Китобхона — С


С

С. Айнӣ дар хотироти дӯстон ва шогирдон

Саади Ширази. Бустан. Перевод В. Державина

Савдо. Мунтахабот

Савтҳои Ховар (Баёзи осори шарқии шуарои Аврупо)

Садовяну Михаил. Ҷазираи Гулистон

Садри Зиё. Наводири Зиёия

Садри Зиё Шарифҷон махдум. Тазкори ашъор

Садуллаев Б. Говоры таджиков Шахрисябза

Садыков Х. У. Русско-таджикский словарь физических терминов

Саид Абдураҳими Хатиб. Таърихи ислом дар аҳди хулафои рошидин кк. 1-2

Саидзода Ҷ. Шеъри Турсунзодаву ин обшорон зинда бод! Рисолаи илмию тадқиқотӣ

Саидмуродов X. Роль … факторов в национальном самосознании

Саидов А. Ишораҳое ба таърих ва оинҳои тоҷикони Хитой

Саидов А. Политическое и социально-экономическое положение Бухарского ханства …

Саидов А. Политическая история Бухарского ханства в XVII — первой половине XVIII в

Саидов А. Социально-экономическое положение Бухарского ханства в XVII- первой половине XVIII в

Саидов Дж. З. Лексика муминабадского говора таджикского языка

Саидов З. Внешняя политика Президента Рахмонова

Саидов З. Внешняя политика Таджикистана в период его становления …

Саидов З. Внешняя политика Таджикистана в условиях глобализации

Саидов З., Сабуров А. Таджикистан на рубеже тысячелетий

Саидов И. Методикаи таҳлили фонетикӣ

Саидов Қ. Математикаи шавқовар

Саидов С. Краткий русско-таджикский словарь налоговой терминологии

Сайид Абдуллоҳи Нурӣ. Оштинома

Сайидалӣ Маъмур. Алвонҷак: Шеърҳо барои хурдтаракон

Сайидзода З. Ш., Холов А. С. Нақши сиёсии Президенти Ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон…

Сайидзода 3. Основные тенденции внешней политики Таджикистана …

Сайидои Насафӣ. Баҳориёт

Сайидои Насафӣ. Куллиёти осор

Сайидои Насафӣ Миробид. Асарҳои мунтахаб

Саймиддинов Д. Вожашиносии забони форсии миёна

Саймиддинов Д. Истилоҳоти идории замони Сосониён

Саймиддинов Д. Форсии бостон

Сайнаков С. П. ва диг. Таърихи Россия (охири асри XVII — ибтидои асри XX)

Сайри лола

Сайф ад-Дин Ахсикенди. Собрание историй. Маджму ат-таварих

Сайф Раҳимзод. Аз ёдҳо, аз ёдҳо

Сайф Раҳимзод. Васвасаҳои Зикривайҳ

Сайф Раҳимзод. Доғҳои офтоб

Сайф Раҳимзод. Дурӯғи сафед

Сайф Раҳимзод. Падруду пайғом

Сайф Раҳимзод. Ситораҳои сари танӯр

Сайфи Фарғонӣ. Девон

Сайфиев Н. Адабиёти тоҷик дар асрҳои XVI-XVII

Сайфиев Н. Адабиёти тоҷик дар асрҳои XVI, XVII, XVIII ва нимаи аввали асри XIX

Сайфиев Н. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX

Сайфиев Н. Достонсаройии форсу тоҷик дар асри ХIV

Сайфуддини Исфарангӣ. Девон

Сайфуддини Исфарангӣ. Осори мунтахаб

Сайфуллоев А. Ақидаҳои адабии Ленин ва адабиёти тоҷик

Сайфуллоев А. Аркони сухан

Сайфуллоев А. Дӯстии халқҳо — дӯстии адабиёт

Сайфуллоев А. Дӯстӣ ва равобити адабиёти тоҷику ӯзбек

Сайфуллоев А. Мирзо Турсунзода

Сайфуллоев А. Мактаби Айнӣ

Сайфуллоев А. Насри шоиронаи Гулназар

Сайфуллоев А. Образи қаҳрамони мусбати мубориз дар романҳои устод С. Айнӣ

Сайфуллоев А. Оинаи барқасди сухан: Меҳмон Бахтӣ ва эҷодиёти ӯ

Сайфуллоев А. Партиявият ва халқияти адабиёт

Сайфуллоев А. Романи устод С. Айнӣ «Дохунда»

Сайфуллоев А. Тафаккур ва образ

Сайфуллоев А. Уфуқҳои тозаи наср

Сайфуллоев А. Фурӯғи маънавият

Сайфуллоев А. Ҳалқаҳои пайванди адабӣ

Сайфуллоев А. Ҳусни нигорандагӣ

Сайфуллоев Н. М., Ивлев Ю. В. Мантиқ (китоби дарсӣ)

Салими Айюбзод. Сад ранги сад сол: Тоҷикон дар қарни бистум

Салими Айюбзод. Тоҷикон дар қарни бистум (форсӣ)

Салими Хатлонӣ. Мунтахаби ашъор

Салимов Н. Марҳилаҳои услубӣ ва таҳаввули анвои наср дар адабиёти форсу тоҷик

Салимов Н. Маърифати бадеии таърих

Салимов Н. Ю. Назаре ба таърихи наср дар замони Устод Рӯдакӣ

Салимов Т. Луғати мухтасари байторӣ

Салимов Ю. Ёдгори умр. Иборат аз 3 ҷилд. Ҷ.1

Салимов Ю. Насри ривоятии форсу тоҷик

Салихов Н. Н.. Афсахзод А. А. Журналистика в терминах и понятиях

Самадов А. Муқаддимаи адабиётшиносӣ

Самаки айёр ҷҷ. 1-7

Самиев Х., Муҳитдинов Т. Муқаддимаи фанни равобити байналмилалӣ

Сангинов Н. Ҳ. Дидактика

Сарвар Амирҷон. Баҳор мехоҳам: Шеърҳо

Сарвар Амирҷон. Гулҳои тирамоҳ: Шеърҳо

Сарвар Амирҷон. Лаъл: Шеърҳо

Сарвар М. Ашъори мунтахаб

Саргузашти Ҳотам

Сардор Раҳдор. Адъувҷин созен. Гулчини ашъор ба забони рӯшонӣ

Сардор Раҳдор. Мод зив. Шеърҳо ба забони рӯшонӣ

Сардор Раҳдор. Номус

Сардор Раҳдор. Толиби дидор

Сардор Раҳдор. Ҷӯёи нур

Сардоров М. Н. Люцерна+злаки

Сардоров М. Н. Продуктивность и фотосинтетическая деятельность совмещенных посевов люцерны…

Сардоров М. Н. Совмещение посевов люцерны со злаковыми культурами

Сардоров М. Н., Литвинов В. Н., Эргашев Р. Э. Захираҳои зиёд кардани базаи хӯроки чорво

Сардоров М. Н., Норов М. С. Луғати тафсирии русию тоҷикии истилоҳоти зироат…

Сардоров М. Н., Шукуров Р. Э. Зироатҳои емӣ

Сардоров М. Н. Шукуров Р. Э. Роҳҳои зиёд кардани истеҳсоли хӯроки чорво

Сарианиди В. И. Древности сраны Маргуша

Сарианиди В. И. Древние земледельцы Афганистана

Сармад. Куллиёт

Саттор Турсун. Аз субҳ то шом

Саттор Турсун. Барф ҳам мегузарад

Саттор Турсун. Дарахти ҳазорсола

Саттор Турсун. Дувоздаҳ ҳикоя

Саттор Турсун. Зимистони умр

Саттор Турсун. Ишқи аввал: Ҳикоя

Саттор Турсун. Камони Рустам

Саттор Турсун. Мунтахаби осор

Саттор Турсун. Садама

Саттор Турсун. Санг дар бағал ба тӯфон

Саттор Турсун. Се рӯзи як баҳор: Роман. – Девор: Повест

Саттор Турсун. Сукути қуллаҳо

Сатторзода А. Куҳна ва нав

Сатторзода А. Такмилаи бадеъи форсии тоҷикӣ

Сатторзода А. Таърихчаи назариёти адабии форсу тоҷикӣ

Сатторов А. Аз таърихи афкори адабӣ ва эстетикии форсу тоҷик (асрҳои X-XV)

Сатторов А. Афкори адабӣ ва эстетикии Абдураҳмони Ҷомӣ

Сатторов А. С. Асосҳои математикаи олӣ барои ихтисосҳои иқтисодӣ

Сафар Абдуллоҳ. Рӯшаноии сухан

Сафар Ашӯр. Борони ҳидоят

Сафар Гурез. Ҳам арш, ҳам фарш

Сафарзода Ғ. Корвони орзу: Шеърҳо

Сафарзода Ғ. Мероси ҷавонӣ/Таҳия ва сарсухану тавзеҳоти Шоҳҳайдар Ёдгорӣ

Сафарзода Ғ. Ҷавонӣ/Таҳия ва сарсухану тавзеҳоти Шоҳҳайдар Ёдгорӣ

Сафарномаи Ҳаким Носири Хисрави Алавии Балхӣ (форсӣ)

Сафаров Н. Правовая система государства Саманидов (IX-X вв)

Сафаров Р. Ҳазору як корнома 1-…

Сафаров С. Конфликт ва характер

Сафаров Ш. Бозиҳои миллӣ ҳамчун тамаддуни халқи тоҷик

Сафарова Ш. Ю. Поэтика лирики Абдулкасима Лахути

Саъдиев С. Адабиёти тоҷик дар асри XVII

Саъдиев С. Мазмун ва шакли асари бадеӣ

Саъдиев С. Поэтикаи шоирони Мовароуннаҳри асри XVII

Саъдиев С. Сӯзанӣ ва муҳити адабии Самарқанди асри XII

Саъдии Шерозӣ. Бӯстон

Саъдии Шерозӣ. Гулистон

Саъдии Шерозӣ. Ғазалиёт

Саъдии Шерозӣ. Куллиёт: Иборат аз чаҳор ҷилд ҷҷ. 1-4

Саъдулло З. Эпитет в «Гулистане» Саади

Саъдуллоев А. Публисистикаи Турсунзода

Саъдуллоев А. Хосияти адабиёт

Саъдуллоев А., Гулмуродзода П. Ҳамосаи инсони кор (андешаҳои перомуни очерки муосир)

Саъдуллоев А., Гулов С. Жанрҳои радио. Бахши 2

Свод таджикского фольклора

Севунтс Г. Теҳрон

Семенов А. А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их…

Семёнов А. А. К вопросу о происхождении и составе узбеков Шайбанихана

Семёнов А. А. Материалы для изучения наречия горных таджиков Центр. Азии чч. 1-2

Семенов А. А. По границам Бухары и Афганистана

Семёнов А. А. Среднеазиатский трактат по музыке 17 века

Семенов А. А. Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза

Серафимович А. Сели оҳанин

Сечкина Л. П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

Сечкина Л. П. Твои герои Таджикистан

Сиддиқӣ С. Садри Зиё ва тазкираҳои ӯ

Сидқӣ А. Таронаи октябр

Сидқӣ А. Ҷӯраи деринаи ман

Сиёев Б. Очерк доир ба таърихи феъли забони адабии тоҷик

Сиёев Б. Ташаккули ҷонишинҳо ҳамчун ҳиссаи нутқ

Сиёев Б. Таърихи ҷонишинҳои забони тоҷикӣ

Сиёсатшиносӣ. Курси лексияҳо

Сироҷов С. Масъалаҳои фалсафаи ҳастӣ дар китоби «Наҷот»-и Ибни Сино

Сироҷева М. Таҷдиди назар ба иншо ва иншонависӣ

Сирус Б. Арӯзи тоҷикӣ

Сирус Б. И. Қофия дар назми тоҷик

Сирус Б. Назария нави қофиябандӣ

Сирус Б. И. Рифма в таджикской поэзии

Сирус Б. Ҳадя

Системаи минтақавии зироаткории Тоҷикистон

Скифы (хрестоматия)

Словарь географических терминов и других слов, формирующих топонимию Тадж. ССР

Смирнова Л. П. Язык «Таърихи Систан» (грамматическое описание)

Смирнова О. И. Каталог монет с городища Пенджикент (материалы 1949 – 1956 гг.)

Смирнова О. И. Монеты древнего Пянджикента

Смирнова О. И. Очерки из истории Согда

Смирнова О. И. Сводный каталог согдийских монет. Бронза

Собир Абдулло. Мавлоно Муқимӣ

Соболев Л. Н. Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе

Соболев Л. Н. Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе…

Советский Союз. Географическое описание в 22 томах. Таджикистан

Согдийские документы с горы Муг. Выпуск I.

Согдийские документы с горы Муг. Выпуск II.

Согдийские документы с горы Муг. Выпуск III

Согдийский сборник (1934)

Содиков Х. У. Русско-таджикский словарь физических терминов

Содиқов А. Ганҷинаи ахлоқ. /Дар бораи Ал-Форобӣ

Содиқова Н. Фалсафаи Мирзо Бедил

Соиб Мирзо Муҳаммадалӣ. Мунтахабот

Созҳои мусиқии тоҷик ва ҳунари созтарошӣ

Соколов Н. С. Авестийский язык

Соколова В. С. Авеста

Соколова В. С. Бартангские тексты и словарь

Соколова В. С. Рушанские и хуфские тексты и словарь

Солеҳов С. Ҳаҷв дар матбуоти тоҷикии солҳои 20-30

Солиев К., Розиқзода А. Вабои инсоният

Солихджонов Р. Диалектика социальных противоречий

Сомониён дар оинаи таърих. Ҷилди якум.

Сомониён дар оинаи таърих. Ҷилди дуюм.

Сорбон. Актёр

Сорбон. Барзгар

Сорбон. Буд, набуд

Сорбон. Дашти Морон

Сорбон. Достони писари Худо

Сорбон. Занги аввал

Сорбон. Зарафшон

Сорбон. Кабӯтари сафед

Сорбон. Кадевар

Сорбон. Куллиёт ҷҷ. 1-10

Сорбон. Қумрӣ

Сорбон. Лоиқнома

Сорбон. Марди танҳо

Сорбон. Пиндор

Сорбон. Росу

Сорбон. Сабр

Сорбон. Санам

Сорбон. Санги сипар

Сорбон. Спитамон

Сорбон. Туғрал

Сорбон. Чархи эҳтиётӣ

Сорбон. Ҷӯгӣ

Сорбон. Шинел

Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи идоракунӣ

Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат (Китоби дарсӣ)

Сотиволдиев Р. Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ (Китоби дарси)

Сохибова П. Т. Шохназар Сохибов: заметки о жизни и творчестве

Спиркин А. Г. Асосҳои фалсафа

Ставиский Б. Я. Кушанская Бактрия. Проблемы истории и культуры

Ставиский Б. Я., Яценко С. А. Искусство и культура древних иранцев

Сталини мо. Маҷмӯаи шеърҳо (1949)

Стандарти таҳсилоти ибтидоӣ

Стейнбек У. Хӯшаҳои хашм

Стеблин-Каменский И. М. Авеста

Стеблин-Каменский И. М. Очерки по истории лексики памирских языков: название культурных растений

Стеблин-Каменский И. М. Этимологический словарь ваханского языка

Страбон. География

Субҳонов М. Ҷонфидои машриқзамин

Сулаймонӣ С. Донишномаи педагогикаи навин ҷҷ. 1-2

Сулаймонов С. Очерки мухтасари сарф (морфология)-и забони арабӣ

Сулаймонов С. Ташаккули забони фалсафаи тоҷик

Сулаймонов С. Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ. Дар ду ҷилд. Ҷ. 1

Сулаймонов С. Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ. Дар ду ҷилд. Ҷ. 2

Сулаймонов С. Фарҳанги васити арабӣ-тоҷикӣ

Сулаймонов С. Фарҳанги шомили арабӣ-тоҷикӣ

Сулаймонова Л. Ҳаёт ва эҷодиёти Сайфи Исфарангӣ.

Сулейменов Олжас. АЗ и Я. Книга благонамеренного читателя

Султанов Ш. М. Партийное руководство культ. строительством … развитого социализма

Султон Мирзо Ҳасан. Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ

Султонмуроди Одина. Девони Султон

Султонмуроди Одина. Меҳроби умед

Султонов У. Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абӯалӣ ибни Сино

Сумане аз ҳар чамане

Суод Ас-Сабоҳ. Хаймаи қудсии сухан

Сурат ва сирати Ибни Сино

Сурудҳои Бобоюнус

Сурудҳои тӯйии Помир

Суфиев А. Инъикоси воқеияти советӣ дар фолклори тоҷик

Суфиев А. Таҳаввули назми шифоҳии тоҷик

Суфиев А. Чистонҳои халқи тоҷикӣ

Суфиев А., Олимов М. И. Алгебраи матрисаҳо ва векторҳо

Суханварони Балх

Суханварони Ғазнин

Суханварони Ҳирот

Сухарева О. А. Бухара конца XIX — начало XX в (Позднефеодальный город и его население)

Сухарева О. А. История среднеазиатского костюма

Сухарева О. А. Костюм народов Средней Азии

Сухарева О. А. Қоидаҳои имло (1929)

Сухарева О. А. Сузани. Среднеазиатская декоративная вышивка

Сухомлинский В. А. Асарҳои мунтахаби педагогӣ ҷҷ. 1-2

Суҳайлӣ Ҷ. ва X. Ҳомидӣ. «Гӯрӯғлӣ». Эпоси халқии тоҷик. Гӯянда Қурбон Ҷалил

Суҳайлӣ Ҷавҳаризода. Гулшани афрӯхта

Суҳайлӣ Ҷавҳаризода. Девон

Суяркулов Т. Прошлое и настоящее таджикского спорта


Навиштаҳои дигар

Канзи шифо Зоҳидов Ҳ. Канзи шифо. Муҳаррир Аҳмад Қаҳҳор.— Д.: «Ирфон», 1991. – 720 с. Аз виростор: Чунонки дар мақолаи қаблӣ қайд к...
Китобҳо. Ҷуғрофиё ва заминшиносӣ... Китобҳо Ҷуғрофиё ва заминшиносӣ Таҳрири охирин 14.04.2018 Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи ҷуғрофиё, илмҳои заминшиносӣ ва ну...
Канзи шифо. Давоҳои ҳайвонӣ 41-49... 41. Марворид 42. Буз 43. Каргас 44. Мӯрча 45. Эчкиэмар 46. Пӯпишак 47. Заргӯш 48. Инсон 49. Ғоз 41. Марворид Ин ...
Айнӣ. Ёддоштҳо, қ. 1-3 Аҳволи тумани Шофирком баъд аз ҷорӣ шудани рӯди нав Дар ҳамон тирамоҳе, ки рӯди нав бароварда шуд, деҳқонони тумани Шофирком аз ин комёбии худ рӯҳи...
Диданд: 117

Андешаатонро баён кунед

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>