Китобхона — А


А

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. I.

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. II

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. III

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. IV

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Указатель

Абаева Т. Г. Очерки истории Бадахшана

Абдӣ, Абдуллоҳхоҷа. Тазкират-уш-шуаро

Абдувалиев А. Зиёд кардани фаъолияти талабагон дар дарсҳои хониши адабӣ

Абдувалиев Аҳмадалӣ. Омӯхтани эҷодиёти А. Фирдавсӣ

Абдувалиева М. М. Совершенствование процесса обучения учащихся таджиков …

Абдуқодиров А. Амир Алишер Навоӣ ва шоирони классики тоҷик

Абдуқодиров А., Маҳқамова Б. Фарҳанги мухтасари таъбироти назми Лоиқ Шералӣ

Абдулазиз ал-Маколеҳ. Ҷоми ашк

Абдулвахидов Р. Скотоводческие занятие таджиков Кулябской обл. в конце ХIХ-ХХ вв.

Абдулвосеи Ҷабалӣ. Ғазалиёт

Абдулла-заде Х. Ф., Негматов Н. Н. Абу Махмуд Худжанди

Абдуллаев С. А. Очерк о научно-исследовательской деятельности в. у. з. Таджикистана…

Абдуллаев С. А. Профессорско-преподавательский корпус высшей школы Таджикистана

Абдуллаев С. А. Создание высшей школы в Таджикистане

Абдулло Қаҳҳор. Афсонаҳо аз гузашта

Абдулло Қаҳҳор. Садо аз тобут

Абдулло Қаҳҳор. Ҷон модаракон

Абдуллоев А. Адабиёти тоҷик дар нимаи аввали асри XI

Абдуллоев А. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XI

Абдуллоев Аҳмад. Адиб Собир Тирмизӣ

Абдуллоев Аҳмад. Заҳири Форёбӣ

Абдуллоев А. В. Концепция перехода Таджикистана на модель устойчивого развития

Абдуллоев Сайдулло. Амир Исмоили Сомонӣ

Абдуллоев С. Ҷуғрофияи таърихии давлати Сомониён

Абдуллоев Ш. Маорифпарварӣ ва озодфикрӣ

Абдуллозода Р. Ибораҳои халқӣ

Абдуллозода Р. Фарҳанги ибораҳои халқӣ

Абдуллозода Шерзод. Муқаддимаи фалсафа

Абдуллоҳи Ҳотифӣ. Лайлӣ ва Маҷнун

Абдулов Карим. Лоиқи миллат

Абдулҳамид Самад. Акаи ошиқ

Абдулҳамид Самад. Аспи бобом

Абдулҳамид Самад. Баъд аз сари падар: Қисса

Абдулҳамид Самад. Гардиши девбод: Роман

Абдулҳамид Самад. Гиряи хирс: Ҳикоя

Абдулҳамид Самад. Косаи давр

Абдулҳамид Самад. Майдон

Абдулҳамид Самад. Ман ошнои ту, ту ошнои ман: Ҳикоя

Абдулҳамид Самад. Паррончакҳо

Абдулҳамид Самад. Пиёлаи шикаста

Абдулҳамид Самад. Талош

Абдулҳамид Самад. Шаҳдрези садо

Абдуманнон Абдураҳмон. Пиндорҳо ва нигорҳо

Абдуманнони Насриддин. Матншиносии осори адабӣ

Абдуманнони Насриддин. Рӯдакӣ

Абдуманнони Насриддин. Фарҳанги мушкилоти адабиёт

Абдуманнонов А. Нуқтаи назар

Абдуманнонов А., Отахонова Х., Шодиқулов Ҳ. Абулқосим Лоҳутӣ (очеркҳои мухтасар)

Абдурахимов С. Я. Геоэкологические проблемы техногенеза на терр. Сев.Таджикистана

Абдурахман Джами. Бахаристан

Абдураҳимов Қ. С. Афкори педагогии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Абдураҳимов Салом. Ибораҳои исмии забони адабии ҳозираи тоҷик

Абдураҳмон Жомий ва Алишер Навоий

Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандаркӯл

Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон

Абдураҳмони Ҷомӣ. Интихоб аз асарҳо

Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор. Иборат аз ҳашт ҷилд. Ҷилдҳои 1-8

Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор. Иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷилдҳои 1-4

Абдурашидов А. Омӯзиши авзони шеър ва мусиқӣ (Арӯз ва мусиқӣ)

Абдурашидов А. Танбур и его функции в изучения ладовой системы Шашмакома

Абдурашитов Ф. М. Земельно-водная реформа в Тадж-не в конце ХХ — начале ХХI вв.

Абдурашитов Ф. М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане

Абдурофеъ Рабизода. Аз хокдон то кайҳон

Абдурофеъ Рабизода. Афсонаи маҳтобӣ

Абдурофеъ Рабизода. Ашки духтар

Абдурофеъ Рабизода. Гунда

Абдурофеъ Рабизода. Ишқи аз нав руста

Абдурофеъ Рабизода. Китоби Андешаҳо

Абдурофеъ Рабизода. Куҳандиёро, диёри ёро

Абдурофеъ Рабизода. Қиссаҳои падару духтар

Абдурофеъ Рабизода. Марги роҳбалад

Абдурофеъ Рабизода. Маргу зиндагӣ

Абдурофеъ Рабизода. Одинабоқӣ

Абдурофеъ Рабизода. Ориёдухтар – Деваштич

Абдурофеъ Рабизода. Панҷ қиссаи Панҷакент

Абдурофеъ Рабизода. Ҳандалак ё тамъи духтарак

Абдурофеъ Рабизода. Ҳафткӯл

Абдурофеъ Рабизода. Чил хӯшаи гандум

Абдуррахман Даулат Толе (Тали). История Абдулфайз-хана

Абдусамадов А. А. Социальные конфликты в условиях трансформации общественной жизни…

Абдусаттор А. Талмеҳ дар шеъри аҳди Сомониён

Абдусаттор А. Фарҳанги арабӣ ва адабиёти аҳди Ғазнавиён

Абдусатторов А. Ташаккул ва таҳаввули рубоӣ дар адабиёти асрҳои X-XV форсу тоҷик

Абдушарифи Боқизода. Фиқҳи исломӣ бар асоси мазҳаби ҳанафӣ

Абдушукури Абдусаттор. Таърихи адабиёти араб

Абибов (Ҳабибов) А. Аз ганҷинаи адабии Ҳисор

Абибов (Ҳабибов) А. А. Аз таърихи адабиёти тоҷик дар Бадахшон

Абибов (Ҳабибов) А. Баёзи ҷавоҳироти сухан

Абибов (Ҳабибов) А. Ганҷи Бадахшон

Абибов А. Ганҷи Зарафшон

Ҳабибов(Абибов) А. Ганҷи парешон

Абибов (Ҳабибов) А. Доираҳои адабии Бухорои Шарқӣ

Ҳабибов А. Мероси адабии шоирони Ҳисор

Абибов (Ҳабибов) А. Рубоиёти халқӣ ва китобӣ

Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений

Аброров Ҳ., Акмалов М., Аҳмадов А., Сафаров Х. Музофоти географии Кӯлоб

Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. В 5 томах. т.1

Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. В 5 томах. т.2

Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. В 5 томах. т.3, ч.1

Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. В 5 томах. т.3, ч.2

Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. В 5 томах. т.4

Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. В 5 томах. т.5

Абу Райхан Беруни. Избранные произведения. Т. I.

Абу Райхан Беруни. Избранные произведения. Т.II

Абу Райхан Беруни. Избранные произведения. Т.III

Абу Райхан Беруни. Избранные произведения. Т. IV

Абу Райхан Беруни. Избранные произведения. Т.V. — Ч.1

Абу Райхан Беруни. Избранные произведения. Т.V. — Ч.2

Абу Райхан Беруни. Избранные произведения. Т.VI

Абулқосим Фирдавсӣ. Достонҳо аз «Шоҳнома» (1955)

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилдҳои 1-9 (1964-1966)

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилдҳои 1-9 (1987-1989)

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилдҳои 1-10 (2007-2010)

Абулхаев Р. А. Исторический опыт ирригационных строительств и освоения земель в Тад.

Абулхаев Р. А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане

Абулхаев Р. А. Упрочение Советской власти в районах верховьев Зеравшана

Абулҳаев Р. А. Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон (солҳои 1924-2000)

Абуали ибн Сино и его эпоха

Абӯ-л-Фазл Байхакӣ. История Mac’ӯдa

Абӯабдуллоҳ, Рӯдакӣ. Ашъор

Абӯалии Балъамӣ. Баҳроми Чӯбин

Абӯалии Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. 1

Абӯалӣ ибни Сино. Авҷи Зуҳал. Маҷмӯаи шеърҳо

Абӯалӣ ибни Сино. Қонуни тиб. ҷҷ. 1-5

Абӯалӣ Ибни Сино. Осори мунтахаб. Иборат аз даҳ ҷилд, ҷ. 1

Абӯалӣ Ибни Сино. Осори мунтахаб. Иборат аз даҳ ҷилд, ҷ. 2

Абӯалӣ ибни Сино. Пирӯзнома

Абӯалӣ Ибни Сино. Таълиқот

Абӯмуслимнома

Абӯрайҳон Берунӣ. Осор-ул-боқия

Авасто. Ҷилди I. Тоҷнома. Силсилаи «Тоҷикон дар масири тамаддун»

Авдиев В. И. История древнего Востока

Авеста в истории и культуре Центральной Азии

Авеста в русских переводах

Авесто (Избранные гимны)

Агробиология, селексия ва тухмипарварии картошка

Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР. — Ч. 1-2

Агроклиматические основы растениеводства

Адабиёти тоҷик дар асрҳои XII—XIV. Китоби якум

Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XVIII ва аввали асри XIX

Адаш Истад. Ҳикояҳо аз рӯзгори Борбад

Адиб Собири Тирмизӣ. Осори мунтахаб (девон)

Адибони Тоҷикистон (1966)

Адибони Тоҷикистон (1968)

Адибони Тоҷикистон (2003)

Адибони Тоҷикистон (2014)

Аз рӯйи меҳр: Баёзи назми ӯзбек

Аз таърихи Мастчоҳ

Азиз Абулвайс. Андарзҳо. Маҷмӯа

Азизи Азиз. Имтиҳони иншо

Азизи Ф. А. Маком и фалак как явления проф. трад. музыкального творчества таджиков

Азизӣ Шарифбек. Дурахши алмос: Қиссаҳои детективӣ

Азизӣ Шарифбек. Порикоб: Қиссаҳои детективӣ

Азизқулов У. Муллоxонова З. Феҳрасти асарҳои С. Айнӣ ва адабиёти оид ба ӯ

Азизов Ф. ва диг. Курси назарияи иқтисод (Дастур … барои факултаҳои ғайрииқтисодӣ)

Азизов Ф. Ҳ. ва ғ. Луғати калима ва ибораҳои иқтисоди бозаргонӣ

Азизова Ф. Шашмаком и рага

Азимов А. Воқеияти зиндагӣ ва матбуоти тоҷик

Азимов А. Танцевальное искусство Таджикистана

Азимов Ш. Государство и право Саманидов

Айнӣ ва мусиқӣ

Айни С. Образцы таджикской литературы

Айни С. Смерть ростовщика

Айни С. Собрание сочинений

Айнӣ С. Алишер Навоӣ

Айнӣ С. Ахгари инқилоб

Айнӣ С. Ашъори мунтахаб

Айнӣ Садриддин. Ёддоштҳо (чаҳор қисм). Иборат аз як китоб

Айнӣ Садриддин. Ёддоштҳо, ққ. 1-2

Айнӣ Садриддин. Ёддоштҳо, ққ. 3-4

Айнӣ С. Исёни Муқаннаъ

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 1

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 3

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 4

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 5

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 6

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 7

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 9

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 11

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 12

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 13

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди14

Айнӣ С. Қабри Устод Рӯдакӣ

Айнӣ С. [Қаҳрамони халқи тоҷик] Темурмалик

Айнӣ С., Деҳотӣ А. Устод Рӯдакӣ

Айнӣ С. Мактаби куҳна

Айнӣ С. Марги судхӯр

Айнӣ С. Мирзо Абдулқодири Бедил

Айнӣ С. Мунтахаби асарҳои илмӣ дар 2 ҷилд 1-2

Айнӣ С. Мухтасари тарҷумаи ҳоли худам

Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик (форсӣ)

Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик

Айнӣ С. Осори баргузида. Дар ду ҷилд 1-2

Айнӣ С. Таърихи инқилоби Бухоро

Айнӣ С. Тирози ҷаҳон

Айни Х. Жизнь Садриддина Айни

Айтматов Чингиз. Алвидоъ Гулсарӣ

Айтматов Ч. Дуроҳаи бӯронӣ

Айтматов Чингиз. Ҷамила

Акбаров Р. Математикаи олӣ. ҷҷ. 1-3

Акбаров Ю. Қисмати инсон ва Қисмати шеър

Акбаров Юсуф. Ҷустуҷӯҳои эҷодӣ ва ахлоқӣ

Акобиров Ю. Балоғат: Повест

Акобиров Ю. Вақте ки осиё бозмонд: Повест

Акобиров Ю. Водии муҳаббат: Роман бо афсона

Акобиров Ю. Дунё ба умед: Роман

Акобиров Ю. Духтаре, ки ҷустуҷӯяш мекунам: Повест

Акобиров Ю. Замини падарон: Роман

Акобиров Ю. Қандак гул кард: Очерку ҳикояҳо

Акобиров Ю. Мунира: Повест

Акобиров Ю. Норак: Роман

Акобиров Ю. Осмони соф

Акобиров Ю. Сайри дирӯзу фардо: Мунтахаби очерку ҳикояҳо

Акрамӣ З. И. Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: мантиқи таърих

Акрамов З. И. Национальные особенности роста рабочего класса Таджикистана

Акрамов Н. М. Академик В. В. Бартолд

Акрамов Ю. А. Органическое вещество почв вертикальных поясов Таджикистана …

Акрамова С. Х. История изучения музыкальной культуры Таджикистана

Алиев Г. Ю. Персоязычная литература Индии

Алиев Р. И. Матни танқидии «Гулистон»– и Саъдии Шерозӣ

Алиев С. Психологияи синнусолӣ ва омӯзгорӣ

Алимардонов А. Абулфазли Алломӣ ва «Иёри дониш»-и ӯ

Алимардонов А. Адабиёти форсизабони Ҳинд дар қарнҳои XVI-XVII

Алимардонов А. Анъанаи «Калила ва Димна»-нависӣ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик

Алимардонов А. Зиёуддини Нахшабӣ ва «Тӯтинома»-и ӯ

Алимардонов А. Муносибати дини мубини ислом ба мусиқӣ, рақс, суруд, санъати санъати тасвирӣ ва хаттотӣ

Алимардонов А. Сурат ва сирати Ибни Сино

Алимардонов А. Таърихчаи насри форсу тоҷик

Алимардонов А. Шавкати Бухороӣ

Алимов, Р., Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана

Алӣ Бобоҷон. Алифбои парандаҳо

Алӣ Бобоҷон. Атри кӯҳистон

Алӣ Бобоҷон. Базмия

Алӣ Бобоҷон. Бачаҳои хуб

Алӣ Бобоҷон. Гули бодом

Алӣ Бобоҷон. Зардолуи маҳтобӣ

Алӣ Бобоҷон. Мавҷи сурур

Алӣ Бобоҷон. Меҳрпайванд

Алӣ Бобоҷон. Мусиқии баҳор

Алӣ Бобоҷон. Мусича

Алӣ Бобоҷон. Наврӯзи наврасон

Алӣ Бобоҷон. Намаки зиндагӣ

Алӣ Бобоҷон. Некӣ ба некӣ

Алӣ Бобоҷон. Нилуфар

Алӣ Бобоҷон. Обаки зарин

Алӣ Бобоҷон. Осмондара

Алӣ Бобоҷон. Пайғоми парасту

Алӣ Бобоҷон. Парвози орзу

Алӣ Бобоҷон. Сад барги Ҳисор

Алӣ Бобоҷон. Устопарасту

Алӣ Бобоҷон. Шеъри истиқлол

Амвоҷи Корун

Аминджонов Р. Н. Эволюция «Шашмакома» во вт. половине XIX – нач. 40-х гг. XX века

Аминзода Муҳиддин. Алишер Навоӣ «Фарҳод ва Ширин»

Аминзода Муҳиддин. Баҳори дил

Аминзода Муҳиддин. Маҷмӯаи шеърҳо

Аминзода Муҳиддин. Мунтахаб

Амини Бухари, Мир Мухаммед. Убайдулла-наме

Аминов А. Таълими ҳаёт ва эҷодиёти С. Айнӣ дар синфҳои V-VII

Аминов А., Зоҳидов. Иншо дар мактаби миёна

Аминов Д. Таджикские национальные блюда

Аминов С. Методикаи таълими матнсозӣ дар дарсҳои забони тоҷикӣ

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Ғазалиёт

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Дувалронӣ ва Хизрхон

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Мунтахаби ғазалиёт

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Осори мунтахаб. Ҷ.1-4

Амир Ҳамза

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин… Ҷилди аввал

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин… Ҷилди дувум

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Тоҷикистон – пораи тани Эронзамин

Амирқулов С. Таҳаввули адабиёти тоҷик дар нимаи якуми асри XIX

Амиршоҳӣ Н. Давлати Куртҳои Ҳирот (1245-1381)

Амонов Р. Аз пайи ҳикмати халқ

Амонов Р. Афсонаҳои халқи тоҷик

Амонов Р. Баъзе натиҷаҳои экспедитсияи фолклории солҳои 1953 ва1954.

Амонов Р. Қиссаи диёри чашмасор

Амонов Р. Лирикаи халқии тоҷик

Амонов Р., Обидов Д. Афсонаҳои тоҷикӣ

Амонов Р. Очерк устного народного творчества таджиков Кулябской области

Амонов Р. Очерки эҷодиёти даҳанакии Кӯлоб

Амонов Р. Револютсияи октябр ва назми лирикии халқ

Амонов Р. Рубоиёти халқӣ ва рамзҳои бадеӣ

Амонов Р. Ҳақиқати зиндагӣ ва бадеӣ: Маҷмӯаи мақолаҳо

Амонов Р. Эҷодиёти бадеӣ, халқ ва замон

Амонов Р. Эҷодиёти даҳанакии халқи аҳолии Кӯлоб

Амонов Раҷаб, Сайфуллоев Атахон. Суҳайлӣ Ҷавҳаризода (Очерк)

Амонов С. Саолибии Нишопурӣ ва мероси адабии ӯ

Амонуллоев Х., Ҳоҷиев С., Мақсудов Т. Дарсҳои инкишофи нутқи мураттаб

Анварии Абевардӣ. Девон

Андарзномаи Фирдавсӣ

Андре Стил. Зарбаи аввал

Андреев Д. Л. Замечательные исследователи горной Средней Азии

Андреев М. С. Краткий обзор некоторых особенностей таджикских говоров

Андреев М. С. Материалы по истории таджиков и Таджикистана

Андреев М. С. Орнамент горных таджиков и киргизов Памира

Андреев М. С. Поездка летом в Касанский район. Т.1

Андреев М. С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи), вып. I

Андреев М. С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи), вып. II

Андреев М. С. и Пещерева Е. М. Ягнобские тексты. Ягнобско-русский словарь

Андреев М. С., Половцев А. А. Материалы по этнографии иранских племен Средней Азии

Андреев М. С. Чехович О. Д. Арк (Кремль) Бухары в конце XIX — начале XX вв.

Ансорӣ Ф. Буттаи гул

Ансорӣ Ф. Гулдастаи дӯстӣ

Ансорӣ Ф. Гулшан

Ансорӣ Ф. Звезда любви

Ансорӣ Ф. Оинаи дил

Ансорӣ Ф. Офтоби баҳор

Ансорӣ Ф. Тори илҳом

Антал Биҳари Ваҷнайи. Як қатраи меҳрубони борон

Антология таджикской поэзии

Антологияи назми Украина

Антуан де Сент-Экзюпери. Шоҳзодаи кӯчак

Арабзода Н. Носири Хисрав (Тадқиқи назариёти фалсафӣ)

Арабзода Н. Фахруддини Розӣ

Арасту, Форобӣ, Ибни Сино, Ибни Рушд, Насируддини Тӯсӣ. Фанни шеър

Арипов М. (Орифи). Из истории педагогической мысли таджикского народа

Аристотель. Доир ба санъати шеър

Армуғони дӯстӣ

Арриан. Поход Александра

Асадии Тӯсӣ. Ҳикоёт ва ҳикматҳо аз Гаршоспнома

Асадуллои Саъдулло, Пайванди Гулмурод. Жанрҳои таҳлилии матбуот

Асадуллоев А. Намунаи зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикон ва ӯзбекони вил. Қатаған…

Асадуллоев И. К. Политика, религия, философия

Асадуллоев С. «Лайли и Маджнун» в фарсиязычной литературе

Асадуллоев Саъдулло. Камоли Хуҷандӣ (шарҳи мухтасари ҳол)

Асимов, М., Бачаев М., Диноршоев М. Русско-таджикский словарь философской терминологии

Асимов М. С. Духовная культура нового человека

Асимова Б. А., Сангинова С. Х. Жемчужины восточной мудрости

Асирӣ Тошхӯҷа. Мунтахаби ашъор

Асирии Хуҷандӣ Тошхӯҷа. Ашъори мунтахаб

Аскар Хаким. Испытание поэзией

Аскар Хаким. Творцы созвучий

Аскар Ҳаким. Ашъори мунтахаб

Аскар Ҳаким. Дар қаламрави сухан (симои адибон)

Аскар Ҳаким. Замини сабзи боварҳо

Аскар Ҳаким. Раҳнавард: Шеърҳо

Аскар Ҳаким. Рубоиёт

Аскар Ҳаким. Рӯзи умед: Шеърҳо

Аскар Ҳаким. Тарозуи Офтоб: Шеърҳо

Аскар Ҳаким. Шеър ва замон

Аслов Сироҷиддин (зери назар). 25 қадам дар паҳнои олам

Аслонова Н. Образ Садриддина Айни в современной таджикской прозе

Аслонова Х. М., Солиев А. Г. Информатика

Аслҳо ва наслҳо. Саҳми самарқандиён дар рушди Тоҷикистон

Асозода Х. Абулқосим Фирдавсӣ дар шинохти Сотим Улуғзода

Асозода Х. Адабиёти садаи ХХ-и форсии тоҷикӣ: (Таҳлили осори манзум). Д.а.ҷ.2.

Асозода X. Адабиёти тоҷик дар садаи ХХ

Асозода Х. Адабиёти Эрон дар садаи ХХ. Ҷ. 1.

Асозода Х. Сотим Улуғзода ва фоҷиаи ӯ

Асозода Х. Устод Айнӣ дар шинохти Сотим Улуғзода

Асосҳои психологияи синнусолӣ ва педагогӣ

Асрорӣ В. Адабиёт ва фолклор

Асрорӣ В. Жанрҳои хурди фолклори тоҷик

Асрорӣ В. Халқ ва адабиёт

Асрорӣ В. Эҷодиёти Юсуф Вафо (материал барои очерки таър. адабиёти советии тоҷик).

Асрорӣ В., Амонов Р. Эҷодиёти даҳанакии халқи тоҷик

Атаханов Т. Сулаймонӣ С. Тамаддун. Дар 4 ҷилд. ҷҷ. 1-4

Атаханов Т., Лутфуллоев М., Шарифов Ф. Очеркҳои афкори педагогӣ (воситаи таълим)

Атахонов Т. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ

Атлас Таджикской ССР

Атобуллоев С. Саидризо Ализода

Атобуллоев С. Ҷумлаҳои пайрави мубтадо ва хабар зар забони адабии ҳозираи тоҷик

Атоев М. Чамани орзу: Суруд ва романсҳо

Атоулло Маҳмуди Ҳусайнӣ. Бадоеъ-ус-саноеъ

Аттор Фаридуддин. Девон

Афзалов Х. Таърихи педагогикаи тоҷик

Афзалов Х., Раҳимов Б. Таърихи педагогикаи халқи тоҷик

Афсахзод А. Лирика Абдурахмана Джами

Афсаҳзод Аълохон. Абдураҳмони Ҷомӣ

Афсаҳзод Аълохон. Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дуввуми асри XV

Афсаҳзод Аълохон. Академик Абдуғанӣ Мирзоев

Афсаҳзод А. Дар сафи бузургон

Афсаҳзод А. Достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ

Афсаҳзод А. Камоли Хуҷандӣ – устоди ғазал. Рисолаи илмӣ-тадқиқотӣ

Афсаҳзод Аълохон. Одамушшуаро Рӯдакӣ

Афсаҳзод А. Таҳаввули афкори Ҷомӣ

Афсаҳзод Аълохон. Ҷомӣ – шоири ғазалсаро

Афсонаҳои халқи тоҷик

Афсонаҳои халқи тоҷик. Қисми 1.

Афсонаҳои халқи тоҷик. Қисми 2. Афсонаҳои сеҳрнок

Ахмад Дониш. История мангитской династии

Ахмедов А. Ирригация в Таджикистане

Ахмедов Б. А. Государство кочевых узбеков

Ахмедов Б. П. Книга о врачах и причастных к медицине

Ахмедов Г. Классификация хозяйственных договоров

Ахмедов М. Муодилаҳои дифференсиалии ҳосилаҳояш хусусии тартиби якум

Ахмедов М., Холиқова М. Б. Муодилаҳои диффер. ҳосилаҳояшон хусусии тартиби дуюм

Ахмедова Г. Педагогические условия формирования … средствами иностранного языка.

Ахроров А. Таджикское кино

Аҳди Ҷадид

Аҳмад Р. Ҷойгоҳи маросим ва аъёди исломӣ дар фарҳанги мардуми тоҷик

Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоеъ кк. 1-2

Аҳмади Дониш. Осори баргузидаи бадеӣ

Аҳмади Дониш. Порчаҳо аз «Наводир-ул-вақоеъ»

Аҳмади Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития

Аҳмадов Рӯзӣ. Маросимҳои мавсимии тоҷикони Осиёи Марказӣ

Аҳмадов Р. Фолклори маросимҳои мавсимии тоҷикони Осиёи Марказӣ

Аҳмадов Саид. Дар ҷустуҷӯйи роҳҳои пурсамар

Аҳрорӣ З. Адабиёти Эрон дар қарни XVIII. ҶҶ. 1-3

Аҷоиб-ул-махлуқот ва ғароиб-ул-мавҷудот

Ашрафи М. М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах ХIV-ХVII вв.

Ашрафи М. М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI –XVII веков

Ашуров Г. Философские взгляды Насира Хосрова

Ашӯров М. Математикаи шавқовар

Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ

Аъзамова М. Эпитет в таджикской эпической поэзии

Аюбов А. Топонимы Уструшаны как источник по истории и культуры

Аюбов А. Р. Таърихи дунёи қадим


Навиштаҳои дигар

Забони тоҷикӣ Забони модарӣ Забони модарӣ: Китоби дарсӣ барои синфи 1. Маҳмадулло Лутфуллоев. – Д.: Сарпараст, 2005. - 144 с. Фаро кашидан: za...
Рубоиёти Умари Хайёми Нишопурӣ-16... ←   Ба пас   <16>   Ба пеш   → Табъам ҳама бар рӯйи чу гул пайвандад, Дастам ҳама бар соғари мул пайвандад. А...
Чанд суруду таронаи «Шашмақом»-5...   1    2    3    4    5    6   7   8 Мо кӯшиш кардаем, ки ба андозаи шойи...
Ҳофиз. Ғазалиёт 126-150 126 Ҳумои авҷи саодат ба доми мо афтад, Агар туро гузаре бар мақоми мо афтад. Ҳубобвор барандозам аз нишот кулоҳ, Агар зи рӯйи ту аксе ба ҷоми мо ...
Диданд: 173

Андешаатонро баён кунед

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>