Китобхона — Б


Б

Бабаев А. Крепости древнего Вахана

Бабаев А. Д. К истории государства, права и дипломатии

Бабаев Р. Х. Педагогическая практика в системе подг. студентов как учителя-воспитателя

Бабаева Н. С. Древние верования горных таджиков Южного Таджикистана в похоронно-поминальной обрядности

Бадеҳаҳои халқӣ

Бадоеъ-ул-вақоеъ, таълифи Зайниддин Маҳмуди Восифӣ ҷҷ. 1-2

Бадр ад-Дин Ибрахим. Фарханг-и зафангуйа ва джаханпуйа (форсӣ)

Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор

Бадриддин Ҳилолӣ. Осори мунтахаб

Баёзи ваҳдат

Баёзи дӯстӣ

Баёзи Умар Ҳофиз

Баёзи фолклори тоҷик. 1

Баёзи Шашмақом (Баргузидаи баёзҳои Шашмақом)

Баёзи Шашмақом (2007)

Баёзи Шашмақом (2016)

Базаров Ш. Ш. Совершенствование экономических взаимоотношений в сфере технического агросервиса

Базаров Ш. Ш. Технический агросервис: теория и методология

Базаров Ш. Ш. Экономические основы организации технического агросервиса

Бақоев М. Ҳаёт ва эҷодиёти Хусрави Деҳлавӣ

Баракаева Г. Б. Луғати мухтасари тоҷикӣ-англисӣ. ҚҚ. I-II

Баракаева Г. Б. Луғати англисӣ-точикӣ

Баранов Х. К. Большой арабско-русский словарь. Том 1

Баранов Х. К. Большой арабско-русский словарь. Том 2

Барги сабз

Бартольд В. В. Сочинения. Т. I. Туркестан в эпоху монгольского нашествия

Бартольд В. В. Сочинения. Т. II. Ч. 1. Общие работы по истории Средней Азии

Бартольд В. В. Сочинения. Т. II. Ч. 2. Работы по отдельным проблемам …Средней Азии

Бартольд В. В. Сочинения. Т. III. Работы по исторической географии

Бартольд В. В. Сочинения. Т. IV. Работы по археологии, нумизматике,… и этнографии

Бартольд В. В. Сочинения. Т. IX. Работы по истории востоковедения

Бартольд В. В. Сочинения. Т. V. Работы по истории и филологии тюрк. и монг. народов

Бартольд В. В. Сочинения. Т. VI. Работы по истории ислама и арабского халифата

Бартольд В. В. Сочинения. Т. VII. Работы по исторической географии и истории Ирана

Бартольд В. В. Сочинения. Т. VIII. Работы по источниковедению

Басир Расо. Дар боргоҳи нур: Маҷмӯаи шеърҳо

Басир Расо. Мавҷи дилнавоз

Басир Расо. Нидои дӯст

Басир Расо. Фарзанди фарзони халқу миллат

Бахтибеков Т. Грамматикаи забони шуғнонӣ

Баҳманёр. Аспи обӣ

Баҳманёр. Дуди ҳасрат

Баҳманёр. Ишқи сайёд

Баҳманёр. Сармаддеҳ

Баҳодурова С. Оинаи меҳр

Баҳор Муҳаммадтақӣ. Ашъори мунтахаб

Баҳор Муҳаммадтақӣ. Сабкшиносӣ ё таърихи татаввури насри форсӣ

Баҳори орзуҳо

Баҳорӣ А. Аҷоиботи Нодар: Повести фантастикӣ

Баҳорӣ А. Ба сӯйи моҳ

Баҳорӣ А. Баҳорӣ А. Шоҳидони шаҳид

Баҳорӣ А. Баҳси нотамом: Повести фантастикӣ

Баҳорӣ А. Бачаҳои чобуксавор: Повести фантастикӣ

Баҳорӣ А. Бозгашт: Повести фантастикӣ

Баҳорӣ А. Гирдоб: Повест

Баҳорӣ А. Дар оғӯши мактаб

Баҳорӣ А. Дастовез: Повест

Баҳорӣ А. Дили беқарор: Шеърҳо

Баҳорӣ А. Дили гумҷӯ: Повест

Баҳорӣ А. Ду моҳи пурмағал: Повест

Баҳорӣ А. Задухӯрди аввалин

Баҳорӣ А. Занбӯри айнакдор: Повести фантастикӣ

Баҳорӣ А. Қаймоқи гирди коса: Повест

Баҳорӣ А. Қарзи ҷӯрагӣ

Баҳорӣ А. Қудрати Илоҳӣ: Романи фантастикӣ

Баҳорӣ А. Марди мастур: Повести фантастикӣ

Баҳорӣ А. Меҳмони серӯза

Баҳорӣ А. Мулоқот

Баҳорӣ А. Мулоқот: Повести фантастикӣ

Баҳорӣ А. Одамони шинос: Шеърҳо ва ҳикояҳо

Баҳорӣ А. Ошноҳо

Баҳорӣ А. Панди ҳаёт: Повест

Баҳорӣ А. Сарахбори зиндагӣ: Шеърҳо ва ҳикояҳо

Баҳорӣ А. Сарпаноҳ: Шеърҳо

Баҳорӣ А. Саҳнаи қаҳрамонӣ: Шеърҳо

Баҳорӣ А. Себи тилло

Баҳорӣ А. Соҳили мурод: Повести фантастикӣ

Баҳорӣ А. Сунбула: Повести фантастикӣ

Баҳорӣ А. Танқиди дӯст

Баҳорӣ А. Таронаи мулки озод: Шеърҳо

Баҳорӣ А. Тирукамон: Повест

Баҳорӣ А. Умеди равшани дил: Шеърҳо

Баҳорӣ А. Умеди ягона: Повести фантастикӣ

Баҳорӣ А. Фармони Кадушоҳ: Песаи ҳаҷвӣ

Баҳорӣ А. Фирори ассистент: Повести фантастикӣ

Баҳорӣ А. Фолбинии Афандӣ: Песаи ҳаҷвӣ

Баҳорӣ А. Ҳикояҳо

Баҳорӣ А. Ҷабрдида: Повест

Баҳорӣ А. Ҷавоби ошиқ: Шеърҳо

Баҳорӣ А. Ҷасорати доктор Мансур: Ҳикояҳои фантастикӣ

Баҳриддин Дарвеш «Чароғи ҳидоят»-и Орзу ва забони тоҷикии форсӣ

Баҳром Фирӯз. Агар вай мард мебуд…: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Баҳром Фирӯз. Аз арш то фарш: Ҳикоя ва қиссаҳо барои бачаҳои синни миёна ва калони мактабӣ

Баҳром Фирӯз. Ганҷ дар вайрона: Повест ва ҳикояҳо

Баҳром Фирӯз. Муаллими сахтгир: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Баҳром Фирӯз. Нидои ишқ: Маҷмӯаи ашъор

Баҳром Фирӯз. Пайи ситора: Ҳикояҳо

Баҳром Фирӯз. Розҳои маҳтобшаб: Маҷмӯаи ашъор

Баҳром Фирӯз. Рухсора: Повест

Баҳром Фирӯз. Силсила: Маҷмӯаи шеърҳо

Баҳром Фирӯз. Субҳи Ватан: Шеърҳо

Баҳром Фирӯз. Тафти дил: Шеърҳо

Баҳром Фирӯз. Тору пуд: Повестҳо

Баҳром Фирӯз. Ту танҳо не: Повест ва ҳикояҳо барои бачаҳои синни миёна ва калони мактабӣ

Баҳром Фирӯз. Ҳақиқати талх: Ҳикоя

Баҳром Фирӯз. Ҳақиқати талх: Ҳикояҳо

«Баҳроми Чӯбин»-и Абӯалии Балъамӣ

Баъди ҳазор сол. Мураттиб Абдурофеъ Рабизода

Бедил. Нукот

Бедил, Абдулқодир. Осор ҷҷ. 1-5

Бедил. Рубоиёт

Бекзода Комил. Фалсафаи марг ва зиндагӣ

Белинская Н. А. Декоративное искусство горного Таджикистана (Текстиль)

Бергольц О. Ишқи зиндагӣ. Тарҷ. Гулрухсор

Бердиева Т. Лингвистические и экстралингвистические причины арабских заимствований

Бертельс Е.Э. Избранные труды, тт. 1-2

Бертельс Е.Э. Избранные труды, тт. 3-5

Бехбуди Н. Говор самаркандских таджиков

Бикерман Э. Государство Селевкидов

Биков В. Сотников

Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах… Средней Азии в древние времена, тт. 1-3

Бобо Тоҳири Урён. Таронаҳо

Бобо Ҳоҷӣ. Бузи айнакдор

Бобо Ҳоҷӣ. Гули Хуршед

Бобо Ҳоҷӣ. Гули шому саҳар

Бобо Ҳоҷӣ. Дурри ятим

Бобо Ҳоҷӣ. Изҳори муҳаббат

Бобо Ҳоҷӣ. Кулоҳи қоқу: Шеърҳо барои кӯдакон

Бобо Ҳоҷӣ. Қарсак аз ду даст

Бобо Ҳоҷӣ. Насими баҳорон

Бобо Ҳоҷӣ. Нони ҳалол

Бобо Ҳоҷӣ. Обилаи дил

Бобо Ҳоҷӣ. Паймона

Бобо Ҳоҷӣ. Раҳмат ба Ватан

Бобо Ҳоҷӣ. Соати зангӯладор

Бобо Ҳоҷӣ. Соябони сар

Бобо Ҳоҷӣ. Шукуфаҳои чаман

Бобобеков М. Айёми бебозгашт

Бобоев К. Ф. Актуальные проблемы формирования гражданского общества в Таджикистане

Бобоев О., Оймаҳмадов М. Асосҳои иқтисоди соҳибкорӣ

Бобоев Ю. Масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик

Бобоев Ю. Муқаддимаи адабиётшиносӣ

Бобоев Ю. Партия, замон ва адабиёт

Бобоев Ю. Садриддин Айнӣ

Бобоев Ю. Сипаҳсолори назм

Бобоев Ю. Эстетика ва қадамҳои назму насри тоҷик

Бобоева М. Шарҳи судӣ ва масъалаҳои маърифати бадеӣ ва таҳлили ашъори Ҳофиз

Бобокалонова Ҷ. Мирсаид Миркашар – шоири бачагон

Бобомуллоев С. Г. Археологическая карта Гиссара

Бобомуллоев С., Виноградова Н. М. Некрополь Фархор…

Бобомуллоев С. Вклад Ранова В. в изучение каменного века юга Таджикистана

Бобомуллоев Саидмурод. Материалы Фархорской археологической экспедиции. вып. 1

Бобомуродов Ш., Мухторов З. Фарҳанги истилоҳоти забоншиносӣ

Бобомуллоев С. Таджики в источниках и трудах исследователей. Монография

Бобохонов М. Социально-экономическое положение Сев. Тадж-на накануне Окт. рев.

Бобохонов М. Б. История таджиков мира

Бобохонов М. Таърихи тоҷикони ҷаҳон

Бобохонов М. Б. Таърихи Русия дар замони сармоядорӣ

Бобохонова З. Баъзе масъалаҳои тарбияи илмӣ-атеистии бачагон дар оила ва мактаб

Бобринской А. А. Горцы верховьев Пянджа (ваханцы и ишкашимцы)

Бобринской А. А. Орнамент горных таджиков Дарваза (нагорная Бухара)

Бобринской А. А. Очерки быта по путевым заметкам

Бобринской А. А. Секта Исмаилья в русских и бухарских пределах Средней Азии

Бобур. Бобурнома

Богоутдинов А. М. Очерки истории таджикской философии

Боженкова Р. К. Русский язык и культура речи

Бозидов Н. Муқаддимаи забоншиносӣ: Воситаи таълим

Бозидов Назаршоҳ. Пайвандакҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Бозор Собир. 20 шеърак барои Ардашерак

Бозор Собир. Аз «Гули хор» то «Симхор»

Бозор Собир. Аз Ватан вақте ки мерафтам

Бозор Собир. Бо чамидан, бо чашидан…

Бозор Собир. Гули хор

Бозор Собир. Мижгони шаб

Бозор Собир. Оташбарг

Бозор Собир. Оташбарг

Бозор Собир. Офтобниҳол

Бозор Собир. Пайванд

Бозор Собир. Хуни қалам

Бозор Собир. Чашми сафедор

Бозор Собир ва Низом Қосим. Чил қалам

Бойматов А. Б. Методикаи таълими забони англисӣ

Бойматов Л. Сарбадорони Самарқанд

Бойматов Л. Шӯриши Маҳмуди Торобӣ

Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи

Боқиев О. Б. Завоевание и присоединение Сев. Тадж-на, Памира и Горн Бдхщ. к России

Боқинома

Болдырев А. Н. Трактат о музыке А. Джами

Болотов В. Н. Арабский язык. Самоучитель

Болотов В. Н. Арабский язык. Справочник по грамматике

Болтаев М. Н. Ақидаҳои фалсафии Абӯалӣ ибни Сино

Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии

Борбад, эпоха и традиции культуры

Бородин Сергей. Ситораҳо дар осмони Самарқанд. кк. 1-2

Бочкарев П. Афганистан

Брагинский И. С. Из истории персидской и таджикской литератур

Брагинский И. С. Из истории таджикской народной поэзии

Брагинский И. С. Иранское литературное наследие

Брагинский И. С. Исследования по таджикской культуре

Брагинский И. С. Ҳаёт ва эҷодиёти Садриддин Айнӣ

Брагинский И. С. От Авесты до Айни

Брагинский И. С. Очерки из истории таджикской литературы

Бубнова М. А. Древние рудознатцы Памира

Бубнова М. А. Кадастр древних рудников Горно-Бадахшанской автономной области

Бузургбонуи матбуоти тоҷикӣ

Бузургзода Л. Баъзе хусусиятҳои забони аҳолии Самарқанд

Бузургзода Л. Зада дар забони адабии тоҷик

Бузургзода Л. Морфологияи забони тоҷикӣ

Бузургзода Л. Очерки мухтасари диалектологияи тоҷик

Бузургзода Л. Синтаксиси забони тоҷикӣ

Бузургзода Л. Фонетикаи забони адабии тоҷикӣ

Бузургзода Л. Харитаи диалектологии шеваҳои тоҷикии водии Фарғона

Бузургзода Л. Худойдодзода Б. Шеър ва достонҳо

Бузургзода Л. Шеваи Ворух

Бузургзода Л. Шеваи тоҷикони Чилгазӣ

Бузургзода Л., Ниёзмуҳаммадов Б. Грамматикаи забони тоҷикӣ. Қ. 1

Бузургзода Л. ва диг. Грамматикаи забони тоҷикӣ: Фонетика ва морфология

Буйдоқов Х. Асосҳои дидактика

Булгаков М. Устод ва Маргарита

Буриев И. Б. История государства и права Таджикистана. Том 1, часть 1-2

Бурҳон Фаррух. Асрори як мактуб

Бурҳон Фаррух. Васфи ҷавонӣ

Бурҳони қотеъ. — ҶҶ.1-2…

Бурҳонов Қ. Т. ва диг. Бозиҳои дидактикӣ. Чистонҳо. Ребус

Бурҳонов Қ. Т. Маҷмӯаи мисолу масъалаҳо оид ба математика. ққ. 1-2

Бурҳонов Қ. Т. Намунаи корҳои санҷишӣ аз математика барои хонандагони синфи 2

Бурҳонов Қ. Т. Лексияҳо аз математика

Бурҳонов Қ. Т. Практикум аз математика

Бурҳонов Қ. Т. ва диг. Истифодаи маводи шавқовар дар таълими математикаи с. ибтидоӣ

Бурҳонов Қ. Т. ва диг. Мафҳумҳои асосии ибтидоии курси геометрия …

Бурҳонов Қ. Т. ва диг. Намунаи корҳои мустақилона аз фанни математика барои х.синфи 3

Бухарские евреи. История, этнография, кухня

Бухоризода А. Л. Функции местоименных суффиксов в современном таджикском языке

Бухоризода А. Л. Сарнавишти калимаҳо

Бӯҳрони иқтисодии ҷаҳонӣ ва Тоҷикистон

Бушаков В. А. Лексический состав исторической топонимии Крыма

Бушков В. И., Микульский Д. В. История гражданской войны в Таджикистане


Навиштаҳои дигар

Аҳмад Зоҳир. Б. Чиҳилу шаш суруд... Аҳмад Зоҳир А  Б  В  Г  Ғ  Д  Ё  З  И  К  Қ  Л  М  Н ...
Н. Ҳотамов. Таърихи халқи тоҷик. Боби 1.3... Боби I. Ҳаёти тоҷикон дар замони аз тарафи Русия забт шудани Осиёи Миёна § 3. Идомаи ҷанги Русия бо Бухоро ва забти Хева Муҳорибаи Чӯпонато ва заб...
Канзи шифо. Давоҳои ҳайвонӣ 50-59... 50. Мурғобӣ 51. Гов 52. Тухми мурғ 53. Малах 54. Хун 55. Мағзи сар 56. Калла 57. Маска 58. Равғани зард 59. Мӯй 50...
Китобхона Ройгон фаро кашед: Китобҳои риштаи таърих ва мардумшиносӣ Китобҳои риштаи забоншиносӣ Китобҳои риштаи адабиётшиносӣ Китобҳои риштаи тиб ва з...
Диданд: 104

Андешаатонро баён кунед

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>