Китобхона — Ҳ


Ҳ

Ҳабибов А., Раҷабӣ М. Аскарони Ғалаба. Солдаты Победы

Ҳабибов С., Фақеров Ҳ., Ҷамшедов М. Луғати истилоҳоти иқтисодӣ (русӣ-тоҷикӣ)

Ҳабибов С. Ҳ., Ҷамшедов М. Ҷ. Тиҷорати байналмилалӣ

Ҳабибулло Файзулло. Армуғон: Тарҷумаҳо

Ҳабибулло Файзулло. Дарёи умр: Шеърҳо

Ҳабибулло Файзулло. Девон

Ҳабибулло Файзулло. Дидори орзуҳо: Шеърҳо

Ҳабибулло Файзулло. Дунёи ҷавонӣ: Шеърҳо

Ҳабибулло Файзулло. Зи нав зинда шавем…: Мунтахабот

Ҳабибулло Файзулло. Қатраи борон: Шеърҳо

Ҳабибулло Файзулло. Лутфи боронӣ: Шеърҳо

Ҳабибулло Файзулло. Обшори Офтоб: Шеърҳо

Ҳабибулло Файзулло. Рози дарё: Шеърҳо

Ҳабибулло Файзулло. Чилчанор: Шеърҳо

Ҳадиса Қурбонова. Аз нимароҳ то шоҳроҳ

Ҳадиса Қурбонова. Арғувон

Ҳадиса Қурбонова. Боғҳои шаҳдрез

Ҳадиса Қурбонова. Гулафшон: Маҷмӯаи шеърҳо

Ҳадиса Қурбонова. Даргоҳи офтоб: Маҷмӯа

Ҳадиса Қурбонова. Дунёи ҷавонӣ: Шеърҳо

Ҳадиса Қурбонова. Мадина

Ҳадиса Қурбонова. Нури Октябр: Шеърҳо

Ҳадиса Қурбонова. Паймон: Шеърҳо

Ҳадиса Қурбонова. Сарир: Девон. Ҷ. 1-2

Ҳадиса Қурбонова. Сомон

Ҳадиса Қурбонова. Соҳати дил: Маҷмӯаи ашъор

Ҳадиса Қурбонова. Теғи одамкуш

Ҳадиса Қурбонова. Хатлон: Достон

Ҳадиса Қурбонова. Ҳилолӣ – Меҳвари ишқ: Достонҳо

Ҳадиса Қурбонова. Шукрона

Ҳадиса Қурбонова. Эҳсон: Маҷмӯаи шеърҳо

Ҳазор ғазал аз сад шоир

Ҳазору як шаб ҷҷ. 1-6

Ҳазрат Сабоҳӣ. Ғурак

Ҳазрат Сабоҳӣ. Девоштич

Ҳазрат Сабоҳӣ. Зардушти Спитомон

Ҳазрат Сабоҳӣ. Спитомони Суғдӣ

Ҳазрат Сабоҳӣ. Сумбоди Муғ

Ҳазрат Сабоҳӣ. Хуршеди Корзанҷӣ

Ҳазратқулов М. Ориёиҳо ва тамаддуни ориёӣ

Ҳазратқулов М. Тасаввуф

Ҳайрат Муҳаммад Сиддиқ. Ашъори мунтахаб

Ҳаким Карим. Одам дар халта. Ҳикояҳо

Ҳаким Саноӣ. Осори мунтахаб. Ҷилди 2

Ҳакими мумтоз (Ибни Сино — ТА)

Ҳакимов Н. Омӯзишгоҳи санъати ба номи Содирхон Ҳофизи Хуҷандшаҳр

Ҳакимов Н. Шашмақом дар қарни ХХ: анъана ва навоварӣ

Ҳакимов Ф. Х. Дар бораи хосиятҳои муқимии плазмаи куллан ионишудаи майдони магнитии диполӣ…

Ҳакимов Ф. Х. Масъалаҳои назарияи плазмаи турбуленти қавӣ

Ҳакимова Мавҷуда. Шарора

Ҳалимов С. Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони адабии тоҷик

Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик (асри X): Дастури таълимӣ

Ҳалимов С., Шукурова К. Забони ҳозираи тоҷик (ҳиссаҳои номии нутқ)

Ҳалли масъалаҳо аз химия

Ҳамроқулов X. Шеваҳои тоҷикони райони Бойсун

Ҳақиқати таърих (Доғҳои сиёҳи таърихи Тоҷикистон)

Ҳасан Ирфон. Дар кулбаи косибон

Ҳасан Ирфон. Ду ёр аз ду диёр

Ҳасанбой Мулло Зоҳид, Мирзои Мақсуд. Зиёратгоҳи Шайх Хоҷа Сулаймони Боқирғонӣ

Ҳасани Деҳлавӣ. Мунтахабот

Ҳасанов А. Зикри нуқси сухан дар вожаномаҳои куҳан

Ҳасанов А. Решаҳои ориёӣ дар вожаҳои ҷаҳонӣ

Ҳасанов Б. Тарзҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои геометрӣ

Ҳасанов Б. Ҳалли мисолҳо аз тригонометрия

Ҳасанова Л. Замони ҳозира ва образи муосир

Ҳасанова Л. Туҳфа Фозилова

Ҳафт хони Рустам: Аз силсилаи достонҳои «Шоҳнома»/Бо хатҳои кириллику форсӣ ва тарҷума ба англисӣ

Ҳафтяки Қуръони маҷид. Тарҷумаи Муҳаммадҷон Умаров

Ҳемингуей Э. Пирамард ва дарё

Ҳизбҳо ва ҷунбишҳои ҷамъиятию сиёсӣ дар Тоҷикистон

Ҳикоёти латиф. Мунтахаб аз «Бадоеъ ул-вақоеъ»-и Восифӣ

Ҳиравӣ Ҷавод. Ирон дар замони Сомониён

Ҳодизода Р. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуввуми асри ХIХ

Ҳодизода Р. Аз гузашта ва ҳозираи адабиёти тоҷик

Ҳодизода Р. Аз Рӯдакӣ то имрӯз

Ҳодизода Р. Аҳмади Дониш

Ҳодизода Р. Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён

Ҳодизода Р. Самарқанднома

Ҳодизода Р. Ситорае дар тирашаб

Ҳодизода Р. Танбӯри Дилкаш

Ҳодизода Р. Тасаввуф дар адабиёти форсу тоҷик

Ҳодизода Р. Ҷалолуддини Румӣ

Ҳодизода Р., Каримов У., Саъдиев С. Адабиёти тоҷик. Асрҳои ХVI-ХIХ ва ибтидои асри XX

Ҳодизода Р. Шоҳин

Ҳодизода Р., Шукуров М., Абдуҷабборов Т. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ

Ҳодизода Расул ва Ансор Афсаҳов. Ҳазор мисраи Рӯдакӣ

Ҳомидов Ё. Р. Экологияи умумӣ (Раҳнамойи таълим)

Ҳотамов А. Ҷанги Бузурги Ватанӣ

Ҳотамов Н. Б. Из истории первых промышленных предприятий в Средней Азии

Ҳотамов Н. Б. Бухарские джадиды и основные этапы их деятельности

Ҳотамов Н. Б. Из истории банков и предпринимательства в Центральной Азии

Ҳотамов Н. Б. Инъикоси Рев. Халқии Советии Бухоро дар асарҳои Садриддин Айнӣ

Ҳотамов Н. Б. Роль банковского капитала в соц.-эк. развитии Средней Азии

Ҳотамов Н. Б. Свержение эмирского режима в Бухаре

Ҳотамов Н. Б. Таърихи халқи тоҷик

Ҳотамов Н. ва диг. Таърихи халқи тоҷик ққ. 1-2

Ҳотифӣ Абдулло. Лайлӣ ва Маҷнун

Ҳофиз ва мусиқӣ

Ҳофизи Ӯбаҳӣ. Туҳфат-ул-аҳбоб ё Фарҳанги Ҳофизи Ӯбаҳӣ

Ҳофизи Шерозӣ. Девон

Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт

Ҳофизи Шерозӣ. Саду як ғазал

Ҳоҷиев К., Алиев Н. Дастури методӣ оид ба адабиёти Ватан

Ҳоҷиев С. Забони адабии тоҷик дар ибтидои асри XX

Ҳоҷиев С. Масъалаҳои муҳимми таълими забони модарӣ дар с. 4-8

Ҳоҷиев С. Методикаи таълими забони тоҷикӣ (барои донишҷӯён ва муалл. мактаб) ҷҷ. 1-2

Ҳоҷӣ Аломуддин. Тафсири осонбаён

Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ. Куллиёт

Ҳошимӣ Ҷ. «Ре» мегӯям ман бурро!

Ҳошимӣ Ҷ. Аз як-як то лак-лак

Ҳошимӣ Ҷ. Бачаҳову кӯчаҳо

.

Ҳошимӣ Ҷ. Кулча чаро ширин аст?

Ҳошимӣ Ҷ. Ман алифбо мехонам! (Бо ҳамқаламии А. Баҳорӣ)

Ҳошимӣ Ҷ. Мусиқии хомӯшӣ

Ҳошимӣ Ҷ. Нинӣ бапо шуд

Ҳошимӣ Ҷ. Офтобак

Ҳошимӣ Ҷ. Рӯзи нав

Ҳошимӣ Ҷ. Соябони садранга

Ҳошимӣ Ҷ. Хатти амонӣ

Ҳошимӣ Ҷ. Чаро шамолак вазид?

Ҳудуд-ул-олам (1983)

Ҳудуд-ул-олам (Ҳудуд-ул-олам мина-л-машриқ ила-л-мағриб) (2014)

Ҳуқуқи инсон. Маҷмӯаи санадҳо… дар 8 ҷилд. Ҷилди 1

Ҳуқуқи байналхалқӣ (Китоби дарсӣ). Зери таҳрири д. и. ҳ. проф. Менглиев Ш. М

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватномаи султонӣ

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватномаи Султонӣ, Ахлоқи Мӯҳсинӣ, Рисолаи Ҳотамия

Ҳусайнқулихони Азимободӣ. Тазкираи «Ништари ишқ». Ҷ. 1

Ҳусейнзода Ш., Шарифов Х. Мақоми ибни Сино дар шеъру адаби тоҷик

Ҳусейнзода Ш. Ангезаи меҳр

Ҳусейнзода Ш. Баҳс ва андеша

Ҳусейнов С. Ҳ. Ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт. Дастури таълимӣ

Ҳусейнов X. Забон ва услуби «Одина»-и устод С. Айнӣ

Ҳусейнов X. Материалҳо оид ба таълими зарф

Ҳусейнов X., Шукурова К. Луғати терминҳои забоншиносӣ

Ҳусейнов Х. Пунктуатсияи забони адабии ҳозираи тоҷик


Навиштаҳои дигар

Рубоиёти Умари Хайёми Нишопурӣ-16... ←   Ба пас   <16>   Ба пеш   → Табъам ҳама бар рӯйи чу гул пайвандад, Дастам ҳама бар соғари мул пайвандад. А...
Китобхона — Г Г Габриэл Гарсиа Маркес. Сад соли танҳоӣ. Хазони умри Одамхудо Гаврилов М. Рисоля сартовских ремесленников Гадайбаева У. А. Функционально-семантиче...
Канзи шифо. Давоҳои наботӣ 148-157... 148. Обсабз 149. Шумгиёҳ 150. Оқирқирҳо 151. Наск 152. Зардчӯба 153. Сарсабил 154. Мозу 155. Мармиҷон 156. Челон 157. Ангур ...
Н. Ҳотамов. Таърихи халқи тоҷик. Боби 2.3... Боби II. Халқи тоҷик дар замони ҳукуматдории мустамликавии Русияи подшоҳӣ дар Осиёи Миёна (солҳои 1867-1917) § 3. Инкишофи пахтакорӣ ва саноат дар ...
Диданд: 110

Андешаатонро баён кунед

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>