Китобхона — М


М

Мавлоно муфтӣ Муҳаммадошиқи Илоҳӣ. Васиятҳои Имом Абӯҳанифа

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. 800 ғазали дилошӯб

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. Маснавӣ. Дафтарҳои 1-6

Мавлонова М. Нақши устура ва раванди устурапардозӣ дар насри муосири тоҷикӣ

Мавлонова Э. И. Ҳоли тарзи амал дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Маводи ёрирасон барои тарғиботчиён

Мавҷуда Ҳакимова. Ба сӯйи нур

Мавҷуда Ҳакимова. Баҳори шукуфон

Мавҷуда Ҳакимова. Бачаҳои гулдаст: Шеърҳо барои бачаҳои синни томактабӣ

Мавҷуда Ҳакимова. Бӯйи баҳор

Мавҷуда Ҳакимова. Дарёи меҳр: Шеър ва таронаҳо

Мавҷуда Ҳакимова. Дарёча

Мавҷуда Ҳакимова. Диёри муҳаббат

Мавҷуда Ҳакимова. Зистан мехоҳад: Песаҳо

Мавҷуда Ҳакимова. Илҳом

Мавҷуда Ҳакимова. Маро нағз мебинед

Мавҷуда Ҳакимова. Мошини мошинсавор

Мавҷуда Ҳакимова. Набзи роҳ

Мавҷуда Ҳакимова. Панди дарё: Шеърҳо

Мавҷуда Ҳакимова. Суруди саҳар

Мавҷуда Ҳакимова. Туӣ баҳор: Шеър ва қиссаҳо

Мавҷуда Ҳакимова. Шаршара: Шеър ва қиссаву достонҳо

Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа

Маджидов Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка

Маджидова Б. Традиции и обычаи тадж. народа в формир. нравственных качеств личности

Маджлисов А. Р. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX — начале XX вв.

Маджлисов А.Р. Каратегин накануне установление Советской власти

Майн Рид. Савораи бесар

Майтдинова Г. М. История таджикского костюма

Макатов. Партави Октябрь дар Бухоро

Максутов В. П. История древнего Востока

Мактаби динию ҳуқуқии Абӯҳанифа: Таърихи пайдоиш ва аҳамияти он

Мақолаҳо оид ба баъзе масъалаҳои забони тоҷикӣ

Мақсадов Х., Саидов М., Қодиров А., Экологияи умумӣ (маҷмӯаи таълимӣ)

Мақсудов Б. Рӯзгор ва осори Камоли Хуҷандӣ

Мақсудов Б. Ҷустуҷӯ дар аҳвол ва осори Ироқӣ

Мақсудов Т. Лексика ва фразеологияи шеваҳои тоҷикони Исфара

Малеҳои Самарқандӣ… Тазкираи «Музокир-ул-асҳоб» ё «Тазкират-уш-шуаро»

Маликов Н. Х. Худомӯзи забони англисӣ (Англисӣ бидуни муаллим)

Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа

Мамадов Каримҷон. Роҳи пуршараф

Мамаджанова С., Мукимов Р. Зодчество Кухистана /Градостроительное искусство и жилище в Верховьях Зарафшана Х1Х – начала ХХ вв.

Мамаджанова С. М., Мукимов Р. С. Энциклопедия памятников средневекового зодчества Таджикистана

Мамадназаров. А. Фарҳанги донишгоҳии англисӣ-тоҷикӣ

Мамадназаров. А. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ

Мамадназаров А. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ (Standart English-Tajik Dictionary)

Мандельштам А. М. Памятники кочевников кушанского времени в Северной Бактрии

Маниёзов Абдуқодир. Публитсистика ва назми устод С. Айнӣ

Маниёзов А., Мирзоев А. Луғати имло

Маннонов А., Раҳимова Г., Раҳимова М. Педагогика ва психология

Мансур Суруш. Время мысли

Мансури Суруш. Гург: Ҳикоя

Мансур Суруш. Ду боли як иқбол

Мансур Суруш. Замурованный грех: Автобиографическая проза

Мансур Суруш. Изгнание

Мансур Суруш. Метка Азроила: Рассказы, публицистика

Мансур Суруш. Утренняя молитва: Повести и рассказы

Мансур Суруш. Ҳалвоӣ: Ҳикоятҳо, мақолаҳо ва намойишномаҳо

Манучеҳрӣ. Мунтахабот

Маорифи Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият

Маргарет Митчелл. Барбодрафта

Мардонов Т. Н. Арабско-таджикское двуязычие в поэзии IX—X вв.

Мардонова А. Ганҷинаи фолклори тоҷик

Мардонова А. Традиционная свадьба таджиков гиссарской долины

Мардонова А. Традиционные похоронно-поминальные обряды таджиков Гисс. долины

Марио Вагос Лиоса. Ҷанги охирзамон

Марк Твен. Шоҳзода ва гадо

Марсел Пруст. Дар ҷустуҷӯйи замони гумшуда

Марсияи Хуршед /Таҳия, танзим ва виростории Ориёнфар (Сафар Абдулло)

Марями Олидоӣ. Мавқеи жанрҳои публитсистӣ дар Телевизиони ҶИЭ

Маслиҳатҳои муфиди асалпарварон

Масов Р., Пирумшоев Ҳ. Файзи истиқлол дар «Боми ҷаҳон»

Масов Р., Ранов В. Маданияти Ҳисор ва нақши он дар … этногенези халқи тоҷик

Масов Р. Арии: история и современность

Масов Р. История «топорного» разделения

Масов Р. М. История ист. науки и историография соц. строительства в Таджикистане

Масов Р. М. Таърихи тоҷикон бо муҳри «комилан сиррӣ»

Масов Р. Становление и развитие исторической науки в Таджикистане

Масов Р. Таджики: «под грифом совершенно секретно»

Масов Р. Таджики: вытеснение и ассимиляция

Масов Р. Таджики: история национальной трагедии

Масоили сохтмони забони тоҷикии адабӣ дар солҳои 20-30 садаи ХХ

Массон М. Е. Из истории горной промышленности Таджикистана

Массон В. М. Первые цивилизации

Массон В. М. Сарианиди В. И. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы

Массон В. М., Ромодин В. А. История Афганистана

Мастон Шералӣ. Борони сабз

Мастон Шералӣ. Қиёми офтоб

Мастон Шералӣ. Мавҷҳои Зарафшон

Мастон Шералӣ. Мероси дил. Шеърҳо

Масъалаҳои забони тоҷикӣ

Масъалаҳои забоншиносии тоҷик

Масъалаҳои забоншиносӣ

Масъалаҳои филологияи тоҷик

Масъуди Қосимӣ. Феъл дар осори давраи аввали забони форсӣ (тоҷикӣ)

Материалы по истории таджиков и Таджикистана. Сб. 1.

Материалы по истории Ура-Тюбе. Сборник актов XVII — XIX веков

Материальная культура таджиков верховьев Зеравшана

Матьэ М. Э. Рӯзи писарбачаи мисрӣ

Махабхарата. Рамаяна.

Махкамов С. Б. Концепция личности женщины в … поэмах «Лайли и Маджнун»

Махкамова Г. Сценическое искусство Таджикистана в 20-е – 60-е годы ХХ века: гендерный аспект

Махмадёров У. М. Сравнительная продуктивность зерновых культур…

Махмадов А. Политическое поведение: социальные факторы и формы проявления

Махмадов А. Согласия конфликта

Махмуд ал-Кашгари. Диван лугат ат-Турк

Махсумзод Р. Кафан киса надорад (Ҳикояҳо, повест ва андешаҳо

Махсумзод Р. Пули Сирот: Ҳикояҳо, повестҳо, андешаҳо

Махсумзод Р. Сояи ишқ: Повест ва ҳикояҳо

Махшулов М. Асосҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ. Китоби дарсӣ

Махшулов М. Панорамаи Тоҷикистон: экспорт, инвеститсия ва туризм

Маҳбуби ҳар хонадон: … бахшида ба ҳофизи мардуми Тоҷикистон А. Ҷӯраев

Маҳмудов Ш. К. Психологияи омӯзгорӣ

Маҳкамов С. Офариниши симои инсон дар достонҳои … «Лайлӣ ва Маҷнун»

Маҳкамова Б. Сад тарзи ифодаи як мафҳум дар ашъори Лоиқ

Маҳастии Ганҷавӣ. Рубоиёт (форсӣ)

Маҳмадалишоҳи Ҳайдаршоҳ. Ин пишак чӣ мегӯяд? — Шеърҳо

Маҳмадаминов А. Адабиётшиносӣ ва худогоҳии миллӣ

Маҳмадов А. Дунёи театр

Маҳмадов А. Н. Сиёсатшиносӣ

Маҳмадҷонов О. Топонимия ва микротопонимияи қисмати шимолии водии Ҳисор

Маҳмудзода М., Худоёрзода Б. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ

Маҳмудов М. Лаҳҷаҳои тоҷикони райони Китоб

Маҳмудов, М. Луғати мухтасари лаҳҷаҳои Бухоро

Маҳмудов М. Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ

Маҳмудов М., Ҷӯраев, Ғ. Луғати шеваҳои забони тоҷикӣ

Маҳмудов Шокир Камолович. Психологияи омӯзгорӣ

Маҳрамов Амиршо. Парвариши зироатҳои ситрусӣ дар минтақаи субтропикии Дарвоз

Маҷидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. Ҷ. I. Луғатшиносӣ

Маҷидов Ҳ. Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик

Маҷлисов О. Материалҳои кишваршиносӣ оид ба таърихи Тоҷикистон

Маҷмӯаи мақолоти ҳамойиши байналмилалии «Ҷойгоҳи Рӯдакӣ ва забони тоҷикӣ…

Маҷмӯи диктант ва нақлҳои хаттӣ. Қ. 2.

Машковский М. Д. Лекарственные средства 1-2

Маъдан. Девон

Маъмур С. Оташи меросӣ: Ашъори барчида

Маъруф Бобоҷон. Асарҳои мунтахаб. Иборат аз 5 ҷилд. ҶҶ. 1-5

Маъсумӣ Н. Адабиёти тоҷик дар асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX

Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 1. Адабиётшиносӣ ва танқид

Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 2. Забоншиносӣ

Маъсумӣ Н. Забон ва услуби Аҳмади Дониш

Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик

Маъсумӣ Н. Фолклори тоҷик. Қисми 1. (Курси конспективӣ оид ба фолклори тоҷик)

Маъсумӣ Н. Ҷаҳонбинӣ ва маҳорат

Межелайтис Э. Андешаҳои роҳ

Мейе А. Ведение в сравнительное изучение индоевропейских языков

Мейендорф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару

Менгниязов Ғ. Корҳои контролӣ аз практикуми ҳалли масъалаҳои математикӣ

Менгниязов Ғ. Методҳои ҳалли баъзе муодилаҳо

Менгниязов Ғ. Ҳалли муодилаҳо ва нобаробариҳои тригонометрӣ

Мериме П. Ҳикоёт

Мероси адабии шоирони Ҳисор

Мероси Оли Сомон /Таҳияи Н. Салимов

Мероси хаттии бостон. Ҷилди I. Тоҷнома. Силс. «Тоҷикон дар масири тамаддун», кит. 2

Методикаи таълими забони тоҷикӣ дар мактаби ибтидоӣ

Меҳмон Бахтӣ. Илҳом. Повест

Меҳмон Бахтӣ. Лаҳзаи ҷовид. Песаҳо

Меҳмон Бахтӣ. Намойишномаи «Фирдавсӣ». Драма

Меҳмон Бахтӣ. Оҳи сабук: Повестҳо ва драмаҳо

Меҳмон Бахтӣ. Пайғоми баҳор: Шеърҳо ва песаҳо

Меҳмон Бахтӣ. Песаҳо. Барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ

Меҳмон Бахтӣ. Рӯҳи тавоно: Повестҳо

Меҳмон Бахтӣ. Сурудҳо. Шеърҳо ва песаҳо

Меҳмон Бахтӣ. Хубон. Повест

Меҳмон Бахтӣ. Эҳ, ҷавонӣ, ҷавонӣ… Маҷмӯаи песаҳо

Меҳри падар

Меҳринисо Бобобекова. Меҳроби меҳр: Маҷмӯаи ашъор

Меҳринисо Бобобекова. Нафаси субҳ

Меҳринисо Бобобекова. Оини хуршед: Мунтахаботи ашъор

Меҳринисо Бобобекова. Шароби нур

Меҳрнома

Мигель де Сервантес Сааведра. Дон Кихот

Милев Й. Диёри домани гардун

Миллер Б. В. Персидско-русский словарь

Миллер Б. В. Талышский язык

Милов П. Иран

Мир Мухаммад Амин Бухари. Убайдулланоме

Миралиев К. Развитие молодёжной политики в Таджикистане на рубеже ХХI века

Мирбабаев А. К. Историческое наследие Худжанда

Мирбобоев А. Лексика животноводства ваханского языка

Мирза Абдал Азим Сами. Таърих-и салатин-и манғитийа

Мирза Бадеъ Диван. Маджмаъ ал-аркам

Мирза Мухаммад Хайдар. Та'рих-и рашиди

Мирзо Бадеи Девон. Маҷмаъ-ул-арқом

Мирзо Сангмуҳаммади Бадахшӣ, Мирзо Фазлалибеки Сурхафсар. Таърихи Бадахшон

Мирзо Сироҷиддини Ҳаким. Туҳафи аҳли Бухоро

Мирзо Турсунзода ва масоили назарии фарҳанги навини тоҷикон

Мирзо Шамси Бухорои. О некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре

Мирзоалиева А. Ш. Поэтика газелей Бадриддина Хилоли

Мирзовалиев М. М. Особенности вегетации зерновых культур…

Мирзоев А. Абӯабдулло Рӯдакӣ

Мирзоев А. Абӯисҳоқ

Мирзоев А. Камолиддин Биноӣ

Мирзоев А. Мулҳами Бухороӣ.

Мирзоев А. Сайидо ва мақоми ӯ дар таърихи адабиёти тоҷик

Мирзоев А. Сайидо Насафи и его место в истории таджикской литературы

Мирзоев А. Ҳикоятҳо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ӯ

Мирзоев А. Ибораҳои феълии замонӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Мирзоев А. Масъалаҳои ибора дар забони тоҷикӣ

Мирзоев Г. Таджикистан от конфликта к миру и стабильности

Мирзоев Ғ. Таълими таърихи адабиёти тоҷик дар асри VIII

Мирзоев Ғ. Фалсафа дар саволу ҷавоб. Қисми аввал

Мирзоев К. Дар орзуи падар: Маҷмӯаи роману повест ва ҳикояҳо

Мирзоев К. Дар орзуи падар: Повест ва ҳикояҳо

Мирзоев К. Дар орзуи падар: Роман ва қисса

Мирзоев К. Дар орзуи падар: Роман, иборат аз се қисмат

Мирзоев К. Дарди ишқ: Повест ва ҳикояҳо

Мирзоев К. Деҳаро хоб мебинам

Мирзоев К. Ду ҳикоя

Мирзоев К. Маоши аввал: Ҳикоя ва очеркҳо

Мирзоев К. Марги бегуноҳ: Роман

Мирзоев К. Нишони зиндагӣ: Қиссаҳо, ҳикояҳо, ёдномаҳо

Мирзоев К. Ситораи умед: Повест

Мирзоев К. Ситораҳои паси абр: Қисса ва хотираҳо

Мирзоев К. Суруди муҳаббат: Очеркҳо

Мирзоев К. Ҷилои ситораҳо

Мирзоев К. Шабе дар Кабудҷар: Повест ва ҳикояҳо

Мирзоев H., Гулҷонов М. Таърихи муносибатҳои байналхалқӣ (1648-1917)

Мирзоев Н. М. Тоҷикистон — Эрон: Шоҳроҳи ҳамкориҳо

Мирзоев Н., Шарифов А. Асосҳои дипломатия

Мирзоев Р. Корҳои мустақилона дар дарсҳои забони модарӣ

Мирзоев С. Суннатҳои маҳаллии мардуми Яғноб

Мирзозода С. Фарҳанги яғнобӣ-тоҷикӣ-англисӣ

Мирзозода Х. Луғати мухтасари истилоҳоти адабиётшиносӣ

Мирзозода Х. М. Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик

Мирзозода Х. Мирсаид Миршакар

Мирзозода Х. М. Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри ХIII): Кит. I (II)

Мирзозода Х. Ҳ. Юсуфӣ (рисола)

Мирзозода Х. Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ — асосгузори адабиёти классикии тоҷик

Мирзозода Х. Адабиёт аз нуқтаи назари ҳаёт. Маҷмӯаи мақолаҳо

Мирзозода Х. Ақидаҳои зиддидинӣ дар адабиёти тоҷик

Мирзозода Х. Аҳамияти адабиёти тоҷик дар тарбияи атеистӣ

Мирзозода Х. Қуллаи камолот: Дар бораи эҷодиёти Мирсаид Миршакар

Мирзозода Х. М. Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик

Мирзозода Х. Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри XX)

Мирзозода Х. Нуктаи назари зиддинӣ дар адабиёти классикии форсу тоҷик

Мирзозода Х. Образи бадеӣ чист

Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри ХIII)

Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик. Асрҳои XIII–XIV

Мирзозода Х. Шамсиддин Шоҳин

Мирзомиддинов И. М., Ганиев И. Русско-таджикский словарь по метрологии…

Миров Т. ва дигарон. Методикаи таълими адабиёти тоҷик

Миронов Н. Музыка таджиков

Мирсаидов А. Б. Асосҳои назарияи макроиқтисодиёт

Мирсаидов А. Б. Ценообразование на продукции сельского хозяйства

Мирсаидов У. Наука в решении актуальных проблем

Мирхонд. Равзат-ус-сафо 1-2

Миршакар М. Аз ҳама ширин: Шеърҳо ва достонҳо

Миршакар М. Айёми ҷавонӣ: Қисса

Миршакар М. Асарҳои мунтахаб: Шеърҳо, доcтонҳо, қиссаҳо

Миршакар М. Баҳори Тоҷикистон. Шеърҳо – таронаҳо, чистонҳо ва достонҳо

Миршакар М. Варақаҳои муҳаббат: Достонҳо ва шеърҳо

Миршакар М. Вахш

Миршакар М. Ғунчаҳои хандон: Шеър ва достонҳо

Миршакар М. Достонҳо

Миршакар М. Достонҳои Помир

Миршакар М. Дурдонаҳои Амрита

Миршакар М. Ёди ёри меҳрубон

Миршакар М. Ишқ ва зиндагӣ: Шеърҳо

Миршакар М. Ишқи духтари кӯҳсор

Миршакар М. Куллиёт, I-IV

Миршакар М. Муаллими ишқ: Маҷмӯаи песаҳо

Миршакар М. Мунтахаб

Миршакар М. Онҳоро дӯст медорам

Миршакар М. Онҳоро дӯст медорам: Маҷмӯа барои наврасон ва ҷавонон

Миршакар М. Панҷи ноором: Мунтахаби ашъор

Миршакар М. Шодӣ кунед, бачагон (Барои бачаҳои синни хурди мактабӣ)

Миршакар М. Як соли комил

Морочник С. Б., Розенфельд Б. А. Омар Хайям. Поэт, мыслитель, учёный

Мошеев И. Б. Грамматические категории имени в русском и таджикском языках

Музаффарӣ М. Антропологияи Ориёӣ

Музаффарӣ М. Инсон ҳамчун объек- ти омӯзиш

Музаффарӣ М. Мадхали антропология

Музаффарӣ М. Фардият ва инсон

Музаффаров Мирзобадал. Тараннуми ватандӯстии сотсиалистӣ дар дарси адабиёт

Музыкальная жизнь Советского Таджикистана (1919-1945). — Вып. I

Музыкальная жизнь Советского Таджикистана (1946-1956). — Вып. 2

Мукимов Р. С. Краткий русско-тадж. словарь архитектурно-художественных терминов

Муколамаи давлат ва дин дар Тоҷикистон.

Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ

Муқанов Собит. Мактаби ҳаёт 1-2

Муқим Ҷ. Мақоми жанрҳо дар радиои «Озодӣ»

Муқимов Р. Ҷалол Икромӣ – драматург

Мулло Абдусамад. Симои Аҳмади Дониш

Муллоаҳмад М. Инсон, адабиёт, фарҳанг: Маҷмӯаи мақолаҳо

Муллоаҳмадов М. Фурӯғии Бастомӣ ва ғазалиёти ӯ

Муминджонов Х. Х. Философские проблемы зороастризма

Муминҷонов Ҳ. Зардушт ва оини ӯ

Муминҷонов Ҳ. Турон — гаҳвораи тамаддуни ориёӣ

Мунавваров М., Рашидова У. Таърихи кишварҳои Аврупо ва Амрико

Мурватов Ҷ. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. Ҷ. 2

Мурзаев Э. М. География в названиях

Мурзаев Э. М. Годы исканий в Азии

Мурзаев Э. М. Топонимика и география

Мурзаев Э. Средняя Азия. Физико-географический очерк

Мурзаев Э.М. Очерки топонимики

Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов

Муродов М. Баъзе масъалаҳои журналистика ва ҳаҷви публисистӣ. Маҷмӯаи мақолаҳо

Муродов М. Краткий словарь терминов и понятий журналистики

Муродова Г., Шоҳрухи С. Равандҳои глобализатсионӣ ва ояндаи давлатҳои миллӣ

Муртазо Мударриси Гелонӣ. Ахлоқи Ғазолӣ ё калиди маърифат

Мурувватов Дж. Говоры таджиков окрестностей Андижана

Мурувватов Ҷ. Шеваҳои тоҷикони атрофи Андиҷон

Муслимов М. У. Фразеологические ед. совр. тадж. лит. яз. с арабскими лексическими эл.

Мусофиров К., Эмомов А. Таълими забони арабӣ бе муаллим

Мусулмониён Р. Назарияи адабиёт

Мусулмонқулов Р. Аз таърихи афкори адабӣ-эстетикии форсу тоҷик

Мусулмонқулов Р. Асрори Сухан

Мусулмонқулов Р. Назарияи ҷинсҳо ва жанрҳои адабӣ

Мусульманкулов Р. Персидско-таджикская классическая поэтика 10-12 вв.

Муталибов. Р. Ифтихори миллӣ дар ашъори Лоиқ Шералӣ

Мухаммад Али ибн Мухаммад Сайид Балчувони. Таърихи нофеи

Мухаммад аш-Шахрастани. Книга о религиях и религиозно-философских учениях

Мухаммадходжаев А. Мировоззрение Аттор

Мухаммедов Х. Русско-таджикский терминологический словарь по математике

Мухиддинов И. Особенности традиц. земледельческого хоз-ва припамирских народностей

Мухторов А. Амирон ва вазирони сомонӣ

Мухторов А. Бобоҷон Ғафуров (хотираҳо)

Мухторов А. Дилшоди Барно ва мероси адабии ӯ

Мухторов А. и др. Путешествие в Согдиану

Мухторов А. Очерки истории Ура-Тюбинского владения в XIX в

Мухторов А. Санг ҳам диле дорад

Мухторов А. Сомониён: замон ва макон

Мухторов А. Ҳисор: очерки таърихӣ (охири асри XV – аввали асри XX). КК. 1-2

Мухторов А. Ҳокимони Ҳисор: (нимаи дуввуми асри XV — ибтидои асри XX)

Мухторов А. Ҳокимони Ӯротеппа (асрҳои XV- XIX)

Мухторов А. Эпиграфические памятники Кухистана. Книга 1-2

Мухторов А. Раҳматуллоев А. Таърихи халқи тоҷик. Ҷилди 1

Мухторов А., Шарипов Ш. Академик Бобоҷон Ғафуров

Мухторов А., Юсупов Ш. Шӯриши Восеъ

Муҳаббатов А. Асосҳои сиёсатшиносӣ, китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ

Муҳаббатов А. Самтҳои асосии корҳои тарбиявии чавонони донишҷӯ

Муҳаббатов А. Сиёсатшиносӣ, китоби таълимӣ барои макотиби олӣ

Муҳаббатов А. Шакл ва усулҳои тарбияи чавонон дар макотиби олӣ

Муҳаббатов Х. М. ва диг. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон

Муҳаммад Ғаззолӣ. Насиҳат-ул-мулук

Муҳаммад Иқбол. Паёми Машриқ. Мураттиб М. Миршакар

Муҳаммад Иқбол. Эҳёи фикри динӣ дар ислом

Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Куллиёти форсӣ (2008)

Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Куллиёти форсӣ (2013)

Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таърих: дар 7 ҷилд. ҷҷ. 1-7

Муҳаммад Ҳакимхон. Мунтахаб-ут-таворих кк. 1-2

Муҳаммад Ҳусейни Ҳайкал. Зиндагонии Муҳаммад. Ҷилди 1

Муҳаммадазами Ҳусайнбар. Нури ҳақиқат

Муҳаммадзод Х. Шоири миллат

Муҳаммадиев Мардон. Луғати мухтасари синонимҳои забони тоҷикӣ

Муҳаммадиев Мардон. Очеркҳо оид ба лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик

Муҳаммадиев Ф. Дар он Дунё: Повест

Муҳаммадиев Ф. Зайнаббибӣ: Повест

Муҳаммадиев Ф. Куллиёт ҷҷ.

Муҳаммадиев Ф. Муҳоҷирон

Муҳаммадиев Ф. Одамони куҳна: Повест

Муҳаммадиев Ф. Палатаи кунҷакӣ: Роман

Муҳаммадиев Ф. Сози Мунаввар: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Муҳаммадиев Ф. Тири хокхӯрда: Повест

Муҳаммадиев Ф. Хиёбони Нодир

Муҳаммадризо Муҳаммади Неку. Ораши Камонгир

Муҳаммадҳусайни Бурҳон. Бурҳони қотеъ 1-2

Муҳаммадҳусайни Ҳоҷӣ. Мунтахаб

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Диди эстетикии халқ ва насри реалистӣ (нашри дуюм)

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Истиқлол ва худшиносии иҷтимоиву маънавӣ

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Пантуркизм ва сарнавишти таърихии тоҷикон

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Садри Бухоро

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Садриддин Айнӣ — равшангари бузурги таърих

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Сарнавишти форсии тоҷикии Фарорӯд дар садаи бистуми милодӣ

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Хуросон аст ин ҷо

Муҳтарам Ҳоҷӣ Неъматуллоҳ. Тазкират-уш-шуаро

Муҷахарфӣ Абдулҳай. Муфизу-л-анвор ва девони ашъор

Мушфиқӣ. Мунтахабот

Муъмин Қаноат. Аз бесутун то кунун. Маҷмӯаи шеърҳо ва достонҳо

Муъмин Қаноат. Гаҳвораи Сино

Муъмин Қаноат. Достони оташ

Муъмин Қаноат. Китоби замин. Маҷмӯаи достон ва шеърҳо

Муъмин Қаноат. Корвони нур

Муъмин Қаноат. Қудрати ҷонофарин: Шеърҳо ва достонҳо

Муъмин Қаноат. Оинаи беғубори ман: Шеърҳо ва достонҳо

Муъмин Қаноат. Осори мунтахаб/Дар ду ҷилд ҷҷ. 1-2

Муъмин Қаноат. Оташи ишқ

Муъмин Қаноат. Мавҷҳои Днепр

Муъмин Қаноат. Падар

Муъмин Қаноат. Сарҷӯйи сабз. Достонҳо ва шеърҳо

Муъмин Қаноат. Ситораҳои замин

Муъмин Қаноат. Ситораи Исмат. Достон

Муъмин Қаноат. Сурӯши Сталинград

Муъмин Қаноат. Сурӯши Сталинград. Тоҷикистон исми ман. Достонҳо

Муъмин Қаноат. Тоҷикистон — исми ман

Муъмин Қаноат. Ҳамосаи дод

Муъмин Қаноат. Шарора

Муъминзода Ҳ. Зардушт ва оини ӯ. Бахши аввал

Муъминзода Ҳ. Зардушт ва оини ӯ. Бахши дуюм

Мӯъҷам-ул-булдон


Навиштаҳои дигар

Н. Ҳотамов. Таърихи халқи тоҷик. Боби 3.2... Боби III. Тоҷикон дар замони бавуҷудойии дигаргуниҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ. Болоравии ҳаракатҳои халқӣ ва ихтилофҳои мазҳабию мансабӣ (солҳои 1867-1917)...
Чанд суруду таронаи «Шашмақом»-7...   1    2    3    4    5    6   7   8 Мо кӯшиш кардаем, ки ба андозаи шойи...
Б. Ғафуров. Тоҷикон. Фасли 2, боби 3... Фасли дувум Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ Боби севум Юнону Бохтар ва Порт дар асрҳои III-II пеш аз милод 1. Осиёи М...
Китобхона — К К Кадыров А. Л. Модели организационных структур управления национальной экономики Кадыров К. Б. История пед. мысли таджикского народа с древних врем...
Диданд: 131

Андешаатонро баён кунед

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>