болох...
Чор дарвеш. Хотима Хотима Ровӣ гӯяд, ки чун дарвеши чорум ҳикояи худро ба охир расонид, аз ҳарами подшоҳ ғулғула ва овози хуррамӣ баланд шуд. Хоҷасароён ба боргоҳ дав...
Айнӣ. Ёддоштҳо, қ. 1-2 Ятими доно ва бойи фиребгари нодон Назар ба қавли Тӯтапошшо, будааст-набудааст як бойи фиребгар будааст. Ӯ ҳамеша ятимон ва хизматгорони худро муфт...
Диданд: 88

Андешаатонро баён кунед

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>